Category Archives: หน่วยที่ 3 งานเกษตร ข้อ 31-47 ง 33106

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานเกษตร ง 33106

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที 3  งานเกษตร ง 33106
31.กระบวนการปลูกพืชเป็นกระบวนจัดการในการนำเอาปัจจัยการผลิต
ซึ่งหมายถึงข้อใด.
ก.  รายได้  ผลผลิต  ที่ดิน   ทักษะการทำงาน
ข.  ทุน  ที่ดิน  แรงงาน   ทักษะในการประกอบการ
ค.  รายได้  แรงงาน   ที่ดิน  ทักษะความคิดสร้างสรรค์
ง.  ทุน  ผลผลิต  ต้นทุน  ราคาขาย  ทักษการจัดการ
32.กระบวนการปลูกพืชแบ่งออกได้ 3 ขั้นตอนได้แก่ข้อใด.
ก.  การเตรียมการก่อนการปลูกพืช
ข.  การปลูกพืช         ค.  การดูแลรักษา
ง.  ถูกทุกข้อ
ใช้ตอบข้อ 33
1.การวางแผนดำเนินการ
2.การคัดเลือกพันธุ์
3.การเตรียม วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์
4.การเตรียมสถานที่และพันธุ์พืช
33.ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการเตรียมการก่อนปลูกพืช.
ก.  1  3   2   4
ข   1  2   3   4
ค   1   3   2  4
ง.  1    2  4  3
34.พืชในข้อใดใช้วิธีการปลูกเป็นร่อง.
ก.  ไม้ดอกไม้ประดับ
ข.  ข้าวโพด  ข้าวฟ่าง  ถั่วต่างๆ
ค.  พืชผักต่าง ๆ
ง.  มันสำปะหลัง  อ้อยและมันเทศ
35.ถ้านักเรียนดูแลรักษาพืชโดยใช้น้ำปะปาส่วนภูมิภาคหรือน้ำปะปานครหลวง
จะมีปัญหาในเรื่องใด.
ก.  ค่าน้ำต่อหน่วยแพงไม่คุ้มค่าเมื่อปลูกเพื่อการค้า
ข.  ต้นไม้พืชผักเจริญเติบโตไม่เต็มที่
ค.  มีปัญหาเรื่องสารคลอรีนในน้ำปะปา
ง.  ถูกทั้งข้อ กและ ค
36.เพราะเหตุผลในข้อใดการดูแลรักษาพืชโดยวิธีใช้ระบบหยดน้ำ
จึงเป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน.
ก.  ประหยัดน้ำ                           ข.  ประหยัดแรงงาน
ค.  พืชได้รับน้ำเสม่ำเสมอ         ง.  ถูกทุกข้อ
37.การให้น้ำในการดูแลรักษาพืชในข้อใดใช้ต้นทุนสูงมากที่สุด.
ก.  ตักรด                                     ข.  ใช้ระบบน้ำหยด 
ค.  ฉีดด้วยสายยาง                     ง.  ใช้ระบบให้น้ำอัตโนมัติ
38.ระบบให้น้ำอัตโนมัติหมายถึงข้อใด.
ก.  ใช้บัวรดหรือใช้โพลงสาด
ข.  ติดตั้งระบบปะปาภายในบ้านที่มีแรงดันน้ำสูง
ค.  ติดตั้งหัวหยดบริเวณที่พืชต้องการนำและหยดตลอดเวลา
ง.  ระบบการให้น้ำที่ติดตั้งควบคุมเวลาเปิดปิดวาวน้ำอัตโนมัติโดยใช้หัวฉีด
แบบพ่นฝอยเรียกว่าสปริงเกอร์ปวิธีนี้ประหยัดทุกอย่างแต่ต้นทุนสูง
39.ข้อใดคือปุ๋ยอินทรีย์.
ก.  ปุ๋ยคอก   ข.  ปุ๋ยหมัก     ค.  ปุ๋ยพืชสดและปู๋ยหมักชีวภาพ
ง.  ถูกทุกข้อ
40.เพราะเหตุผลใดในปัจจุบันนี้จึงนิยมปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพน้ำหมัก
จุลินทรีย์  EM.
ก.  ผลิตได้ง่าย      ข.  ใช้ได้ผลดี สามารถนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
ค.  มีประสิทธภาพสูงและกำจัดกลิ่นของมูลสัตว์        ง.  ถูกทุกข้อ
41.ปุ๋ยเดี่ยวหรือแม่ปุ๋ยได้แก่ข้อใด.
ก.  K P A       ข.  N P  K     ค.  P K M     ง.  N P R
42.ปุ๋ยผสมสูตร  16-20-0 หมายความว่าอย่างไร.
ก.  ปุ๋ยที่มีธาตุหลักมากกว่า  2  ชนิด
ข.  ปุ๋ยที่มีธาตุหลักไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
ค.  ปุ๋ยที่มีธาตุหลักมากกว่าหนึ่งธาตุ
ง.  ถูกทุกข้อ
43.การใส่ปุ๋ยที่ดีที่สุดที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ดีได้แก่ข้อใด.
ก.  ใส่รองพื้น  ใส่แบบหว่าน
ข.  ใส่แบบเป็นแถบ      ค.  ใส่เป็นวงกลม  ใส่โดยละลายน้ำแล้วฉีดพ่น
ง.  ถูกทุกข้อ
44.ไม่ควรสูบบุหรี่ในบริเวณแปลงพืชชนิดใดเพราะจะทำให้พืชใบด่าง.
ก.  พริก       ข.  มะเขือเทศ     ค.  ข้าวโพด  ถั่วฝักยาว   ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
45.พฤคิกรรมในข้อใดเป็นวิธีการป้องกันและกำจัดแมลงโดยวิธีกล.
ก.  การใช้มือจับแมลงมาทำลาย    ข.  การใช้มุ่งตาข่าย
ค.  การใช้กับดักแสงไฟ                  ง.  ถูกทุกข้อ
46.ข้อใดเป็นการป้องกันกำจัดโดยชีววิธี.
ก.  ตัวห้ำ      ข.  ตัวเบียน   ค.  เชื้อโรค  พืชสมุนไพร  ง.  ถูกทุกข้อ
47.การดูแลรักษาแปลงให้สะอาดเป็นการป้องกันและกำจัดโดยวิธีใด.
ก.  เขตกรรม         ข.  วิธีเคมี
ค.  วิธีกล                ง.  วิธีชีว
เฉลย  31.  ข   32.  ง   33.  ข   34. ง  35.  ง   36.  ง  37.  ง   38.  ง  39  ง   40.  ง
41.  ข   42.  ง   43.  ง   44.  ง   45.   ง   46.  ง   47. ก