Category Archives: หน่วยที่ 7/จุดประสงค์/สาระสำคัญ ง 33106

หน่วยการเรียนรุ้ที่ 7/จุดประสงค์/สาระสำคัญ ง 33106

หน่วยกการเรียนรู้ที่ 7  การอาชีพ
ตัวชี้วัด  7.1งอภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ
             7.2เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ
             7.3มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ
             7.4มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
จุดประสงค์
             7.1นักเรียนบอกแนวทางในการเข้าสู่อาชีพได้
             7.2อธิบายหลักการเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพได้
              7.3นักเรียนมีประสบการณ์ในอาชีพที่สนใจ
              7.4นักเรียนบอกคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพได้
สาระสำคัญ
              7.1แนวทางเข้าสู่อาชีพ
              7.2การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ
              7.3ประสบการณ์ในอาชีพ
              7.4คุณลักษณะที่ดีในการประกอบอาชีพ