Category Archives: นักเรียนเก่งรายวิชาการงาน 6 ง33106ม.6

นักเรียนเก่ง 20 อันดับรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลการประเมินรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ชั้นมัธยมศึกษา 6
1.  นางสาววราภรณ์  พยุงวงษ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  รวม  100  คะแนน  ผลการประเมิน  4
2.  นางสาวศิรินทิพย์  ปันทะวงศ์  ม. 6/6  รวม  100  คะแนน  ผลการประเมิน  4
3.  นางสาวพัชรา  ศรีจันทร์  ม.  6/4  รวม  99  คะแนน  ผลการประเมิน  4
4.  นางสาวนวลละออง  สลับศรี  ม.  6/6  รวม  98  คะแนน  ผลการประเมิน  4
5.  นายอำพล  สลับศรี  ม.  6/8  รวม  98  คะแนน  ผลการประเมิน  4
6.  นางสาวเพชราลัย  เสน่ห์พูด  ม.  6/5  รวม  97  คะแนน  ผลการประเมิน  4
7.  นางสาวเมทินี  นิระบุตร  ม.  6/5  รวม  97  คะแนน  ผลการเรียน  4
8.  นางสาวนันทิยา  เศรษฐา  ม.  6/5  รวม  97  คะแนน  ผลการเรียน  4
9.  นางสาววินิทรา  ชูรัตน์  ม. 6/6  รวม  95  คะแนน  ผลการประเมิน  4
10.นางสาวอุมาพร  ด้วงคำ  ม.  6/7  รวม  95  คะแนน  ผลการประเมิน  4
11.นางสาวสุภาพร  มะนุโย  ม.6/8  รวม  94  คะแนน  ผลการประเมิน  4
12.นางสาวเพ็ญริญา  ชื่นตา  ม.  6/5  รวม  94  คะแนน  ผลการประเมิน  4
13.นางสาวดวงกมล  บุญศรี  ม.  6/8  รวม  93  คะแนน  ผลการประเมิน  4
14.นางสาวแก้วนภา  จิตบรรจง  ม.  6/2  รวม  93  คะแนน  ผลการประเมิน  4
15.นางสาวประภพรรณ  โควาดิสัยกุลบูรณ์  ม.  6/5  รวม  92  คะแนน  ผลการประเมิน  4
16.นางสาวศุภากร  ช่างไชย  ม.  6/5  รวม  92  คะแนน  ผลการประเมิน  4
17.นางสาวปรียาภรณ์  คูณทอง  ม.  6/6  รวม  92  คะแนน  ผลการประเมิน  4
18.นางสาวสลักจิต  แสวงผล  ม.  6/8  รวม  92  คะแนน  ผลการประเมิน  4
19.นางสาวบงกฏ  พันธ์เพ็ง  ม.  6/8  รวม  91  คะแนน  ผลการประเมิน  4
20.นางสาวอรัญญา  สีมาเมือง  ม.  6/6  รวมคะแนน  91 ผลการประเมิน 4