Category Archives: คำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด ง 31102 ม.4

คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ง 31102 ม.4

คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เวลาเรียน  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต
วิเคราะห์และอธิบายการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทของตนเองในฐานะสมาชิกของครอบครัว  วิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาดบ้าน  การจัดและตกแต่งบ้าน  การเก็บรักษาอาหาร  งานช่างในบ้านอธิบายการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม  การปลูกพืชไร้ดิน  งานดอกไม้สดของไทย  อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น  วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี อธิบายลักษณะขององค์การธุรกิจ ความหมายและองค์ประกอบของการดำเนินการทางธุรกิจ  การบริหารงานเอกสารและการบัญชีเบื้องต้น อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจและคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
เขียนแผนภาพความคิดแสดงการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทที่เหมาะสมในฐานะสมาชิกในครอบครัวและผลที่เกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติและไม่ปฏิบัติสำรวจบ้านและเครื่องใช้ภายในบ้านแล้วระบุแนวทางซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนแก้ไขแบ่งกลุ่มร่วมกันออกแบบจัดและตกแต่งห้อง สำรวจอาหารที่ซื้อมารับประทานในครอบครัวเป็นประจำแล้วบอกแนวทางการเลือกซื้อแบ่งกลุ่มร่วมกันฝึกปฏิบัติประกอบท่อน้ำพีวีซี  ติดตั้งก๊อกน้ำและซ่อมแซมซักโครกสำรวจรูปร่างและสีผิวของตนเองแล้วเสนอแนวทางการเลือกใช้แสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมแบ่งกลุ่มรวบรวมภาพถ่ายการแต่งกายของบุคคลต่าง ๆแล้ววิเคราะห์อภิปรายความเหมาะสม  แบ่งกลุ่มร่วมกันปลูกพืชไร้ดิน ประดิษฐ์งานดอกไม้สด สำรวจเทคโนโลยีในชุมชนแล้วระบุความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ๆแบ่งกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และวางแผนสร้างวิธีการสิ่งของเครื่องใช้ตามระบบเทคโนโลยีแบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายองค์ประกอบของการดำเนินการ  ทางธุรกิจ  ทำบัญชีจากโจทย์ที่กำหนดให้เขียนแผนภาพความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารแผนภาพความคิดแนวทางเข้าสู่อาชีพ  เขียนจดหมายสมัครงาน  เขียนประวัติย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษจับคู่แสดงบทบาทสมมุติในการสัมภาษณ์งาน  และทำคู่มือเตรียมพร้อมในการทำงาน
เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทของตนเองในฐานะสมาชิกของครอบครัวใช้ทักษะการจัดการในการทำงานมีทักษะกระบวนการในการทำงานมีทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงานในการทำงานใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รหัสตัวชี้วัด
ง  1.1   ม.  4-6/1    ม.  4-6/3   ม.  4-6/4    ม.  4-6/5   ม. 4-6/6 ม.4-6/7
ง  2.1    ม.  4-6/1   ม.  4-6/2
ง  4.1    ม.  4-6/1   ม.  4-6/4
รวมทั้งหมด  11  ตัวชี้วัด