Category Archives: ผลการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมการงาน ม.1-6

ผลการเรียนรู้รายวิชา ง 20230 การประกอบอาหารพื้นเมือง ชั้น ม.3

ตัวชี้วัดรายวิชา การประกอบอาหารพื้นเมือง
รหัสวิชา ง 20230 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของอาหารพื้นเมืองได้
2. บอกความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของอาหารพื้นเมืองได้
3. บอกหลักการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งอาหารพื้นเมืองได้
4. สามารถกำหนดรายการอาหารพื้นเมืองสำหรับครอบครัวได้
5. นักเรียนสามารถเลือกซื้ออาหารสดอาหารแห้งและเก็บรักษาได้
6. นักเรียนสามารถบอกภาชนะอุปกรณ์ในการประกอบอาหารพื้นเมืองได้
7. นักเรียนสามารถบอกสุขลักษณะของผู้ประกอบอาหารพื้นเมืองได้ได้
8. นักเรียนสามารถบอกหลักการประกอบอาหารพื้นเมืองได้
9. นักเรียนสามารถบอกวัสดุอุปกรณ์ขั้นตอนการปฏิบัติอาหารพื้นเมืองและปฏิบัติอาหารพื้นเมืองได้
10. นักเรียนสามารถคิดคำนวณรายรับรายจ่ายต้นทุนกำไรและราคาขายอาหารพื้นเมืองได้