Category Archives: สรุปรายงานโครงการ ตามกรอบงานวิจัย 5 บท

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานโครงการตามกรอบงานวิจัย 5 บท โดย นายบุญมี พุ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานโครงการตามกรอบงานวิจัย  5  บท
วันที่  4  มีนาคม  ณ  ห้องมรกตโสภิณ  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร   สพม.29
โดยนายบุญมี  พุ่มจันทร์   ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

คณะครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมขอขอบคุณผู้อำนวยการบุญมี  พุ่มจันทร์ เป็นอย่างสูงที่ให้
ความรู้เรื่องสรุปรายงานโครงการ ตามกรอบงานวิจัย  5  บทและปฏิบัติการเขียนสรุปโครงการ
ที่รับผิดชอบ