Category Archives: ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6

ปฏิทินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1

ปฏิทินการสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1  ในวันที่  26  ก.ย.-30  ก.ย.
ให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม  นักเรียนที่ค้างส่งงานวันสุดท้าย  23 ก.ย.
ข้อสอบแบบปรนัย 4  ตัวเลือก 60  ข้อ ข้อสอบแบบอัตนัย 3 ข้อ หน่วยการเรียนรู้ที่  1-7
ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนทุกห้องเรียนโชคดีค่ะพบกันใหม่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9c%e0%b8%81%e0%b8%b2

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร.ร.กุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สพม.28

ครูผการ่วมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ  6 ร.ร.กุดชุมวิทยาคม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  สพม. 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)
จบ 16 จบ 15 จบ 14 จบ 12 จบ 10 จบ 4