Category Archives: แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยที่ 1 อุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวก ง 21101

แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน ง21101ม.1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การใช้อุปกรณ์อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน
ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดคือความสำคัญของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงาน.
ก.  การทำงานมีประสิทธิภาพ       ข.  ช่วยประหยัดแรงงาน  ประหยัดเวลา
ค.  ประหยักพลังงาน  ประหยัดค่าใช้จ่าย  ปลอดภัยต่ผู้ใช้งาน  ปลอดภัย
ต่อสิ่งแวดล้อม  ได้ผลงานที่มีคุณภาพ
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
2.ในปัจจุบันนี้ที่บ้านนักเรียนใช้เครื่องดูดฝุ่นเพราะช่วยประหยัดแรงงาน
ผู้ใช้ปลอดภัยจากการสูดดมฝุ่มที่ฟุ้งกระจายและทำความสะอาดได้หมดจด
แต่ถ้าบ้านนักเรียนที่ไม่มีเครื่องดูดฝุ่นใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในข้อใด.
ก.  ไม้กวาดขนไก่                                      ข.  ไม้กวาดเสี้ยนตาล
ค.  ไม้กวาดดอกหญ้าหรือไม้กวาดอ่อน   ง.  ไม้กวาดทางมะพร้าว
3.การใช้เครื่องซักผ้าแทนการซักผ้าด้วยมือมีข้อดีอย่างไร.
ก.  ช่วยประหยัดแรงงาน                       ข.  ช่วยประหยัดเวลา
ค.  เสื้อผ้าสะอาด                                    ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
4.ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญในการเลือกใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
ในการทำงานบ้าน.
ก.  สวยงามมีราคาแพง             ข.  ประหยัด  ใช้งานและดูแลรักษาง่าย
ค.  เหมาะสมกับลักษณะงาน    ง.  ปลอดภัยในการใช้งาน
5.อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
นักเรียนสามารถเลือกซื้อได้โดยการสังเกตเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
มอก.ของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ติดอยู่ที่อุปกรณ์มี 5 เครื่องหมาย
ที่อนุญาตให้แสดงคือข้อใดบ้าง.
ก.  เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป         ข.  เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ
ค.  เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย  เครื่องหมายเฉพาะด้าน
สิ่งแวดล้อม  เครื่องหมายเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็ก
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
6.ถ้านักเรียนจะซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต้องคำนึงถึงประหยัดในข้อใด.
ก.  ประหยัดเวลา   ประหยัดแรงงานในการทำงาน
ข.  ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยพิจารณาเปรียบเทียบราคาอุปกรณ์หลายๆ ร้านก่อนซื้อ
ค.  ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำสังเกตจากฉลากประหยัดไฟฟ้า  คำอธิบาย
คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในเครื่องอำนวยความสะดวกนั้นๆ
ง.  ถูกทุกข้อ
7.ในการเลือกซื้อไม้กวาดชนิดต่างๆควรเลืกที่มีด้ามตรง พอเหมาะกับมือ แข็งแรง
ไม่มีมอดกัดกินคำว่ามอดหมายถึงข้อใด.
ก.  ชื่อแมลงชนิดหนึ่งกินไม้และกระดาษและเจาะวัสดุที่อาศัย
ข.  ชื่อแมลงขนาดเล็กเจาะเข้าไปในวัสดุต่างๆทำให้เกิดรูพรุน
ค.  ชื่อแมลงชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ตามท่อระบายน้ำชอบไต่เจาะด้ามไม้กวาด
ง.  ชื่อแมลงชนิดหนึ่งอาษศัยอยู่ตามต้นไม้ร้องเสียงดังตอนกลางคืนชอบกินไม้กวาด
8.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับปัดและกวาด.
ก.  ไม้กวาดทางมะพร้าวใช้ปัดฝุ่นตามโต๊ะ หลังตู้เครื่องเรือนกระจกบานเกล็ด
ผนังห้อง  มุมห้องและชั้นวางของ
ข.  ไม้กวาดดอกหญ้าหรือไม้กวาดอ่อนใช้กวาดฝุ่นผงเศษขยะบนพื้นแห้ง
เรียบ พื้กระเบื้อง  ปูนซีเมนต์ พื้นหินขัด
ค.  ไม้กวาดเสี้ยนตาลใช้ปัดฝุ่นละออง หยากไย่บนเพดาน ชายคา
และผนังห้องที่อยู่สูงจากพื้น
9.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับขัด.
ก.  แผ่นขัดทำจากเส้นใยไนลอนมีเกล็ดความคมทั่วแผ่นไม่เป็นสนิมติดกับ

แป้นไม้หรือพลาสติกใช้ขัดถูคราบสกปรกที่พื้นกระเบื้องโดยใช้ร่มกับน้ำยา
ข.  แปรงพลาสติกเลือกที่พลาสติกเรียงเป็นแถวติดกันแน่นจับถนัดมือ
ใช้ขัดมุ้งลวด  พื้นไม้หรือเครื่องเรือนต่างๆ

ค.  แปรงกาบมะพร้าวทำจากเปลือกชั้นนอกของมะพร้าวใช้ลวดรัดให้แน่น
สีขาวและดำใช้ขัดพื้นซีเมนต์พื้นไม้ที่ไม่ต้องการเห็นรอยขัดถูใช้กับพื้นเปียก
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
10.ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับเช็ดถู.
ก.  ผ้าสำหรับเช็ดถูไม่มีขนซึมซับน้ำได้ดีเลือกเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ตกสี
ใช้ชุบน้ำบิดหมาดๆเปลี่ยนน้ำบ่อยๆใช้แล้วซักให้สะอาดตากให้แห้ง
ข.  ฟองน้ำใยสังเคราะห์ก้อนสี่เหลี่ยมเลือกเนื้อละเอียดไม่ยุ่ยใช้แล้วล้าง
บีบน้ำออกให้หมดผึ่งแดด
ค.  ไม้ถูพื้นมี 2 ส่วนส่วนด้ามและวัสดุที่ใช้ถูเลือกที่ด้ามจับแข็งแรงเหมาะ
กับมือส่วนถูพื้นทำจากผ้าด้ายฟองน้ำเลือกไม่ทิ้งฝุ่นไม่มีรอยหน้ากว้างพอควรเพื่อ
จะถูเสร็จเร็วหลังใช้ให้ถอดทำความสะอาดโดยนำไปซักล้างให้สะอาดแล้วเก็บ
ง.  ถูกทุกข้อ
11.นักเรียนใช้น้ำยาขัดพื้นที่เป็นของเหลวซึ่งมีส่วนผสมของสารประเภทกรด
ซึ่งเป็นอันตรายหากกระเด็นเข้าตาหรือสัมผัสผิวนักเรียนมีวิธีป้องกันอย่างไร.
ก.  สวมถุงมือยาง                          ข.   สวมรองเท้าบูตยางขณะปฏิบัคิงาน
ค.  สวมถุงน่องไนล่อนแบบหนา   ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข้อ  ข
12.นักเรียนนำเสื้อผ้าเก่าๆฟองน้ำที่ใช้งานไม่ได้แล้วมาสร้างสรรค์งานประดิษฐ์
จึงเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ก.  เพราะวัสดุประเภทนี้ประดิษฐ์เป็นชิ้นงานที่สวยงาม
ข.  วัสดุประเภทผ้าเก่าและฟองน้ำที่ใช้งานไม่ได้เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ
ค.  เพราะนำวัสดุที่ย่อยสลายไม่ได้ตามธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้อีก
ง.   เพราะวัสดุประเภทนี้เมื่อเป็นผลงานแล้วมีคุณค่าต่อจิตใจ
13.Mop คือไม้ถูพื้น  Sponge  คือข้อใด.
ก.  แปรงลวด    ข.  ฟองน้ำ     ค.  ผ้าสำหรับเช็ดถู    ง.  ไม้กวาดดอกหญ้า
14.อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ควบคุมการทำงานมีงวงยางติดกับ
ตัวเครื่องเลืกที่มีน้ำหนักเบาและมีใบรับประกันหมายถึงข้อใด.
ก.  เครื่องดูดฝุ่น       ข.  เครื่องซักผ้า
ค.  เตาแก๊ส               ง.  เตาไมโครเวฟ
15.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับหัวดูดฝุ่น.
ก.  หัวดูดฝุ่นแบบแบนใช้ดูดฝุ่นตามพื้น  พรม
ข.  หัวดูดฝุ่นแบบแหลม  ใช้ดูดฝุ่นตามซอกมุมเช่น ซอกตู้  ซอกโซฟา
ค.  หัวดูดฝุ่นแบบขนใช้ดูดฝุ่นละอองที่เกาะจับผ้าม่าน ตะแกงลวด มุ้งลวด
ง.  หัวดูดฝุ่นแบบกลมและแบบรีใช้ดูดฝุ่นฝาผนังและดูดหยากไย่ได้
16.นักเรียนมีวิธีการเลือกซื้อเครื่องดูดฝุ่นอย่างไร.
ก.  เครื่องราคาแพง  คุณภาพสูง เป็นเครื่องที่มีน้ำหนักมาก
ข.  เลือกเครื่องที่ใช้หัวดูดฝุ่นเฉพาะที่สะดวกในการใช้งานโดยไม่เปลี่ยนหัว
ค.  เลือกเครื่องที่มีน้ำหนักเบา  เคลื่อนที่สะดวกเปลี่ยนหัวดูดง่ายและ
ถุงเก็บฝุ่นง่ายมีใบรับประกันสินค้าเลือกซื้อจากบริษัทเชื่อถือได้
ง.  เลือกซื้อจากพนักงานขายที่นักเรียนรู้จัก และคำนึงถึงน้ำหนักและหัวดูดฝุ่น
ต้องทันสมัย ใช้ง่ายเหมาะกับการใช้งาน
17.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการใช้งานของเครื่องดูดฝุ่น.
ก.  ศึกษาคู่มือการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นก่อนใช้งาน  ใช้ทำความสะอาดพื้น
พรม  ม่าน  มุ้งลวด และบริเวณซอกมุมหรือเครื่องเรือนที่ไม่สามารถใช้อุปกรณ์อื่น
ข.  ประกอบท่อต่อหัวดูดฝุ่นให้แน่นไม่ให้เกิดรอยรั่วของอากาศถ้าไม่แน่น
มอเตอร์จะทำงานหนักหรืออาจจะไหม้ได้
ค.  เครื่องดูดฝุ่นสามารถที่จะดูดเศษแก้วเศษใบมีดของมีคมทุกประเภทได้
รวมทั้งก้นบุหรี่ที่กำลังติดไฟเพราะมีระบบอัตโนมัติ
ง.  ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นกับพื้นบ้านที่เป็นรอยง่ายหมั่นถอดตัวกรองหรือตะแกรง
ดักฝุ่นออกมาทำความสะอาดเพราะถ้าอุดตันจะดูดฝุ่นได้ไม่เต็มที่สิ้นเปลืองไฟ
18.ข้อใดเป็นวิธีการเก็บรักษาเครื่องดูดฝุ่น.
ก.  เมื่อเสร็จงานแล้วเทฝุ่นออก           ข.  ถอดหัวดูดออก
ค.  เคาะฝุ่น  ทำความสะอาดแล้วเก็บใส่กล่องหรือตู้เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อ
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
19.เครื่อซักผ้าเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับทำความสะอาดเสื้อผ้าที่มี
มอเตอร์ควบคุมการทำงานเครื่องซักผ้ามี  2  แบบคือข้อใด.
ก.  แบบถังเดี่ยว     ข.  แบบถังคู่      ค.  แบบถังอัตโนมัติ     ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
20.เครื่องซักผ้าที่มีทั้งฝาบนและฝาล่างทำงานแบบอัตโนมัติในขั้นตอนเดียว
ตั้งแต่เริ่มซักจนถึงปั่นหมาดหมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  19)
เฉลยข้อ  ก  แบบถังเดียว
21.เมื่อซักผ้าน้ำสุดท้ายแล้วต้องมีการย้ายผ้าจากถังซักมาใส่ถังปั่นอบ
หมายถีงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ 19) เฉลยข้อ  ข  ถังแบบคู่
22.ข้อใดเลือกซื้อเครื่องซักผ้าได้ถูกต้องที่สุด
ก.  เครื่องแข็งแรงทนทาน         ข.  มีใบรับประกันสินค้า
ค.  ราคาถูก                                 ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ  ข
23.ใบรับประกันสินค้าหมายถึงข้อใด.
ก.  ใบส่งสินค้าประกอบด้วยชื่อผู้จำหน่ายและผู้ซื้อ
ข.  เมื่อสินค้าชำรุดก่อนเวลารับประกันสามารถซ่อมฟรีหรือรับสินค้าใหม่ได้
ค.  เมื่อซื้อสินค้าเงินผ่อนจะทำเป็นสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
ง.  เป็นสัญญาระหว่างบริษัทผลิตสินค้ากับลูกค้าในเรื่องของคุณภาพสินค้านั้นๆ
ใช้ตอบข้อ  24.
1.สำรวจความเรียบร้อยของเครื่องซักผ้า ระบบน้ำ  และปลักไฟ
2.ศึกษาคูมือแนะนำวิธีใช้งานเครื่องซักผ้าให้เข้าใจก่อนใช้
3.ตรวจสิ่งของที่ตกค้างในเสื้อผ้าแล้วแยกผ้าสีผ้าขาวใส่ลงในเครื่องซักผ้า
โดยไม่ซักรวมกัน
4.ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในเครื่องซักผ้า
5.ตั้งโปรแกมการทำงานตามน้ำหนักและชนิดของเสื้อผ้าตามข้อกำหนด
6.เปิดสวิซเริ่มการทำงาน      7.เมื่อสิ้นสุดการซักผ้านำเสื้อผ้าออกถอดปลั๊กไฟ
24.ให้นักเรียนเยงลำดับขั้นตอนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า.
ก.  1  2  3  4  5  6  7           ข.  2  1  3  4  5  6  7
ค.   1  3  2  4  5  6  7          ง.   2  3  1  4  5  6  7
25.การซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าให้สิ่งสกปรกออกง่ายขึ้นและประหยัดไฟฟ้า
ทำได้อย่างไร.
ก.  แซ่ผ้าก่อนเข้าเครื่องเพราะสิ่งสกปรกจะออกง่ายขึ้นทำความสะอาดส่วน
ที่มีคาบสกปรกก่อนแช่  คอเสื้อ  รอบปลายแขน  ขอบกระเป๋าโดยใช้แปรง
ข.  ตั้งโปรแกมที่ใช้น้ำอุ่นเมื่อจำเป็นเท่านั้นเพราะการใช้น้ำอุ่นจะสิ้นเปลืองไฟมาก
ค.  แช่น้ำยาปรับผ้านุ่มประมาณ  10-15  นาทีก่อนที่จะนำผ้าลงแช่ในน้ำเปล่า
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
26.ข้อใดคืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร.
ก.  เตาแก๊ส  เตาไฟฟ้า            ข.  เตาไมโครเวฟ  เครื่องบดอาหาร
ค.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า  ตู้เย็น   ง.  ถูกทุกข้อ
27.เตาแก๊สเป็นอุปกรณ์ที่ทำอาหารให้สุกโดยใช้พลังงานจากแก๊สหุงต้ม
ที่เรียกว่าแก๊สปิโตรเลี่ยมเหลวเรียกอีกชื่อว่าอย่างไร.
ก.  แก๊สบิวเทน       ข.  แก๊สมีเทน        ค.  แก๊สแอลพีจี       ง.  แก๊สโซฮอล์
28.นักเรียนมีวิธีเลือกซื้อเตาแก๊สในข้อใด.
ก.  มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ มอก
ข.  ทำจากวัสดุที่ทนทานและแข็งแรง  ไม่เป็นสนิมมีระบบป้องกันแก๊สรั่ว
ค.  การซื้อถังแก๊สต้องซื้อจากร้านตัวแทนจำหน่ายที่ผลิตถังมาตรฐาน
สำหรับสายที่ต่อจากถังแก๊สมายังเตาจะต้องซื้อสายเฉพาะกับแก๊สเท่านั้น
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
ใช้ตอบข้อ  29
1.วางถังแก๊สในลักษณะตั้งวาวอยู่ด้านบนให้ถังแก๊สอยู่ห่างจากเตา 1-2 เมตร
2.ก่อนจุดไฟเตาแก๊สทุกครั้งวาวต้องอยู่ในลักษณะปิดก่อนเสมอ
3.เปิดวาวที่ถังแก๊สแล้วจึงจุดไฟแล้วเปิดสวิซหัวเตาตามลำดับ
4.หมุนปรับสวิซที่เตาแก๊สจนได้เปลวไฟสีน้ำเงินซึ่งให้ความร้อนสูงสุด
5.ทุกครั้งที่เลิกใช้เตาแก๊สให้ปิดวาล์วที่ถังแก๊สแล้วจึงปิดสวิซที่เตาแก๊ส
29.ให้นักเรียนเรียงลำดับการใช้งานของเตาแก๊สจากก่อนไปหลัง
.  1  2  3  4  5       ข.  2  1  3  4  5     ค.  2  3  1  4  5   ง.  4  5  1  2  3
30.หลังการใช้งานควรเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆขณะที่เตายังร้อน
เพื่อให้คราบสกปรกหลุดออกได้ง่ายหมายถึงการทำความสะอาดข้อใด.
ก.  เตาแก๊ส       ข.  เตาไฟฟ้า          ค.  เตาไมโครเวฟ     ง.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
31.เตาไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์อุ่นอาหารและประกอบอาหารมี 2แบบคือ.
ก.  แบบขดลวด       ข.  แบบเปลือย  ค.แบบเซรามิกที่ครอบขดลวด
ง.  ถูกทุกข้อ       เฉลยข้อ  ง.  (สำหรับแบบขดลวดหรือแบบเปลือยชนิดเดียวกัน)
32.ข้อใดคือคุณสมบัติของเซรามิก.
ก.  ทนไฟ      ข.  ทนต่อช่วงการเผาไหม้ยาว
ค.  ทนความร้อนและมีความแข็งแรง       ง.  ถุกทุกข้อ
33.นักเรียนมีวิธีการเลือกซื้อเตาไฟฟ้าอย่างไร.
ก.  มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ มอก ทำจากวัสดุทนทานแข็งแรง
ข.  ตัวเตา  ขดลวดความร้อน  แผ่นเซารมิกและสายไฟฟ้า
ค.  ควรเลือกเตาแบบเซรามิกเพราะจะไม่สูญเสียความร้อนโดยเปล่า
ประโยชน์และปลอดภัยกว่า         ง.  ถูกทุกข้อ
34.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเตาแก๊สอินฟราเรดประหยัดพลังงาน.
เฉลย  เตาแก๊สอินฟราเรดเป็นระบบแผ่ความร้อนบนหัวเตาโดยตรงไม่แผ่ออก
ด้านข้างจึงให้ความร้อนสูงและประหยัดแก๊สกว่าเตาแก๊สทั่วไป
35.ข้อดีของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าคือข้อใด.
เฉลย  ให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กทำให้เกิดพลังงาน
ความร้อนซึ่งมีผลทำให้อาหารที่อยู่ในภาชนะสุกหน้าสัมผัสเตาไม่มีความร้อน
ไม่มีประกายไฟ ไม่มีควัน อุณหภูมิคงที่ ประหยัดพลังงาน มีความปลอดภัยสูง
36.เตาไมโคเวฟเป็นอุปกรณ์ในการอุ่นอาหารและประกอบอาหารด้วยการใช้
ภาชนะไมโคเวฟเท่านั้นห้ามใช้ภาชนะที่เป็นโลหะเนื่องจากคลื่นไมโคเวฟ
ไม่สามารถผ่านโลหะได้และก่อให้เกิดการสะท้อนของคลื่นไมโคเวฟภายในเครื่อง
ซึ่งทำให้หัวเข็มไมโคเวฟชำรุดเสียหายสำหรับตะแกรงย่างสแตนเลสใช้งาน
ได้เฉพาะโปรแกรมย่างเท่านั้น
37.คลื่นไมโคเวฟหมายถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง2440 ล้านรอบต่วินาที
มีลักษณะคล้ายคลื่นวิทยุแต่มีความถี่สั้นกว่า
38.สแตนเลสเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเหล็กกล้าไร้สนิมมีความต้านทานต่อการ
กัดกร่อนและไม่เกิดสนิม
39.เตรื่องบดอาหารการบดแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 3 นาทีเพราะการใช้เครื่อง
ติดต่กันนานเครื่อจะไหม้เมื่อบดเสร็จให้มอเตอร์หยุดทำงานก่อนจึงนำอาหาร
ออกจากโถและเมื่อจะนำโถใส่กลับที่เดิมต้องให้แกนหยุดหมุนมิฉะนั้น
ฟันเฟืองของมอเตอร์กับฟันเฟืองของเครื่องบดจะตีกันทำให้เครื่องเสียเร็ว
40.หม้อหุงข้าวในการทำความสะอาดหม้อชั้นในไม่ควรใช้ของมีคมขัด
ให้สารที่เคลือบหม้อหลุดออกในการจะใช้หม้อหุงข้าวครั้งต่อไปต้องรอ  10 นาที
ตอนที่  2  ให้นักเรียนตอบคำถามสั้นๆให้ได้ใจความสมบูรณ?
1.อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้านมีความสำคัญอย่างไร.
ตอบ  ทำให้งานที่ทำมีประสิทธิภาพ
2.การเลือกซื้อและเลือกใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้านมี
หลักการอย่างไร.  ตอบ  เลือกซื้ออุปกรณ์ที่ผลิตด้วยวัสดที่แข็งแรง ทนทาน
และใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
3.การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานให้ปลอดภัย มีแนวทางอย่างไร.
ตอบ  ปฏิบัติตามกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง
4.นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน
ชนิดใดมีคุณภาพได้มาตรฐาน.  ตอบ  สังเกตได้จากเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
5.นักเรียนจะหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
ในการทำงานบ้านได้จากแหล่งข้อมูลใดบ้าง.  คำตอบ  คู่มือที่แนบมากับอุปกรณ์