Category Archives: วีดีโอการปฏิบัติอาหารสำรับภาคต่างๆ ง 23105ม.3

วิดีโอเรื่องการทำอาหารภาคกลางแกงหอยขม ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนดูวีดีโอการทำอาหารภาคกลางแกงหอยขม
แล้วให้แบ่งกลุ่มๆละ  6-8   คนศึกษาวัสดุ  อุปกรณ์ วิธีทำการทำแกงหอยขม
จากวีดีโอแล้วลงมือปฏิบัติอาหารภาคกลางกลุ่มละ  1  อย่าง