Category Archives: วีดีโอเรื่องการปลูกผักไร้ดิน ง 32104 ม.5

วิดีโดเรื่องการปลูกพืชไร้ดิน ง 32104 ม.5

คำสั่ง  ให้นักเรียนดูวีดีโอเรื่องการปลูกพืชไร้ดินให้แบ่งกลุ่ม ๆละ 3-4 คน
ปลูกพืชไร้ดินกลุ่มละ  1  ชนิดพร้อมทั้งนำเสนอผลงานส่งภายในเดือน
กุมภาพันธ์  ทุกห้องเรียน