Category Archives: แบบทดสอบการงาน ม.4 ง 32104

แบบทดสอบหน่วยที่ 8 เรื่องเตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพ ง 31102 ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  บุคคลใดเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ.
ก.  สุภาพรขึ้นราคาสินค้าในช่วงเกิดอุทกภัย
ข.  อาทิตติยาปรับตาชั่งผักให้หนักกว่าความเป็นจริง
ค.  ชราพานำสินค้าหมดอายุมาลดราคาขายให้แก่ลูกค้า
ง.  พานีทอนเงินลูกค้าไม่ครบจึงรีบนำส่วนที่เหลือไปคืน
จ.  ชนาภัทรกักตุนสินค้าไว้จำหน่ายเพียงคนเดียว
เฉลยข้อ  ง  เพราะเป็นกาารประกอบอาชีพด้วยความซื่ออสัตย์สุจริต
ไม่เอาเปรียบและคตโกงผู้อื่น
2.  การตรียมตัวหางานจากแหล่งข้อมูลต่างๆด้วยวิธีการใดบ้าง.
ก.  ดูจากป้ายประกาศรับสมัครงานซึ่งติดไว้ในสถานที่ที่นักเรียนศึกษาอยู่
ข.  สอบถามเพื่อน  ญาติพี่น้องและคนรู้จักโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่เราสนใจจะไปสมัครงาน
ค.  ดูจากหนังสือพิมพ์ที่มีประกาศรับสมัครงานทั่วไป  สอบถามข้อมูลจาก
หน่วยงานที่จัดหางาน  ดูจากเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน  สอบถามข้อมูล
การสอบเข้ารับราชการ  สอบถามการรับสมัครพนักงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรของมนุษย์
ง.  ถูกทุกข้อ
3.อาชีพหมายถึงข้อใด.
ก.  อาชีพคือการทำหน้าที่ของมนุษย์เพื่อการดำรงชีวิต
ข.  อาชีพคืองานที่ทำเป็นประจำได้ค่าตอบแทนรายได้เพื่อ
ใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
ค.  อาชึพคืองานหรือหน้าที่ต้องทำด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว
ง.  อาชีพคือผู้ประกอบการไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการแต่เป็นเพียง
ผู้รับจ้างทำงานเท่านั้น
เฉลยข้อ  ข
4.การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
นอกจากนี้การรู้จักตนเองก่อนตัดสินใจในการเลือกงานข้อใดไม่ถูกต้อง.
ก.  ความชอบ  ความสนใจ
ข.  สติปัญา  ความสามารถ
ค.  ความถนัด  ค่านิยม
ง.  ความรำรวย  มีฐานะทางสังคม
เฉลยข้อ  ง
5.บุคลิกภาพ(Personality)หมายถึงข้อใด.
ก.  สภาวะทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบุคคลที่แสดงออกทางร่างกาย
ข.  สภาวะทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบุคคลที่แสดงออกทางจิตใจ
ค.  สภาวะทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบุคคลที่แสดงออกทาง
ความรู้สึกนึกคิด  กิริยาท่าทางที่แสดงออกมาให้ผู้อื่นเห็น
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
6.การที่บุคคลมีบุคลิกภาพดีข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของบุคลิกภาพดี.
ก.  ได้รับการยอมรับนับถือ
ข.  ได้รับการยกย่องชมเชยให้เป็นผู้นำหมู่บ้าน
ค.  ได้รับความประทับใจแก่ผู้พบเห็น
ง.  ได้รับการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ
เฉลยข้อ  ข
7.ข้อใดไม่ใช่บุคลิกภาพภาพนอก.
ก.  รูปร่าง  หน้าตา
ข.  กิริยามารยาท
ค.  การรักษาสุขภาพ
ง.  การแต่งกาย  สติปัญญา
เฉลยข้อ  ง
8.การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูดในการสมัครงาน
การสัมภาษณ์งาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น ต้องพูดคุยติดต่อ
สื่อสารกับผู้คนมากมายการที่จะทำให้คู่สนทนาเกิดความพึงพอใจ
ต้องปฏิบัติในข้อใด.
ก.  กล่าวทักทายด้วยคำว่า  สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับพร้อมยกมือไหว้
ข.  พูดจาด้วยถ้อยคำสุภาพอ่อนหวาน มีคำว่าครับหรือค่ะ
พูดชัดถ้อยชัดคำไม่พูดติดอ่างไม่พูดเสียงดังและเสียงค่อย
ค.  ไม่พูดแทรกขณะคู่สนทนากำลังพูด ประสานสายตากับ
คู่สนทนา แสดงสีหน้าปกติขณะพูดคุย
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
9.ข้อใดไม่ใช่หลักฐานการสมัครงาน.
ก.  ประวัติส่วนตัว  รูปถ่าย  สำเนาบัตรประชาชน
ข.  สำเนาใบรับรองผลการศึกษา  ใบบรองผลการเรียน(Transcript)
สำเนาปริญาบัตร  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร(สด9)
ค.  สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน(ถ้ามี)
ง.  สำเนาทะเบียนสมรส  สำเนาทะเบียนหย่า  ใบรับรองการเป็นโสด
เฉลยข้อ  ง
10.ข้อใดคือสิ่งควรรู้ก่อนสมัครงาน.
ก.  หน่วยงานที่ต้องการสมัคร
ข.  ตำแหน่งงาน  ค่าตอบแทน
ค.  รู้ตนเองว่ามีความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจด้านใดบ้าง
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
11.การสมัครงานด้วยตนเองผู้สมัครต้งเป็นฝ่ายไปที่บริษัทเพื่อติดต่อ
ฝ่ายบุคคลโดยตรงขอใบสมัครมาเขียนเองข้อมูลผู้สมัครงานควร
ประกอบด้วยข้อใด.
ก.  ประวัติส่วนตัว
ข.  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน
ค.  ความรู้ความสามารถ  บุคคลที่จะอ้างอิงได้
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
12.ในการกรอกใบสมัครช่องจำนวนเงินเดือนควรระบุอย่างไร.
ก.  ระบุเงินเดือนเป็นช่วงๆ เช่น 10,000-15,000  บาท
ข.  เขียนข้อความว่า  แล้วแต่จะพิจารณาตามความเหมาะสม
ค.  ไม่เติมข้อความว่างไว้
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข้อ ข
เฉลยข้อ  ง
13.การสมัครงานทางไปรษณีย์ข้อใดที่ผู้สมัครที่ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียม.
ก.  จดหมายสมัครงาน         ข.  ประวัติย่อ
ค.  ใบสมัคร  รูปถ่ายและเอกสารอื่น
ง.  ถุกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
14.การเขียนจดหมายสมัครงานมี  2 ส่วนคือข้อใด.
ก.  เนื้อจดหมายและประวัติย่อ
15.ข้อใดคือการสมัครงานทางอินเทอร์เนต.
ก.  การส่งจดหมายอิเลกทรอนิส์
ข.  การสมัครงานกับเว็บไซต์ที่ให้บริการหางาน
ค.  การสมัครงานกับเว็บไซต์ทั่วๆไป
ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข
เฉลยข้อ  ง
15. โบนัสคือเงินค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กับพนักงานอันเนื่องมาจาก
บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีรายได้ตามเป้าหมาย
16. เบี้ยขยันคือค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากค่าจ้างปกติให้แก่ลูกจ้าง
ซึ่งมีความประพฤติดีไม่ขาด ลา มาสายขึ้นอยู่กับบริษัทว่าจะพิจารณาให้
17. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้ง
เงิของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนาย
จ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบจ่ายเท่ากันกับลูกจ้างหรือ
มากกว่าเสมอจึงเรียกได้ว่าเป็นการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างจึงป็นแรงจูงใจ
18. การประกันชีวิตเป็นวิธีการของคนกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องมา
จากการตาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพลภาพและสูญเสียรายได้ยามชราโดยบุคคลใดได้รับภัยเหล่านั้นก็ได้รับเงินเฉลี่ยช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัวโดยบริาัทประกันชีวิตจะนำไปจ่าย
19. การทักทายคำว่า  สวัสดี
ประเทศพม่า ทักทาย มิงกะลาบา   ประเทศเวียดนาม  ทักทายว่า   ซินจ่าว
ประเทศ  มาเลย์  ทักทายว่า  ซาลามัตดาตัง  ภาษาลาวทักว่าสะบายดี
20. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี   Bachelor  Degree  แบซ  ซะเลอะ  ดีกรี
ปริญญาโท  Master  Degree  มาส   เทอะ  ดีกรี
ปริญญาเอก  Doctoral  Degree  ดอค  เทอะรัล  ดีกรี
21. การแปลงเอกสารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  ปีหรือปรับไม่เกิน
หกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
22. ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษวัตถุอื่นใดซึ่งมีรายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมไปใช้ในกิจการอื่นทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดให้ถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
23. กระดาษชนิดแรกของโลก ที่ผลิตในอียีปต์มีชื่อว่าอะไร
ตอบ  ปาปิรุส
24. การเขียนประวัติย่อที่ดี
24.1  ร่างประวัติย่อไว้ก่อนเขียนหรือพิมพ์
24.2  มีความยาวไม่เกิน  2  หน้ากระดาษ
24.3ไม่ควรใช้คำย่ในการเขียนประวัติ
24.  4  งานอดิเรกที่ระบุควรสอดคล้องกับงานท่สมัคร
24.5  ในประวัติควรประกอบด้วยหัวเรื่อง  จุดมุ่งหมายหรือตำแหน่งที่ต้องการ  การศึกษาเรียงจากสูงสุดไปต่ำประสบการณ์ในการทำงาน คุณสมบัติพิเศษนอกจากนี้ระบุรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วน
25. การเขียนจดหมายสมัครงาน
หลักเกณฑ์การเขียนจดหมายสมัครงาน
1.  ต้องพิมพืให้สะอาดเรียบร้อยบนกระดาษ  A4 ถ้าเขียนควรเป็นตัวบรรจง
2.  ความยาวของจดหมายเพีง  1  หน้ากระดาษ
3.  ควรกล่าวถึงตำแหน่งบุคคลมากกว่าการใช้ชื่อ-นามสกุล
4.  จดหมายสมัครงานควรส่งพร้อมกับประวัติย่อตลอดทุกครั้งและข้อมูลในจดหมายควรมี  3  ส่วนดังนี้
ก.  แนะนำตนเองจุดมุ่งหมายที่เขียนจดหมายสมัครงาน
ข.  เขียนความสามารถของตนเอง
ค. เขียนถึงความสนใจที่มีความสนใจต่อบริษัทหรือลักษณะเด่นของบริษัท

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหน่วยที่ 3 เรื่องแต่งตัวให้ดูดี ง 31102 ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X)  ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  ข้อใดคือความสำคัญของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย.
ก.  ช่วยปกปิดร่างกายในส่วนที่ไม่ต้องการเปิดเผย
ข.   ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นทนต่อสภาพอากาศเย็น  อากาศร้อนและฝนตกได้
ค.  ช่วยส่งเสริมบุคคลิกภาพและความมั่นใจให้แก่ผู้สวมใส่โดยเสื้อผ้าที่สวมใส่สามารถอำพราง
ปกปิดส่วนที่บกพร่องของร่างกาย  แสดงถึงการมีมารยาททางสังคมที่ดีเมื่อสวมใส่เสื้อผ้าได้
เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่  แสงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมของผู้สวมใส่ในแต่ละชาติ     ง.  ถูกทุกข้อ
2.  การที่จะเลือกสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในรูปแบบใดควรพิจารณาถึงสิ่งใดบ้าง.
ก.  โอกาส     ข.  สถานที่  สภาพอากาศ    ค.  รูปร่างและสีผิวของตนเอง   ง.  ถูกทุกข้อ
3.  ชุดประจำชาติประเทศญี่ปุ่นหมายถึงข้อใด.
ก.  ฮันบก      ข.  ซอกอรี่     ค.  พาจิ     ง.  กิโมโน
4.  ชุดแต่งกายตามประเพณีของชาวเกาหลีหมายถึงข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  3) เฉลยข้อ  ก
5.  ผู้ชายในประเทศเกาหลีสมัยก่อนจะสวมใส่เสื้อนอกแบบเกาหลีเรียกชื่อว่าอย่างไร.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  3) เฉลยข้อ  ข  ซอกอรี่
6.  ผู้ชายในประเทศเกาหลีสมัยก่อนจะสวมใส่กางเกงขายาวซึ่งเรียกว่าข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  3)  เฉลยข้อ  ค  พาจิ
7.  ผู้หญิงในประเทศเกาหลีสมัยก่อนจะสวมใส่เสื้อนอกแบบเกาหลีกับกระโปรงซึ่งเรียกว่าข้อใด
ก.  ซอกอรี่     ข.  ฮันบก      ค.   พาจิ       ง.  ซีม่า     เฉลยข้อ  ง   ซีม่า
8.  ในปัจจุบันนี้ชุดฮันบกนิยมสวมใส่เนื่องในงานข้อใด.
ก.  วันแต่งงาน      ข.  วันซอลลัล(วันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติ)  วันชูชก ค.  งานขึ้นบ้านใหม่
ง .  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข    เฉลยข้อ  ง
9.  คิลต์ (Kilt)เป็นชุดประจำชาติใด.
ก.  สหรัฐอเมริกา   ข.  แคนนาดา   ค.  เกาหลี    ง.  อังกฤษ (ชาวสกอตแลนด์)
10. kilt  เป็นชุดประจำชาติที่มีลักษณะอย่างไร.
ก.  เป็นชุดเสื้อแขนยาวสีขาวกระโปรงสีดำแบ่งสีกระโปรงตามนามสกุล
ข.  จะมีการแบ่งลวดลายและสีสันของกระโปรงตามนามสกุล
ค.  เสื้อที่สวมใส่จะมีการแบ่งลวดลายตามชิ่อและนามสกุล
ง.  กางเกงที่สวมใส่มีการแบ่งลวดลายตามชื่อสกุลและฐานะทางสังงคม
11. ในปัจจุบันนี้ผู้ชายชาวสกอตแลนด์นิยมสวมใส่ชุดประจำชาติไปในงานใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  8) เฉลยข้อ  ก  งานแต่งงาน
12. ชุดกิโมโน (kimono) เป็นชุดประจำชาติใด.
ก.  ญี่ปุ่น     ข.  เกาหลี     ค.  อินโดนีเซีย    ง.  เวียดนาม     เฉลยข้อ  ก
13. ข้อใดคือชุดกิโมโนของผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว.
ก.  กิโมโนแขนสั้น  สีไม่ฉูดฉาดมาก     ข.  กิโมโนแขนสั้้น  สีฉูดฉาดมาก
ค.  กิโมโนแขนยาว   สีฉูดฉาดลวดลายที่นิยมคือดอกซากุระ
ง.  กิโมโนแขนยาว  สีไม่ฉูดฉาดลวดลายดอกซากุระ
14. เป็นชุดประจำชาติของญึ่ปุ่นสามารถสวมใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีลักษณะพิเศษตรง
ชายเสื้อจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าและมีผ้าแพรพันสะเอว  ประกอบด้วยเสื้อนางางิซึ่งมีลักษณะ
เป็นเสื้อคลุมขนาดยาวที่มีแขนเสื้อมีความกว้างมากและสายโอบีที่รัดเอวเสื้อคลุมให้อยู่คงที่
เมื่อใส่แล้วจะพรางรุปผู้สวมใส่ไม่ให้เห้นสัดส่วนที่แท้จริงผู้หญิงโสดจะใส่แขนยาวลวดลาย
ดอกซากุระสีสันฉูดฉาดหญิงที่แต่งงานแล้วจะสวมใส่แขนสั้นสีไม่ฉูดฉาด หมายถึงชุดในข้อใด.
ก.  kilt    ข.  kimono      ค.  thai       ง.  pagi
เฉลยข้อ  ข  kimono
15. ชุดนักเรียนใช้สวมใส่ไปโรงเรียนและนอกจากนี้สวมใส่ไปงานใดได้บ้าง.
ก.  งานบวช    ข.  งานศพ     ค.  งานวันสำคัญและกิจกรรมของโรงเรียน   ง.  ถูกทุกข้อ
16. ชุดนักเรียนควรตัดเย็บจากเสื้อผ้าที่มีคุณสมบัติในข้อใด.
ก.  สวมใส่สบาย   ข.  ดูดซับเหงื่อและระบายความร้อนได้ดี
ค.  ทนทานต่อการซักรีดและซักรีดง่ายรีดง่ายเพราะใช้ประจำ   ง.  ถูกทุกข้อ
17. ชุดนักเรียนตัดเย็บจากผ้าในข้อใด.
ก.  ผ้าฝ้าย     ข.  ผ้าเสิร์จ    ค.  ผ้าผ้ากาบาร์ดีน    ง.  ถูกทุกข้อ
18. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับชุดอยู่กับบ้าน.
ก.  ใช้สวมใส่อยู่กับบ้านควรเป็นแบบที่เรียบง่าย  ข.  ควรเป็นเสื้อยืดคอกลมกางเก็งขาสั้น
หรือยาวกระโปรงแบบหลวมๆเสื้อกระโปรงคนละท่อน
ค.  ควรใส่เสื้อกระโปรงเป็นชุดติดกันตกแต่งปกเสื้อด้วยระบายและปักเหลี่ยมเพื่อความสวยงาม
ง.  ควรเป็นผ้าที่สวมใส่สบายระบายความร้อนได้ดีไม่ต้องรีดหรือรีดเพียงเล็กน้อยเช่นผ้าฝ้ายบางๆ  ผ้าใยสังเคราะห์
19. ชุดกีฬาแต่ละประเภทจะแตกต่าางกันแต่ชุดว่ายน้ำและยิมนาสติกจะต้องการความยืดหยุ่น
ตับเย็บจากผ้าในข้อใด.
ก.  ผ้าฝ้าย    ข.  ผ้าลินิน    ค.  ผ้าสแปนดิกซ์หรือไลคลา   ง.  ผ้าอะซิเตต
20. ไลคลาคือตราสินค้าที่ผลิตและวิจัยและพัฒนาโดยบริษัทดูปองต์มีผู้แทนในประเทศไทยได้แก่บริษัท  invista  ไลคลาเป็นเส้นใยสังเคราะห์มีคุณสมบัติพิเศษในการยืดหยุ่นสูง
น้ำหนักเบาเหมาะกับเสื้อผ้าหลายชนิดเช่น  ชุดกีฬา  ชุดชั้นในและเสื้อผ้าในยุคปัจจุบัน
21. ชุดนอนควรเป็นชุดที่สวมใส่สบายตัดเย็บมีตะเข็บน้อยที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการ
ระคายเคืองเมื่อพลิกตัวขณะนอนหลับควรตัดเย็บด้วยผ้าในข้อใด.
ก.  ผ้าสำลี    ข.  ผ้าป๊อปลิน    ค.  ผ้าออกซ์ฟอร์ด    ง.  ถูกทุกข้อ
22. เป็นชุดสุภาพมีรูปแบบตามสมัยนิยมตัดเย็บด้วยผ้าที่รีดง่ายสีสันสดใสหมายถึงชุดในข้อใด.
ก.  ชุดนอน    ชุดอยู่บ้าน    ข.  ชุดไปเที่ยว     ค.  ชุดอยู่บ้าน    ง.  ชุดโอกาสพิเศษ
23. ใช้สวมใส่ในการไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆเช่นสวนสัตว์  สวนสนุก พิพิธภัณฑ์ควรใช้ผ้าในข้อใด
ก.  ผ้าไนลอน    ข.  ผ้าฝ้ายผสมใยสังเคราะห์    ค.  ผ้าโพลีเอสเทอร์     ง.  ถูกทุกข้อ
24. ควรเป็นชุดที่มีสีขาวรูปแบบสุภาพผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตผู้หญิงสวมเสื้อมีแขนคอไม่กว้างสวมใส่
กระโปรงหรือผ้าถุงชุดกระโปรงติดกันความยาวปิดหัวเข่าหมายถึงชุดในข้อใด.
ก.  ชุดไปวัด       ข.  ชุดในโอกาสพิเศษ     ค.  ชุดทำงาน     ง.  ถูกทุกกข้อที่กล่าวมา
25. เป็นชุดที่มีสีสดใสมีรูปแบบลวดลายและการตกแต่งที่หรูหราผู้หญิงสวมใส่ชุดที่ตัดจาก
ผ้าไหม  ผ้าเครป  ผ้าต่วน  ผ้าชีฟอง  หมายถึงชุดในข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  24) เฉลยข้อ  ข
26. ไปงานศพควรใช้เสื้อผ้าสีขาวหรือสีดำเพื่อจุดประสงค์ใด.
ก.  เป็นสีที่กำหนดขึ้นในสัคมไทย    ข.  เป็นสีที่แสดงถึงดารให้เกียรติ
ค.  เป็นสีที่แสดงถึงความเสียใจแก่เจ้าภาพและผู้เสียชีวิต    ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข
27. เป็นชุดที่สุภาพเรียบร้อยสีไม่ฉูดฉานผู้ชายสวมเสื้อเชิ้ตผู้หญิงสวมกระโปรงยาวเสมอเข่า
เสื้อมีปกและมีแขนหมายถีงชุดในข้อใด.
ก.  ชุดทำงาน      ข.  ชุดไปวัด    ค.  ชุดไปเที่ยว     ง.  ชุดในโอกาสพิเศษ
28. ถ้านักเรียนต้องการไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกควรไปที่ใด.
(บริติชมิวเซียม  ในประเทศอังกฤษ)
29. ผ้าชีฟองไม่จำเป็นต้องรีดเนื้อผ้าคงรูปไม่ยับเสียทรงง่ายควรซักด้วยมือขยี้เบาๆ
ไม่ควรซักเครื่องเพราะเสื้อผ้าจะขาดหลังซักให้บีบไล่น้ำออกโดยไม่ต้องบีด
30. เด็กชายปิยพงษ์  มานะเมื่อถึงฤดูหนาวเลือกสวมใสเสื้อไหมผมเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น
ข้อใดถูกต้องมากที่สุด.
ก.  เลือกใช้เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับโอกาศและสถานที่
ข.  เลือกใช้เสื้อผ้าได้เหมาะสมกัยสภาพอากาศ
ค.  เลือกใช้เสื้ผ้าได้เหมาะสมกับรูปร่างและสีผิว
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
31. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างและสีผิว.
ก.  รูปร่างอ้วนเตี้ยควรสวมใส่เสื้อผ้าสีเข้มเนื้อผ้าไม่หนาหรือบางเกินไปลายดอกเล้ก ๆตกแต่ง
ตามยาวแนวดิ่งเสื้อคอแหลมกางเกงขาม้ากระโปราทรงเอยาวคลุมเข่าเสื้อมีระบายจีบรุด
ข.  รูปร่างผอมสูงควรสวมเสื้อผ้าเนื้อหนา สีอ่อนลวดลายใหญ่มีเส้นตกแต่งตามขวางควรมีปก
ค.  คอสั้นควรสวมเสื้อคอยู  คอวี  คอแบะ  หรือสวมเสื้อเปิดคอ  คอยาวควรสวมเสื้อคอตั้ง
คอใหญควรเลือกเสื้อคอจีน  คอตั้งหรือคอแคบแต่ลึก  ไหล่แคบควรสวมใส่เสื้อที่มีระบายบริเวณไหล่  ไหล่กว้างสวมเสื้อไม่มีแขนแขนเว้าและเสื้อตกแต่งบริเวณคอเสื้อ
ง.  ถูกทุกข้อ
32. คนที่ผิวสีขาวอมชมพูควรเลือกเสื้อผ้าในข้อใด.
ก.  ควรเลือกเสื้อผ้าสีฟ้าอมเขียว  สีฟ้าอ่อน  สีนำ้ตาลดำ  สีชมพูอ่อน  จะทำให้สีผิวเด่นขึ้น
33.  คนที่ผิวสองสี  ควรสวมใส่เสื้ผ้าสีค่อนข้างอ่อนโดยเฉพาะสีผสมต่าง ๆ  เช่นเขียวอมฟ้า
ชมพูอมส้ม  น้ำตาลอมแดง  เลือดนก  ชมพูหม่น
34.  สีผิวคล่ำดำ  ควรใช้สีที่ไม่อ่อนหรือสดจนเกินไป  เลือกสีที่ค่อนข้างเข้ม  เช่น สีกรมท่า
น้ำตาลเข้ม  สีฟ้า  สีม่วง  สีเขียวเข้ม  จะดูผิวขาวขึ้น
35. การเลือกต่างหูสำหรับหน้ากลมตุ้มหุเส้นยาวดิ่งลงมาไม่ควรยาวเกินไหล่  หน้าเหลี่ยมควรใส่ต่างหูที่โค้งมน   หน้ายาวต่างหูควรห้อยเล็ก ๆไม่ยาวมากพวงกลมมน  สีเงิน  สีทอง
36. การเลือกรองเท้า