Category Archives: วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดรายวิชาการงาน 6 ง 33106 ม.6

วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 33106
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28

ตัวชี้วัดที่  1  อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

 

ตัวชี้วัด

  

การวิเคราะห์  K P A สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

เศรษฐกิจพอเพียง/
สาระท้องถิ่น

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ความรู้
(K)
ทักษะ/กระบวนการ
(P)
คุณลักษณะ
(A)
1 2 3 4 5
1.อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต การทำงานในชีวิตประจำวัน อธิบายขั้นตอนการดูแลรักษาความสะอาดเสื้อผ้า -ใฝ่เรียนรู้
-มีวินัย
-ซื่อสัตย์สุจริต
วิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิตเป็นการทำงานที่จำเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเช่น การเลือกใช้  ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย -ความมีเหตุผล
-เงื่อนไงความรู้
-เงื่อนไขคุณธรรม
/ / / / /

หมายเหตุ
-เศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง ได้แก่  1  ความพอประมาณ  2  ความมีเหตูผล   3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี   2 เงื่อนไง  ได้แก่  1.  เงื่อนไขความรู้  2.  เงื่อนไขคุณธรรม
-สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  ได้แก่  1.  ความสามารถในการสื่อสาร  2.  ความสามารถในการคิด  3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  5.  ความสามารถใช้เทคโนโลยี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0การวิเคราะห์
มาตรฐานและตัวชี้วัดรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา  ง 33106  ม.6