Category Archives: แบบทดสอบความรู้ทั่วไป หน่วยที่ 1 ง 33106

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนความรู้ทั่วไปหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน ง 33106 ม.6

คำสั่ง  ให้นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 33106 ม.6
ทุกห้องเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนความรู้ทั่วไปหน่วยการเรียนรู้ที่  1 เรื่องการทำงาน
ในชีวิตประจำวัน ให้ทำทุกข้อ ให้นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจบันทึกคะแนนไว้ในสมุด

 

แบบทดสอบความรู้ทั่วไปหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน ง 33106 ม.6

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดไม่ใช่หลัก 5WIH ในทักษะการแสวงหาความรู้
ก.  Which     ข.  What      ค.  Who       ง.  Where
เฉลยข้อ  ก 
2.ทักษะในการทำงานใดช่วยให้การทำงานมีความแปลกใหม่.
ก.  ทักษะการทำงานร่วมกัน     ข.  ทักษะการแสวงหาความรู้
ค.  ทักษะความคิดสร้างสรรค์    ง.  ทักษะกระบวนการทำงาน
เฉลยข้อ  ค  ทักษะความคิดสร้างสรรค์
3.ทักษะในการทำงานใดช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาด้านความคิดให้มีเหตุผลและด้านความสามารถ
ในการทำงานและการดำรงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ(ใช้ตัวเลือกข้อ  2)
เฉลยข้อ  ข  ทักษะการแสวงหาความรู้
4.ข้อใดเป็นการสร้างความไว้วางใจกันในทักษะการทำงานร่วมกัน.
ก.  ซื่อสัตย์ต่อกัน   ข.  ประนีประนอม   ค.  อำนวยความสะดวก   ง.  ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน.
เฉลยข้อ  ก  ซื่อสัตย์ต่อกัน
5.เทคนิควิธีการในการแก้ปัญหาในทักษะกระบวนการแก้ปัญหาคือข้อใด.
ก.  ภาวะผู้นำ   ข.  การประชุม     ค.  การระดมความคิด    ง.  การทำแผนฝังความคิด
เฉลยข้อ  ง  การทำแผนผังความคิด
6.การมอบหมายงานให้สมาชิกแต่ละคนต้องคำนึงถึงสิ่งใด.
ก.  ระยะเวลา   ข.  งบประมาณ     ค.  ความสามารถของแต่ละบุคคล  ง.  ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉลยข้อ  ค  ความสามารถของแต่ละบุคคล
7.การออกแบบชิ้นงานอย่างหลากหลายภายในเวลาที่กำหนดต้องใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ในข้อใด.
ก.  ความคิดริเริ่ม    ข.  ความคล่องในการคิด   ค.  ความคิดละเอียดละออ  ง.  ความยืดหยุ่นในการคิด
เฉลยข้อ  ข.  ความคล่องในการคิด
8.การบันทึกจัดเก็บข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร.
ก.  ช่วยให้มีข้อมูลอ้างอิง    ข.  ช่วยให้มีข้อมูลรายงานผล
ค.  ช่วยให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ     ง.  ช่วยให้มีข้อมูลนำไปปรับปรุงผลงาน
เฉลยข้อ  ง  ช่วยให้มีข้อมูลนำไปปรับปรุงผลงาน
9.การพิจารณาข้อดีข้อเสียอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน.
ก.  ปฏิบัติงาน    ข.  การวิเคราะห์งาน    ค.  การวางแผนในการทำงาน   ง.  การประเมินผลการทำงาน
เฉลยข้อ  ง  การประเมินผลการทำงาน
10.ข้อใดเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกัน.
ก.  บทบาท   ข.  วิธีการทำงาน     ค.  ความไว้วางใจ     ง.  บรรยากาศของการทำงาน
เฉลยข้อ  ค  ความไว้วางใจ

แบบทดสอบความรู้ทั่วไป หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

แบบทดสอบความรู้ทั่วไป  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ง 33106
การทำงานในชีวิตประจำวัน

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดไม่ใช่หลัก  5W1H ในทักษะการแสวงหาความรู้.
ก.  Which      ข.  What      ค.  Who       ง.  Where
2.ทักษะในการทำงานใด  ช่วยให้การทำงานมีความแปลกใหม่.
ก.  ทักษะการทำงานร่วมกัน
ข.  ทักษะการแสวงหาความรู้
ค.  ทักษะความคิดสร้างสรรค์
ง.  ทักษะกระบวนการทำงาน
3.ทักษะในการทำงานใด  ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาด้านวิธีการคิด
ให้มีเหตุผลและด้านความสามารถในการทำงานและการดำรงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ.
ก.  ทักษะการทำงานร่วมกัน    ข.  ทักษะการแสวงหาความรู้
ค.  ทักษะความคิดสร้างสรรค์   ง.  ทักษะกระบวนการทำงาน
4.ข้อใดเป็นการสร้างความไว้วางใจกันในทักษะการทำงานร่วมกัน.
ก.  ซื่อสัตย์ต่อกัน    ข.  ประนีประนอม  ค.  อำนวยความสะดวก  ง.  ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
5.เทคนิควิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาในทักษะกระบวนการแก้ปัญหาคือข้อใด.
ก.  ภาวะผู้นำ
ข.  การประชุม    ค.  การระดมความคิด    ง.  การทำแผนผังความคิด
6.การมอบหมายงานให้สมาชิกแต่ละคนต้องคำนึงถึงสิ่งใด.
ก.  ระยะเวลา    ข.  งบประมาณ 
ค.  ความสามารถของแต่ละบุคคล    ง.  ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.การออกแบบชิ้นงานอย่างหลากหลายภายในเวลาที่กำหนด
ต้องใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ในข้อใด.
ก.  ความคิดริเริ่ม    ข.  ความคล่องในการคิด
ค.  ความคิดละเอียดลออ    ง.  ความยืดหยุ่นในการคิด
8.การบันทึกจัดเก็บข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร.
ก.  ช่วยให้มีข้อมูลอ้างอิง    ข.  ช่วยให้มีข้อมูลรายงานผล
ค.  ช่วยให้ข้อมูลมีความน่าเชื้อถือ    ง.  ช่วยให้มีข้อมูลนำไปปรับปรุงผลงาน
9.การพิจารณาข้อดี  ข้อเสียอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน.
ก.  การปฏิบัติงาน    ข.  การวิเคราะห์งาน
ค.  การวางแผนในการทำงาน    ง.  การประเมินผลการทำงาน
10.ข้อใดเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกัน.
ก.  บทบาท    ข.  วิธีการทำงาน    ค.  ความไว้วางใจ
ง.  บรรยากาศของการทำงาน

เฉลย  1.  ก  2.  ค  3.  ข  4.  ก  5.  ง  6.  ค  7.  ข  8.  ง  9.  ง  10.  ค