Category Archives: วีดีโออาหารจานเดียว ง 221101 ม. 1

วีดีโอการทำอาหารจานเดียวข้าวมันไก่ ง 21101 ม.1

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษา  วัสดุ-อุปกรณ์  วิธีทำ
ข้าวมันไก่จากวีดีโอและให้แบ่งกลุ่มปฏิบัติอาหารการทำข้าวมันไก่
กลุ่มละ  6-8  คน แล้ววางแผนทำข้าวมันไกในคาบเรียนต่อไป