Category Archives: ตัวชี้วัดรายวิชาการงาน 5 ง23105 ม.3

ตัวชี้วัดประจำหน่วย ชื่อหน่วย ภาระงาน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23105 ม.3 จำนวน 1 หน่วยกิต 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  งานบ้าน(การดูแลเสื้อผ้าและอาหารประเภทสำรับ)
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  การขยายพันธุ์พืช (งานเกษตร)
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  งานประดิษฐ์(การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  ธุรกิจเพื่อชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  งานช่าน  (การติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์)
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  ก้าวทันเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่  7  สู่โลกอาชีพ
ตัวชี้วัดประจำหน่วย  รายวิชาการงาน  5  รหัสวิชา ง23105 ม.3
1.นักเรียนสามารถดูแลเสื้อผ้าและจัดอาหารประเภทสำรับได้
2.นักเรียนสามารถขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆได้
3.นักเรียนสามารประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติได้
4.นักเรียนสามารถบอกความหมายความสำคัญ วัตถุประสงค์ ประเภท
องค์ประกอบ ลักษณะสำคัญของผู้ประกอบธุรกิจได้
5.นักเรียนสามารถบอกวิธีการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ได้
6.นักเรียนสามารถบอกความหมายความสำคัญและสร้างสิ่งของเครื่องใช้
ตามกระบวนการเทคโนโลยีได้
7.นักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของอาชีพและแนวทางเข้าสู่อาชีพ
ภาระงานรายวิชาการงาน  5 ง23105 ม. 3 และการประเมินผล
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  การดูแลเสื้อผ้าและอาหารประเภทสำรับ(10  คะแนน)
-ดูแลเสื้อผ้า(การซัก  การตาก การรีด  การพับผ้าเก็บผ้า
-ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 8 – 10  คน จัดอาหารสำหรับภาคต่าง ๆ(10  คะแนน)
-สรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  การขยายพันธุ์พืช (10  คะแนน)
-ขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศกลุ่มละ  1  อย่าง(การปักชำหรือตัดชำ  การทาบกิ่ง
การตอนกิ่ง  การติดตา  การเสียบกิ่ง
-สรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  งานประดิษฐ์(ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ)(6  คะแนน)
-แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 – 6  คนประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
-สรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  ธุรกิจเพื่อชีวิต (6  คะแนน)
-รายงานกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
-สรุปองค์ความรู้เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่  5 งานช่าง(การติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ โต๊ะคอมพิวเตอร์และราวตากผ้า) 6  คะแนน
-ติดตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์และราวตากผ้า
-สรุปองค์ความรู้เรื่องงานช่าง
หน่วยการเรียนรู้ที่  6 ก้าวทันเทคโนโลยี (6  คะแนน)
-รายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน
-สรุปองค์ความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่  7 สู่โลกอาชีพ (6  คะแนน)
-สัมภาษณ์อาชีพในฝัน
-สรุปองค์ความรู้เรื่องสู่โลกอาชีพ
สอบกลางภาค  หน่วยการเรียนรู้ที่  1 – 3  จำนวน  20  คะแนน
สอบปลายภาค  หน่วยการเรียนรู้ที่  4 – 7  จำนวน  20  คะแนน