Category Archives: ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางวิชาการงาน ม.3

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน  ง  1.1  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะ
การแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
1.  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
2.  ใช้ทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1.  ขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  เป็นการปฏิบัติตามกระบวนการทำงานโดยการทำตาม
ลำดับขั้นตอนมีความสามารถทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เช่น
-การซัก  ตาก  พับ  เก็บเสื้อผ้าที่ต้องดูแลอย่างประณีต
-การสร้างชิ้นงานหรือผลงาน
2.  ทักษะการทำงานร่วมกัน  เป็นการสร้างให้ผู้เรียนสามารถทำงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
และมีคุณธรรม  เช่น
-การเตรียม  ประกอบอาหารประเภทสำรับ
-การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเช่น
-ธุรกิจประเภทต่าง ๆ
-การขยายพันธุ์พืช
-การติดตั้ง/ประกอบผลิตภัณฑ์
สาระที่ 2  การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน  ง  2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้
หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยี
ในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1.  อธิบายระดับของเทคโนโลยี
2.  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลอง
ของสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและ
การรายงานผล
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1.  อธิบายระดับของเทคโนโลยี
-ระดับของเทคโนโลยี  แบ่งตามความรู้ที่ใช้เป็น  3  ระดับ คือ  ระดับพื้นบ้านหรือพื้นฐาน
2.  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้
หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล
-การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนทำงาน
อย่างเป็นระบบสามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย
-ภาพฉายเป็นภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงานประกอบด้วย  ภาพด้านหน้า  ด้านข้าง
ด้านบน  แสดงขนาดและหน่วยวัด เพื่อนำไปสร้างชิ้นงาน
-การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการต้องอาศัยความรู้ที่เกี่ยวข้องอื่นอีก เช่น กลไก
และการควบคุมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
สาระที่ 4  การอาชีพ
มาตรฐาน  ง  4.1  เข้าใจ  มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ตัวชี้วัด
1  อภิปรายการหางานด้วยวิธีหลากหลาย
-สื่อสิ่งพิมพ์
-สื่ออิเล็กทรอนิกส์
2  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ
-คุณสมบัติที่จำเป็น
-ความมั่นคง
-การประเมินทางเลือก
3  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้  ความถนัด  และ
ความสนใจของตนเอง
-แนวทางการประเมิน
-รูปแบบ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน  ง  1.1  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะ
การแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
1.  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
2.  ใช้ทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1.  ขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  เป็นการปฏิบัติตามกระบวนการทำงานโดยการทำตาม
ลำดับขั้นตอนมีความสามารถทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เช่น
-การซัก  ตาก  พับ  เก็บเสื้อผ้าที่ต้องดูแลอย่างประณีต
-การสร้างชิ้นงานหรือผลงาน
2.  ทักษะการทำงานร่วมกัน  เป็นการสร้างให้ผู้เรียนสามารถทำงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
และมีคุณธรรม  เช่น
-การเตรียม  ประกอบอาหารประเภทสำรับ
-การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเช่น
-ธุรกิจประเภทต่าง ๆ
-การขยายพันธุ์พืช
-การติดตั้ง/ประกอบผลิตภัณฑ์
สาระที่ 2  การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน  ง  2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้
หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยี
ในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1.  อธิบายระดับของเทคโนโลยี
2.  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลอง
ของสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและ
การรายงานผล
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1.  อธิบายระดับของเทคโนโลยี
-ระดับของเทคโนโลยี  แบ่งตามความรู้ที่ใช้เป็น  3  ระดับ คือ  ระดับพื้นบ้านหรือพื้นฐาน
2.  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้
หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล
-การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนทำงาน
อย่างเป็นระบบสามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย
-ภาพฉายเป็นภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงานประกอบด้วย  ภาพด้านหน้า  ด้านข้าง
ด้านบน  แสดงขนาดและหน่วยวัด เพื่อนำไปสร้างชิ้นงาน
-การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการต้องอาศัยความรู้ที่เกี่ยวข้องอื่นอีก เช่น กลไก
และการควบคุมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
สาระที่ 4  การอาชีพ
มาตรฐาน  ง  4.1  เข้าใจ  มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ตัวชี้วัด
1  อภิปรายการหางานด้วยวิธีหลากหลาย
-สื่อสิ่งพิมพ์
-สื่ออิเล็กทรอนิกส์
2  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ
-คุณสมบัติที่จำเป็น
-ความมั่นคง
-การประเมินทางเลือก
3  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้  ความถนัด  และ
ความสนใจของตนเอง
-แนวทางการประเมิน
-รูปแบบ