Category Archives: เฉลยโอเนตวิชาการงาน ม. 6 ข้อ 3-7

เฉลยโอเนตวิชาการงานอาชีพ ม. 6

3.การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเพืออยู่อาศัยต้องใช้หลักการในข้อใด.
ตัวเลือกข้อ1.  รูปแบบสวยงามทันสมัย    ตัวเลือกข้อ2.ราคาพอเหมาะกับรายได้
ตัวเลือกข้อ3.  วัสดุมีความแข็งแรงทนทาน    ตัวเลือกข้อ4  การใช้งานตรงตามความต้องการ
เฉลยข้อ  4
4.ไส้เดือนดินมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางชีวภาพของพืชหรือไม่เพราะอะไร.
ตัวเลือกที่1.  มีเพราะเพิ่มช่องว่างในดิน    ตัวเลือกข้อ2.  มีเพราะเพิ่มความเป็นกรดด่างแก่ดิน
ตัวเลือกข้อ3.  ไม่มีเพราะไม่สามารถเพิ่มธาตุรองให้แก่ดิน
ตัวเลือกข้อ4.  ไม่มีเพราะไม่สามารถเพิ่มธาตุ  NPK  ให้แกพืชได้
เฉลยข้อ  1
5.การทำให้พืชออกรากโดยไม่ใช้เมล็ดเป็นหลักการของเรื่องใด.
ตัวเลือกข้อ1  การกลายพันธ์    ตัวเลือกที่2  การขยายพันธุ์
ตัวเลือกที่3  ความสมดุลย์ทางชีวภาพ    ตัวเลือกที่4  ความหลากหลาย
เฉลยข้อ  2
6.การผลิตสัตว์เศรษฐกิจเชิงระบบมีลักษณะอย่างไร.
ตัวเลือกข้อ1  วางระบบในการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยเพิ่ม
จำนวนแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิตสัตว์
ตัวเลือกที่2  วางระบบในการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยเพิ่มค่าใช้จ่าย
ในการลงทุน
ตัวเลือกที่3  ผลิตสัตว์ให้มีปริมาณสัตว์จำนวนมากขึ้นนำเศษเหลือจากการ
ผลิตสัตว์มาใช้ประโยชน์อื่น ๆ
ตัวเลือกข้อ4  ผลิตสัตว์ให้มีจำนวนปริมาณมากขึ้นโดยเพิ่มจำนวนอุปกรณ์
การเลี้ยงสัตว์และค่าใช้จ่ายในการผลิตสัตว์
เฉลยข้อ  3
7.ข้อใดเป้นขั้นตอนการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ถูกต้อง
ตัวเลือกข้อ1  ช่วงแรกใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งเหลวช่วงหลังใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งแข็ง
ตัวเลือกข้อ2  ช่วงแรกใช้อาหารเหลวช่วงหลังใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งแข็ง
ตัวเลือกข้อ3  ช่วงแรกใช้อาหารเหลวช่วงหลังใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งแข็ง
ตัวเลือกข้อ4  ช่วงแรกใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งแข็งช่วงหลังใช้อาหารเหลว
เฉลยข้อ  3