Category Archives: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยม 12 ประการ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมไทย 12 ประการ

หลักปรัชญาเศรษฐิจพอเพียง  ค่านิยม  12  ประการ
1.  ครูแนะนำให้นักเรียนทุกคนน้อมนำเอาหลักเศษฐกิจพอเพียงมาปรระยุกต์ใช้ในการเรียนรู้เรื่องสถาบันครอบครัวเพราะจะทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง และจะเป็นประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกด้วย
2.  ครูชี้ใให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ปรัชญาของเศรษฐกิจ  มีหลักพิจารณาอยู่  5  ส่วนดังนี้
   1.  กรอบแนวคิด  เป็นปรัชญาที่ชื้แนะนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น  โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย นำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย วิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
2.  คุณลักษณะ    เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกาารปฏิบัติตนได้ทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
3.  คำนิยาม  ความพอเพียง  ต้องประกอบด้วย  3  คุณลักษณะพร้อม ๆ กันดังนี้
     3.1  ความพอประมาณหมายถึง  ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
     3.2  ความมีเหตุผลหมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียง ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นอย่างรอบครอบ
      3.3  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวหมายถึง  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
4.  เงื่อนไข  การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ประกอบด้วย
       4.1  เงื่อนไขความรู้  ประกอบด้วยความรอบรุ้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านที่จะนำความรู้เหล่านั้้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
       4.2  เงื่อนไขคุรธรรม  ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน   มีความมเพียร ใช้สติปัญญาในการดำำเนินชีวิต
5.  แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ  จากการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้คือการพัฒนาที่สมดุลย์และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  ความรู้และเทคโนโลยี
ขั้นสรุปและประยุกต์
        ครูเน้นให้นักเรียนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและปรับใช้ในการเรียนเพื่อปลูกฝังให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป
ค่านิยมไทย  12  ประการ
1.  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน
3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์
4.  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางงตรงและทางอ้อม
5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
6.  มีศีลธรรมรักษาความสัตย์
7.  เข้ใจเรียนรุ้การเป็นประชาธิปไตย
8.  มีระเบียบ  วินัย  เคารพกฏหมาย  ผู้น้อยรุ้จักเคารพผู้ใหญ่
9.  มีสติ  รู้คิด  รู้ทำ
10ง  รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง
11. มีความเข็มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ
12.  คำนึงถึงผลประโยขน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง