Category Archives: ผลสอบ O-net ม. 3 ม. 6 ปี 57

ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 ปี 57 วิชาการงาน

ประกาศผลสอบ  O-net  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 57 วิชาการงาน  ร.ร. กุดชุมวิทยาคม  จังหวัดยโสธร  สพม. 28
ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดูประกาศผลสอบจาก  สทศ หรือเว็บไซต์วิชาการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คะแนนสูง-ต่ำรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(08)
คะแนนสูงสุด  70
คะแนนต่ำสุด  10
คะแนนเฉลี่ย(Mean)  45.20
คะแนนเฉลี่ยแยกตามสาระการเรียนรู้คะแนนเต็ม  100
สาระที่  1  การดำรงชีวิตและครอบครัว(งานบ้าน  งานเกษตร  งานประดิษฐ์
งานช่าง  งานธุรกิจ)  ได้คะแนนเฉลี่ย  52.94
สาระที่  2  การออกแบบและเทคโนโลยี  ได้คะแนนเฉลี่ย  33.03
สาระที่  3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(คอมพิวเตอร์) ไดัคะแนนเฉลี่ย  22.31
สาระที่  4  การอาชีพ  ได้คะแนนเฉลี่ย  68.97
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
สาระที่  1  คะแนนเฉลี่ย  56.43
สาระที่  2  คะแนนเฉลี่ย  39.51
สาระที่  3  คะแนนเฉลี่ย  25.24
สาระที่  4  คะแนนเฉลี่ย  71.42
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  49.01
นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด
1.  นายธนาคร  อุทรดัน  70  คะแนน
2.  นางสาวรัตติยาภรณ์  วันศุกร์  70  คะแนน
3.  นางสาวสุธาสินี  ศรีมันตะ  68  คะแนน
4.  นายจักรพันธ์ุ  วงษ์ศรีกุล  68  คะแนน
5.  นางสาวธินัดดา  บุญศรี  68  คะแนน
นักเรียนที่ได้คะแนนต่ำสุด
1.  นายสุวรรณ  ทับแสง  10  คะแนน
2  นายเทวกุล  วงษ์ศรีแก้ว  16  คะแนน
3.  นางสาวสุธาทิพย์  กลมเกลียว  16  คะแนน
โรงเรียนควรเร่งพัฒนาทุกสาระเพราะมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ
ครูผุ้สอนควรพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรมผู้บริหารควรให้ความสำคัญเท่าเทียม
กับรายวิชาสามัญครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 แสดงความคิดเห็นต่อข้อสอบ O-net  วิชาการงานว่าเป็นข้อสอบที่ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  สำหรับ
ปีการศึกษา  2558 สมาชิกและคุณครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโน
คงเตรียมพร้อมสำหรับ O-net  58 โดยคุณครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเต็มกำลังเต็มเวลาเต็มความสามารถ
โดยกลุ่มสาระไม่ต้องจัดกิจกรรมเรียนเพิ่มเติมพิเศษ(ติวจากผู้เชี่ยวชาญ)
เพราะค่าใช้จ่ายสูง(โรงเรียนนอกเมืองยากจนมากค่ะ)นักเรียนได้คะแนน
เฉลี่ยเท่านี้ก็เก่งมากแล้วให้กำลังใจสมาชิกคุณครูการงานทุกท่านนะคะ
สื่อการเรียนการสอนของเราชาวการงานขอสมาร์โฟน  1 เครื่อง

 

 

ประกาศผลสอบ O-NET ม. 3 ปี 57วิชาการงาน

ประกาศผลสอบ  O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
ให้นักเรียนดูประกาศผลสอบ O-net  จากประกาศผล สทศ หรือเข้าดูในเว็บไซต์วิชาการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คะแนนสุง-ต่ำรายวิชาการงาน(รหัส  98) ปี  57
คะแนนสูงสุด  10  อันดับ
1.  นางสาววรัญญา  ศรีไชย์   72  คะแนน
2.  นางสาวณัฐฐาภรณ์  ทองน้อย  70  คะแนน
3.  นายขจรศักดิ์  เศิกศิริ  68  คะแนน
4.  นางสาวประภัสสร  หลุบเลา  68  คะแนน
5.  นางสาวอุบลวรรณ  เนตรวงศ์  66  คะแนน
6.  นางสาวอรัญญา  คู่กระสังข์  66  คะแนน
7.  นางสาววิจิตรา  ศรีกันยา  66  คะแนน
8.  นางสาวสุภาพร  มะนุใย  66  คะแนน
7.  นาางสาวนันทิยา  เศรษฐา  64  คะแแนน
8.  นางสาวธนพร  เผ่าเพ้ง  64  คะแนน
9.  นายศรันย์  สรีมันตะ  62  คะแนน
10. นางสาวประภัสสร  สายแวว  62  คะแนน
11. นายจักรกฤษ  กาลจักร  62  คะแนน
12. นายนครินทร์  เผ่าเพ็ง  62  คะแนน
13. นางสาวกฤติยาภรณ์  จันทะมาตย์  62  คะแนน
14. นายกฤษณะ  เชื้อบัณฑิต  62  คะแนน
คะแนนต่ำสุด
1.  นายศักดิ์สิทธิ์  สุทธินา  12  คะแนน
2.  นางสาววรัญญ  ทองงาม  14  คะแนน
3.  นางสาวจิราภรณ์  พรมสุข  18  คะแแนน
4.  นายกนต์ธร  อนุมาตย์  18  คะแนน
คะแนนเฉลี่ย(Mean)ระดับโรงเรียน  45.38
คะแนนเฉลี่ย(Mean)ระดับจังหวัด  45.70
คะแนนเฉลี่ย(Mean)ระดับสังกัด  45.87
คะแนนเฉลี่ย(Mean)ระดับประเทศ  45.42
ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรุ้   คะแนนเต็ม  100  คะแนน
สาระที่  1  การดำรงชีวิตและครอบครัวคะแนนเฉลี่ย  50.61   คะแนน
สาระที่  2  การออกแบบและเทคโนโลยีคะแนนเฉลี่ย  39.29  คะแนน
สาระที่  3  เทคโนโลลยีสารสนเทศและการสื่อสารคะแนนเฉลี่ย  31.97
สาระที่  4  การอาชีพคะแนนเฉลี่ย   51.42  คะแนน
ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้  คะแนนเต็ม  100 (ระดับประเทศ)
สาระที่  1  การดำรงชีวิตและครอบครัวคะแนนเฉลี่ย  48.11
สาระที่  2 การออกแบบและเทคโนโลยีคะแนนเฉลี่ย  39.24
สาระที่  3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ออสารคะแนน  35.05
สาระที่  4 การอาชีพคะแนนเฉลี่ย  54.42
สาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำ
กว่าคะแนนระดับประเทศได้แก่
สาระที่  3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาระที่  4  การอาชีพ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็น  45.38  แต่ระดับประเทศเฉลี่ย  45.42 คะแนนเฉลี่ยยังต่ำกว่าระดับประเทศอยู่  0.04
ผลคะแนนอยู่ในระดับต่ำถึงแม้ว่าคะแนนเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นคะแนนใน
ภาครวมยังไม่ดีเท่าที่ควรจะเห็นได้ว่าคุณภาพการศึกษาจากโรงเรียนใน
เมืองและชนบทจะแตกต่างกันมากโดยเฉพาะรายวิชาสามัญอาจเป็นปัจจัย
มาจากการเรียนเพิ่มเติมของนักเรียน
ครูและผู้บริหารมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากครูประจำวิชาสามารถสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรุ้ได้  ครูควรจะทำอย่างไรจึงจะมอบความรู้ให้กับนักเรียน
ของตนเองได้  ครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรุํเพื่อ
ให้ผลโอเนตสุงกว่าระดับประเทศ
สุดท้ายขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจทำข้อสอบจนกระทั่งผล
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเเพิ่มขึ้นและตั้งใจเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดโดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการเรียนเพิ่มเติมพิเศษและนักเรียน
หลายคนบอกว่าข้อสอบ  O-net วิชาการงานตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
เพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนผลสอบโอเนตก็สูง ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเต็มเวลาและเต็มความสามารถผลสอบเพิ่มขึ้นครูรู้สึกดีใจ
เพราะสาระการงานไม่ได้รับการติวพิเศษเหมือนกับวิชาสามัญนักเรียน
ทำคะแนนได้มากเป็นส่วนใหญ่ก็เก่งมากแล้วค่ะและในส่วนนี้ผู้บริหารต้อง
เรงเห็นความสำคัญทุกรายวิชาเท่ากันโดยเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
สำหรับน้กเรียนที่ได้คะแนนต่ำมากเป็นเรื่องงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และเป็นธรรมชาติของโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนจำนวนมากมีห้องเรียน
จำนวนมากมีครูสอนหลายคนและมีสาระการเรียนรู้ถึง  4  สาระคุณครูกลุ่ม
สาระการงานต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่สาระที่ 1-4 ค่ะ
krupaga