Category Archives: แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงาน ม.6

แนวข้อสอบO-NET วิชาการงาน ม.6

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.   ข้อใดเป็นหลักการทำงานด้วยความเสียสละ.
1.  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน    2.  หัวหน้ากลุ่มตัดสินใจถูกต้องเสมอ
3.  นำความคิดเห็นของสมาชิกมาพิิจารณา
4.  ทำงานส่วนของตนให้เสร็จแล้วรองานจากเพื่อน
เฉลยข้อ  3  การเสียสละนั้นจะต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ตนเองสำคัญ จะต้องยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มทุกคน เมื่อทำงานของตนเสร็จแล้วควรช่วยเหลือ
งานคนอื่นที่พอทำได้จึงจะเป็นผู้มีความเเสียสละ
2.  บุคคลที่เป็นผู้สัมภาษณ์ควรมีคุณสมบัติในข้อใดต่อไปนี้
1.  มีความซื่อสัตย์     2.  มีความเสียสละ
3.  มีปฏิภาณไหวพริบ   4.  มีความขยันหมั่นเพียร
เฉลยข้อ  3  บุคคลที่เป็นผู้สัมภาษณ์ควรมีปฏิภาณไหวพริบเนื่องจากในการสัมภาษณ์
จะต้องพบเจอกับบุคคลหลากหลายรูปแบบซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรค
ในการสัมภาษณ์ การมีปฏิญาณไหวพริบจะช่วยให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และ
ต้องรู้จักหลักจิตวิทยา
3.  บุคคลในข้อใดต่อไปนี้ที่เพื่อนร่วมงานจะให้ความไว้วางใจต่อการทำงานมากที่สุด.
1.  แดงเป็นบุคคลที่มีความตรงต่อเวลา    2.  ฟ้าเป็นคนที่มีความสงบเคร่งขรึม
3.  เขียวเป็นบุคคลที่มีกิริยาสุภาพเรียบร้อย   4.  ขาวเป็นบุคคลที่พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
เฉลยข้อ  1  เนื่องจากแดงเป็นบุคคลทีี่ตรงต่อเวลาซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เพื่อนร่วมงาน
ไว้วางใจให้ทำงานได้เพราะบุคคลประเภทนี้จะทำงานได้สำเร็จตรงกำหนดเวลาในการ
ส่งงานส่วนคำตอบในข้ออื่นๆไม่ใช่คุณสมบัติของบุคคลที่ไว้วางใจเพราะการเคร่งขรึม
พูดจาอ่อนไหวไม่ใช่ว่าจะไว้ใจได้
4.  บุคคลในข้อใดใช้ทรัพยากรในการทำงานไมม่ถูกต้อง.
1.   แอบเบิ้ลใช้ถุงผ้าแททนถุงพลาสติก    2.  ส้มใช้สเปรย์จัดทรงผมหมดแล้วนำไปฝังดดิน
3.  แอปเปิ้ลนำเสื้อผ้าเก่ามาซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้
4.  มะเฟืองนำหลอดไฟใช้แล้วใส่ถุงดำไปทิ้งถังขยะมีพิษ
ฉลยข้อ  2   ส้้มใช้สเปรย์จัดทรงผมหมดแล้วไปฝังดินเนื่องจากสเปรย์จัดทรงผม
เป็นวัตถุที่มีพิษถ้้านำไปฝังดินอาจทำให้เกิดสารปนเปื้อนซึ่งเป็นอันตรายต่อพืชและคน
วิธีจัดการที่ถูกต้องควรนำใส่ถุงดำให้มิชิดแล้วนำไปทิ้งแล้วนำไปทิ้งถังสำหร้บขยะมีพิษ
5.  ข้อใดไม่ใข่ประโยชน์จากการศึกาาข้อมูลของหน่วยงานที่จะไปติดต่อง
1.  ช่วยให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธุ์     2.  ทำให้ทราบสถานที่ตั้งหน่วยงาน
3.  ทำให้ทราบถึงบริการของงหน่วยงาน    4.  ทำให้ทราบเวลาทำการของหน่วยงาน
ฉลยข้อ  1  ช่วยให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่การใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน
ที่จะต้องไปติดต่อซึ่งการศึกษาข้อมูลของหน่วยงานที่จะต้องไปติดต่อจะได้รับประโยชน์
คือช่วยให้ทราบสถานที่ตั้งหน่วยงานทำให้ทราบถึงสถานที่ตั้งหน่วยงานการบริการ
6.  ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการดูแลรักษาบ้าน.
1.  การทำความสะอาดฝาผนัง   2.  การทำความสะอาดเพดาน
3.  การทำความสะอาดประตุหน้าต่าง   4.  การวางแผนการทำงานบ้านประเภทต่าง ๆ
เฉลยข้อ  4
7.  ข้อใดเป็นขั้้นตอนการวางแผนการทำงานบ้านที่ดีที่สุด.
1.  ปฏิบัติงาน-ติดตามและปรับปรุงแก้ไข-นำเสนอผลงาน
2.  ปฏิบัติงาน-จัดทำแผนการทำงาน-ประเมินงาน-สรุปงาน
3.  วิเคราะงาน-ปฏิบัติงาน-จัดทำแผนการทำงาน-ปรับปรุงแก้ไข
4.  วิเคราะห์งาน-จัดทำแผนการทำงาน-ปฏิบัติงาน-ติดตามและปรับปรุงแก้ไข
เฉลยข้อ  4  การวางแผนทำงานบ้านที่ดีจะต้องเริ่มจากการวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้ทราบว่าจะต้องทำอะไรบ้างต่อจากนั้นก็จัดการทำแผนการทำงานการทำงาน
ประจำวันแล้วจึงลงมือปกิบัติงานตามขั้นตอนและต้องมีการติดตามงานว่าคืบหน้าไปแค่ไหน
ต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องอะไรบ้างเพื่อให้ทำงานบ้านได้ดีที่สุด
8.  ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์การวางแผนการทำงานที่ดีได้ถูกต้องที่สุด.
1.  มีทักาะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี    ข.  งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จอย่างรวดเร็ว
3.  ทำงานจำนวนมากในระยะเวลาที่จำกัดได้
4.  ทำงานสำเร็จลุล่วงตามเวลาโดยผลงานมีคุณภาพ
เฉลยข้อ  4  การจัดการวางแผนการทำงานก่อให้เกิดผลดีคือให้งานที่ทำสำเร็จลุล่วง
ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยผลงานที่ได้นั้นเป็นผลงานที่มีคุณภาพประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย
9.  ให้นักเรียนใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
1.  กวาดด้วยไม้กวาดดอกหญ้า
2.  ไม้ถูพื้นชุบน้ำบิดหมาด ๆถูพิ้นไปในทิศทางเดียวกัน
3.  ผสมน้ำยาถูพื้น  บิดหมาดถูซ้ำในทิศทางดียวกัน
4.  ซักผ้าถูพื้นให้สะอาดนำไปผึ่งแดดให้แห้ง
ข้อใดเรียงลำดับการถูพื้นบ้านได้ถูกต้องที่สุด
1.  4  3  2  1      2.  1  2  3  4      3.  1  3  2  4     4.  3  2  1  4
10.ข้อใดเป็นการดูแลรักษาห้องต่าง ๆในบ้านได้ถูกต้องที่สุด.
1.  จัดชั้นวางหนังสือไว้ที่ห้องรับแขก    2.  ซักเครื่องนอนเดือนละ  1  ครั้ง
3.  ในห้องครัวมีอากาศถ่ายเทมีแสงสว่างเพียงพอ
4.  ขัดพื้นห้องน้ำด้วยผลซักฟอกสัปดาห์ละ  2  ครั้ง
เฉลยข้อ  3  การจัดห้องต่าง ๆ ภายในบ้านต้องให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกมีแสงสวาง
เพียงพอโดยเฉพาะห้องครัวการระบายอากาสและแสงแดดมีความสำคัญมากเพราะถ้าหาก
ระบายอากาศไม่ดีเมื่อทำอาหารกลิ่นอาหารจะไม่ระบายออกไปทำให้ห้องครัวเหม็นอับ
เป็นแหล่งเพราะพันธุ์เชื้อโรคได้
11.ให้นักเรียนใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
1.  บัดฝุ่นที่ผ้าม่าน    2.  จัดของเข้าที่     3.  เช็ดกระจกบานเกล็ด
4.  กวาดหยากไย่บนเพดาน
จงเรียงลำดับขั้นตอนคามลักษณะการวางแผนการทำงานบ้านที่ถูกต้อง
1.  4  1  3  2     2.  4  3  1  2     3.  1  4  2  3    4.  1  3  4  2
เฉลยข้อ  1  การทำความสะอาดบ้านที่ถูกต้องมีขั้นตอนคือเริ่มจากกวาดหยากไย่
บนเพดานก่อนจากนั้นจึงปัดฝุ่นที่ผ้าม่านแล้วจึงเช็ดกระจกบานเกล็ดและจัดของต่างๆให้เข้าที่
12.ไม้กวาดในข้อใดใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นซีเมนต์ขัดมัน
1.  ไม้กวาดดอกหญ้า  ไม้กวาดทางมะพร้าว  ไม้กวาดขนไก่
2.  ไม้กวาดดอกหญ้า  ไม้กวาดไนลอน  ไม้กวาดทางมะพร้าว
3.  ไม้กวาดดอกหญ้า  ไม้กวาดยางพารา  ไม้กวาดไนลอน
4.  ไม้กวาดทางมะพร้าว  ไม้กวาดดอกหญ้า  ไม้กวาดขนไก่
เฉลยข้อ  3  เพราะไม้กวาดดอกหญ้า  ไม้กวาดยางพาราและไม้กวาดไนลอนใช้ทำ
ความสะอาดพื้นเรียบเพราะมีความเหมาะสมและสะดวกแก่การปฏิบัติงานมากกว่า
ไม้กวาดในข้ออื่น
13. ข้อใดเป็นวิธีการทำความสะอาดไม้ปาร์เก้ได้ถูกต้อง
1.  กวาดด้วยไม้กวาดดอกหญ้า  ขัดพื้นด้วยแปรงลวด
2.  กวาดด้วยไม้กวาดเสี้ยนตาลขัดด้วยแปรงขนสัตว์
3.  กวาดด้วยไม้กวาดดอกหญ้าแล้วถูด้วยผ้าบิดพอหมาด
4.  กวาดด้้วยไม้กวาดเสี้ยนตาล ล้างด้วยน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาด
เฉลยข้อ  3  การทำความสะอาดพื้นไม้ปาร์เก้ที่ถูกต้องเริ่มจากใช้ไม้กวาดดอกหญ้า
กวาดฝุ่นละอองต่าง ๆออกก่อนแล้วถูด้ววยผ้าบิดพอหมาดหากมีรอยเปื้อนที่พื้นไม้
ให้ฉีดน้้ำลงไปเฉพาะที่แล้วใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง
14. ในการเลือกซื้อเครื่องเรือนควรคำนึงถีงสิ่งใดมากที่สุด
1.  เลือกซื้อเครื่องเรือนที่มีราคาแพง   2.  เครื่องเรือนนำเข้าจากต่างประเทศ
3.  มีประโยชน์ในการใช้สอย  ประหยัด   4.  ซื้อของหายากไม่ซ้ำแบบคนอื่น
เฉลยข้อ  3  ในการเลือกซื้อเครื่องเรือนควรคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้สอยเป็นสำคัญ
และดูแลรักาาง่ายราคาเหมาะสมเมื่อนำมาจัดวางแล้วทำให้ห้องสวยงาม
15. ข้อใดเป็นการดูแลรักษาเครื่องเรือนไม่ถูกต้อง
1.  ใช้น้ำมะขามเปียกขัดเครื่องทองงเหลือง
2.  ใช้ผ้าชุบน้ำยาขัดเงาเช็ดโชฟาเป็นประจำ
3.  ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดฝุ่นหลังตู้เสื้อผ้า
4.  ล้างชั้นพลาสติกด้วยน้ำสะอาดผึ่งแห้งในที่แดดจัด
เฉลยข้อ  4  การดูแลรักษาเครื่องเรือนเป็นพลาสติกควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด ๆ
เชช็ดทำความสะอาดหากมีคาบสกปรกมากให้นำมาล้างด้วยน้ำผสมสะบู่หรือน้ำยาล้างจาน
ขัดให้ถั่วแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนำไปคว่ำที่ร่มมีลมโกรกอย่าให้โดนแดดจัด
เพราะพลาสติกสีซีดแตดเปราะและหักง่าย
16. การจัดตกแต่งหห้องในข้อใดต่อไปนี้ที่ต้องคำนึงถึงความสวยงามเป็นอันดับแรก
1.  ห้องน้ำ      2.  ห้องนอน      3.  ห้องทำงาน    4.  ห้องรับแขก
เฉลยข้อ  4  ห้องรับแขกเป็นห้องที่ตกแต่งคำนึงถึงความสวยงามเป็นสิ่งสำคัญ
เพราะว่าห้องรับแขกเป็นห้องเชิดหน้าชูตาของบ้านเพราะว่าจะใช้ในการรับแขก
สำหรับผู้ไปมาหาสู่ห้องจะต้องสวยงามให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือ
17. การจัดเครื่องเรือนแบบติดฝาผนังเพมาะกับสถานที่ใดมากที่สุด
1.  ห้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า    2.  ห้องรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า
3.  ห้องที่ผนังสองด้านขนานกัน     4.  อาคารชุดหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัด
ฉลยข้อ  4  เครื่องเรือนแบบติดฝาผนัง(Built-in)เหมาะสำหรับห้องหรืออาคารที่มีพื้นที่จำกัด
เช่นห้องครัว  อาคารชุดเพื่อที่จะมีพื้นที่ในการใช้สอยมากขึ้นมีความโปร่งโล่งสบายเป็นระเบียบ
18. บ้านที่มีขนาดเล็กมีวิธีการตกแต่งอย่างไรเพื่อให้บ้านดุกว้างขึ้น
1.  การเลือกสีทาบ้านเป็นโทนสีเข้ม   2.  ลดจำนวนสมาชิกในบ้านให้น้อยลง
3.  การเลือกใช้เครื่องเรือนให้เหมาะสมกับขนาดของบ้าน
4.  การทำความสะอาดและเก็บสิ่งที่ไม่จำเป็นทิ้งสม่ำเสมอ
เฉลยข้อ  3  บ้านที่มีขนาดเล้กควรเลือกใช้เครื่องเรือนให้เหมาะสมกับขนาดของบ้านจะช่วย
ให้บ้านดูกว้างขึ้น  โปร่งโล่งสบายแต่บ้านขนาดเล็กใช้เครื่องเรือนขนาดใหญ่จะทำให้บ้าน
ดูแคบนอกจากนี้การเลือกสีอ่อนทาบ้านจะทำให้บ้านดูกวว้างขึ้น
19.  การจัดตกแต่งบ้านจำเป็นหรือไม่ที่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาแพงจึงจะทำให้บ้านสวยงาม
1.  จำเป็นเพราะวัสดุอุปกรณ์ที่สวยงามมีราคาแพง
2.  จำเป็นเพราะใช้เป็นค่าจ้างงานให้ผู้ที่ชำนาญการจัดและตกแต่ง
3.  ไม่จำเป็นเพราะมีเวลาอยู่บ้านน้อยไม่ต้องตกแต่งให้สูนย์เปล่า
4.  ไม่จำเป็นเพราะสามารถนำวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยุ่ในบ้านจัดและตกแต่งให้สวยงามได้
เฉลยข้อ  4  การจัดตกแต่งบ้านไม่จำเป็็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาแพงจึงจะทำให้บ้าน
สวยงามและน่าอยู่อาศัยเพราะสามารถนำวัสดุอุปกรณ์ที่มีออยู่มาใชช้ในการตกแต่ง
ให้สวยงามได้ซึ่งการจดตกแต่งบ้านควรเน้นในด้านความสะอาด  อากาศถ่ายเทสะดวก มี
เครื่องอำนวยความสะดวกที่เพียงพอไม่มากจนกินพื้นที่ภายในบ้านและมีพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเพื่อทำกิจกรรม่าง ๆก็เพียงพอแล้ว
20. ข้อใดคือหลักการพิจารณาเลือกใช้สิ่งของตกแต่งบ้านที่ถูกต้อง
1.  สีควรกลมกลืนกับพื้นผนัง เพดาน       2.  คำนึงถีงการใช้ประโยชน์เพียงประการเดียว
3.  ขนาดและรูปทรงต้องมีขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว
4.  เลือกสิ่งตกแต่งที่แตกหักง่ายจะได้เปลี่ยนใหม่บ่อยครั้ง
ฉลยข้อ  1  สีของสิ่งของตกแต่งงบ้านควรกลมกลืนกับบ้าน  พื้นบ้าน  ผนัง  เพดานเป้น
หลักการพิจารณาเครื่องใช้สิ่งของตกแต่งบ้านที่ถูกต้องที่สุด
21.  การออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงานโดยการจัดและตกแต่งบริเวรบ้านควรทำอย่างไร.
1.  ใช้กระเบื้อหลังคาสีเข0้ม
2.  ถนนบริเวณรอบบ้านให้ต่ำกว่าบ้าน
3.  ควรเลือกต้นไม้ที่โตช้าลำต้นไม่สูง
4.  ปลูกต้นไม้ทรงสูงเพื่อบังแสงอาทิตย์
เฉลยข้อ  4  ปลูกต้นไม้ทรงสูงเพื่อบังแสงอาทิตย์เป็นการจัดตกแต่งบริเวณบ้านที่ช่วยทำให้ประหยัดพลังงานเนื่องจากต้นไม้ทรงสูงช่วบบังแดด  ทำให้บ้านมีความร่มเงาร่มรื่นเย็นสบาย
บ้านไม่ร้อน ไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์หรือพัดลมให้สิ้นเปลืองพลังงาน
22. สนามหญ้าช่วยให้เกิดประโยชน์ยกเว้นข้อใด
1.  ให้ความชุ่มชื้นต่อโคลนต้นไม้    2.  กลิ่นหญ้าบรรเทาอาการปวดหัว
3.  แก้ปัญหาเรื่องแสง-เสียงสะท้อน
4.  บรรเทาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
เฉลยข้อ  2  กลิ่นหญ้าบรรเทาอาการปวดหัวไม่ใช่ผลดีจากการจัดตกแต่งสนามหญ้า
แต่สนามหญ้าช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นต่อโคลลนต้นไม้เพราะมีน้ำค้างอยู่บนหญ้า
ว่วยแก้ปัญญหาเรื่องแสงและเสียงสะท้อนได้เป็นอย่างดีและช่วยบรรเทาการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองและมีประโยชน์อื่นอีกมากมาย
23.  สวนรูปแบบใดที่เน้นจุดเด่นเกี่ยวกับขององค์ประกอบสวนซึ่งเป็นการบอกถึงเรื่องราว
ต่าง ๆผ่านการจัดสวน
1.  สววนประดิษฐ์          2.  สวนธรรมชาติ
3.  สวนนามธรรม          4.  สวนจินตนาการ
ฉลยข้อ  สวนนามธรรมเป็นสวนที่มีรูปแบบที่การเน้นจุดเด่นเกี่ยวกับองค์ประกอบสวน
ซึ่งเป็นการบอกถึงเรื่องราวต่าง ๆที่ต้องการจะสื่อถึงการจัดสวนโดยการจัดสวนลักษณะนี้มีการคล้ายคลึงกับการทำงานศิลปะที่มักจะสื่อออกมาจากภาพ
24.  การจัดสวนถาดชื้นกับการจัดสสวนถาดแห้งแตกต่างกันที่ข้อใด.
1.  พืชที่ปลูก      2.  ของตกแต่ง      3.  ความสวยงาม    4.  ภาชนะที่ใช้ปลูก
เฉลยข้อ  1  สวนถาดชื้นกับสวนถาดแห้งงต่างกันที่พันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกโดยสวนถาดชื้น
ปลูกต้นไม้ที่ต้องการความชื้นสูงสวนถาดแห้งปลูกพืชคระกูลกระบองเพชรกับพืชอวบน้ำ
25. ข้อใดเป็นความปลอดภัยจาการทำงานบบ้าน
1.  ใช้น้ำยาขัดห้องน้ำทุกครั้งที่อาบน้ำ
2.  ถอดปลัั้กทุกครั้งหลังใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
3.  เลือกเครื่องใใช้ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์เบอรื  5
4.  ใช้ผ้าปิดจมูกทุกครั้งงที่ทำงานบ้าน
ฉลยข้อ  2  หลังจากการใช้เครื่องไฟฟ้าทุกครั้งจะต้องถอดปลั้กออกให้เรียบร้อย
26.