Category Archives: วีดีโอการทำตุ๊กตาจากถุงเท้าและเศษผ้า ง 21101 ม.1

วีดีโอการทำตุ๊กตาจากถุงเท้า เรื่องงานประดิษฐ์ ง21101ม.1

คำสั่ง  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4-6  คนแล้วดูวีดีโอการสาธิตการทำตุ๊กตา
จากถุงเท้าและตุ๊กตาจากเศษผ้าให้เข้าใจแล้วลงมือปฏิบัตินำเสนอผลงานในคาบต่อไป