Category Archives: แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน หน่วยที่ 2 ง 33106

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องงานประดิษฐ์และเอกลักษณ์ไทย ง33106 ม.6

12.งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทยหมายถึงข้อใด
ก.  สิ่งของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆที่ประดิษฐ์มาจากผลผลิตสิ่งเหลือใช้
รวมถึงวัสดุอื่นจากธรรมชาติ
ข.  งานที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ค.  สิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยอย่างชัดเจน
ง.  สิ่งของที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน
ที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม
ประเพณีศาสนา วิถีชีวิต
13.งานประดิษฐ์แบ่งออกเป็น  5  ประเภทได้แก่ข้อใด.
ก.  งานแกะสลัก    ข.  งานประดิษฐ์ด้วยใบตอง
ค.  งานประดิษฐ์ดอกไม้สด  งานปั้น  งานจักรสาน
ง.  ถูกทุกข้อ
14.ข้อใดคืองานแกะสลักที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
ก.  แกะสลักเทียนเข้พรรษา
ข.  แกะสลักผักผลไม้บนโต๊ะอาหาร
ค.  แกะสลักสบู่เป็นของชำร่วย
ง.  ถูกทุกข้อ
15.การใช้ใบตองห่อขนมสอดใส้ใช้รูปแบบการห่อแบบใด.
ก.  การห่อทรงสูง          ข.  การห่อทรงเตี้ย
ค.  การห่อขนมเทียน    ง.  การห่อข้าวต้มมัด
16.ข้อใดคือประโยชน์ของมาลัย.
ก.  ใช้ในงานพิธีต่าง ๆ             ข.  ใช้เป็นของชำร่วย
ค.  ใช้แขวนตามที่ต่าง ๆ          ง.  ถูกทุกข้อ
17.พวงมาลัยมีส่วนประกอบต่างๆในข้อใด.
ก.  ริบบิ้น    ข.  ตัวมาลัย    ค.  ซีกรัด  อุบะ    ง.  ถูกทุกข้อ
18.ส่วนที่อยู่ล่างสุดของพวงมาลัยหมายถึงข้อใด.
ก.  ซีกรัด    ข.  ริบบิ้น    ค.  ตัวมาลัย    ง.  อุบะ
19.ดอกไม้ชนิดใดใช้ทำอุบะทำอุบะได้บ้าง.
ก.  ดอกรัก    ข.  ดอกกุหลาบ    ค.  ดอกจำปา  ดอกบานไม่รู้โรย
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
20.มาลัยในข้อใดมีลักาณะครึ่งวงกลม.
ก.  มาลัยกลม    ข.    มาลัยซีก
ค.  มาลัยตุ้ม       ง.  มาลัยเกลียว

เฉลย   12.  ง  13.  ง   14.  ง   15.  ก  16.  ง  17.  ง   18.  ง   19.  ง   20.   ข

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนหน่วยที่ 3 ทักษะการจัดการ

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ทักษะการจัดการ (งานบ้าน) ง  33106

1.ทักษะหมายถึงข้อใด.
ก.ความสามารถในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็ว
ถูกต้องแม่นยำ
ข.  ความชำนาญในการปฏิบัติจนเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของบุคคลทั่วไป
ค.  ความสามารถในการร้องเพลงเล่นกีฬาและดนตรี
ง.  ถูกทั้ข้อ  ก และ ข
2.การจัดการหมายถึงข้อใด.
ก.  การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ข.  การดำเนินงานร้านค้าและสหกรณ์
ค.  การดำเนินงานโดยอาศัยความรู้ความสามารถด้านการจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตร
ง.  การดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจและการค้าขาย
3.ทักษะการจัดการหมายถึงข้อใด.
ก.  ความสามารถในการจัดการ
ข.  การดำเนินงานโดยอาศัย  คน  เงินและวัตถุสิ่งของ
ค.  การแบ่งหน้าที่งานตามความสามารถและ ความถนัด
ง.  กระบวนการดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งเป้นระบบ
4.Put  the  right  man  on  the  right  ตรงกับข้อใด.
ก.  การจัดการระบบคนงาน
ข.  การวางตัวบุคคลให้เหมาะสมกับงาน
ค.  ให้คนทำงานตามความรู้ความสามารถ
ง.  ถูกทั้งข้อ  ข และ ค
5.ทำไมจึงต้องวางแผนดูแลรักษาความสะอาดบ้าน.
ก.  เพื่อให้บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อย
ข.  เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ค.  บ้านเป็นที่อยู่อาศัยจำเป็นต้องดูแลรักษาความสะอาด
ง.  เพราะภายในบ้านมีห้องต่าง ๆ ที่สำคัญต่อสมาชิก
6.การวางแผนการทำงานบ้านที่ดีมีลักษณะอย่างไร.
ก.  มีความชัดเจนรู้ว่าทำอะไร  เพื่ออะไร  อย่างไร
ทำที่ไหน  เมื่อไหร่  ใครเป็นคนทำ
ข.  มีการจัดลำดับขั้นตอนในการทำก่อน- หลัง
ค.  มีระยะเวลาในการทำ กำหนดวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้
เพื่อให้เกิดความพร้อมและมีผู้รับผิดชอบ
ง.  ถูกทุกข้อ
7.ในการกวาดพื้นที่แห้งเรียบพื้นไม้พื้นกระเบื้องควรใช้ไม้กวาดในข้อใด.
ก.  ไม้กวาดดอกหญ้า        ข.  ไม้กวาดทางมะพร้าว
ค.  ไม้กวาดหยากไย่          ง.  ไม้กวาดขนไก่
8.เมื่อใช้เสร็จล้างให้สะอาดตากแดดให้แห้งหมายถึงการเก็บรักษา
วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดในข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ 7)
9.การกวาดเศษใบไม้เศษหญ้าหรือสิ่งที่อยู่บนดินแต่ไม่ควรใช้บริเวณเปียกน้ำ
หมายถึงข้อใด.
ก.  ไม้กวาดไม้ไผ่                 ข.  ไม้กวาดทางมะพร้าว
ค.   ไม้กวาดดอกหญ้า          ง.  ไม้กวาดขนไก่
10.นักเรียนควรทำความสะอาดส่วนใดก่อน.
ก.  กวาดพื้นบ้าน                   ข.  เพดาน
ค.  ฝาผนัง                              ง.  หน้าต่างและประตู
11.ใช้ไม้กวาดอ่อนใช้ผ้าแห้ถูอีกครั้งถ้าพื้นสกปรกมากให้ใช้ผ้าชุบนำ
บิดหมาดๆ เช็ดหมายถึงข้อใด.
ก.  หน้าต่าง                  ข.  เพดาน
ค.  พื้นกระเบื้อง           ง.  พื้นซีเมนต์
เฉลย  1.  ก   2.  ก   3.ง   4.   ง    5.  ข    6.  ง   7.  ก   8.  ข    9.  ก   10.   ข   11.  ค

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนหน่วยที่ 2 (ประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย ง 33106

12.งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทยหมายถึงข้อใด
ก.  สิ่งของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆที่ประดิษฐ์มาจากผลผลิตสิ่งเหลือใช้
รวมถึงวัสดุอื่นจากธรรมชาติ
ข.  งานที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ค.  สิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยอย่างชัดเจน
ง.  สิ่งของที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน
ที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม
ประเพณีศาสนา วิถีชีวิต
13.งานประดิษฐ์แบ่งออกเป็น  5  ประเภทได้แก่ข้อใด.
ก.  งานแกะสลัก    ข.  งานประดิษฐ์ด้วยใบตอง
ค.  งานประดิษฐ์ดอกไม้สด  งานปั้น  งานจักรสาน
ง.  ถูกทุกข้อ
14.ข้อใดคืองานแกะสลักที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
ก.  แกะสลักเทียนเข้พรรษา
ข.  แกะสลักผักผลไม้บนโต๊ะอาหาร
ค.  แกะสลักสบู่เป็นของชำร่วย
ง.  ถูกทุกข้อ
15.การใช้ใบตองห่อขนมสอดใส้ใช้รูปแบบการห่อแบบใด.
ก.  การห่อทรงสูง          ข.  การห่อทรงเตี้ย
ค.  การห่อขนมเทียน    ง.  การห่อข้าวต้มมัด
16.ข้อใดคือประโยชน์ของมาลัย.
ก.  ใช้ในงานพิธีต่าง ๆ             ข.  ใช้เป็นของชำร่วย
ค.  ใช้แขวนตามที่ต่าง ๆ          ง.  ถูกทุกข้อ
17.พวงมาลัยมีส่วนประกอบต่างๆในข้อใด.
ก.  ริบบิ้น    ข.  ตัวมาลัย    ค.  ซีกรัด  อุบะ    ง.  ถูกทุกข้อ
18.ส่วนที่อยู่ล่างสุดของพวงมาลัยหมายถึงข้อใด.
ก.  ซีกรัด    ข.  ริบบิ้น    ค.  ตัวมาลัย    ง.  อุบะ
19.ดอกไม้ชนิดใดใช้ทำอุบะทำอุบะได้บ้าง.
ก.  ดอกรัก    ข.  ดอกกุหลาบ    ค.  ดอกจำปา  ดอกบานไม่รู้โรย
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
20.มาลัยในข้อใดมีลักาณะครึ่งวงกลม.
ก.  มาลัยกลม    ข.    มาลัยซีก
ค.  มาลัยตุ้ม       ง.  มาลัยเกลียว

เฉลย   12.  ง  13.  ง   14.  ง   15.  ก  16.  ง  17.  ง   18.  ง   19.  ง   20.   ข

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน หน่วยที่ 2 ง 33106

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ง  33106
ความคิดสร้าวสรรค์และทักษะการทำงานร่วมกัน

1.ข้อใดคือความหมายของความคิดสร้างสรรค์.
ก.  กระบวนการคิดของสมองในเรื่องที่ผ่านมา
ข.  กระบวนการคิดของสมองในเรื่องอนาคต
ค.  กระบวนการคิดของสมองที่คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่
ง.  ถูกทุกข้อ
2.การคิดในรายละเอียดเพื่อตกแต่งโดยการนำกล่องนมประดิษฐ์เป็นหมวกปีกกว้าง
เพื่อหยากใส่สบายควรบุผ้าภายในตัวหมวกเป็นการคิดในลักษณะใด.
ก.  ความคิดริเริ่ม    ข.  ความคล่องในการคิด
ค.  ความยืดหยุ่นในการคิด    ง.  ความคิดลเอียดลออ
3.ลักษณะความคิดแปลกใหม่แตกต่างจากความคิดเดิมเช่นการเลี้ยงกบในกล่องโฟม
เป็นความคิดในข้อใด.  (ตัวเลือกข้อ  2)
4.นางสาวจิราพรบอกชื่อผลไม้รสเปรี้ยวได้  100 ชนิดภายใน  1  นาที
เป็นความคิดในลักษณะใด.
(ตัวเลือกข้อ 2)
5.นายอนุชิตนำขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วไปทำแจกันดอกไม้และแก้วดื่มน้ำ
ในค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมเป้นการคิดในลักษณะใด.
(ตัวเลือกข้อ 2)
6.ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญ  3  ประการคือข้อใด.
ก.  ความคิดนั้นต้องเป็นสิ่งใหม่    ข.  มีความเหมาะสม
ค.  นำไปใช้ได้จริงและมีประโยชน์     ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
7.กระบวนการคิดแก้ปัญหาของสมองจะสำเร็จจะต้องมีขั้นตอนในการคิด 4 ขั้นตอนในข้อใด.
ก.  ขั้นเตรียมการ  ขั้นครุ่นคิด   ข.  ขั้นของการเกิดความคิด 
ค.  ขั้นพิสูจน์      ง.  ถูกทุกข้อ
8.อุปสรรคของการฝึกความคิดสร้างสรรค์มี  2  ประเภทได้แก่ข้อใด.
ก.  อุปสรรคภายนอก    ข.  อุปสรรคภายใน
ค.  อุปสรรคจากสิ่งแวดล้อมอื่น    ง.  ถูกทั้งข้อ ก  และ ข
9.อุปสรรคภายนอกหมายถึงข้อใด.
ก.  ท่าที    ข.  เจตคติตังเอง    ค.  อุปนิสัย    ง.  ประเพณีวัฒนธรรม
10.กระบวนการกลุ่มหมายถึงข้อใด.
ก.  กระบวนการทำงานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่  2  คนขึ้นไปโดยมีวัตถุประสงค์
และการดำเนินงานร่วมกัน
ข.  กระบวนการทำงานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่  3  คนขึ้นไปโดยมีวัตถุประสงค์
และการดำเนินงานพร้อมทั้งแก้ปัญหาร่วมกัน
ค.  กระบวนการทำงานร่วมกันตั้งแต่  10  คนขึ้นไป
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
11.ลักษณะของกลุ่มที่ดีจะต้องมีโครงสร้างหมายความว่าอย่างไร.
ก.  มีหัวหน้า  รองหัวหน้า ประธานกลุ่ม  รองประธานกลุ่ม
ข.  มีเหรัญญิก  ประชาสัมพันธ์
ค.  มีเลขานุการ    ง.  ถูกทุกข้อ
12.หลักการทำงานของกระบวนการกลุ่มมีขั้นตอน
การดำเนินงานในข้อใด.
ก.  ขั้นตระหนัก  ขั้นวางแผน
ข.  ขั้นลงมือปฏิบัติงาน  ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ค.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข  พัฒนางาน  ขั้นสรุปผลงาน
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลย  1.  ค  2.  ง  3.  ก  4.  ข  5.  ค  6.  ง  7.  ง  8.  ง  9.  ง  10.  ก  11.  ง  12.  ง