Category Archives: หน่วยที่ 5/จุดประสงค์/สารสำคัญ ง 33106

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5/จุดประสงค์/สาระสำคัญ ง 33106

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  สมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงาน
ตัวชี้วัด  5.มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต
              6.มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
              7.ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จุดประสงค์
            5 1.มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน
            5.2.ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านและ
การเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนได้
            5.3.มีสมรรถนะที่สำคัญ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  คุณธรรมจริยธรรม
และลักษณะนิสัยในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
             5.4อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานและทรัพยากร
ในการทำงานได้คุ้มค่าและยั่งยืน
สาระสำคัญ
             5.1ทักษะในการแสวงหาความรู้
             5.2การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานบ้าน  งานเกษตร
             5.3สมรรถนะที่สำคัญ  คุณธรรมลักษณะนิสัยการทำงาน
             5.4การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงาน