Category Archives: แบบทดสอบการงาน ม.4 ง 31102

แบบทดสอบหน่วยที่ 7 เรื่องการดำเนินการทางธุรกิจ ง 31102 ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  การดำเนินการทางธุรกิจหมายถึงกิจกรรมการผลิตและจำหน่ายสินค้า
รวมถึงการจัดบริการให้แก่ผุ้บริโภคเพื่อแสวงหาผลกำไรความนิยมและการ
ยอมรับจากผู้บริโภคตลอดจนความเป็นผู้นำในธุรกิจเดียวกันโดยสามารถ
ควบคุมส่วนแบ่งตลาดในอัตราส่วนที่สุงกว่าคู่แข่ง
2.  องค์การธุรกิจที่ดำเนินการในประเทศไทบมีหลายรูปแบบการจะเลือก
ประกอบธุรกิจในรูปแบบใดต้องพิจารณาในข้อใด.
ก.  วิธีการจัดตั้ง   ข.  เงินทุน  ค.  ลักษระการดำเนินงาน  ผลตอบแทน
อำนาจหน้าที่ในการดำเนินธุรกิจ   อายุการดำเนินการ ข้อจำกดด้านกฏหมาย  ความต้องการให้ธุรกิจดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  นโยบาย
ของรัฐบาล    ง.  ถูกทุกข้อ
3. เป็นกิจการที่มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของทำหน้าที่ในการดำเนินงาน
รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆทั้งหมดได้ผลตอบแทนเป็นกำไรและยอมรับความ
เสี่ยงในการขาดทุนเพีบงผู้เดียวหมายถึงองค์การธุรกิจในข้อใด.
ก.  กิจการเจ้าของคนเดียว   ข.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ค.  บริษัทจำกัด      ง.  สหกรณ์
4.  เป็นกิจกรรมที่มีบุคคลตั้งแต่  2  คนขึันไปรับผิดชอบในการลงทุนตาม
อัตราส่วนที่ตกลงกันไว้  แบ่งผลกำไร  แบ่งความรับผิดชอบในการดำเนิน
งานและความขาดทุนตามสัดส่วนของเงินลงทุนตามที่ตกลงกันไว้คือ.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  3) เฉลยข้อ  ข.  ห้างหุ้นส่วน
5.  ห้างหุ้นส่วนมี  3  ประเภทได้แก่ข้อใด.
ก.  ห้างหุ้นส่วนสามัญ    ข.  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ค.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด     ง.  ถูกทุกข้อ
6.  เป็นกิจการที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่  2  คนขึ้นไปตกลงร่วมกันลงทุนด้วย
ทุนของแต่ละคนและจัดหาจากแหล่งเงินทุนดำเนินงานร่วมกันเป็นเจ้าของ
กิจการร่วมกันโดยมีผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทเดียวไม่จำกัดจำนวนเจ้าหนี้
สามารถฟ้องหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งให้ชำระหนี้ได้แบ่งกำไรในการดำเนินงานเสมอภาคตามเงินทุนตามข้อตกลงหรือตามสัดส่วนของการลงทุนหมายถึง
(ใช้ตัวเลือกข้อ  5) เฉลยข้อ  ก  ห้างหุ้นส่วนสามัญ
7.

 

 

 

แบบทดสอบหน่วยที่ 4 เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน ง 31102 ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  การปลูกพืชไร้ดินมีการริเริ่มทดลองปลูกในน้ำเป็นครั้งแรกโดยนักวิทยาศาสตร์ชาว เบลเยี่ยมชื่ออะไร.
ก.  knop      ข.  Sach     ค.  kalilao    ง.  Jan  van  holmont
ฉลยข้อ  ง  ยัน  เวน  อัลมอน
2.  ได้มีการทดลองปลูกในทรายโดยเพิ่มสารละลายธาตุอาหารลงไปด้วย
ต่อมามีนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันได้ทดลองสามารถคิดสุตรสารละลายธาตุอาหารสามารถปลูกพืชได้ตามต้องการหมายถึงใคร
(ใช้ตัวเลือกข้อ  1) เฉลยข้อ  ก และ ข  แซคส์  และ นอป
3.  ทรายหรือซิลิคอนไดออกไซด์(SIO2 ควอตว์)สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในข้อใด.
ก.  ผลิตเป็นแก้วโดยการเป่าแล้วขึ้นรูป   ข.  ผลิตเป็นสารดูดความชื้น
หรือsilica  Alumina หรือ SilicaGel   ค.  ผลิตเป็นลูกโปร่งวิทยาศาสตร์
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข     เฉลยข้อ  ง
4.  ข้อใดคือลักษณะของสารดูดความชื้น.
ก.  มีลักษณะเป็นเม็ดสีฟ้า ๆ  ข.  พอใช้งานไปนานๆ จากสีฟ้าจะกลายเป็นสีชมพูซีดๆ นำกลับมาใช้งานใหม่ได้   ค.  ในการกลับมาใช้ใหม่ต้องนำเข้าตู้อบเพื่อไล่อากาศออกไป   ง.  ถูกทุกข้อ    เฉลยข้อ  ง
5.  บิดาแห่งวิชาพฤษศาสตร์ผู้ริเริ่มงานด้านชีววิทยาจำแนกพืชพันธุ์ต่าง ๆ ไว้เป็นหมวดหมู่.
คำตอบคือ  จอห์น  เรย์  ชาวอังกฤษ
6.  ประเทศใดสามารถปลูกพืชไร้ดินเพื่อการค้าโดยใช้ทรายและสารละลายธาตุอาหารพืชลงด้วยเป็นประเทศแรก.
ก.  ญื่ปุ่น    ข.  อังกฤษ      ค.  แคนนาดา     ง.  สหรัฐอเมริกา
7.  คร. วิลเลี่ยม เอฟ เกอริค แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเป็นผู้ทดลองปลูกพืขในน้ำที่ผสมสารละลายธาตุอาหารพืชตามสุตรของตนเองโดยทดลองปลุกกับพืชในข้อใด.
ก.  ข้าวโพด      ข.   ถั่วฝักยาว     ค.  มะเขือเทศ     ง.  ผักกาดหอม
8.  การปลูกพืชในข้อ  6  เรียกว่าเป็นการปลูกพืชแบบใด.
ำตอบคือ  ไฮโดรพอร์นิกส์ (Hydroponics)
9.  การปลูกมะเขือเทศในดินทำได้  2  วิธีดังนี้.
1.  เพาะกล้าเมล็ดแล้วย้ายปลูก   2.  หยอดเมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรงใช้ในกรณีสามารถให้น้ำด้ง่ายแต่จะเสียเวลและแรงงานในการดูแลรักษามากกว่า
และต้องใช้เมล็ดพันธุ์มากขึ้น
10. สำหรับประเทศไทยมีการทดลองพัฒนาปลูกพืชไร้ดินที่วังสวนจิตรดา
พืชที่สามารถปลูกได้มี  คะน้า  กวางตุ้ง  ผักบุ้งจีน  กะหล่ำดอก  และอีกมาก
11. กองเกษตรเคมีกรมการเกษตรได้ทดลองปลูกพืชในถังพลาสติกหุ้มด้วย
กระดาษเพื่อลดอุณหภูมิและใช้แผ่นโฟมรองด้วยผ้าพลาสติกกันน้ำออก  มีการให้แก๊สออกซิเจนด้วยปั้มอากาศหมั่นดูแลไม่ให้น้ำยาแห้ง
12. การปลูกพืชไร้ดินหมายถึงการนำพันธุ์พืชได้แก่เมล็ด  กิ่งพันธุ์  ต้นกล้า
หน่อ  หัว หรือส่วนต่าง ๆ ของพืชที่ได้มาจากการขยายพันธุ์ไปปลูกในวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ดิน เช่น   กรวด   ทราย  เปลือกไม้  ขี้เลื่อย  แกลบ  ใยมะพร้าว
13. ข้อใดคือความสำคัญของการปลูกพืชไร้ดิน.
ก.  ช่วยแก้ปัญหาเรื่องดินไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชดินมีสารพิษตกค้างสะสมและเสื่อมโทรมเนื่อจากเกิดโรคระบาดใช้สาารเคมีฉีดพ่นกำจัดศัตรูพืช
ข.  ช่วยตอบสนองที่อยู่อาศัยของคนในปัจจุบันซึ่งมักจะอาศัยอยู่ในอาคาร
ค.  ช่วยสร้างอาาคารที่สะอาดปลอดสารพิษในการบริโภค  ลดรายจ่ายเมื่อปลูกไว้รับประทานในครัวเรือน  ช่วยสร้างอาชีพใหม่
ง.  ถูกทุกข้อ
14. แตงเทศเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอย่างไร.
ก.  เมลอน    ข.  แคนตาลูป    ค.  แตงไทย     ง.  ถุกทั้งข้อ  ก และ ข
15. ข้อใดคือข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน.
ก.  สามารถปลูหพืชได้ต่อเนื่องตลอดปี    ข.  สามารถปลุกพืชได้ในที่ไม่มีเนิ้อทีปลูกพืชอาสัยอยู่ในชุมชนเมืองอาศัยอยู่ในพื้นทีจำกัดเช่นตึกแถวอาคารชุด
ค.  สามารถปลูกพืชในที่ที่ดินไม่เหมาะสม  พืชเจริญเติบโตเร็วให้ผลผลิตสูง
ผลผลิตมีความสม่ำเสมอ  สะอาดและมีคุณภาพดี  ใช้แรงงานน้อยไม่ต้องทำ
เขตกรรม  ลดการใช้สารเคมี  ปลูกพืชได้ทุกฤดูกาล
ง.  ถูกทุกข้อ    เฉลยข้อ  ง
16. เขตกรรมหมายถึงการปรับปรุงดิน  น้ำ อากาศ แสงแดด สภาพแวดล้อม
ให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญญเติบโตของพืช
17. ข้อใดคือข้อเสียของการปลูกพืชแบบไร้ดิน.
ก.  ค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกสูง     ข.  ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงผู้ปลูกต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่องธาตุอาหาร  ค.  มีโอกาสเกิดโรคที่มาจากน้ำได้ง่าย
หากมีการขัดข้องชองกระแสไฟฟ้าระบบให้สารละลายพืชอาจเติบโตช้า
พืชขาดจุลินทรีย์ที่จำเป็นเเช่นไรโซเบียมในปมรากถั่ว  ง.  ถูกทุกข้อ
18. โรงเรือนสำหรับปลูกพืชไร้ดินควรประกอบไปด้วยข้อใด
ก.  ส่วนที่ใช้ปลูกพืช  ข.  ส่วนที่ใช้ติดตั้งระบบปรับสภาพอากาศสารละลาย
ค.  ส่วนที่ใช้สำหรับกระบวนการหลังเก็บเกี่ยว  ส่วนที่ใช้เก็บวัสดุ  ส่วนที่ใช้เป็นสำนักงาน    ง.  ถูกกทุกข้อ
19. ข้อใดคือปัจจัยที่มีผลต่การเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกแบบไร้ดิน.
ก.  พันธุกรรม   ขงสารควบคุมการรเจริญเติบโต     ค.  สภาพแวดล้อม
ง.  ถูกทุกข้อ
20. ข้อใดคือสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช.
ก.  ออกซินเป็นสารเร่งการเจริญเติบโต   ข.  จิบเบอร์การแบ้งตัวของเซลการกระตุ้นการงอกของเมล็ดและตาเรลลินกระตุ้นการยืดตัวของเซล
ค.  แสงแดดแและสารละลายธาตุอาหาร  ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ ข
21.