Category Archives: แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน ง 31102ม.4

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องเตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพ รหัสวิชา ง31102 ชั้นมัธยมศึกษา 4

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.เพราะเหตุใดทุกคนจึงต้องประกอบอาชีพ
1  เพราะต้องการสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่วงศ์ตระกูล
2  เพราะต้องการรายได้มาใช้ในการดำรงชีวิต
3  เพราะเป็นหน้าที่ของมนุษญ์ทุกคนต้องทำ
4  เพราะเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง
เฉลยข้อ  2
2.การเลือกประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับตนเองมีหลักการอย่างไร
1  เลือกตามความสนใจ  ความถนัด  และความสามารถของตนเอง
2  เลือกอาชีพที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงเวลานั้น
3  เลือกอาชีพที่มีผู้สมัครเข้าทำงานจำนวนมาก
4  เลือกอาชีพที่เพื่อนแนะนำว่าดี
เฉลยข้อ  1
3.ถ้าต้องการมองหางานให้ได้ข้อมูลแหล่งงานมากที่สุดนักเรียน
จะเลือกใช้วิธีใด
1  สอบถามจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ
2  ค้นหาจากหนังสือพิมพ์สมัครงาน
3  ดูจากป้ายประกาศในสถานศึกษา
4  สืบค้นจากเว็บไซต์ในอินเทอร์เนต
เฉลยข้อ  4
4.นักเรียนจะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับสมัครงานได้โดยวิธีใด
1  แต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพงและพูดคุยโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
2  แสดงความสนิทสนมเป็นกันเองกับผู้รับสมัครไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
3  ยกมือไหว้ ยิ้มทักทายแต่งกายเหมาะสมกับตนเองและพูดจาสุภาพ
4  บอกชื่อคนรู้จักหรือญาติที่มีชื่อเสียงและบรรยายข้อดีของตนเอง
เฉลยข้อ  3
5.ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ใช้พิจารณาถึงความมั่นคงและก้าวหน้าขององค์กรที่จะไปสมัครงาน
1  จำนวนพนักงานในองค์กร
2  ชื่อเสียงของบริษัท
3  สวัสดิการต่าง ๆ
4  ค่าตอบแทน
6.จดหมายสมัครงานที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
1  ลายมือสวยงาม  มีภาพวาดประกอบ ใช้ภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ
2  ใช้สัญญลักษณ์ประกอบข้อความอ้างอิงบุคคลที่รู้จักจำนวนมาก
3  ระบุเงินเดือนและสวัสดิการที่ต้องการอย่างละเอียด
4  ถูกต้องเป็นจริง สะอาดเรียบร้อย อ่านง่าย
เฉลยข้อ  4
7.ข้อใดที่ไม่ควรปฏิบัติในขณะรับการสัมภาษณ์งาน
1  วางกระเป๋าถือบนตัก    2  ฟังคำถามให้จบก่อนตอบคำถาม
3  ไม่ขยับขา แกะเกา ขณะนั่งสัมภาษณ์
4  ตอบคำถามแบบท้าทาย แสดงศักยภาพของตนเอง
เฉลยข้อ  4
8.หลักธรรมข้อใดเป็นแนวทางในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
1  เบญจศีล    2  อริยสัจ  4     3  อิทธิบาท  4     4  หิริ  โอตตัปปะ
เฉลยข้อ  3
9.การเตรียมตัวเพื่อเปลี่ยนงานข้อใดสำคัญมากที่สุด
1  ผูกมิตรกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร
2  สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานให้มากที่สุด
3  ทำงานล่วงเวลาทุกวันเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
4  ขอเอกสารรับรองการทำงานและผลงานของตนเอง
เฉลยข้อ  2
10.ข้อใดแสดงถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
1  นำข้อมูลความลับของคู่แข่งทางธุรกิจไปเปิดเผยต่อสาธารณชน
2  ลาป่วยให้ครบตามจำนวนวันที่กฏหมายแรงงานกำหนดไว้
3  ทำงานของเพื่อนร่วมงานเพื่อหวังการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น
4  เมื่อพบผู้ทุจริตในการทำงานรีบแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที
เฉลยข้อ  4

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องการดำเนินการทางธุรกิจ รหัสวิชา ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ
1  การเสียภาษี     2  การทำงบดุลย์    3  การจดทะเบียนเป็นนิบุคคล
4  การใช้โทรศัพท์ในสำนักงานพูดคุยกับเพื่อน
เฉลยข้อ  4
2.องค์การธุรกิจรูปแบบใดเหมาะสำหรับผู้ที่ทำกิจกรรมร่วมกับเครือญาติ
1  ห้างหุ้นส่วน    2  บริษัทจำกัด    3  รัฐวิสาหกิจ   4  สหกรณ์
เฉลยข้อ  2
3.องค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจข้อใดสำคัญที่สุด
1  คน    2  เงิน    3  การตลาด     4  การจัดการ
เฉลยข้อ  1
4.แบบสอบถามความต้องการของผู้บริโภคต่อสินค้าขององค์การธุรกิจ
เป็นองค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจข้อใด
1  การตลาด     2  การจัดการ    3  ขวัญกำลังใจ   4  ข้อมูลข่าวสาร
เฉลยข้อ  4
5.ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการทำบัญชีได้ถูกต้อง
1  จัดทำงบทดลอง     2  บันทึกรายการค้าในสมุดบัญชีแยกประเภท
3  วิเคราะห์รายการค้า   4  บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป
ก  2     4    1    3        ข   3    4    2    1       ค   1    3     2     4
ง   4    2    3    1      เฉลยข้อ    ข
6.ข้อใดคือหลักการบัญชีที่ถูกต้อง
1  รายการค้าที่บันทึกในด้านเดบิตและเครดิตต้องมีจำนวนเท่ากัน
2  จำนวนทุนต้องเท่ากับหนี้สินและทรัพย์สินรวม
3  จำนวนเงินด้านเดบิตและเครดิตต้องเท่ากัน
4  ผลรวมด้านเดบิตต้องเท่ากับทุนทั้งหมด
เฉลยข้อ  3
7.การทำงบกระแสเงินสดมีประโยชน์อย่างไร
1  ช่วยให้มีข้อมูลในการปรับปรุงกิจการให้มีกำไรมากขึ้น
2  ช่วยให้มีข้อมูลในการเก็งกำไรตลาดหุ้น
3  ช่วยให้มีข้อมูลในการขอจดทะเบียนธุรกิจ
4  ช่วยให้มีข้อมูลในการรับสมัครบุคคลากร
เฉลยข้อ  1
8.เอกสารทางธุรกิจในข้อใดใช้เป็นสื่อในการชำระหนี้สินแทนการชำระด้วย
เงินสด
1  ใบนำส่งสินค้า     2  ใบสั่งซื้อ    3   พันธบัตร    4  งบการเงิน
เฉลยข้อ  3
9.เพราะเหตุใดจึงต้องมีการบริหารงานเอกสาร
1  เพราะช่วยให้หาเอกสารได้ง่ายและประหยัดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร
2  เพราะลดค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์จัดเก็บเอกสาร
3  เพราะลดภาระการว่าจ้างคนมาทำงานเกี่ยวกับเอกสาร
4  เพราะเอกสารจะดูใหม่และทันสมัยเสมอ
เฉลยข้อ  1
10ข้อใดเป็นวิธีการทำลายเอกสารที่ถูกต้อง
1  เอกสารที่เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้บันทึกในแผ่นซีดีแล้วทิ้งลงถังขยะ
2  เอกสารที่เป็นไฟล์ภาพให้พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษแล้วทิ้งลงถังขยะ
3  เอกสารที่เป็นกระดาษใช้วิธีทำลายด้วยเครื่องย่อยกระดาษ
4  เอกสารที่เป็นกระดาษใช้วิธีการเผาทำลาย
เฉลยข้อ   3

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่องเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รหัสวิชา ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำสั่ง  ให้นัหเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยี.
ก.  ต้นไม้    ข.  ปุุ๋ยเคมี      ค.  เตารีด     ง.  ยารักษาโรค
เฉลยข้อ  1  ต้นไม้
2.เทคโนโลยีในข้อใดช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัด
1  รถยนต์ส่วนบุคคล     2  ทางม้าลาย     3  รถไฟฟ้า     4  ลิฟต์
เฉลยข้อ  3  รถไฟฟ้า
3.กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในด้านใด
1  ช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของมนุษย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2  ช่วยส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้า
3  ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
4  ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตอยู่รอด
เฉลยข้อ  3
4.ข้อใดเป็นการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด
1  ใช้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนร้ายที่กำลังโจรกรรม ทรัพย์สิน
2  ใช้ถุงกระดาษแข็งหลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะชำรุดหรือขาด
3  ใช้เครื่องบำบัดน้ำเสียในโรงงานก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ
4  ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับขี่รถจักยานยนต์
เฉลยข้อ  4
5.ข้อใดแสดงถึงเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์
1  การผลิตเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน     2  การผลิตเตาไมโครเวฟ
3  โครงการตาวิเศษ     4  การทำงานกลุ่ม
เฉลยข้อ  2
6.ของเล่นเด็กที่มีสีสันสวยงามและมีรูปทรงต่าง ๆ เป็นผลผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์ใด
1  สังคมศาสตร์     2  วิทยาศาสตร์    3  มนุษย์ศาสตร์    4  ศิลปศาสตร์
เฉลยข้อ  4
7.ความเชื่อเป็นองค์ประกอบใดของระบบเทคโนโลยี
1  ตัวป้อน    2  ผลลัพท์      3  กระบวนการเทคโนโลยี
4  ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยu
เฉลยข้อ  4
8.กรกนกต้องการสร้างเครื่องไล่ยุง  แต่ไม่มีความรู้ด้านกลไกลและ
อิเล็กทรอนิกส์  จากสถานการณ์ สิ่งใดเป็นปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยี
1  แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างเครื่องไล่ยุง
2  ความรู้ความสามารถของกรกนก
3  ข้อมูลวิธีการสร้างเครื่องไล่ยุง     4  ความต้องการของกรกนก
เฉลยข้อ  2
9.ทรัพยากรทางเทคโนโลยีข้อใดสำคัญที่สุด
1  คน     2  วัสดุ      3  เวลา    4  ข้อมูล
เฉลยข้อ  9
10.การสร้างแบบจำลอง  3 มิติของตู้ไปรษณีย์มีเสียงเพลงด้วยซอฟแวร์ออกแบบ เป็นองค์ประกอบใดของกระบวนการเทคโนโลยี
1  ตัวป้อน   2  ผลผลิตหรือผลลัพธ์  3  ทรัพยากรทางเทคโนโลยี
4  กระบวนการเทคโนโลยี     เฉลยข้อ  4

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องดอกไม้สดของไทย รหัสวิชา ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดสรุปความสำคัญของงานดอกไม้สดไทยได้ถูกต้อง
1  เป็นงานฝีมือที่บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของผู้ทำและแสดงถึงเอกลักษณ์
ของดอกไม้ไทยชนิดต่าง ๆ
2  เป็นงานฝีมือที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทย  นิยมใช้ในงานพิธีกรรมและ
สร้างรายได้
3  เป็นงานฝีมือที่แสดงถึงความอดทนของผู้ทำและควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้
4  เป็นงานฝีมือที่ทำได้เฉพาะคนไทยและใช้แสดงความเชื่อในเรื่องต่าง ๆ
เฉลยข้อ  2
2  ดอกข่าที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอุบะใช้วิธีใดในการประดิษฐ์
1  การมัด     2  การร้อย      3  การเย็บ     4  การกรอง
เฉลยข้อ  1  การมัด
3.ข้อใดเป็นงานดอกไม้สดไทยที่ใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่
1  วิมานพระอินทร์      2  มาลัยชำร่วย     3  กระทงเจิม     4  พานพุ่ม
เฉลยข้อ  1  วิมานพระอินทร์
4.นักเรียนจะอนุรักษ์งานดอกไม้สดของไทยได้โดยวิธีใด
1  จัดป้ายนิเทศเรื่องงานดอกไม้สดของไทยในห้องเรียน
2  แจกผลงานดอกไม้สดของไทยของตนเองให้ผู้อื่นเป็นที่ระลึก
3  ถ่ายภาพงานดอกไม้สดของไทยจากสถานที่ต่าง ๆเก็บสะสมไว้
4  ฝึกทำงานดอกไม้สดของไทยให้ชำนาญแล้วสอนให้ผู้อื่นทำได้ด้วย
เฉลยข้อ  4
5.ถ้านักเรียนไม่ได้เย็บแบบจะใช้สิ่งใดเป็นดอกทัดหูในตาข่ายหน้าช้าง
1  ดอกเยอบีร่า     2  ดอกกุหลาบ     3  ใบตอง      4  โบผ้า
เฉลยข้อ  1
6.ส่วนประกอบใดใช้เป็นโครงเพื่อให้ตาข่ายหน้าช้างคงรูปอยู่ได้
1  ลวดเส้นใหญ่     2  ใบตอง      3  ไม้ไผ่    4  ด้าย
7.นักเรียนจะนำตาข่ายหน้าช้างไปใช้ประโยชน์อย่างไร
1  คลุมหน้าผากช้างในพิธีสมโภชน์ช้าง     2  วางไว้บนโต๊ะหมู่บูชา
3  แขวนไว้ในตู้เสื้อผ้า      4  แขวนไว้ในรถยนต์
เฉลยข้อ  1
8.มาลัยชำร่วยเป็นมาลัยชนิดใด
1  มาลัยตุ้ม     2  มาลัยกลม     3  มาลัยแบน     4  มาลัยเสี้ยว
เฉลยข้อ  1
9.ส่วนประกอบใดใช้เพิ่มความยาวของอุบะ
1  ดอกตุ้ม    2  ดอกสวม      3  ดอกครอบ     4  หมวกกลีบเลี้ยง
เฉลยข้อ  1
10.เพราะเหตุใดก่อนนำกุหลาบมาใช้ร้อยมาลัยจึงต้องตัดก้านกุหลาบเฉียง ๆ
1  เพราะก้านกุหลาบจะดูดน้ำได้มากขึ้นและดอกกุหลาบจะคงความสดได้นาน
2  เพราะก้านกุหลาบจะไม่เหี่ยวและดอกกุหลาบจะบานพอดีกับเวลาที่ใช้งาน
3  เพราะดอกกุหลาบจะมีสีสดมากขึ้นและกลีบกุหลาบไม่ช้ำ
4  เพราะดอกกุหลาบจะไม่เปลี่ยนสีและยังคงมีกลิ่นหอม
เฉลยข้อ  1

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดกล่าวถึงการปลูกพืชไร้ดินได้ถูกต้อง
1  แก้ปัญหาโรคระบาดจากน้ำ  ประหยัดไฟฟ้า
2  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการปลูกพืช  ลดมลพิษทางอากาศ
3  ปรับปรุงคุณภาพดิน  สร้างพันธ์พืชใหม่ตามความต้องการ
4  แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมตอบสนองต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน
เฉลยข้อ  4
2.ถ้าต้องการเพิ่มการติดผลของมะเขือเทศควรใช้สารเคมีในข้อใด
1  ออกซิน    2  เอทิลีน      3  ไซโตไคนิน  4  จิบเบอเรลลิน
เฉลยข้อ  4
3  ปัจจัยใดมีผลโดยตรงต่อความเครียดและการหยุดการเจริญเติบโต
ของพืชที่ปลูกแบบไร้ดิน
1  แสง    2  อุณหภูมิ    3  คุณภาพน้ำ     4  ความชื้นสัมพัทธ์
เฉลยข้อ  2
4.  พืชผักที่รับประทานต้นและใบควรได้รับธาตุอาหารใดมากที่สุด
1  แคลเซี่ยม    2  ไนโตเจน      3   ฟอสฟอรัส      4  โพแทสเซียม
เฉลยข้อ  2
5.ข้อใดเป็นระบบการปลูกพืชไร้ดินที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มทดลองปลูก
1  ปลูกแบบให้รากลอยอยู่กลางอากาศ
2  ปลูกในวัสดุปลูกแบบให้สารละลายท่วมภาชนะที่ปลูก
3  ปลูกในสารละลายธาตุอาหารแบบสารละลายไม่หมุนเวียน
4  ปลูกในสารละลายธาตุอาหารแบบสารละลายธาตุอาหารพืช
เฉลยข้อ  4
6.อุปกรณ์ในข้อใดใช้ในการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช
1  Electric  meter     2  Rock  Wool     3  Scalpl    4  Pump
เฉลยข้อ  1
7.ถ้าไม่มีแท่งฟองน้ำจะใช้วัสดุปลูกชนิดใดแทนได้
1  โฟม    2  หญ้าแฝก     3  ถ่านกัมมัน    4  ยางนอกของรถยนต์
เฉลยข้อ  1  โฟม
๘.น้ำชนิดใดเหมาะสมที่จะนำมาใช้ปลูกพืชไร้ดิน
1  น้ำแร่      2  น้ำบาดาล      3  น้ำประปา     4  น้ำจากคลองชลประทาน
เฉลยข้อ   4    น้ำแร่
9.ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของสารละลายธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมกับ
การปลูกพืชไร้ดินตรงกับข้อใด
1  4-6      2  6-7       3  8-9       4  2-3
เฉลยข้อ  2
10.ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต้องควบคุมในขณะที่ปลูกพืชไร้ดิน
1  ระดับน้ำในรางปลูก    2    จำนวนต้นพืชที่ปลูก
3  ปริมาณสารอาหารพืช    4   ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
เฉลยข้อ  3

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องแต่งตัวให้ดูดี รายวิชา ง 31102 ม. 4

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
1  ปกปิดร่างกาย    2  ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น
3  ส่งเสริมบุคคลิกภาพแก่ผู้สวมใส่  4. แสดงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้สวมใส่
เฉลยข้อ  4
2.ชุดใดสวมใส่ได้หลายโอกาสหลายสถานที่
1  ชุดกีฬา   2  ชุดนอน     3  ชุดอยู่บ้าน    4  ชุดนักเรียน
เฉลยข้อ  4
3.ชุดโอกาสพิเศษที่สวมใส่ไปร่วมงานแต่งงาน ควรมีลักษณะอย่างไร
1  สีเข้มแบบมีส่วนเว้าเปิดเผยสัดส่วน
2  สีอ่อนหวาน  ตัดเย็บประณีต แบบสุภาพ
3  สีขาวดำ  ตัดเย็บประณีต  ตกแต่งระบายลูกไม้
4  สีฉูดฉาด  ตกแต่งด้วยเลื่อมระยิบระยับทั้งชุด
เฉลยข้อ  2
4.เสื้อคอจีน  คอตั้ง  เหมาะสำหรับบุคคลใด
1  บุคคลที่มีคอใหญ่    2.  บุคคลที่มีคอสั้น
3  บุคคลที่ผมยาว        4  บุคคลที่ไหล่แคบ
เฉลยข้อ  1 บุคคลที่มีคอใหญ่
5.คนที่มีรูปร่างอ้วนเตี้ยควรสวมใส่เสื้อผ้าตามข้อใด
1  เสื้อผ้าแนวดิ่ง  คอแหลม  กระโปรงทรงเอ
2  เสื้อผ้าลายดอกใหญ่ ๆ กางเกงปลายขาบาน
3  เสื้อผ้าตกแต่งลายขวางกระโปรงย้วยยาว
4  เสื้อผ้าเนื้อหนามีจีบและระบาย
เฉลยข้อ  1
6.คนที่มีสะโพกเล็กควรสวมใส่กระโปรงในข้อใด
1.  กระโปรงพอดีตัว   2  กระโปรงต่อรูด  3  กระโปรงสอบ   4  กระโปรงสั้น
เฉลยข้อ  2
7.ข้อใดเป็นสีเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับคนผิวคล้ำดำทั้งหมด
1  สีเลือดนก  สีเหลือง    2  สีส้ม  สีนำ้ตาล  3  สีเทา  สีชมพู  4  สีฟ้า  สีม่วง
เฉลยข้อ  4
8.สร้อยคอสั้นติดคอเหมาะกับเสื้อผ้าลักษณะใด
1  เสื้อคอจีน    2  เสื้อคอกลม   3  เสื้อเปิดไหล่    4  เสื้อปิดคอ
เฉลยข้อ  3
9.ถ้าเป็นคนที่มีรูหน้าตาเหลี่ยม ควรใช้ต่างหูลักษณะใด
1  ติดหู  รูปทรงกลม   2  โค้งมน  ห้อยระย้า
3  เส้นยาวดิ่งจนถึงไหล่    4  มีติ่งห้อยเล็ก ๆ
เฉลยข้อ  2
10.รองเท้าหัวเหลี่ยม ไม่หุ้มส้น เหมาะสำหรับบุคคลที่มีเท้าลักษณะใด
1  ปลายเท้าบาน   2  เท้าใหญ่ยาว   3  เท้าแบนราบ   4  ท้าวอวบอูม
เฉลยข้อ  1

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องบ้านของเรา ง 31102 ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.การดูแลรักษาและทำความสะอาดบ้านเป็นหน้าที่ของใคร.
1.  พ่อแม่      2.  ญาติผู้ใหญ่   3.  ตัวนักเรียนเอง
4.  สมาชิกทุกคนในครอบครัว
เฉลยข้อ  4
2  เพราะเหตุใดจึงต้องดูแลรักษาและทำความสะอาดบ้านเป็นประจำ.
1.  เพราะสมาชิกในครอบครัวจะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
เครื่องใช้ในบ้านมีอายุการใช้งานยาวนาน
2  เพราะสมาชิกในครอบครัวจะมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและมีเวลาว่างมากขึ้น
3  เพราะบ้านจะไม่ชำรุดเสียหายจึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
4.  เพราะบ้านจะสวยงามมากยิ่งขึ้นและประทับใจผู้มาเยี่ยมเยือน
เฉลยข้อ  1
3.ข้อใดเป็นวิธีการทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมอย่างปลอดภัย
1  เลือกใช้แผ่นขัดและน้ำยาราคาแพงมาขัดล้างห้องน้ำห้องส้วม
2  เก็บสิ่งของเครื่องใช้ออกจากห้องน้ำก่อนขัดล้างห้องน้ำห้องสวม
3  สวมถุงมือยาง  รองเท้าบูต ผ้าปิดจมูกขณะขัดล้างห้องน้ำห้องส้วม
4  ขัดล้างห้องน้ำห้องส้วมอย่างรวดเร็วไม่อยู่ในห้องน้ำห้องส้วมเป็นเวลานาน
เฉลยข้อ  3
4.ถ้าโชฟาหนังแท้มีรอยด่างนักเรียนจะทำอย่างไร.
1  ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอยด่างแล้วทาน้ำมันวานิชให้ทั่ว
2  ใช้น้ำยาทำความสะอาดหนังทาให้ทั่วรอยด่างแล้วใช้ผ้าสะอาดเช็ดออก
3  ใช้น้ำผสมผงซักฟอกเช็ดรอยด่างแล้วใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดอีกครั้งหนึ่ง
4  ใช้น้ำสบู่เช็ดรอยด่างทิ้งไว้ให้แห้งเช็ดด้วยน้ำมันวานิชอีกครั้งแล้วขัดให้หนังเงางาม
เฉลยข้อ  2
5.ข้อใดเป็นการดูแลรักษาหรือทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้อง
1  ละลายน้ำแข็งในตู้เย็นเป็นประจำทุกวัน
2  วางเตาไมโครเวฟไว้ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น
3  ไม่ควรตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไว้ที่อุณหภูมิ  25 องศา c
4  ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเศษแก้วและไม่ให้ถุงเก็บฝุ่นเปียกน้ำ
เฉลยข้อ  4
6.นักเรียนจะตกแต่งบ้านอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน
1 ติดตั้งกระจกไว้ทุกห้องในบ้าน 2ติดตั้งผ้าม่านและมู่ลี่บริเวณที่แสงแดดส่อง
3  วางโคมไฟแบบตั้งพื้นไว้ใช้แทนไฟเพดานในห้องทุกห้อง
4  วางกระถางต้นไม้ขนาดใหญ่ไว้บริเวณประตูและหน้าต่าง
เฉลยข้อ  2
7.การเก็บรักษาอาหารข้อใดไม่ถูกต้อง
1  แช่รากของต้นผักชีในน้ำ     2  ปลาตายแช่ในน้ำสะอาดใช้ผ้าขาวบางคุมไว้
3  เกลือ กะปิ  น้ำตาล ใส่ขวดแก้วแห้งสนิทปิดฝาไว้
4  ไข่ไก่เช็ดเปลือกให้สะอาด หงายด้านป้านขึ้นแล้ววางบนช่องเก็บไข่ตู้เย็น
เฉลยข้อ  2
8.ข้อต่อชนิดใดใช้ต่อท่อพีวีซีกับก๊อกน้ำ
1  ข้อต่อสามทางเกลียวใน   2  ข้อต่องอฉาก  90  องศา
3  ข้อต่อตรงเกลียวนอก       4  ข้อต่องอเกลียวใน
เฉลยข้อ  4
9.น้ำยาประสานท่อมีประโยชน์อย่างไร
1  ช่วยปิดบังรอยต่อท่อ    2  ป้องกันน้ำรั่วซึมออกจากท่อ
3  ช่วยให้ท่อเชื่อมประสานเป็นสีเดียวกัน
4  ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้เทปพันท่อ
เฉลยข้อ  2
10.ถ้าน้ำไหลลงโถส้วมชักโครกตลอดเวลานักเรียนจะแก้ไขอย่างไร
1  ติดตั้งท่อน้ำล้นเพิ่ม   2  เปลี่ยนถังพักน้ำใหม่
3  ปรับมือบิดให้ตั้งขึ้นตลอดเวลา  4  เปลี่ยนลิ้นปิด-เปิดและลูกยางใหม่
เฉลยข้อ  4

 

 

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่องหน้าที่และบทบาทของตนเอง ง 31102 ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1.ถ้าสมาชิกทุกคนในครอบครัวปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทของตนเอง
จะเกิดผลดีอย่างไร.
1.  สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้รับการย่องย่องชมเชยจากผู้พบเห็น
2.  สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีประสบการณ์ในการทำงาน
3.  สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีฐานะการเงินที่ดีขึ้น
4.  สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความสุข
เฉลยข้อ  4
2.ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่และบทบาทได้ถูกต้อง.
1.  การปฏิบัติตนตามกฏหมายบ้านเมือง
2.  การปฏิบัติตนตามสถานภาพที่สังคมกำหนดให้
3.  การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามลำดับอาวุโสในระบบเครือญาติ
4.  การปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกที่ควรด้วยความรับผิดชอบตามสถานภาพของตนเอง
เฉลยข้อ  4
3.สุภาษิตคำพังเพยข้อใดใช้เป็นแนวทางในการลดความขัดแย้งของสมาชิก
ในครอบครัวได้.
1.  น้ำลด  ตอผุด      2.  รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
3.  น้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอก      4.  คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อ
เฉลยข้อ  3
4.ถ้าต้องการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่นักเรียนจะปฏิบัติตนตามข้อใด.
1.  ไม่ใช้จ่ายอะไรเลย      2.  ไม่ใช้ไฟฟ้าอยู่บ้าน
3.  ยืมสิ่งของของเพื่อนมาใช้     4.  ไม่ซื้อของฟุ่มเฟื่อยตามสมัยนิยม
เฉลยข้อ  4
5.ข้อใดไม่ใช่การสร้างความรักความสามัคคีระหว่างพี่น้อง.
1.  พี่น้องพูดจาล้อเรียนปมด้อยของกันและกัน
2.  เมื่อน้องเจ็บป่วยพี่รับอาสาททำงานบ้านแทน
3.  พี่ช่วยทบทวนความรู้ให้น้องก่อนสอบ
4.  พี่น้องพูดคุยสอบถามกันเป็นประจำ
เฉลยข้อ  1

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่องหน้าที่และบทบาทของตนเอง ง 31101 ม. 4

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่และบทบาทได้ถูกต้อง.
1.  การปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกที่ควรด้วยความรับผิดชอบตามสถานภาพของตนเอง
2.  การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามลำดับอาวุโสในระบบเครือญาติ
3.  การปฏิบัติตนตามสถานภาพที่สังคมกำหนดให้
4.  การปฏิบัติตนตามกฏหมายบ้านเมือง
เฉลยข้อ  1
2.เพราะเหตุใดจึงต้องเรียนรู้หน้าที่และบทบาทของตนเอง.
1.  เพราะเป็นแนวทางในการสร้างครอบครัวให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา
2.  เพราะจะได้ปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3.  เพราะจะได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้อื่น
4.  เพราะเป็นหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวทุกคน
เฉลยข้อ  2
3.ข้อใดเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดี.
1.  อยู่ลูกตลอดเวลาทั้งยามหลับและยามตื่น
2.  ให้ลูกได้ทุกอย่างที่ลูกต้องการ
3.  ชื่นชมลูกแม้นลูกทำผิดพลาด
4.  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก
เฉลยข้อ  4
4.การปฏิบัติตนข้อใดถือเป็นผู้สมควรดำรงวงศ์สกุล.
1.  เข้าร่วมงานสังสรรค์ใหญ่ ๆ เป็นประจำ
2.  เก็บตัวอยู่ที่บ้าน ไม่พบปะพูดคุยกับใคร
3.  ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
4.  ทำตัวให้เป็นข่าวอยู่ตลอดเวลา
เฉลยข้อ  3.
5.ถ้าต้องการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่นักเรียนจะปฏิบัติตนตามข้อใดจึงจะเหมาะสม.
1.  ไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยตามสมัยนิยม
2.  ยืมสิ่งของเพื่อนมาใช้
3.  ไม่ใช้ไฟฟ้าเมื่ออยู่บ้าน
4.  ไม่ใช้จ่ายอะไรเลย
เฉลยข้อ  1
6.ข้อใดไม่ใช่การสร้างความรักความสามัคคีระหว่างพี่น้อง.
1.  พี่น้องพูดคุยสอบถามกันเป็นประจำ
2.  พี่ช่วยทบทวนความรู้ให้น้องก่อนสอบ
3.  เมื่อน้องเจ็บป่วยพี่รับอาสาทำงานบ้านแทน
4.  พี่น้องพูดจาล้อเลียนปมด้อยของกันและกันเป็นประจำ
เฉลยข้อ  4
7.กิจกรรมใดที่สมาชิกในครอบครัวควรทำร่วมกัน.
1.  พูดคุยเรื่องราวของเพื่อนบ้าน    2.  ท่องเที่ยวในเวลากลางคืน
3.  เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์    4.  ออกกำลังกาย
เฉลยข้อ  4
8.การปฏิบัติตนข้อใดแสดงถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันของสมาชิกในครอบครัว
1.  หาเหตุผลเข้าข้างผู้ที่ทำผิดพลาดเสมอ
2.  ซื้อของกำนัลไปให้ผู้อาวุโสกว่าเป็นประจำ
3.  ยกมือไหว้ผู้อาวุโสกว่าพูดกันด้วยวาจาสุภาพ
4.  ทำประโยชน์แก่ทุกคนในครอบครัวเพื่อหวังสิ่งตอบแทน
เฉลยข้อ  3
9.สุภาษิตคำพังเพยข้อใดที่ใช้เป็นแนวทางในการลดความขัดแย้งของสมาชิกในครอบครัวได้.
1.  คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ
2.  น้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอก
3.  รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี     4.  น้ำลดตอผุด  เฉลยข้อ 2
10.ถ้าสมาชิกทุกคนในครอบครัวปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทของตนเอง
จะเกิดผลดีอย่างไร.
1.  สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความสุข
2.  สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีฐานะการเงินที่ดีขึ้น
3.  สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีประสบการณ์ในการทำงาน
4.  สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้พบเห็น
เฉลยข้อ  1