Category Archives: คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาการงาน ง 22103 ม.2

คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ง 22103 ม.2

คำอธิบายรายวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ง 22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
         ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดและตกแต่งบ้าน  การดูแลรักษาและตกแต่งสวน
การตกแต่งเสื้อผ้าด้วยวิธีการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งและบริการเครื่องดื่ม
การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การออกแบบและเทคโนโลยี การสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ
การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียน การติดต่อสื่อสารและ
การใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆความรู้พื้นฐานด้านกลไกล การควบคุมไฟฟ้า-
อิเล็กทรอนิกส์ภาพฉายความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแนวทางการเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ การค้นหาความสามารถของตนเองหรือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ
       โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ประกอบด้วยการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม สังเกตุ
สำรวจและบันทึกเพื่อพัฒนาการทำงาน ใช้ทักษะในกระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลัก
ในการฝึกปฏิบัติการทำงานต่างๆรวมทั้งการอภิปรายและการอธิบายความรู้เกี่ยวกับ
การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ
        เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ขยัน รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทำงานเลือกใช้วิธีการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3
                รหัสวิชา  ง 22103  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1.  นักเรียนสามารถบอกความหมายความสำคัญของการจัดตกแต่งบ้านได้
2.  นักเรียนสามารถบอกความสำคัญและดูแลรักษาตกแต่งสวนได้
3.  นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของการตกแต่งเสื้อผ้าบอกวัสดุ
อุปกรณ์และปักผ้าด้วยมือได้
4.  นักเรียนสามารถเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบ จัด ตกแต่งเครื่องดื่มได้
5.  นักเรียนสามารถเลี้ยงสัตว์เศรฐกิจที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต
ของมนุษย์ได้
6.  นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนกระบวนการเทคโนโลยีและเลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิตสังคม สิ่งแวดล้อมและมีการจัดเทคโนโลยี
ด้วยการลดการใช้ทรัพยากรและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้
7.  นักเรียนสามารถสร้างสิ่งของเครื่องใช้และออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป้นภาพ  3  มิติได้
8.  นักเรียนสามารถประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียน
หรือท้องถิ่นได้
9.  นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ ได้
10. นักเรียนอธิบายการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพมีทักษะพื้นฐาน
ที่จำเป้นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจและเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพได้