Category Archives: วีดีโอหน่วยที่ 4เรื่องการถนอมอาหาร ง 32104 ม.5

วีดีโอเรื่องการทำไข่เค็ม ง 32104 ม.5

คำสั่ง  ให้นักเรียนดูวีดีโอเรื่องการสาะิตการทำไข่เค็มให้เข้าใจ
โดยแบ่งกลุ่มๆละ 4-6  คนให้ลงมือปฏิบัติงานนการทำไข่เค็มทุกกลุ่ม
กำหนดส่งสิ้นเดือนมกราคม


วีดีโอเรื่องกล้วยตากอบน้ำผึ้ง หน่วยที่ 4 ง 32104 ม.5

 

คำสั่ง  ให้นักเรียนดูวืดีโอการถนอมอาหารเรื่องกล้วยตากอบน้ำผึ้ง
และปลาหมึกตากแห้งชลบุรีแล้วจดบันทึก  วัสดุ  อุปกกรณ์  วิธีทำ ลงในสมุดรายวิชาการงาน 4รหัสวิชา  ง 32104  ม. 5 ส่งครูในคาบเรียน

วีดีโอเรื่องการถนอมอาหารมะละกอ หน่วยที่ 4 รหัสวิชา ง 32104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำสั่ง  ให้นักเรียนดูวิดีโอเรื่องการถนอมอาหารด้วยมะละกอวัสดุอุปกรณ์

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆละ  6-8   คนแล้วลงมือปฎิบัติตามขั้นตอน

และให้ทุกกลุ่มส่งผลงานพร้อมนำเสนอผลงาน   วัสดุอุปกรณ์ วิธีทำ
          

 

วีดีโอการถนอมอาหารชนิดต่าง ๆ หน่วยที่ 4 รหัสวิชา ง 32104 ม.5


คำสั่ง  ให้นักเรียนดูวีดีโอเรื่องการถนอมอาหารแล้วตอบคำถามต่อไปนี้
1.  จากการดูวีดีโอเรื่องการถนอมอาหารนักเรียนคิดว่ามีการถนอมอาหาร
วิธีใดบ้าง.
2.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆละ  6-8  คน ให้ปฏิบัติงานการถนอมอาหาร
อย่างน้อยกลุ่มละ  1   วิธี
3.  ให้นักเรียนส่งผลงานพร้อมนำเสนอ
4.  กำหนดส่งงานภายในเดือนมกราคม