Category Archives: แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ง 23106 ม. 3

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ง 23106 ม. 3

คำสั่ง  ใหนักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถุกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.เพราะเหตุผลใดจึงขจัดรอยเปื้อนจากเสื้อผ้า.
ก.  เพราะเนื้อผ้าจะเหนียวและทนทานมากยิ่งขึ้น
ข.  เพราะจะทำให้เสื้อผ้ามีสีสดยาวนาน
ค.  เพราะช่วยซักผ้าสะอาดได้ง่าย
ง.  เพราะประหยัดค่าสารซักฟอก
เฉลยข้อ  ค.  เพราะการขจัดรอยเปื้อนก่อนซักเสื้อผ้าจะ
ลดรอยเปื้อนให้น้อยลงจนซักผ้าสะอาดได้ง่าย
2.การสำรวจสัญลักษณ์บนป้ายผ้าที่ติดมากับเสื้อผ้าก่อน
ทำความสะอาดมีประโยชน์อย่างไร.
ก.  เป็นการฝึกทักษะการสังเกตุ
ข.  ช่วยให้ใช้เครื่องซักผ้าได้ถูกวิธี
ค.  ช่วยประหยัดเวลาในการซักเสื้อผ้า
ง.  ทำความสะอาดเสื้อผ้าได้อย่างถูกวิธีและถนอมเสื้อผ้า
เฉลยข้อ  ง  เพราะสัญลักษณ์บนป้ายผ้าจะบอกวิธีดูแล
ที่เหมาะสมกับเสื้อผ้านั้นๆเมื่อปฏิบัติตามจะเป็นการถนอมเสื้อผ้า
3.ถ้าต้องการให้ผ้าลินินคงรูปควรทำอย่างไร.
ก.  ลงแป้งให้ผ้าก่อนการซักรีด
ข.  ซักเสร็จแล้วนำมารีดทันที
ค.  แซ่ผ้าในสารฟอกขาวก่อนการซักรีด
ง.  ใช้น้ำยาซักแห้งแทนสารซักฟอก
เฉลยข้อ  ก  เพราะแป้งในที่นี้หมายถึงแป้งมันสำปะหลัง
เมื่อแห้งจะแข็งตัวถ้านำผ้าลินินไปลงแป้งแล้วนำไปซักรีด
เมื่อแห้งจะแข็งคงรูป
4.การรีดผ้ากึ่งใยสังเคราะห์ด้วยอุณหภูมิต่ำมีวัตถุประสงค์ตรงกับข้อใด.
ก.  ป้องกันเนื้อผ้าสีซีดด     ข.  ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ค.  ป้องกันเนื้อผ้าหดตัว      ง.  ป้องกันเนื้อผ้าละลาย
เฉลยข้อ  ง  เพราะผ้าใยกึ่งสังเคราะห์มีส่วนผสมของพลาสติก
เมื่อถูกความร้อนสูงจึงละลายได้
5.วิธีการขจัดรอยเปื้อนปากกาลูกลื่นให้สะอาดควรปฏิบัติตามข้อใด.
ก.  ใช้ฟองน้ำชุบแอลกอฮอล์เช็ดแล้วนำไปซักตามปกติ
ข.  ใช้สารส้มถูบริเวณรอยเปื้อนแล้วนำไปซักตามปกติ
ค.  ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดรอยเปื้อนแล้วนำไปซักตามปกติ
ง.  ใช้น้ำมะนาวบีบลงบนรอยเปื้อนแล้วนำไปซักตามปกติ 
เฉลยข้อ  1  เพราะแอลกอฮอล์มีคุณสมบัติช่วยทำให้หมึกปากกา
เจื่อจางลงซึ่งเมื่อนำไปซักตามปกติจะสามารถขจัดรอยเปื้อนได้ง่าย
ตัวชี้วัด  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคูณธรรม (ง 1.1 ม.3/2)
6.ถ้าต้องการให้การดูแลเสื้อผ้าเสร็จเร็วและสมาชิกในกลุ่มทุกคน
มีส่วนร่วมในการทำงานควรปกิบัติตามข้อใด.
ก.  จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์การดูแลเสื้อผ้าให้พร้อมก่อนลงมือปฏิบัติงาน
ข.  ให้สมาชิกทุกคนจับฉลากว่าแต่ละคนจะทำงานอะไรบ้าง
ค.  ให้สมาชิกทุกคนร่วมลงมติเลือกคนทำงานเพียงคนเดียว
ง.  วางแผนการทำงานและแบ่งงานให้สมาชิกใกลุ่มทำทุกคน
เฉลยข้อ  ง  การวางแผนการทำงานและแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่ม
ทำทุกคนเป็นการลดความสับสนในการทำงานจึงทำให้การดูแลเสื้อผ้า
เสร็จเร็วและสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการทำงาน
7.ข้อใดเป้นการดูแลเสื้อผ้าร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มอย่างมีคุณธรรม
ก.  เด็กหญิงปลายฝัน  พรมเสน เห็นเพื่อนยกกะละมังซักผ้าที่มีน้ำหนักมาก
จึงเข้าไปช่วยยก
ข.  เด็กหญิงพาฝัน  รันตนวงศ์ ขอให้เพื่อนซักเสื้อผ้าแทนตนเอง
เพราะตนเองแพ้สารซักฟอก
ค.  เด็กหญิงเบญจมาพร  วิเศษดี ไปซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มมาใช้กับเสื้อผ้า
เพื่อให้มีกลิ่นหอมน่าสวมใส่
ง.  เด็กชายกฤษณะ  ไถ่นุ่น บอกให้เพื่อนหยิบอุปกรณ์อุปกรณ์
การรีดผ้าทุกชนิดให้แก่ตนเอง
เฉลยข้อ  ก เพราะการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อพบวาเขาเดือดร้อน
แสดงถึงการมีคุณธรรมอย่างหนึ่ง
ตัวชี้วัด  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัด
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ง 1.1 ม.3/3)
8.การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการดูแลเสื้อผ้าขาวตรงกับข้อใด
ก.  ไม่เปิดไฟฟ้าขณะซักผ้า                ข.  รีดผ้าหลายตัวในครั้งเดียว
ค.  ตากผ้ากลางแดดจัดให้แห้งสนิท  ง.  ใช้เครื่องซักผ้าแทนการใช้มือซักผ้า
เฉลยข้อ ข เพราะการรีดผ้าหลายตัวในครั้งเดียวเป็นการเปิดใช้
เตารีดอย่างต่อเนื่องไม่มีการเปิดๆปิดๆจึงประหยัดพลังงานได้
9.ข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรในการดูแลเสื้อผ้าที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด.
ก.  ใช้สารฟอกขาวผสมสารซักฟอกในการซักผ้าในอัตราส่วน  50ต่อ50
ข.  ใช้น้ำล้างผ้าให้สะอาดเพียง 2  กะละมัง
ค.  ใช้สารซักฟอก 1  ช้อนกับเสื้อผ้า  10  ตัว
ง.  ใช้น้ำผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มครึ่งกะละมังต่อผ้า 10 ตัว
เฉลยข้อ  3  เพราะสารซักฟอกในปัจจุบันมีความเข้มข้นและ
มีประสิทธิภาพสูงเมื่อใช้เพียง 1 ช้อนกับเสื้อผ้า 10 ตัวจึงเป็นการ
ประหยัดสารซักฟอกและคุ้มค่ากับผลงาน
10.ข้อใดเป็นการดูแลเสื้อผ้าแบบอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม.
ก.  เทสารซักฟอกลงในท่อน้ำทิ้ง       ข.  นำสารซักฟอกไปล้างรถยนต์
ค.  นำน้ำสารซักฟอกไปรดน้ำต้นไม้  ง.  เทน้ำซักฟอกลงในแม่น้ำลำคลอง
เฉลยข้อ  1  เพราะการเทสารซักฟอกลงในท่อน้ำทิ้งจะมีการตกตะกอน
หรือย่อยสลายไปก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองจึงไม่ทำลาย
คุณภาพของน้ำในแม่น้ำลำคลองและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย
กิจกรรม  การดูแลเสื้อผ้า (คะแนนหน่วยที่ 1)
ค่ำสั่ง  ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์(หัวหน้าเก็บส่ง)
ประเมินผลตัวชี้วัด  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (ง 1.1 ม.3/1)
1.ให้นักเรียนวิเคราะห์กิจกรรมที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม( 20 คะแนน)
ขจัดรอยเปื้อน  ซักผ้า  กุ๊นริมผ้า  ปักผ้า  ติดลูกไม้ริมผ้า  รีดผ้า
1.1กิจกรรมที่กำหนดให้มีสิ่งใดที่เหมือนกันและแตกต่างกัน (5 คะแนน)
      สิ่งที่เหมือนกัน  เป็นกิจกรรมที่กระทำกับวัสดุประเภทผ้าเหมือนกัน
      สิ่งที่แตกต่างกัน  มีวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกัน
1.2กิจกรรมที่กำหนดให้สามารถจำแนกได้เป็นกี่ประเภท มีอะไรบ้าง (5 คะแนน)
      จำแนกได้  2 ประเภท ดังนี้
      1.การตกแต่งเสื้อผ้า ได้แก่  ปักผ้า  ติดลูกไม้ริมผ้า  กุ๊นริมผ้า

      2.การดูแลเสื้อผ้าได้แก่ขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า  ซักผ้า  รีดผ้า
2.ให้นักเรียนวิเคราะห์และอภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ที่กำหนดให้ลงในช่องว่าง(15 คะแนน ข้อละ 3 คะแนน)
     2.1การโรยแป้งลงบนรอยเปื้อนน้ำมันบนเสื้อผ้ายังไม่แห้งสนิท
ก่อนปัดออกแล้วซักตามปกติ มีวัตถุประสงค์ในข้อใด.
      ตอบ  เพื่อให้แป้งดูดซับรอยเปื้อนก่อนซักจึงจะซักเสื้อเชิ้ตให้สะอาดได้ง่าย
     2.2เพราะเหตุผลใดจึงไม่ควรซักผ้าไหมด้วยน้ำผสมสารซักฟอก
      ตอบ  เพราะจะทำลายความมันของเส้นไหม
     2.3การรีดผ้าฝ้ายในขณะที่ยังหมาดๆ โดยใช้อุณหภูมิสูงมีวัตถุประสงค์ใด.
      คำตอบ  เพื่อให้ผ้าเรียบภายในเวลาอันรวดเร็ว
     2.4เพราะเหตุผลใดจึงไม่ควรใส่เสื้อผ้าขนสัตว์ติดต่อกันนานหลายวัน.
      ตอบ  เพราะขนสัตว์จะแข็งเป็นมัน บางชนิดขนจะหลุดออก
      2.5การพับเสื้อไหมพรมเก็บโดยไม่แขวนไม้แขวนเสื้อมีจุดประสงค์ใด.
       ตอบ  เพื่อป้องกันเสื้อไหมพรมยึดย้วยเสียรูปทรง
ประเมินตัวชี้วัด 1  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม (ง 1.1 ม.3/2)
                          2.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัด
                                พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ง 1.1 ม.3/3)
ประเมินตัวชี้วัด
3.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 3-4 คนโดยคละความสามารถให้มีนักเรียนเก่ง 1 คน
นักเรียนปานกลาง  2  คน นักเรียนพอใช้ 1 คน และนักเรียนอ่อน 1 คน โดยให้
นักเรียนแบ่งเอง และแต่ละกลุ่มนำเสื้อผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์  และผ้าปักเลื่อม
หรือลูกปัดมาอย่างละ 1 ตัว แล้วซักตากรีด และแขวนไว้ให้เรียบร้อยจากนั้น
บันทึกลงในแบบบันทึก (คะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลงาน 10 คะแนนตอบคำถาม10)
1.กลุ่มของนักเรียนพบปัญหาในการซัก  ตาก รีดและแขวนเสื้อผ้าที่กำหนดให้
หรือไม่นักเรียนแก้ปัญหานั้นอย่างไร
      คำตอบ  พบคือผ้าฝ้ายไม่ค่อยเรียบเมื่อรีดเสร็จแล้วจึงแก้ไขโดยการฉีดพ่น
น้ำยาฉีดผ้าเรียบอีกครั้งให้ผ้าหมาดแล้วปรับอุณหภูมิเตารีดสูง รีดซ้ำๆจนผ้าแห้งสนิท
2.กลุ่มของนักเรียนจะปรับปรุงการทำงานของตนเองให้ดีขึ้นในเรื่องใด
และปรับปรุงอย่างไร
      คำตอบ  การรีดผ้าปักเลื่อมหรือลูกปัดจะใช้เตารีดปลายแหลมกว่าที่ใช้อยู่
เพื่อให้รีดเข้าตรอกเข้ามุมได้ดีกว่าเสื้อผ้าจึงจะเรียบทั้งตัว
3.นักเรียนมีแนวทางอย่างไร ในการทำงานร่วมกับสมาชิกในกลุ่มให้สำเร็จ
ลุล่วงโดยปราศจากความขัดแย้ง.
      คำตอบ  แบ่งงานกันทำอย่างทั่วถึงและช่วยเหลือเมื่องานของเพื่อน
คนใดมีปัญหาเกิดขึ้น
4.การทำงานขั้นตอนใดบ้างที่ช่วยประหยัดพลังงานทรัพยากรหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
       คำตอบ  ใช้น้ำสารซักฟอกแต่น้อยเพราะซักเสื้อผ้าเพียง 3 ตัว ฉีดพ่นเสื้อผ้า
ด้วยน้ำยารีดผ้าเรียบให้ผ้าหมาดปรับอุณหภูมิเตารีดให้เหมาะสมกับผ้า
และเมื่อซักผ้าเสร็จแล้วเทน้ำสารซักฟอกในท่อน้ำทิ้ง
5.กลุ่มของนักเรียนจะนำความรู้ที่ได้จากการดูแลเสื้อผ้าชนิดต่างๆ
นี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร.
      คำตอบ  นำไปใช้ดูแลเสื้อผ้าให้สมาชิกในครอบครัวของตนเอง
4.ถ้านักเรียนต้องการรณรงค์ให้แม่บ้านในทุกประเทศทั่วโลกเห้นความสำคัญ
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและน้ำยารีดผ้าผ้าเรียบชนิดเติมเพื่อช่วยลดปริมาณขยะ
นักเรียนจะทำอย่างไร.
       ตัวอย่างคำตอบ  ส่งอีเมลเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้า
และน้ำยารีดผ้าไปยังชาวต่างประเทศที่รู้จักหรือเขียนเว็บบล็อกให้ผู้สนใจ
เข้ามาศึกษาข้อมูล
กิจกรรมเข้าใจที่คงทน  ให้นักเรียนสรุปความรู้การดูแลเสื้อผ้าลงในกระดาษ
เอ 4 ส่งครูในคาบต่อไปงานเดี่ยว( 5 คะแนน)
       ตัวอย่างคำตอบ  การดูแลเสื้อผ้าให้เสื้อผ้าสะอาด เรียบและมีกลิ่นหอม
น่าสวมใส่ต้องเลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานและทำตามวิธีที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับเนื้อผ้าชนิดของเสื้อผ้า
กิจกรรมบูรณาการ  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มหรือกลุ่มเดิมร่วมกันทำแผ่นพับ
คู่มือการดูแลเสื้อผ้าชนิดต่างๆโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์ตกแต่งให้สวยงาม
จากนั้นให้นำแผ่นพับไปแจกแก่ผู้สนใจ(บันทึกหลักฐานการแจก)หรือนำไป
วางไว้ในห้องสมุด(บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ท้ศนศิลป์