Category Archives: ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูผกา

การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน  ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา  2562
วันศุกร์ที่  15  พฤศจิกายน  2562  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/8
ครูที่ปรึกษา  นางผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์  นายศราวุธ  กาลจักร

ประธานกรรมการสถานศึกษา  ผู้อำนวยการบุญมี  พุ่มจันทร์และคณะครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนเรียนดีกิจกรรมเด่น ในการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ครั้งที่ 2

การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ผู้ปกครองสอบถามพฤติกรรมนักเรียน


ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณผู้ปกครองในการประชุมในชั้นเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา  2562

 

การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ครั้งที่ 1ภาคเรียนที่ 1

 

ครูผการ่วมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการเยี่ยมบ้าน เข้าวัด พัฒนาชุมชนของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมที่บ้านสองคร

ครูผกาเยี่ยมบ้านนักเรียน  บ้านสองคร  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร
ตามโครงกการเยี่ยมบ้าน  เข้าวัดพัฒนาชุมชนของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
ประชุมผู้ปกครองเรื่องวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน   ผลการเรียน
นักเรียน นักกเรียนทที่มีปัญหา ติด  0 ร  มส เรื่องความประพฤติของนักเรียน
ตอบปัญหาเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้ปกครองสงสัยเกี่ยวกับบุตรหลานลูกนักเรียน
ในปกครอง  เยี่ยมบ้านนนักเรียนทุกคนเพื่อดูสภาพทั่วไปสอบถามการดำรง
ชีวิตของนักเรียนแต่ละคน  การเดินทางไปโรงเรียน  ค่าอาหารกลางวัน
ค่ารถรับส่ง ปัญหาทั่วๆไปและตรวจเยี่ยมการปลูกพืชตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  พืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ  ถวายเพลร่วมกับ
ผู้ปกกครอง รับประทานอาหารร่วมกันและพัฒนาชุมชนในการออก
เยี่ยมบ้านนักเรียนได้ข้อมูลต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับตัวนักเรียนและจะนำไป
วางแผนในการจัดการเรียนการสอนและให้ความช่วยเหลือในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
IMG_3225
IMG_3192 IMG_3178

โครงการเยี่ยมบ้าน เข้าวัด พัฒนาชุมชนของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สพม. 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

ครูผการ่วมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเเรียนตามโครงการเยี่ยมบ้าน  เข้าวัด
พัฒนาชุมชนของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่วัดบ้านโสกขุมปูน  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร
IMG_3093 IMG_3087