Category Archives: ผลงานนักเรียน ง 33106 ม.6 ปี 57

ผลงานนักเรียนหน่วยที่ 7 เรื่องการอาชีพ ง 33106 ม.6/7

ผลงานนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  7 เรื่อง  การอาชีพ   รหัสวิชา  ง  33106จากการที่เลือกเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  7  เป็นลำดับแรกเพราะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่อยูในความสนใจของพี่ ๆ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เพราะกำลังเข้าสู่การเลือกอาชีพผลงานกิจกรรมที่  1  และกิจกรรมที่  2  เริ่มส่งครูเรียบร้อยแล้ว  ครูขอชื่นชมผลงานการบุรณาการกับสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ไม่น่าเชื่อว่านอกจากจะเรียนเก่งแล้วยังมีศิลปะในการวาดรูปภาพ
และให้สีที่กลมกลืนโดยเฉพาะอาชีพครูและรายละเอียดอาชีพต่าง ๆ

IMG_2512 IMG_2518 IMG_2522 IMG_2530