Category Archives: หน่วยที่ 3 การขยายพันธุ์พืช ง 33106

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการขยายพันธุ์พืช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่องการขยายพันธุ์พืช  ง 33106
คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ผู้ขยายพันธุ์พืชต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในเรื่องใด.
ก.  ต้องมีทักษะการขยายพันธุ์พืช
ข.  ต้องรู้จักรโครงสร้างภายในของต้นพืช  ต้องรู้สังเกตุการเปลี่ยนแปลง                                        การขยายพันธุ์ของพืชแต่ละวิธี
ค.  ต้องรู้จักชนิดของพันธุ์พืชวิธีที่ขยายพันธุ์ของพืชแต่ละชนิด
ง.  ถูกทุกข้อ
2.การขยายพันธุ์พืชแบ่งออกเป็น  2  วิธีใหญ่ๆได้แก่ข้อใด.
ก.  การตัดชำ  การขยายพันธุ์โดยการใช้ไหล
ข.  แบบอาศัยเพศ  แบบไม่อาศัยเพศ
ค.  การติดตา  การต่อกิ่ง
ง.  การขยายพันธุ์โดยใช้จุก  การทาบกิ่ง
3.ข้อใดไม่ใช่ข้อดีการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ด.
ก. มีการกลายพันธุ์ได้ง่าย
ข.  มีรากแก้วสามารถหยั่งลึกลงไปในดินช่วยยึดลำต้นได้ดี
ค.  ทำได้ง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือมาก
ง.  สะดวกในการขนส่ง  ปลอดจากโรคไวรัส พืชที่ปลูกด้วยเมล็ดจะอยู่ได้นาน
4.การตัดชำหมายถึงข้อใด.
ก.  การปลูกด้วยเมล็ดจนออกราก
ข.  การทำให้ต้นกิ่งออกรากขณะที่ติดอยู่กับต้นแม่
ค.  การทำให้ต้นหรือส่วนอื่น ๆออกราก
ง.  การนำเอาส่วนตาของพืชต้นหนึ่งซึ่งเป็นพันธุ์ดีไปติดเข้ากับพืชอีกต้นหนึ่ง
ซึ่งทำหน้าที่เป็นต้นตอเพื่อให้ตาที่นำไปติดเจริญเป็นพืชต้นใหม่
5.การตอนกิ่งหมายถึงข้อใด.
(ตัวเลือกข้อ 4 )
6.การติดตาหมายถึงข้อใด.
(ตัวเลือกข้อ 4)
7.พืชในข้ดใดเปลือกร่อนนิยมติดตาแบบรูปตัวที
ก.  กุหลาบ      ข.  ส้ม    ค.  ขนุน     ง.  ถูกทั้งข้อ  กและ ข
8.พืชที่มีน้ำยางจะใช้การติดตาแบบใด.
ก.  T  budding             ข.  shield  budding 
ค.  Plate  budding      ง.  Patch  budding
9.พืชเปลือกบางลอกเปลือกไม่ได้เช่นยางพาราต้องติดตาแบบใด.
ก.  ChiP  budding        ข.  T   budding
ค.  Patch  budding      ง.   ถูกทุกข้อ
เฉลย   1.  ง    2.  ข   3.  ก.  4.  ค    5.  ค   6.  ง   7.  ง   8.  ค  9.  ก

10.การต่อกิ่งพืชมีหลักการเดียวกันกับการติดตาคือข้อใด.
ก.  ให้ต้นพืชมีชีวิตและเจริญร่วมกัน     ข.  เป็นพืชต้นเดียวกัน
ค.  เป็นการเชื่อมปรสานเนื้อเยื่อของพันธุ์ที่เป็นต้นตอและกิ่งพันธุ์ดีเข้าด้วยกัน
ง.  ถูกทุกข้อ
11.การต่อกิ่งมีความสำคัญต่อการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพราะ
ช่วยเปลี่ยนยอดพันธุ์เดิมที่มีอยู่แล้วให้เพิ่มมูลค่าขึ้นหมายถึงข้อใด.
ก.  การเพิ่มยอดกิ่งเฟื่องฟ้าให้มีหลากหลายสี
ข.  การเปลี่ยนต้นโมกเขียวให้เป็นต้นโมกด่าง
ค.  การเปลี่ยนต้นขนุนให้เป็นต้นมะม่วงและต้นทุเรียน
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข้อ  ข
12.การทาบกิ่งจะใช้หลักการเดียวกันกับการติดตาและต่อกิ่งแต่จะมี
ข้อแตกต่างอยู่  2  ประการคือข้อใด.
ก.  การทาบกิ่งต้องนำต้นตอเข้าไปหากิ่งพันธุ์ดี
ข.  การทาบกิ่งต้องนำต้นพันธุ์ดีเข้าไปหาต้นตอ
ค.  การทาบกิ่งทั้งต้นตอและกิ่งพันธุ์ดียังมีรากเลี้ยงลำต้นและกิ่ง
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ ค
13.พืชที่นิยมขยายพันธุ์ด้วยการทาบกิ่งได้แก่ข้อใด.
ก.  มะม่วง   ข.  ทุเรียน    ค.  เงาะ  ลำใย  ขนุน   ง.  ถูกทุกข้อ
14.การขยายพันธุ์โดยการแยกและแบ่งส่วนได้แก่พืชประเภทใด.
ก.  หน่อ     ข.  จุก  ตะเกียง   ค.  ไหล  เหง้า    ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลย  10.  ง    11.  ง    12.  ง   13.  ง   14.  ง
15.พืชในข้อใดขยายพันธุ์โดยวิธีแยกส่วน.
ก.  หอม  กระเทียม  ข.  บัวสวรรค์  ทิวลิป   ค.  ว่านสี่ทิศ  ลิลลี่   ง.  ถูกทุกข้อ
16.พืชในข้อใดขยายพันธุ์โดยการใช้ไหล.
ก.  สตรอเบอร์รี่   ข.  มันเทศ     ค.  มันฝรั่ง   ง.  ถูกทุกข้อ
16.การขยายพันธุ์โดยใช้ตะเกียงคำว่าตะเกียงหมายถึงข้อใด.
ก.  ส่วนของต้นพืชที่เปลี่ยนรูปร่างไป
ข.  หน่อที่เจริญขี้นจากลำต้นเทียมต้น
ค.  ส่วนของต้นพืชที่สามารถนำไปขยายพันธุ์ได้
ง.  ต้นพืชเล็กที่เกิดจากต้น
17.สับประรดขยายพันธุ์โดดยวิธีใด.
ก.  ใช้จุก    ข.  ใช้เหง้า    ค.  ใช้ไหล   ง.  ใช้ตะเกียง
เฉลย   15.  ง     16.  ข    17.   ก