Category Archives: ตัวชี้วัดรายวิชาการงาน 6 ม.6

ตัวชี้วัด/ชื่อหน่วยการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้/คะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้/รายวิชาการงาน 6 ง33106 ม.6

ตัวชี้วัดประจำหน่วยรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6  รหัสวิชา  ง33106  ม. 6
1.อธิบายหลักการทำงานในการดำรงชีวิตประจำวันได้
2.สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน
3.มีทักษะการจัดการในการทำงาน
4.มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
5.มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
และใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.อธิบายเทคโนโลยีออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
ต่อชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
7.อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพมีประสบการณ์ในอาชีพ
ที่ถนัดและสนใจมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
1.การทำงานในชีวิตประจำวัน (เวลา  2  คาบ  5  คะแนน)
สาระสำคัญ
1.1  ความหมายของงานในชีวิตประจำวัน
1.2  หลักในการทำงานในชีวิตประจำวัน
1.3  การเลือกใช้ดุแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
2.ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกัน(เวลา  3  คาบ  10  คะแนน)
2.1  ความหมายความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์
2.2  ความหมายและความสำคัญของทักษะการทำงานร่วมกัน
2.3  การประดิษฐ์เครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย(การร้อยมาลัยชนิดต่าง ๆ งานใบตอง งานแกะสลัก  เครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย)
2.4  หน้าที่และบทบาทตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว  โรงเรียน และชุมชน
3.ทักษะการจัดการ(เวลา  3  คาบ  15  คะแนน)
3.1  การดูแลรักษาทำความสะอาดและจัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน
3.2  งานช่าง
3.3  งานเกษตร
3.4  งานธุรกิจ
4.ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน(เวลา  3  คาบ  10  คะแนน)
4.1  การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า
4.2  การเก็บการถนอมและเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรด้านการแปรรูป
4.3  การติดตั้ง  ประกอบ  ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน
5.สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงาน(เวลา  1  คาบ  10  คะแนน)การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
5.1  สมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์  ค่านิยม  12  ประการ  คุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.2  ทักษะการแสวงหาความรู้(ทำรายงานข้อสอบ ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 7 )
6.การออกแบบและเทคโนโลยี(เวลา  2  คาบ  10  คะแนน)
6.1  เทคโนโลยีและการออกแบบ(ดูการกำหนดคะแนนจากภาระงานและกำหนดส่งงานตามปฏิทินงาน  ง  33106)
7.การอาชีพ(เวลา  3  คาบ  จำนวน  10  คะแนน)
7.1  แนวทางเข้าสู่อาชีพ
7.2  การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ
7.3  ประสบการณ์ในอาชีพ
7.4  คุณลักษณะที่ดี

 

ตัวชี้วัด/ชื่อหน่วยการเรียนรู้/สาระการเรียนรายวิชาการงาน 6/รหัสวิชา ง33106 ม.6

ตัวชี้วัดประจำหน่วยรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6  รหัสวิชา  ง  33106  ม. 6
1.อธิบายหลักการทำงานในการดำรงชีวิตประจำวันได้
2.สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน
3.มีทักษะการจัดการในการทำงาน
4.มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
5.มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
และใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.อธิบายเทคโนโลยีออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
ต่อชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
7.อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพมีประสบการณ์ในอาชีพ
ที่ถนัดและสนใจมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
1.การทำงานในชีวิตประจำวัน (เวลา  2  คาบ  5  คะแนน)
สาระสำคัญ
1.1  ความหมายของงานในชีวิตประจำวัน
1.2  หลักในการทำงานในชีวิตประจำวัน
1.3  การเลือกใช้ดุแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
2.ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกัน(เวลา  3  คาบ  10  คะแนน)
2.1  ความหมายความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์
2.2  ความหมายและความสำคัญของทักษะการทำงานร่วมกัน
2.3  การประดิษฐ์เครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย(การร้อยมาลัยชนิดต่าง ๆ งานใบตอง งานแกะสลัก  เครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย)
2.4  หน้าที่และบทบาทตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว  โรงเรียน และชุมชน
3.ทักษะการจัดการ(เวลา  3  คาบ  15  คะแนน)
3.1  การดูแลรักษาทำความสะอาดและจัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน
3.2  งานช่าง
3.3  งานเกษตร
3.4  งานธุรกิจ
4.ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน(เวลา  3  คาบ  10  คะแนน)
4.1  การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า
4.2  การเก็บการถนอมและเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรด้านการแปรรูป
4.3  การติดตั้ง  ประกอบ  ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน
5.สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงาน(เวลา  1  คาบ  10  คะแนน)การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
5.1  สมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์  ค่านิยม  12  ประการ  คุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.2  ทักษะการแสวงหาความรู้(ทำรายงานข้อสอบ ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 7 )
6.การออกแบบและเทคโนโลยี(เวลา  2  คาบ  10  คะแนน)
6.1  เทคโนโลยีและการออกแบบ(ดูการกำหนดคะแนนจากภาระงานและกำหนดส่งงานตามปฏิทินงาน  ง  33106)
7.การอาชีพ(เวลา  3  คาบ  จำนวน  10  คะแนน)
7.1  แนวทางเข้าสู่อาชีพ
7.2  การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ
7.3  ประสบการณ์ในอาชีพ
7.4  คุณลักษณะที่ดี