Category Archives: ภาระงาน ง 33106 ม.6

ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน รายวิชาการงาน 6 รหัสวิชา ง 33106 ม. 6

1.ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการวางแผนทำงานบ้านทั้ง  4  ขั้นตอน(10  คะแนน)
2.  ให้นักเรียนเขียนแผนปฏิบัติงานคนละ  3  แผน
2.1  แผนการปฏิบัติงานประจำวัน (10  คะแนน)
2.2  แผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์(10  คะแนน)
2.3  แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน(10  คะแนน)
แต่ละแผนให้มีรายละเอียดในแผนปฏิบัติงานดังนี้
1.  ชื่องงานที่ปฏิบัติ  (ให้ดูในหนังสือหน้า 5-6 เรื่องชนิดของงานบ้าน ลักษณะงานประจำวัน
ประจำสัปดาห์  หรือประจำเดือน ให้นักเรียนนำมาเขียนในหัวข้อชื่องาน เช่น กวาดบ้านทั้งชั้นบนและล่าง
ล้างจาน  ชามและแก้วน้ำ
2.  กำหนดจุดประสงค์ในการทำงาน  ทำเพื่ออะไร  เช่นกวาดบ้านเพื่อให้พื้นสะอาดปราศจากฝุ่นละออง
ล้างถ้วย จาน ชาม และแก้วเพื่อให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค
3.  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  กำหนดให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง
4.  กำหนดระยะเวลา  ให้ชัดเจนว่าทำวันใด  เวลาใด  และใช้ระยะเวลาเท่าไหร่
5.  กำหนดขั้นตอนในการทำงาน ระบุขั้นตอนให้ชัดเจนว่าทำงานใดก่อน-หลังเช่นกวาดบ้านก่อน
ถูบ้าน  หุงข้าวก่อนเตรียมอาหาร
6.  กำหนดผู้รับผิดชอบ  ให้เหมาะสมกับงานแต่ละชนิดให้ชัดเจน
7.  กำหนดค่าใช้จ่าย  กำหนดวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องซื้อและประมาณการค่าใช้จ่ายเพราะงานบ้านบางอย่าง
จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายประจำวันประจำสัปดาห์เช่นการเตรียมและประกอบอาหารต้องวางแผน
ประมาณการค่าใช้จ่ายเอาไว้ล่วงหน้า
( 40  คะแนน) ให้นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจแล้วบันทึกคะแนนลงในสมุด

ภาระงานรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 33106 ม.6

ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสร้างประสบการณ์ในอาชีพ ง 33106 ม. 6

คำสั่ง  ให้นักเรียนทุกคนทุกห้องเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
ศึกษาใบความรู้ที่ 7 เรื่องสร้างเสริมประสบการณ์ในอาชีพ  สรุปองค์ความรู้  นำเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน  ทำแบบทดสอบหลังเรียน  วาดรูปภาพอาชีพในฝันระบายสีให้สวยงาม
พร้อมทั้งบอกเหตุผลในการเลือกอาชีพ

ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซ ง 33106 ม.6

คำสั่ง  หน่วยการเรียนรู้ที่  6 เรื่องพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซ  ง 33106 ม. 6
1.  ให้นักเรียนทุกคนทุกห้องเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 6เรื่องพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์
2.  ให้ศึกษาใบความรู้ที่ 6 เรื่องพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ (หนังสือแบบเรียนหน้า165-179)
3.  ทำแบบทดสอบหลังเรียน(ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน)
4.  สรุปองค์ความรู้เรื่องพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์

ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องทักษะในการแสวงหาความรู้สมรรถนะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการทำงานใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.6 ง 33106

คำสั่ง  หน่วยการเรียนรู้ที่  5  ง 33106 ให้นักเรียนทุกคนทำกิจกรรมดังนี้
1.  ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่องทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต
(โดยทำจากเว็บไซต์ krupaga  เข้าgoogle พิมพ์แบบทดสอบหน่วยที่ 5 เรื่องทักษะในการแสวงหาความรู้
ง  33106  krupaga  สืบค้น)
2.  ศึกษาใบความรู้ที่  5 เรื่องทักษะในการแสวงหาความรู้  ง 33106(หนังสือแบบเรียนหน้า 179-188 )
3.  สรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
4.  ทำแบบทดสอบหลังเรียน
5. ให้นักเรียนทุกคนทำรายงานแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1-7  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ง 33106
จำนวนหน่วยละ  10  ข้อโดยสืบค้นจากเว็บไซต์ต่างๆ  ส่งตามกำหนดปฏิทินส่งงาน)

ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ง 33106 ม.6

คำสั่ง  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ให้นักเรียนทุกคนทุกห้องเรียนปฏิบัติภาระงานดังนี้
1.  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
1.1  แบบทดสอบหน่วยที่ 4 เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้า
1.2  แบบทดสอบหน่วยที่ 4 เรื่องการแปรรูปอาหารการถนอมอาหาร
1.3  แบบทดสอบหน่วยที่ 4 เรื่องการติดตั้ง  ประกอบ  ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน
2.  ให้นักเรียนทุกคนศึกษาใบความรู้ที่  4.1-4.3 (ในหนังสือหน้า 19-75)
3.  ให้นักเรียนทุกคนสรุปองค์ความรู้เรื่อง การตัดเย็บเสื้อผ้า  การแปรรูปอาหาร
ซ้อมไว้ใช้นาน(กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า)
4. ทำแบบทดสอบหลังเรียน(ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน)
5.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆละ 5-6  คนปฏิบัติงานการแปรรูปอาหารกลุ่มละ  1  ชนิดโดยถ่ายภาพ
วัสดุ  อุปกรณ์  ขั้นตอนการปฏิบัติงานและผลงานนำเสนอครูในคาบเรียนหรือส่งผ่านเฟสบุ๊ค(5  คะแนน)

คำสั่งหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทักษะการจัดการงานธุรกิจ ง 33106 ม.6

คำสั่งหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทักษะการจัดการงานธุรกิจ  ง 33106  ม.6(เวลา  4  คาบ)
(สัปดาห์ที่  11 หลังสอบกลางภาค)
1. ให้นักเรียนทุกห้องเรียนทุกคนเตรียมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน(สมาร์ทโฟน)
2. ให้นักเรียนทุกคนทุกห้องเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่องทักษะการจัดการงานธุรกิจจำนวน 40 ข้อในเว็บไซต์  Krupaga โดยสืบค้นจากคลังเก็บแบบทดสอบโดยเข้า Google พิมพ์แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องงานธุรกิจ สืบค้น นักเรียนต้องจำชื่อหน่วยการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยได้ ถ้านักเรียนจำไม่ได้ให้นำตัวชี้วัด  ชื่อหน่วยการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยที่ครูแจกในคาบปฐมนิเทศมาทบทวนใหม่
3. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 3.3 เรื่องทักษะการจัดการงานธุรกิจ  ทุกใบความรู้ ทุกเรื่องหรือศึกษาจากหนังสือการงาน ม. 6 (อจท  หน้า119-137)
4. ให้นักเรียนทุกคน (6/1-6/10) สรุปองความรู้เรื่องงานธุรกิจในสมุดวิชาการงาน 6 ง 33106
5. ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องงานธุรกิจ
6. บันทึกคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องงานธุรกิจ
ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทักษะการจัดการงานธุรกิจ(5 คะแนน)
1. ให้สรุปองความรู้(1 คะแนน)
2. ให้นักเรียนจัดทำงบประมาณเงินสด  ธุรกิจร้านคอมพิวเตอร์  ระยะเวลา  3  เดือนสิ้นสุดเดิอนมีนาคม(2 คะแนน)
3. ให้นักเรียนจัดทำบัญชีงบดุล  และงบกำไรขาดทุน ธุรกิจร้านคอมพิวเตอร์ (กระดาษเอ 4 หรือสมุดวิชาการงาน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทักษะการจัดการ ง 33106 ม.6

สาระการเรียนรู้
1.  ทักษะการจัดการงานบ้าน
1.1  การดูแลรักษาทำความสะอาดจัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน
-การดูแลรักษา  ทำความสะอาดบ้าน
-การจัดตกแต่งบ้าน
2.  ทักษะการจัดการงานเกษตร(การเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์)
3.  ทักษะการจัดการงานธุรกิจ
คำสั่ง  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทักษะการจัดการ
-งานบ้าน  -งานเกษตร  -งานธุรกิจ
-ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5-6  คน เลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์กลุ่มละ  1  ชนิดโดยบันทึกวีดีโอ
การเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
-สรุปองค์ความรู้งานบ้าน  งานเกษตร  งานธุรกิจ
กำหนดส่ง  วันที่  15  มกราคม

ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องความคิดสร้างสรรค์และทักษะการทำงานร่วมกัน ง 33106 ม.6

ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ง 33106 ม.6  ทุกห้องเรียน ม.6/1-6/10
งานทุกคน
1.  ร้อยมาลัยซีก (2  คะแแน)
2.  ร้อยมาลัยกลม (2  คะแนน)
งานกลุ่ม ๆละ  5-6  คม  ทักษะการทำงานร่วมกันงานเอกลักษณ์ไทย
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกทำงานเอกลักษณ์ไทยกลุ่มละ  1  ชิ้นงาน (4  คะแนน)
กำหนดส่ง  ก่อนสอบกลางภาค
3.  แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่  2 เรื่องความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ไทย(1  คะแนน)
4.  สรุปองค์ความรู้  1  คะแนน
รวมคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่  2 จำนวน  10  คะแนน