Category Archives: ภาระงานรายวิชา ง 22103 ม.2

ภาระงาน รายวิชา ง 22103

ภาระงานรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3  ง 22103
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  แต่งบ้านให้สวยด้วยสวนงาม
        1.1จัดและตกแต่งบ้าน(ส่งรูปภาพการจัดตกแต่งห้องต่างๆภายในบ้าน)
        1.2วาดภาพบ้านในฝันของข้าพเจ้า
        1.3ดูแลรักษาและตกแต่งสวนภายในโรงเรียน(งานกลุ่มส่งหลักฐาน)
        1.4ส่งไม้ประดับตกแต่งห้องรับแขกคนละ  1 ต้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
        2.1ปักผ้าเช็ดหน้าคนละ  1  ผืนโดยกำหนดให้มีอักษรย่อ ก.ช. ชื่อ ปักทึบ
และบริเวณมุมเป็นรูปใบไม้ปักเดินเส้น รูปหัวใจ และอื่นๆตามความเหมาะสม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
        3.1รายงานหน้าชั้นเรียน(กลุ่ม)เรื่องความหมายความสำคัญและ
ประเภทของเครื่องดื่มและแสดงละครเรื่องการบริการเครื่องดื่ม
        3.2ปฏิบัติงานการทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อนสุขภาพกลุ่มละ 6-8คน
กลุ่มละ  1  อย่างพร้อมทั้งนำเสนอผลงานใส่ฟิวเจอร์บอร์ด ประกอบด้วย
ชื่องาน  วัสดุอุปกรณ์ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การประเมินผล ข้อเสนอแนะ
รายชื่อสมาชิกลุ่ม(รูปภาพทุกคนที่เป็นสมาชิก)ทุกขั้นตอนมีรูปภาพประกอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  งานเกษตร (การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ)
         4.1ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5-6  คนเลือกเลี้ยงสัตว์ 1  อย่าง
การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  การเลี้ยงไก่พื้นเมือง   การเลี้ยงปลานิล  การเลี้ยงปลาดุก
นำเสนอผลงานใส่ฟิวเจอร์บอร์ด  ประกอบด้วย ชื่องาน  วัสดุอุปกรณ์
วิธีการเลี้ยง การให้อาหาร การจัดการผลผลิต สมาชิกกลุ่ม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  การออกแบบและเทคโนโลยี
         5.1ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลไม้หรือขนมกลุ่มละ 5-6 คน
หน่วยการเรียนรู้ที่  6 งานช่าง (การสร้างชิ้นงาน)
         6.1ให้นักเรียนเขียนแบบรูปภาพสามมิติ  ภาพฉายจากภาพของจริง
(ด้านหน้า  ด้านข้าง  ด้านบน)
หน่วยการเรียนรู้ที่  7  งานประดิษฐ์
         7.1ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุในโรงเรียน  1  ชิ้นงาน(งานกลุ่ม 4-5 คน)
         7.2ประดิษฐ์ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น  1  ชิ้นงาน(งานกลุ่ม 4-5คน)
หน่วยการเรียนรู้ที่  8  งานธุรกิจ
         8.1ให้นักเรียนติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ 1  หน่วยงาน
(หลักฐานเป็นรูปภาพหรือเอกสารที่ติดต่อ)
หน่วยการเรียนรู้ที่  9  งานอาชีพ
          9.1ให้นักเรียนเลือกอาชีพที่สนใจพร้อมทั้งข้อมูลโดยศึกษาจากอินเทอร์เนต
นำผลงานส่งครูด้วยกระดาษเอ 4 เย็บมุนไม่ต้องใส่ปก
          9.2เรียงความเรื่องอาชีพในฝันของข้าพเจ้าอย่างน้อย 10 บรรทัดหรือ
วาดรูปภาพพร้อมระบายสีให้สวยงามพร้อมทั้งบอกเหตุผลอาชีพที่ชอบ
กำหนดส่ง  ตามเวลาที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ