Category Archives: หน่วยที่ 3 (งานเกษตร) ข้อ 1 – 10 ง 33106

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 (งานเกษตร) ง 33106

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  งานเกษตร
คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.แนวทางปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชแต่ละชนิด มีคามเหมือน
หรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจัยใด.
ก.  เวลา      ข.  อายุของพืช       ค.  ชนิดของพืช     ง.  สภาพภูมิอากาศ
2.การรักษาคุณภาพของผลผลิตมีประโยชน์อย่างไร.
ก.  ช่วยให้ผลผลิตสะอาด     ข.  ช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผลผลิต
ค.  ช่วยให้ส่งผลผลิตออกสู้ต่างประเทศได้
ง.  ช่วยให้ผลผลิตมีขนาดตรงตามลักษณะสายพันธ์
3.ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ในการคัดขนาดของผลผลิต.
ก.  สี     ข.  อายุ       ค.  ขนาด      ง.  รูปร่าง
4.แก๊สในข้อใดใช้บ่มมะละกอให้สุก.
ก.  แก๊สเอทิลีน     ข.  แก๊สไนโตเจน
ค.  แก๊อะเซทิลีน   ค.  แก๊สคาร์บอนมอนนอกไซต์
5.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี.
ก.  ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต                   ข.  สร้างความสมดุลย์ในธรรมชาติ
ค.  ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต     ง.  ลดการสร้างบาปให้กับตนเอง
6.ไส้เดือนฝอยจะเข้าทำลายแมลงศัตรูพืชในระยะใดของวงจรชีวิต.
ก.  ระยะที่  1      ข.  ระยะที่  2    ค.  ระยะที่  3    ง.  ระยะที่  4
7.นักเรียนจะใช้เชื้อราในข้อใดรักษาโรคเหี่ยวของต้นพริกที่เกิดจาก
เชื้อราไฟทอปธอร่า.
ก.  เชื้อราพิเทียม                    ข.  เชื้อราฟิวชาเรียม 
ค.  เชื้อราสเคลอโรเทียม       ง.  เชื้อราไตรโคเดอร์มา
8.สารประกอบในน้ำส้มควันไม้ข้อใด ที่ช่วยให้น้ำส้มควันไม้
มีประสิทธิภาพในการทำงานดียิ่งขึ้น.
ก.  นำมันทาร์     ข.  กรดแอซิติก   ค.  สารเมทานอล   ง.  สารเอทิล เอ็น  วาเรอเลต
9.โครงการใดเป็นผลที่ได้จากการแปรรูปผลผลิตพืช.
ก.  โครงการหลวง     ข.  โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ค.  โครงการหนึ่งโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ง.  โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์(OVOP)
10.ผลผลิตใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพโดยใช้หลักการ
ทางพิสิกส์ในการแปรรูป.
ก.  ฝรั่งดอง           ข.  ทุเรียนกวน
ค.  น้ำส้มสายชู     ง.  ผักกาดดอง
เฉลย    1.  ค   2.   ง    3.  ข   4.  ก    5.  ง    6.  ค   7.  ง     8.ก     9.  ค     10.  ข