Category Archives: หน่วยการเรียนรู้ ง 23106 ม.3

หน่วยการเรียนรู้ รายวิชา การงานอาชีพ ม. 3 ง 23106

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การดูแลเสื้อผ้า
ตัวชี้วัด  1.  อภิปรายขั้นตอนการทำงานในชีวิตประจำวันที่มีประสิทธิภาพ
              2.  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
              3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัด
                    พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  อาหารประเภทสำรับ (ตัวชี้วัด เหมือนหน่วยที่ 1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
(ตัวชี้วัดเหมือนหน่วยที่ 1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ธุรกิจเพื่อชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การยายพันธุ์พืช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  การติดตั้และประกอบผลิตภัณฑ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  ก้าวทันเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  สู่โลกอาชีพ
เวลาเรียน  40  คาบ/ภาคเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จำนวน 1 หน่วย