Category Archives: แนวข้อการงานสอบกลางภาคปลายภาค ม.6 ม.3

แนวข้อสอบปลายภาครายวิชาการงาน 6 ม.6และกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 4 -11 มีนาคม

แนวข้อสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่  2  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง33106
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1-6/8  (กำหนดสอบปลายภาควันที่  4 – 11  มีนาคม)
ตอนที่  1  เป็นข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ  5  ตัวเลือก  จำนวนข้อสอบ  30  ข้อ(15  คะแนน)
ตัวชี้วัดที่  1 – 7
ตัวชี้วัดที่  1  อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต ( 2  คะแนน)
ตัวชี้วัดที่  2  สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน(4  คะแนน)
ตัวชี้วัดที่  3  มีทักษะการจัดการในการทำงาน(4  คะแนน)
ตัวชี้วัดที่  4  มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน(4  คะแนน)
ตัวชี้วัดที่  5  มีทักษะในการแสวงหาความรู้และมีคุณธรรมในการทำงาน(2  คะแนน)
ตัวชี้วัดที่  6  อธิบายเทคโนโลยีออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้
ตามกระบวนการเทคโนโลยี(2  คะแนน)
ตัวชี้วัดที่  7  อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ
มีประสบการณ์ในอาชีพ(2  คะแนน)
รวมคะแนนข้อสอบแบบปรนัย  15  คะแนน
ตอนที่  2  ข้อสอบแบบอัตนัยจำนวน  3  ข้อ (5  คะแนน)
ตัวชี้วัดที่  4  (2  คะแนน)
ตัวชี้วัดที่  5  (2  คะแนน)
ตัวชี้วัดที่  7  (1  คะแนน)
รวมคะแนนข้อสอบอัตนัย  5  คะแนน
รวมคะแนนปลายภาคทั้งหมด     20    คะแนน