Category Archives: แบบทดสอบการงาน ง 31102 ม.4

แบบทดสอบหน่วยที่ 8 เรื่องเตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพ ง 31102 ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  บุคคลใดเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ.
ก.  สุภาพรขึ้นราคาสินค้าในช่วงเกิดอุทกภัย
ข.  อาทิตติยาปรับตาชั่งผักให้หนักกว่าความเป็นจริง
ค.  ชราพานำสินค้าหมดอายุมาลดราคาขายให้แก่ลูกค้า
ง.  พานีทอนเงินลูกค้าไม่ครบจึงรีบนำส่วนที่เหลือไปคืน
จ.  ชนาภัทรกักตุนสินค้าไว้จำหน่ายเพียงคนเดียว
เฉลยข้อ  ง  เพราะเป็นกาารประกอบอาชีพด้วยความซื่ออสัตย์สุจริต
ไม่เอาเปรียบและคตโกงผู้อื่น
2.  การตรียมตัวหางานจากแหล่งข้อมูลต่างๆด้วยวิธีการใดบ้าง.
ก.  ดูจากป้ายประกาศรับสมัครงานซึ่งติดไว้ในสถานที่ที่นักเรียนศึกษาอยู่
ข.  สอบถามเพื่อน  ญาติพี่น้องและคนรู้จักโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่เราสนใจจะไปสมัครงาน
ค.  ดูจากหนังสือพิมพ์ที่มีประกาศรับสมัครงานทั่วไป  สอบถามข้อมูลจาก
หน่วยงานที่จัดหางาน  ดูจากเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน  สอบถามข้อมูล
การสอบเข้ารับราชการ  สอบถามการรับสมัครพนักงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรของมนุษย์
ง.  ถูกทุกข้อ
3.อาชีพหมายถึงข้อใด.
ก.  อาชีพคือการทำหน้าที่ของมนุษย์เพื่อการดำรงชีวิต
ข.  อาชีพคืองานที่ทำเป็นประจำได้ค่าตอบแทนรายได้เพื่อ
ใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
ค.  อาชึพคืองานหรือหน้าที่ต้องทำด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว
ง.  อาชีพคือผู้ประกอบการไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการแต่เป็นเพียง
ผู้รับจ้างทำงานเท่านั้น
เฉลยข้อ  ข
4.การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
นอกจากนี้การรู้จักตนเองก่อนตัดสินใจในการเลือกงานข้อใดไม่ถูกต้อง.
ก.  ความชอบ  ความสนใจ
ข.  สติปัญา  ความสามารถ
ค.  ความถนัด  ค่านิยม
ง.  ความรำรวย  มีฐานะทางสังคม
เฉลยข้อ  ง
5.บุคลิกภาพ(Personality)หมายถึงข้อใด.
ก.  สภาวะทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบุคคลที่แสดงออกทางร่างกาย
ข.  สภาวะทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบุคคลที่แสดงออกทางจิตใจ
ค.  สภาวะทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบุคคลที่แสดงออกทาง
ความรู้สึกนึกคิด  กิริยาท่าทางที่แสดงออกมาให้ผู้อื่นเห็น
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
6.การที่บุคคลมีบุคลิกภาพดีข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของบุคลิกภาพดี.
ก.  ได้รับการยอมรับนับถือ
ข.  ได้รับการยกย่องชมเชยให้เป็นผู้นำหมู่บ้าน
ค.  ได้รับความประทับใจแก่ผู้พบเห็น
ง.  ได้รับการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ
เฉลยข้อ  ข
7.ข้อใดไม่ใช่บุคลิกภาพภาพนอก.
ก.  รูปร่าง  หน้าตา
ข.  กิริยามารยาท
ค.  การรักษาสุขภาพ
ง.  การแต่งกาย  สติปัญญา
เฉลยข้อ  ง
8.การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูดในการสมัครงาน
การสัมภาษณ์งาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น ต้องพูดคุยติดต่อ
สื่อสารกับผู้คนมากมายการที่จะทำให้คู่สนทนาเกิดความพึงพอใจ
ต้องปฏิบัติในข้อใด.
ก.  กล่าวทักทายด้วยคำว่า  สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับพร้อมยกมือไหว้
ข.  พูดจาด้วยถ้อยคำสุภาพอ่อนหวาน มีคำว่าครับหรือค่ะ
พูดชัดถ้อยชัดคำไม่พูดติดอ่างไม่พูดเสียงดังและเสียงค่อย
ค.  ไม่พูดแทรกขณะคู่สนทนากำลังพูด ประสานสายตากับ
คู่สนทนา แสดงสีหน้าปกติขณะพูดคุย
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
9.ข้อใดไม่ใช่หลักฐานการสมัครงาน.
ก.  ประวัติส่วนตัว  รูปถ่าย  สำเนาบัตรประชาชน
ข.  สำเนาใบรับรองผลการศึกษา  ใบบรองผลการเรียน(Transcript)
สำเนาปริญาบัตร  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร(สด9)
ค.  สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน(ถ้ามี)
ง.  สำเนาทะเบียนสมรส  สำเนาทะเบียนหย่า  ใบรับรองการเป็นโสด
เฉลยข้อ  ง
10.ข้อใดคือสิ่งควรรู้ก่อนสมัครงาน.
ก.  หน่วยงานที่ต้องการสมัคร
ข.  ตำแหน่งงาน  ค่าตอบแทน
ค.  รู้ตนเองว่ามีความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจด้านใดบ้าง
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
11.การสมัครงานด้วยตนเองผู้สมัครต้งเป็นฝ่ายไปที่บริษัทเพื่อติดต่อ
ฝ่ายบุคคลโดยตรงขอใบสมัครมาเขียนเองข้อมูลผู้สมัครงานควร
ประกอบด้วยข้อใด.
ก.  ประวัติส่วนตัว
ข.  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน
ค.  ความรู้ความสามารถ  บุคคลที่จะอ้างอิงได้
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
12.ในการกรอกใบสมัครช่องจำนวนเงินเดือนควรระบุอย่างไร.
ก.  ระบุเงินเดือนเป็นช่วงๆ เช่น 10,000-15,000  บาท
ข.  เขียนข้อความว่า  แล้วแต่จะพิจารณาตามความเหมาะสม
ค.  ไม่เติมข้อความว่างไว้
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข้อ ข
เฉลยข้อ  ง
13.การสมัครงานทางไปรษณีย์ข้อใดที่ผู้สมัครที่ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียม.
ก.  จดหมายสมัครงาน         ข.  ประวัติย่อ
ค.  ใบสมัคร  รูปถ่ายและเอกสารอื่น
ง.  ถุกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
14.การเขียนจดหมายสมัครงานมี  2 ส่วนคือข้อใด.
ก.  เนื้อจดหมายและประวัติย่อ
15.ข้อใดคือการสมัครงานทางอินเทอร์เนต.
ก.  การส่งจดหมายอิเลกทรอนิส์
ข.  การสมัครงานกับเว็บไซต์ที่ให้บริการหางาน
ค.  การสมัครงานกับเว็บไซต์ทั่วๆไป
ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข
เฉลยข้อ  ง
15. โบนัสคือเงินค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กับพนักงานอันเนื่องมาจาก
บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีรายได้ตามเป้าหมาย
16. เบี้ยขยันคือค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากค่าจ้างปกติให้แก่ลูกจ้าง
ซึ่งมีความประพฤติดีไม่ขาด ลา มาสายขึ้นอยู่กับบริษัทว่าจะพิจารณาให้
17. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้ง
เงิของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนาย
จ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบจ่ายเท่ากันกับลูกจ้างหรือ
มากกว่าเสมอจึงเรียกได้ว่าเป็นการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างจึงป็นแรงจูงใจ
18. การประกันชีวิตเป็นวิธีการของคนกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องมา
จากการตาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพลภาพและสูญเสียรายได้ยามชราโดยบุคคลใดได้รับภัยเหล่านั้นก็ได้รับเงินเฉลี่ยช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัวโดยบริาัทประกันชีวิตจะนำไปจ่าย
19. การทักทายคำว่า  สวัสดี
ประเทศพม่า ทักทาย มิงกะลาบา   ประเทศเวียดนาม  ทักทายว่า   ซินจ่าว
ประเทศ  มาเลย์  ทักทายว่า  ซาลามัตดาตัง  ภาษาลาวทักว่าสะบายดี
20. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี   Bachelor  Degree  แบซ  ซะเลอะ  ดีกรี
ปริญญาโท  Master  Degree  มาส   เทอะ  ดีกรี
ปริญญาเอก  Doctoral  Degree  ดอค  เทอะรัล  ดีกรี
21. การแปลงเอกสารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  ปีหรือปรับไม่เกิน
หกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
22. ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษวัตถุอื่นใดซึ่งมีรายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมไปใช้ในกิจการอื่นทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดให้ถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
23. กระดาษชนิดแรกของโลก ที่ผลิตในอียีปต์มีชื่อว่าอะไร
ตอบ  ปาปิรุส
24. การเขียนประวัติย่อที่ดี
24.1  ร่างประวัติย่อไว้ก่อนเขียนหรือพิมพ์
24.2  มีความยาวไม่เกิน  2  หน้ากระดาษ
24.3ไม่ควรใช้คำย่ในการเขียนประวัติ
24.  4  งานอดิเรกที่ระบุควรสอดคล้องกับงานท่สมัคร
24.5  ในประวัติควรประกอบด้วยหัวเรื่อง  จุดมุ่งหมายหรือตำแหน่งที่ต้องการ  การศึกษาเรียงจากสูงสุดไปต่ำประสบการณ์ในการทำงาน คุณสมบัติพิเศษนอกจากนี้ระบุรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วน
25. การเขียนจดหมายสมัครงาน
หลักเกณฑ์การเขียนจดหมายสมัครงาน
1.  ต้องพิมพืให้สะอาดเรียบร้อยบนกระดาษ  A4 ถ้าเขียนควรเป็นตัวบรรจง
2.  ความยาวของจดหมายเพีง  1  หน้ากระดาษ
3.  ควรกล่าวถึงตำแหน่งบุคคลมากกว่าการใช้ชื่อ-นามสกุล
4.  จดหมายสมัครงานควรส่งพร้อมกับประวัติย่อตลอดทุกครั้งและข้อมูลในจดหมายควรมี  3  ส่วนดังนี้
ก.  แนะนำตนเองจุดมุ่งหมายที่เขียนจดหมายสมัครงาน
ข.  เขียนความสามารถของตนเอง
ค. เขียนถึงความสนใจที่มีความสนใจต่อบริษัทหรือลักษณะเด่นของบริษัท

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหน่วยที่ 6 เรื่องเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ง. 31102 ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องการสร้างตู้ไปรษณีย์มีเสียงเพลงและ
มีแสงสว่างเมื่อเปิดตู้ไปรษณีย์นักเรียนมีข้อมูลและความสามารถในการ
สร้างตู้ไปรษณีย์มีเสียงเพลงแและมีแสงสว่างแต่หาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไม่ได้
จากสถานการสิ่งใดเป็นตัวป้อน
ก.  ความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ข.  ความรู้ความสามารถของนักเรียน
ค.  วัสดุ  อุปกรณ์ในการสร้างชิ้นงาน
ง.  ตู้ไปรษณียร์มีเสียงเพลงและมีแสงสว่าง
จ.  ข้อมูลการสร้างตู้ไปร์ษณีย์มีเสียงเพลงและมีแสงสว่าง
เฉลยข้อ  ก  ถ้าไม่มีความต้องของนักเรียนก็จะไม่มีการสร้างชิ้นงาน
2.  เทคโนโลยีหมายถึงการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหาและสนอง
ตอบความมต้องการของมนุษย์
3.  ข้อใดคือความสำคัยญของเทคโนโลยี
ก.  ช่วยให้มนุษย์มีชีววิตอยู่รอด
ข.  ช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของมนุษย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ค.  ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ  แลละ  ช่วยอนุรักษ์ทรัพยยากรและสิ่งแวดล้อม
ช่วยส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้า
ง.  ถูกทุกข้อ
4.

แบบทดสอบหน่วยที่ 7 เรื่องการดำเนินการทางธุรกิจ ง 31102 ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  การดำเนินการทางธุรกิจหมายถึงกิจกรรมการผลิตและจำหน่ายสินค้า
รวมถึงการจัดบริการให้แก่ผุ้บริโภคเพื่อแสวงหาผลกำไรความนิยมและการ
ยอมรับจากผู้บริโภคตลอดจนความเป็นผู้นำในธุรกิจเดียวกันโดยสามารถ
ควบคุมส่วนแบ่งตลาดในอัตราส่วนที่สุงกว่าคู่แข่ง
2.  องค์การธุรกิจที่ดำเนินการในประเทศไทบมีหลายรูปแบบการจะเลือก
ประกอบธุรกิจในรูปแบบใดต้องพิจารณาในข้อใด.
ก.  วิธีการจัดตั้ง   ข.  เงินทุน  ค.  ลักษระการดำเนินงาน  ผลตอบแทน
อำนาจหน้าที่ในการดำเนินธุรกิจ   อายุการดำเนินการ ข้อจำกดด้านกฏหมาย  ความต้องการให้ธุรกิจดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  นโยบาย
ของรัฐบาล    ง.  ถูกทุกข้อ
3. เป็นกิจการที่มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของทำหน้าที่ในการดำเนินงาน
รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆทั้งหมดได้ผลตอบแทนเป็นกำไรและยอมรับความ
เสี่ยงในการขาดทุนเพีบงผู้เดียวหมายถึงองค์การธุรกิจในข้อใด.
ก.  กิจการเจ้าของคนเดียว   ข.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ค.  บริษัทจำกัด      ง.  สหกรณ์
4.  เป็นกิจกรรมที่มีบุคคลตั้งแต่  2  คนขึันไปรับผิดชอบในการลงทุนตาม
อัตราส่วนที่ตกลงกันไว้  แบ่งผลกำไร  แบ่งความรับผิดชอบในการดำเนิน
งานและความขาดทุนตามสัดส่วนของเงินลงทุนตามที่ตกลงกันไว้คือ.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  3) เฉลยข้อ  ข.  ห้างหุ้นส่วน
5.  ห้างหุ้นส่วนมี  3  ประเภทได้แก่ข้อใด.
ก.  ห้างหุ้นส่วนสามัญ    ข.  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ค.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด     ง.  ถูกทุกข้อ
6.  เป็นกิจการที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่  2  คนขึ้นไปตกลงร่วมกันลงทุนด้วย
ทุนของแต่ละคนและจัดหาจากแหล่งเงินทุนดำเนินงานร่วมกันเป็นเจ้าของ
กิจการร่วมกันโดยมีผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทเดียวไม่จำกัดจำนวนเจ้าหนี้
สามารถฟ้องหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งให้ชำระหนี้ได้แบ่งกำไรในการดำเนินงานเสมอภาคตามเงินทุนตามข้อตกลงหรือตามสัดส่วนของการลงทุนหมายถึง
(ใช้ตัวเลือกข้อ  5) เฉลยข้อ  ก  ห้างหุ้นส่วนสามัญ
7.

 

 

 

แบบทดสอบหน่วยที่ 6 เรื่องเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ง 31102 ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
ข้อสอบ O-net  ประจำหน่วย
1.  นายอำพล  สลับศรีต้องการสร้างตู้ไปรษณีย์มีเสียงเพลงและมีแสงสว่าง
เมื่อเปิดตุ้ไปรษณีย์ อำพลมีข้อมูลและความสามารถในการสร้างตู้ไปรษณีย์
มีเสียงเพลงและแสงสว่างแต่หาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไม่ได้จากสถานการณ์
สิ่งใดเป็นตัวป้อน
1.  ความต้องการของอำพล
2.  ความรู้ความสามารถของอำพล
3.  วัสดุ  อุปกรณ์ในการสร้างชิ้นงาน
4.  ตู้ไปรษณีย์มีเสียงเพลงและแสงสว่าง
5.  ข้อมูลการใช้ตู้ไปรษณีย์มีเสียงเพลงและมีแสงสว่าง
เฉลยข้อ  1  เพราะถ้าไม่มีความต้องการของอำพลก็จะไม่มีการสร้างชิ้นงาน
2.  สิ่งของต่อไปนี้สิ่งใดเป็นเทคโนโลยี.
ก.  ยางลบ    ข.  ต้นไม้  ยารักษาโรค    ค.  แม่น้ำ  กรรไกร
ง.  เครื่องถ่ายเอกสาร  รถไฟฟ้า  จดหมายอิเลกทรอนิค
3.  วิทยาศาสตร์หมายถึงความรู้ที่ได้จากการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ซึ่งสามารถแสดงหรือพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องและเป็นความจริงโดยใช้กะบวน
การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วจัดความรู้นั้นเข้าเป็นระเบียบ
4.  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับชื่อไฟสัญญาณจราจรในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ก.  ไฟเหลืองเรียกว่า  ไฟลังเล     ข.  ไฟแดงเรียกว่า  ไฟอำนาจ
ค.  ไฟเขียวเรียกว่า  ไฟเสรี     ง.  ถูกทุกข้อ
5.  ข้อใดเป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจำวัน.
ก.  วิธีการ    ข.  อุปกรณ์  ค.  เครื่องใช้เพื่ออำนววยความสะดวกสนองตอบ
ความต้องการของมนุษย์และแก้ปัญญหาได้   ง.  ถุกทุกข้อ
6.  รถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยที่ดำเนินการโดย
บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัด(มหาชน)ซึ่งเป็นโครงการที่ลงทุน
โดยเอกชนทั้งหมดเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่ออวันที่  5  ธันวาคม  2542
7.  เทคโนโลยีเป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหาและสนอง
ตอบความต้องการของมนุษย์
8.  ข้อใดคือคามสำคัญของเทคโนโลยี.
ก.  ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตอยู่รอดปัจจัย 4 วิธีการรักษาโรค
ข.  ช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของมนุษย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ค.  ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ช่วยอนุร้กษ์ทรัพยยากรและสิ่งแวดล้อม
ช่วยส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้า  ง.  ถูกทุกข้อ
9.  การผลิตอาหารด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยช่วยให้อาหารที่
ผลิตมีคุณภาพปริมาณและผลิตได้จำนวนมากรวดเร็วเพียงพอกับความ
ต้องการของมนุษย์หมายถึงข้อใด.
ก.  ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตอยู่รอด    ข.  ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ
ค.  ช่วยอนุรักษณ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ง.  ช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยุ่ของมนุษย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
10. เทคโนโลยีการผ่าตัดที่ใช้กล้องขนาดเล็กสอดใส่เข้าไปในร่างกายเพื่อให้มองเห็นอวัยวะภายในร่างกายได้ชัดเจนเพื่อช่วยลดอันตรายต่อการผ่าตัดและทำให้การผ่าตัดสำเร็จได้รวดเร็วหมายถึงข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  9) เฉลยข้อ  ก  ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตอยู่รอด
11. ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีการช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยุ่ของมนุษย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์
ก.  การผ่าตัดที่ใช้กล้องขนาดเล็ก    ข.  โทรศัพท์เคลื่อนที่
ค.  เครื่องนำทางติดตั้งในรถยนต์      ง.  ถูกทั้งข้อ  ข  และ  ง
12. โทรศัพท์เคลื่อนที่เอนกประสงค์ที่มีความสามารถหลายอย่างในเครื่อง
เดียวติดต่อสื่อสารด้วยการสนทนาชมภาพยนต์ฟังเพลงเล่นเกมสืบค้น
ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตได้ส่งข้อความและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ได้ถ่ายรูปวีดีโอได้มีความสำคัญในข้อใด.
ก.  ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตอยู่รอด
ข.  ช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของมนุษย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ค.  ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ     ง.  ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
13. สมาร์โฟนหมายถึงดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีระบบปฏิบัติการระดับสูง
ติดตั้งโปรแกรมหลากหลายมีความสามารถในการจัดการกับไฟล์ต่างๆ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายเช่นคอมพิวเตอร์  โทรศัพท์เคลื่อนที่  พริ้นเตอร์
กล้องระบบดิจิตอลผ่านทางอินฟราเรดหรอสัญญาณ  Wi-Fi
14. เครื่องนำทาง(GPS)ในรถยนต์ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการ
เดินทางเป็นความสำคัญของเทคโนโลยีในข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  12)
เฉลยข้อ  ข  ช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของมนุษย์เพื่อชีวิตที่ดี
15. GPS  คือระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลกนำทาวผ่านเครือข่าย
ดาวเทียมใช้ประโยชน์ในการเดินทางรถยนต์จักรยานที่ได้ติดตั้งบนรถ
16. การใช้วิธีการแกล้งดินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวที่มีสภาพเป็นกรดให้สามารถปลูกพืชได้เป็นความสำคัญในข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  12)  เฉลยข้อ  ค.  ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ
17. การใช้ภาพถ่ายที่ส่งมาจากดาวเทียมเป็นข้อมูลในการตรวจจับและ
พยากรณ์การเกิดภัยธรรมชาติเพื่อให้มนุษย์สมารถอพยพออกจากพื้นที่
เสี่ยงป้องกันทรัพย์สินได้ก่อนจะเสียหายเป็นความสำคัญของเทคโนด้านใด
(ใช้ตัวเลือกข้อ  12) เฉลยข้อ  ค  ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ
18. การใช้กล้องวงจรปิดตรวจจับสอดส่องบันทึกภาพการโจรกรรมและ
การทำฝนเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งฝนไม่ตกตามฤดูการ
เป็นความสำคัญในด้านใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  12) เฉลยข้อ  ค  ช่วยแก้ปัญหา
19. แกล้งดินคือทำให้ดินเปรี้ยวเป็นกรดจัดรุนแรงที่สุดกล่าวคือการทำให้
ดินแห้งและเปียกดดยน้ำขังโดยนำน้ำเข้าในแปลงทดลองระยะหนึ่งและ
ระบายน้ำออกให้ดินแห้งระยะหนึ่งสลับกันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดกรดมาก
20. การติดแผลงโซล่าเซลบนหลังคาบ้านเพื่อรวบรวมพลังงานแสงอาทิตย์
มาผลิตพลังงานไฟฟ้าช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นความสำคัญในข้อใด
ก.  ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ข.  ช่วยส่งเสริมธุรกิจอุตสากกรรมให้เจริญก้าวหน้า
ค.  ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ
ง.  ช่วยยกระดับมาตรฐานความเป้นอยู่ของมนุษย์เพื่อคุรภาพชีวิตที่ดีขึ้น
21. การนำมูลสัตว์มาผลิตแกีสหุงต้มเพื่อใช้ในครัวเรือนแทนแก๊สหุงต้ม
และการใช้กังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อบำบัดน้ำเสียเป็นความสำคัญด้านใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  20) เฉลยข้อ  ก. ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
22. การใช้วิธีของเทคโนสะอาดซึ่งได้แก่  รียูส(ใช้แล้วใช้อีก) รีแพร์
ซ่อมแซมใช้ซ้ำ  รีดิวซ์(ลดการใช้ให้น้อยลง) รีไซเคิล(หมุนเวียนนำกลับ
มาใช้ใหม่เพื่อจัดการสิ่งของไม่ให้กลายเป็นขยะที่ไร้ประโยชน์และก่อ
ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  เป็นความสำคัญในข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  20) เฉลยข้อ  ก ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
23. สิ่งทอที่สามารถกัน้ำได้  ยั้งยั้งเชื้อแบคทรีเรีย  ป้องกันไฟฟ้สถิตย์
ป้องกันการยับ  ป้องกันรังสียูวี  ให้กลิ่นหอมมีนำ้หนักเบา สัมผัมนุ่มลื่น
เป้นความสำคัญในข้อใด(ใช้ตัวเลือกข้อ  20) เฉลยข้อ  ข
24. เทคโนโลยีมีความสำคัญกับศาสตร์อื่นในข้อใด.
ก.  ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์
ข.  ความสำพันธ์ของเทคโนโลยีกับศิลปศาสตร์
ค.  ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับมนุษย์ศาสตร์ ความสัมพันธ์กับสังคมศาสตร์    ง.  ถูกทุกข้อ
25. ถ้งน้ำซักโครกเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่ผลืตโดยอาศัยความรู้ด้านพิสิกฟ์
เรื่องแรงและการเคลื่อนที่มาประยุกต์ใช้ในระบบกดน้ำของซักโครกโดย
โยกที่กดน้ำลงมาในลักษณะการเคลื่อนที่ในทิศทางลงกลไกของคานงัด
จะทำให้ลูกลอยเคื่อนที่ในทิศทางขึ้นทำให้ระบบปล่อยน้ำทำงาน
เป้นความสัมพันธ์กับศาสตร์ใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  24) เฉลยข้อ  ก.
26. เตาไมโครเวฟเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตโดยอาศัยความรู้ทางด้าน
พลังงานคลื่นไมโครเวฟที่ก่อให้เกิดแรงสั่นเสทื่อนของน้ำในอาหารจึงทำ
ให้อาหารสุก (ใช้ตัวเลือกข้อ  24) เฉลยข้อ  ก  ความสัมพันธ์วิทยาศาสตร์
27. การผลิตน้ำหอมและสารเคมีที่เป็นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมโดย
ใช้ความรู้ทางเคมี (เฉลยศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์)
28. การนำความรู้เรื่องสี เส้นรุปร่างรูปทรงผิวสัมผัสและความสมดุลย์มา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบร่างภาพของสิ่งของที่จะสร้างหรือประดิษฐ์
สัมพันธ์กับศาสตร์ในข้อใด (ใช้ตัวเลือกข้อ  24) เฉลยข้อ  ข  ศิลปศาสตร์
29. การวิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจใช้
ทักษะการฟัง  พูด อ่าน  เขียนการนำข้อมูลมาพิจารณาเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้อื่นแล้วร่วมกันแก้ปัญหาสร้างชิ้นงานเฉลย มนุษย์ศาสตร์
30. การสนับสนุนให้มนุษย์แสดงหน้าที่และรับผิดชอบในบานะสมาชิกที่ดี
ของสังคมเช่นการสำรวจการใช้กระดาษ  แก้ว  พลาสติกแล้วนำข้อมูล
จากแบบสำรวจไปวิเคราะห์พัฒนาโครงการธนาคารขยะสัมพันธ์กับศาสตร์
(เฉลย  สังคมศาสตร์)
31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหน่วยที่ 5 เรื่องงานดอกไม้สดของไทย ง 31102 ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  งานดอกไม้สดของไทยหมายถึงการนำดอกไม้สดของไทยชนิดต่าง ๆ
มาประดิษฐ์ให้เป็นชิ้นงานที่ประณีตงดงามด้วยวิธี  การเย็บ  มัด  ร้อย
2.  งานดอกไม้สดของไทยมีความสำคัญในข้อใด.
ก.  เป็นงานฝีมือที่นำไปใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา  พิธีกรรมทั่วไป  ตกแต่ง
สถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีใช้เป็นของชำร่วยเพื่อแสดงการขอบคุณที่มางาน
ข.  เป็นงานฝีมือที่แสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของไทยซึ่งแสดงออก
ให้เห็นถึงขั้นตอนการประดิษฐ์อย่างประณีตและสวยงาม
ค.  เป็นงานฝีมือที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้มีทักษะและความชำนาญในการทำเช่นการร้อยมาลัย
ง.  ถูกทุกข้อ
3.  ถ้านักเรียนไม่มีดอกมะลิสำหรับร้อยมาลัยกลมนักเรียนจะใช้ดอกไม้
ชนิดใดแทน.
ก.  ดอกบานไม่รู้โรย    ข.  ดอกดาวเรือง    ค.  ดอกพุด
ง.  ดอกจำปี   จ.  ดอกรัก     เฉลยข้อ  ค
เพราะดอกพุดมีสีและลักษณะใกล้เคียงดอกมะลิมากที่สุด
4.  ในประเทศไทยนิยมนำดอกรักมาร้อยเป็นมาลัยร่วมกับดอกมะลิ  จำปา
ดาวเรือง  กุหลาบ  ใช้ในงานมงคลทที่เกี่ยวเนื่องงกับความรักเพราะดอกรัก
สื่อความหมายถึงความรักเช่น งานหมั่น  งานแต่งงานโดยใช้ในพานขัน
หมากจัดพานรองรับน้ำสังข์ร้อยเป็นมาลัยบ่าวสาวโปรยบนที่นอน
5.  ดอกจำปีมีสีขาวจนถึงสีเหลืองอ่อน  ดอกจำปาขนาดเล็กกว่าดอกจำปี
ดอกมีสีเหลืองอมส้ม
6.  การประดิษฐ์ดอกไม้สดเป็นมาลัยเครื่องแขวนเครื่องประดับตกแต่ง
สถานที่ในงานพิธีในพิธีต่าง ๆ มักใช้วิธีใด.
ก.  การกรอง    ข.  การร้อย    ค.  การเย็บ  การมัด    ง.  ถูกทุกข้อ
7.  การเอาบางส่วนของดอกไม้ที่ได้จากการเฉือนเป็นแว่นๆผ่ากลางชิ้น
แล้วนำมาเสียบหรือร้อยในไม้ไผ่ที่เหลาแหลมหรือก้านมะพร้าว ซ้อนกัน
หมายถึงการประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยวิธีใด. (ต้วเลือกข้อ  6)  เฉลยข้อ  ก
8.  การกรองมี  2  แบบได้แก่ข้อใด.
ก.  การกรองดอก    ข.  การกรองเส้น    ค.  การกรองก้าน   ง.  ถูกทั้งข้อ ก ข
ข้อมูลใช้ตอบข้อ  9
1.  เหลาไม้เล็กปลายแหลมทั้ง  2  ด้านยาวประมาณ  2  นิ้วเลือกดอกมะลิ
ขนาดเล็ก  1  ดอกเสียบไม้แหลมทั้ง  2  อันไปที่กึ่งกลางเป็นแนวกากบาท
2.  ผ่าดอกตตูมขนาดกลางเป็น  2  ส่วนเสียบดอกมะลิแต่ละส่วนกับไม้
แหลมด้านละ  1  ส่วนทั้ง 4 ด้านแล้วใช้ด้ายพันขัดกับไม้แหลมให้แน่น
3.  ผ่าดอกตูมใหญ่เป็น  2  ส่วนเสียบแต่ละดอกกับไม้แหลมทั้ง  4  ด้าน
ใช้ด้ายพันขัดกับไม้แหลมโดยวางกลีบให้สับหว่างทำเช่นนี้อีก  2  ชั้น
9.  ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนวิธีการกรองดอกตามลำดับก่อน – หลัง.
ก.  1   2   3    ข.   2   1   3      ค.  1   3  2    ง.  3  2   1
ข้อมูลใช้ตอบข้อ  10
1.  เฉือนดอกบามไม่รู้โรยที่มีขนาดดอกเท่าๆกันออกเป็นแว่นๆโดยแต่ละ
แว่นไม่หนาหรือบางจนเกินไป  ดอกบานไม่รู้โรย  1  ดอกจะได้  2-3  แว่น
แล้วแยกกลีบเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กสะดวกในการกรอง
2.  เหลาทางมะพร้าวให้ปลายแหลมแล้วพันฟลอล่าเทปที่โคลนทาง
มะพร้าวเว้นความยาวตามขนาดตามขนาดความยาวของเส้นหางกระรอก
ใช้เส้นลวดแทนทางมะพร้าว
3.   ร้อยกลีบดอกขนาดใหญ่ใส่ทางมะพร้าวยาวประมาณ  1 ใน 3ของความ
ยาวทางมะพร้าว
4.  ร้อยกลีบดอกขนาดกลางใส่ทางมะพร้าวยาวประมาณ  2 ใน 3 ของ
ความยาวทางมะพร้าว
10. ให้นักเรียนเรียงลำดับก่อน -หลังวิธีการกรองเส้น
ก.  1  2   3  4      ข.  1   3     4   2
ค.  2  1   3  4      ง.  3  1    4    2