Category Archives: ศึกษาดูงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพศึกษาดูงานที่โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนนารีนุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี