Category Archives: คำอธิบายรายวิชา/ตัวชี้วัด รายวิชาการงานอาชีพ 2 ง 31102 ม. 4

คำอธิบายรายวิชา/ตัวชี้วัด/รายวิชาการงาน 2 ง 31102 ม.4

คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง ง 31102 ม. 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    เวลา  20  ชั่วโมง    จำนวน   0.5  หน่วยกิจ
        วิเคราะห์และอธิบายการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทของตนเอง
ในฐานะสมาชิกของครอบครัว วิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาดบ้าน
การจัดและตกแต่งบ้าน การเก้บรักษาอาหาร งานช่างในบ้าน อธิบาย
การเลือกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม การปลูกพืชไร้ดิน
งานดอกไม้สดของไทย อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี
กับศาสตร์อื่นๆวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีอธิบายลักษณะขององค์กรธุรกิจ
ความหมายและองค์ประกอบของการดำเนินการทางธุรกิจ  การบริหารงานเอกสาร
และการบัญชีเบื้องต้น อภิปรายแนวทางเข้าสู้อาชีพที่สนใจและคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
         เขียนแผนภาพความคิดแสดงการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทที่เหมาะสม
ในฐานะสมาชิกในครอบครัว และผลที่เกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติและไม่ปฏิบัติ สำรวจบ้าน
และเครื่องใช้ภายในบ้านแล้วระบุแนวทางซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนแก้ไข แบ่งกลุ่ม
ร่วมกันออกแบบจัดและตกแต่งห้อง สำรวจอาหารที่ซื้อมารับประทานในครอบครัว
เป็นประจำแล้วบอกแนวทางการเลือกซื้อ แบ่งกลุ่มร่วมกันฝึกปฏิบัติประกอบท่อน้ำ
พีวีซี ติดตั้งก็อกน้ำและซ่อมแซมซักโครก สำรวจรูปร่างและสีผิวของตนเองแล้ว
เสนอแนวทางการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมแบ่งกลุ่มรวบรวม
ภาพถ่ายการแต่งกายของบุคคลต่างๆแล้ววิเคราะห์อภิปรายความเหมาะสม แบ่งกลุ่มร่วมกันปลูกพืชไร้ดิน ประดิษฐ์งานดอกไม้สด สำรวจเทคโนโลยีในชุมชนแล้วระบุความสัมพันธ์
กับศาสตร์อื่นๆ แบ่งกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และวางแผนสร้างวิธีการ
สิ่งของเครื่องใช้ตามระบบเทคโนโลยี แบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายองค์ประกอบ
ของการดำเนินการทางธุรกิจ ทำบัญชีจากโจทย์ที่กำหนดให้ เขียนแผนภาพความคิด
เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารแผนภาพความคิดแนวทางเข้าสู่อาชีพ เขียนจดหมาย
สมัครงาน เขียนประวัติย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จับคู่แสดงบทบาทสมมุติ
ในการสัมภาษณ์งานและทำคู่มือเตรียมพร้อมในการทำงาน
          เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทของตนเองในฐานะสมาชิก
ของครอบครัวใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน มีทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหา
ในการทำงาน มีทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต มีคุณธรรมและลักษณะนิสัย
ที่ดีในการทำงานใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วัด
ง   1.1     ม.  4-6/1    ม.  4-6/2    ม. 4-6/3   ม. 4-6/5   ม.  4- 6/6  ม. 4-6/7
ง   2.1    ม.  4-6/1    ม.  4-6/2
ง  4.1     ม.  4-6/1    ม.  4-6/4
รวมทั้งหมด    11    ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ง 31102 ม.4
1.อธิบายการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
2.สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน
3.มีทักษะการจัดการในการทำงาน
4.มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
5.มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิตมีคุณธรรมและลักษณะ
นิสัยในการทำงานและใช้พลังาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่า
และยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.อธิบายเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยีออกแบบและสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม
และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
7.อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมกับอาชีพมีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจมีคุณลักษณะ
ที่ดีต่ออาชีพ