Category Archives: หน่วยที่ 3/จุดประสงค์/สาระสำคัญ ง33106

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3/จุดประสงค์/สาระสำคัญ ง 33106

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ทักษะการจัดการ
ตัวชี้วัด  มีทักษะการจัดการในการทำงาน
จุดประสงค์ประจำหน่วย
            3.1บอกความหมายและความสำคัญของทักษะการจัดการได้
            3.2อธิบายความสำคัญและหลักการการดูแลรักษา  ทำความสะอาด
จัดตกแต่งบ้านและโรงเรียนได้
            3.3บอกความแตกต่างระหว่างการจัดตกแต่งบ้านและโรงเรียนได้
            3.4ดูแลรักษาความสะอาด  จัดตกแต่งห้องรับแขกหรือห้องเรียนได้
            3.5อธิบายความสำคัญของการบำรุงเก็บรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันได้
            3.6บำรุงเก็บรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันได้
            3.7อธิบายความหมายและความสำคัญของการปลูกพืชได้
            3.8จำแนกประเภทและพันธุ์พืชได้
            3.9บอกความหมายและความสำคัญของการขยายพันธุ์พืชได้
            3.10ขยายพันธุ์พืชได้เหมาะสมกับชนิดของพืช
            3.11อธิบายความหมายและความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ได้
            3.12เลือกเลี้ยงสัตว์เพื่อความสวยงามและบริโภคในครัวเรือนได้
            3.13อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการทางธุรกิจได้
            3.14อธิบายการบริหารเงินงบประมาณการบัญชีได้
            3.15อธิบายการจัดการธุรกิขนาดกลางและขนาดย่อมได้
สาระสำคัญ
            3.1การดูแลรักษาทำความสะอาดจัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน(งานบ้าน)
            3.2งานช่าง
            3.3งานเกษตร
            3.4งานธุรกิจ