Category Archives: แบบทดสอบที่ 1เรื่องการดูแลรักษาและตกแต่งสวน ง 22103 ม.2

แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เรื่องการดูแลรักษาและตกแต่งสวน ม.2

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.สวนเป็นส่วนหนึ่งของบ้านภายในสวนประกอบด้วยหญ้า ไม้คลุมดิน
ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ไม้กระถาง และของตกแต่งเช่น น้ำพุ  น้ำตก
รูปปั้น ก้อนหิน  การจัดสวนควรอยู่ส่วนใดของบ้าน
ก.  หน้าบ้าน     ข.  หลังบ้าน       ค.  ข้างบ้าน       ง.  ถูกทุกข้อ
2.บ้านที่มีสวนผู้อยู่อาศัยต้องดูแลรักษาและตกแต่งสวนเพื่อจุดประสงค์ใด.
ก.  เพื่อให้สวนคงความสวยงามสดชื้นอยู่เสมอ
ข.  ช่วยลดความเครียดของผู้อยู่อาศัยและลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ
ค.  ลดปัญหาเสียงรบกวนจากยานพาหนะที่ผ่านไปมา
ง.  ถูกทุกข้อ
3.ถ้าที่บ้านของนักเรียนมีสวนแต่ไม่ดุแลรักษาจะเป็นที่อยู่ของสัตว์ในข้อใด.
ก.  งู        ข.  ผึ้ง        ค.  ตะขาบ  ต่อ  แตน    ง.  ถูกทุกข้อ
ใช้ตอบข้อ  4
1.เลือกพันธุ์ไม้ที่ปลูกให้เหมาะสมตามธรรมชาติ พันธุ์ในร่มควรปลูกในร่ม
2.ตัดเล็มหญ้าในสนามทุกเดือนเดือนละ  1  ครั้งโดยใช้กรรไกรตัดหญ้า
3.ตัดแต่งไม้พุ่มและไม้ยืนต้นให้เป็นระเบียบไม่รกรุงรังไม่ไปเกี่ยวสายไฟฟ้า
4.รดน้ำพันธุ์ไม้ในสวนทุกวัน  เช้าและเย็นโดยรดน้ำให้ชุ่มชื้นแต่ไม่แฉะ
5.พรวนดินถอนหญ้าใส่ปุ๋ยเป็นประจำเสม่ำเสมอในการพรวนดินไม่ควร
ให้ถูกรากไม้ ถอนหญ้าให้ถอนทั้งรากเพื่อไม่ให้เจริญเติบโต
6.กวาดและเก็บเศษใบไม้ที่ร่วงหล่นบนพื้นดินสนามหญ้าแปลงปลูกไม้ดอก
7.ป้องกันและกำจัดโรคหรือแมลงศัตรูพืชในช่วงที่มีการระบาดโดยตัดกิ่งเน่า
จับแมลงทิ้ง ใช้น้ำยาที่สกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
4.จากข้อ 1 – 7 มีความสัมพันธ์กับหัวข้อใด.
ก.  ความหมายและความสำคัญของการดูแลรักษาและตกแต่งสวน
ข.  การดูแลรักษาสวนให้สวยงามและมีอายุยาวนาน
ค.  วัสดุอุปกรณ์และการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ง.  การตกแต่งสวนและการเลือกพันธุ์ไม้ต่างที่เหมาะสมกับสวน
5.ข้อใดคือเครื่องมือพรวนดิน.
ก.  กรรไกรตัดกิ่ง  เลื่อย       ข.  กรรไกรตัดหญ้า  เครื่องตัดหญ้า
ค.  ส้อมพรวน  เสียม  ช้อนปลูกสำหรับตักปุ๋ย
ง.  บัวรดน้ำ  สายยางที่มีหัวฉีด
6.จุดประสงค์หลักของการพรวนดินคือข้อใด.
ก.  เพื่อให้รากหาอาหารได้ง่าย
ข.  เพื่อให้ดินร่วนซุย
ค.  เพื่อให้น้ำซึมผ่านได้ง่าย
ง.  เพื่อให้ปุ๋ยซึมได้ง่าย
7.ข้อใดไม่ใช่หลักศิลปในการออกแบบเพื่อตกแต่งสวน.
ก.  สัดส่วน  จังหวะ        ข.  ความกลมกลืน  ความสมดุลย์ 
ค.  ความขัดแย้ง            ง.  ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์
8.ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน.
ก.  สัดส่วนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างที่ว่างในสวนกับขนาดของพันธ์ไม้
ข.  จังหวะเป้นการวางพันธุ์ไม้ให้ต่อเนื่องกันชนิดเดียวกันความห่างเท่ากัน
ค.  ความกลมกลืนเป็นเรื่องความแตกต่างของเส้นรูปทรงและสีของพันธ์ไม้
ง.  ความสมดุลย์เป็นการจัดวางพันธุ์ไม้ให้เกิดความสมดุลย์กันอย่างลงตั
9.การนำรูปทรงเรขาคณิตเข้ามาใช้ในการออกแบบและใช้หลักศิลปะในการ
จัดสวนแบบสมดุลโดยมีจุดศูนย์กลางเช่นน้ำพุ รูปปั้น ตั้งไว้กลางสวนหมายถึง.
ก.  การจัดสวนแบบประดิษฐ์        ข.  การจัดสวนแบบธรรมชาติ
ค.การจัดสวนแนวใหม่                  ง .  การจัดสวนแบบผสมผสาน
10.การจัดสวนที่เน้นความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เท่ากันการจัดวางตันไม้
เป็นแบบอิสระให้เข้าใกล้ถึงธรรมชาติให้มากที่สุดหมายถึงข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ 9) เฉลยข้อ  ข
11.การจัดสวนแบบธรรมชาติมีหลายรูปแบบได้แก่ข้อใด
ก.  สวนบาหลี      ข.  สวนญี่ปุ่น    ค.  สวนโมร็อกโค  สวนเมืองร้อน ง.  ถูกทุกข้อ
12.ข้อใดสัมพันธ์กันเกี่ยวกับการจัดสวนแบบธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ.
ก.  รูปแบบสวนบาหลี เป็นสวนที่นิยมใช้รูปปั้นยักษ์  สิงห์  เทวรูป  นางอัปสรมาตกแต่ง
ข.  รูปแบบสวนญี่ปุน่นิยมใช้ไผ่มาประดับเป็นรั้ว มีตะเกียงหิน อ่างน้ำ หิน กรวด ทราย
ค.  รูปแบบโมร็อคโคเป็นสวนที่มีน้ำเป็นสวนประกอบ เล่นสีสันของกำแพง ใช้วัสดุ
ปูนฉาบแบบไม่เรียบร้อยนิยมใช้พันธุ์ไม้ประเภทปาล์มในการตกแต่ง
และรูปแบบสวนเมืองร้อน เป็นสวนที่มีน้ำตก หิน โอ่งและมีพันธุ์ไม้เมืองร้อน
เช่นพลับพึง  กระดาด ศาลา  สะพาน มาตกแต่งสวนเมืองร้อน
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
13.เป็นการจัดสวนที่มีรูปแบบผสมผสานระหว่างสวนประดิษฐ์และสวนธรรมชาติ
โดยเน้นที่สิ่งตกแต่งสวนเช่นโตะ เก้าอี้  ศาลา  โคมไฟ และการปูพื้นด้วยวัสดุอื่นๆ
ที่ไม่ใช่หญ้าเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยได้อย่างเต็มที่หมายถึงสวนประเภทใด.
ก.  สวนบาหลี      ข.  สวนแนวใหม่      ค.  สวนโมร็อกโค    ง.  สวนเมืองร้อน
14.ข้อใดคือสิ่งที่ใช้ในการตกแต่งสวน.
ก.  พันธุ์ไม้         ข.  วัสดุปูพื้น  รูปปั้นและเครื่องปั้นดินเผา ม้านั่ง  ศาลา
ค.  น้ำและไฟ     ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
15.พันธุ์ไม้ที่นิยมตกแต่งสวนแบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆคือข้อใด.
ก.  ไม้ประธาน    ข.ไม้พุ่ม  หญ้า      ค.  ไม้คลุมดิน       ง.  ถูกทุกข้อ
16.ข้อใดกล่าวถูต้องเกี่ยวกับไม้ประธาน.
ก.  เป็นพืชคลุมดินป้องกันการพังทลายของหน้าดินมีความสวยงามและเหยียบย่ำได้
ข.เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มีความสูงถึง 6 เมตรอายุยืนนานสวมารถใช้เป็นฉากหลัง
แนวกั้นลมได้เช่นอินทนิล  จามจุรี  พญาสัตบรรณ ลีลาวดี ราชพฤกษ์  ปาล์ม
ค.  เป็นต้นไม้ที่มีความสูงประมาณ 1-2 เมตร มีสีดอก สีใบและลวดลายหลากสี
นิยมใช้ปลูกประดับแปลงเป็นรั้วกั้น บัตา และปลูกไว้ริมขอบทางเพื่อบังตา
เช่นเทียนทอง  เข็ม  เฟื้องฟ้า  พวงทอง  มะลิ  ชบา
ง.  เป็นต้นไม้ที่สูงไม่เกิน  30  เซนติเมตรมักจะปลูกเป็นกลุ่มก้อนติดกันมีลวดลาย
และมีหลายสีให้เลือกนิยมปลูกประดับขอบแปลงและคลุมพื้นที่แทนหญ้า
เช่นแววมยุรา  ฟ้าประดิษฐ์  แพรเซี่ยงไอ้ ผักเป็ดด่าง  เฟิร์นมะขาม กาบหอยแครงแคระ
ดาดตะกั่ว  คุณนายตื่นสาย
17.ข้อใดคือไม้พุ่ม.  (ใช้ตัวเลือกข้อ  16)เฉลยข้อ  ค
18.ข้อใดคือไม้คลุมดิน.(ใช้ตัวเลือกข้อ 16)เฉลยข้อ ง
19.ข้อใดคือความหมายของหญ้า. (ใช้ตัวเลือกข้อ 16)เฉลยข้อ ก
20.หญ้าที่นิยมปลูกตามบ้านโดยทั่วไปมี  2 ประเภทคือข้อใด.
ก.  หญ้าแพรก      ข.  หญ้านวลน้อย      ค.  หญ้ามาเลเซีย  ง.  ถูกทั้งข้อ ข และ ค
21.วัสดุปูพื้นเช่นอิฐ หิน กรวด วางตกแต่งตามทางเท้าหรือวางร่วมกับไม้ประธาน
มีจุดประสงค์ในข้อใด.
ก.  เพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดหญ้า    ข.  ลดการกระแทกของน้ำฝนกับหน้าดิน
ค.  เพื่อให้เด็กๆวิ่งเล่นตามทางเดินในสวน     ค.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
22.ในการเลือกเครื่องปั้นดินเผาและรูปปั้นควรคำนึงถึงข้อใด.
ก.  ขนาดขอวสวน      ข.  รูปแบบของสวน     ค.  ราคาถูกสวยงาม  ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
23.สวนในข้อใดนิยมตกแต่งด้วยตะเกียง  สะพานเล็กๆและอ่างน้ำ.
ก.  สวนจีน    ข.  สวนญี่ปุ่น      ค.  สวนโมร็อคโค    ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
24.ใช้รูปปั้นมันวาวมาตั้งวางมีฉากด้านหลังที่ปลูกต้นไม้เลื้อยไว้หมายถึง.
ก.  สวนกว้าง      ข.  สวนแคบ      ค.  สวนผสม        ง.  สวนสาธารณะ
25.ม้านั่ง  ชุดสนามและศาลามีไว้ให้ผู้มาเยือนนั่งพักผ่อนท่ามกลางสวนที่
สวยงามทำจากหิน ไม้เนื้อแข็ง เหล็กพ่นสี  ควรพิจารณาจากข้อใด.
ก.  ขนาดของสวน     ข.  รูปแบบของสวน    ค.  งบประมาณ    ง.  ถูกทั้งข้อ กและ ข
26.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการวางม้านั่ง ชุดสนามและศาลาในการตกแต่งสวน.
ก.  สวนขนาดเล็กให้ใช้เก้าอี้  2  ตัวโต๊ะ 1  ตัว
ข.  สวนขนาดใหญ่ให้ใช้ศาลาหรือม้านั่งหินอ่อนมาตั้งวาง
ค.  สวนแบบไทยควรตั้งวางศาลาสวนแบบฝรั่งควรตั้งโต๊ะเก้าอี้โลหะตัดลวดลาย
.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
27.สิ่งตกแต่งในข้อใดช่วยให้เพิ่มชีวิตชีวาแก่ผู้มาเยือนและเจ้าของบ้าน.
ก.  ไม้คลุมดิน  วัสดุปูพื้น   
ข.  น้ำ   ค.  ไฟ        ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ใช้ตอบข้อ  28
1.สำรวจและวิเคราะห์สวนเดิมว่ามีพันธุ์ไม้ใดบ้างที่ควรคงไว้พันธุ์ใดควรขนย้ายออก
2.ออกแบบสวนใหม่โดยใช้หลักศิลปะ ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบสวนและสิ่งที่ใช้ตกแต่ง
3.ปรับพื้นที่โดยขนย้ายพันธุ์ไม้และสิ่งตกแต่งที่ไม่ต้องการออกไป
4.เลือกซื้อสิ่งตกแต่งสวนแบบสวนใหม่ที่ว่างไว้จากร้านค้าที่จำหน่าย
5.ปลูกพันธุ์ไม้และวางสิ่งตกแต่งในสวนตามที่ออกแบบไว้
28.ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการตกแต่งสวนก่อน-หลัง
ก.  1  2  3  4  5        ข.  2  1  3  4  5     ค.  3  1  2   4  5    ง.  1  3  4  5  6