Category Archives: แบบทดสอบรายวิชาการงาน ง 32104 ม.5

แบบทดสอบหน่วยที่ 8 เรื่องธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม ง 32104 ม.5

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม(Smal  and  Medium  Enterprise /SME) หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหมายถึง
ธุรกิจอิสระเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการที่มีเอกชนเป้นเจ้าของส่วนใหญ่เป็นเจ้าของคนเดียวอยู่ในท้องถิ่นมีสาขาเพียงไม่กี่แห่งมีการจัดตั้งองกรแบบง่ายๆลูกจ้างพนักงานมีจำนวนน้อยมีความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด
2.  ข้อเสียของธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อยคือข้อใด.
ก.  นายจ้างกับลูกจ้างไม่มีความสัมพันธ์กัน
ข.  เป็นกิจการที่มีเเจ้าของหลายคนบริหารจัดการได้ยาก
ค.  มีความเสี่ยงที่จะประสบความล้มเหลวได้มาก
ง.  มีเงินทุนจำนวนมากและมีหลายสาขา
3.  ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อมมีความสำคัญในข้อใด.
ก.  ผู้บริโภค   ข.  คนในท้องถิ่น   ค.  เศรษฐกิจ   ง.  ถูกทุกข้อ
4.  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก่อให้เกิดการแข่งขันของธุุรกิจทางด้าน
การผลิตการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆจะมีการส่งเสริมการขายด้วยการ
ลดราคาสินค้าแจกแถมสินค้าตัวอย่างมาทดลองใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
มีความสัมพันธ์กับข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ 3) เฉลยข้อ  ก
5.  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก่อให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้
ให้แก่คนในท้องถิ่นจะนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาผลิตสินค้าเพื่อให้คนใน
ท้องถิ่นเป็นผู้จำหน่ายสินค้าและบริการสัมพันธ์กับข้อใด.
(ตัวเลือกข้อ  3) เฉลยข้อ  ข  ความสำคัญต่อคนในท้องถิ่น
6.  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่กลุ่ม
ต่างๆเกิดการจ้างงานมีรายได้ถึงเกณฑ์จะต้องเสียภาษีและนำเงินภาษีไป
พัฒนาปรเทศชาติสัมพันธ์กับข้อใด.(ตัวเลือกข้อ 3)  เฉลยข้อ  ค
ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
7.  ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อมแบ่งออกได้  3  ประเภทดังนี้
ก.  ธุรกิจการผลิต    ข.  ธุรกิจการบริการ
ค.  ธุรกิจการค้าหรือธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้า  ง.  ถูกทุกข้อ
8.  โรงงานผลิตขนมโมจิจัดอยู่ในประเภทใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ 7) เฉลย  ก
9.  เป็นธุรกิจการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคนำผลผลิตไปจำหน่ายโดยตรง
ให้กับผู้บริโภคพ่อค้าคนกลางทั้งพ่อค้าขายส่งและขายปลีกหมายถึงธุรกิจประเภทใด.(ตัวเลือกข้อ 7) เฉลยข้อ   ก  ธุรกิจการผลิต
10. ธุรกิจข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในธุรกิจประเภทการบริการ.
ก.  ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ ร้านซักอบรีด คลีนิครักษาโรค ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า
ข.  ร้านเสริมสวยและเสริมความงาม  ร้านนวดแผนไทย
ค.  บริษัทรักษาความปลอดภัย  บริษัททรับจ้างทำความสะอาด
ง.  ถุกทุกข้อ
11. ร้านจำหน่ายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงจะเรียกว่าธุรกิจค้าปลีกหมายถึงข้อใด.
ก.  ร้านขายหนังสือ   ข.  ร้านขายแว่นตา
ค.  ร้านขายของชำ  ร้านสะดวกซื้อ  ร้านขายเสื้อผ้า
ง.  ถูกทุกข้อ
12. ธุรกิจที่ทำหน้าที่เป้นพ่อค้าคนกกลางในการนำสินค้าจากผู้ผลิต
เพื่อไปจำหน่ายต่อลูกค้าถ้าเป็นพ่อค้าก็จะนำสินค้าไปขายต่ออีกทอด
จะเรียกธุรกิจค้าส่งข้อใด.
ก.  ห้างเทสโก้โลตัส    ข.  ร้านแม้คโค   ค.  ร้านค้าส่ง   ง.  ถูกทุกข้อ
13. ธุรกิจขนาดกลางประเภทธุรกิจการผลิตแบ่งตามมูลค่าชั้นสูงของสินทรัพย์ถาวรไม่เกินกี่ล้านบาท.
ก.  200  ล้านบาท  ข.  100  ล้านบาท  ค.  ไม่เกิน  50ล้านบาท ง. ถูกทุกข้อ
14. ธุรกิจขนาดย่อมประเภทการบริการแบ่งตามมูลค่าชั้นสูงของสินทรัพย์
ถาวรไม่เกินกี่ล้านบาท. (ใช้ตัวเลือกข้อ  13)  เฉลยข้อ  ค
15. ธุรกิจขนาดกลางประเภทธุรกิจค้าส่งแบ่งตามมูลค่าชั้นสูงของสินทรัพย์
ถาวรไม่เกินกี่ล้าน.(ใช้ตัวเลือกข้อ  13) เฉลยข้อ  ข
16. ธุรกิจขนาดกลางประเภทธุรกิจการค้าปลีกแบ่งตามมูลค่าชั้นสูงของ
สินทรัพย์ถาวรไม่เกินกี่ล้าน. เฉลยไม่เกิน  60  ล้านบาท
17. ธุรกิจขนาดย่อมประเภทธุรกิจการค้าปลีกแบ่งตามมูลค่าชั้นสูงของ
สินทรัพย์ถาวรไม่เกินกี่ล้าน  (เฉลย  30  ล้านบาท)
18.  ธุรกิจขนาดย่อมประเภทธุรกิจการค้าส่งแบ่งตามมูลค่าชั้นสูงของ
สินทรัพย์ถาวรที่กิจการมีอยู่กี่ล้านบาท. (เฉลย   50  ล้านบาท)
19. ธุรกิจขนาดกลางประเภทธุรกิจการผลิตแบ่งตามจำนวนการจ้างงาน
กี่คน (เฉลย  ไม่เกิน  200  คน)
20.  ธุรกิจขนาดย่อมประเภทธุรกิจการผลิตแบ่งตามจำนวนการจ้างงาน
กี่คน. (ไม่เกิน  50  คน)
21. ธุรกิจขนาดกลางประเภทธุรกิจการค้าส่งแบ่งตามจำนวนการจ้างงาน
กีคน. (ไม่เกิน  50  คน)
22. ธุรกิจขนาดย่อมประเภทการค้าส่งแบ่งตามจำนวนการจ้างงานกี่คน.
(เฉลย  ไม่เกิน  25  คน)  ขนาดย่อมค้าปลีกไม่เกิน  15  คน
23. ข้อใดคือลักษณะที่ดีของผู้ประกอบการ.
ก.  มีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์   ข.  มีความกล้าเสี่ยงต่อความสำเร็จล้มเหลว
มีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าตัดสินใจ มีมนุษยสัมพันธ์ มีภาวะความเป็นผู้นำ
ค.  รู้จักแสวงหาความรู้ในการทำงาน ีความรับผิดชอบต่องาน  ผลกระทบ
ต่อสังคม   ง.  ถูกทุกข้อ
24. ข้อใดคือขั้นตอนปฏิบัติของผู้ประกอบการใหม่.
ก.  การประเมินความพร้อมของตนเอง จัดแบ่งหน้าที่การประกอบธุรกิจ
ข.  แสวงหาช่องทางในการประกอบธุุรกิจ
ค.  ศึกษาการตลาดในการประกอบธุรกิจ เลือรูปแบบการจดทะเบียนฐานะ
ทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจ แสดงความรับผิดชอบตามกฏหมาย
ในทางธุรกิจ       ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
25. ปัจจัยด้านการตลาดที่ผู้ประกอบการสามารถควบคุมได้ประกอบด้วย.
ก.  ตัวสินค้า ข.  ราคา  ค.  สถานที่จำหน่าย การส่งเสริมตลาด  ง.  ถูกทุกข้อ
26. ผุ้ประกอบการควรทำความรู้จักกับตลาดของตนเองวิเคราะห์ศักยภาพ
ของตนเองเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสอุปสรรคที่จะดำเนินการศึกษา
กลุ่มลูกค้ที่จะมาใช้บริการว่าเป็นกลุ่มใดด้วยวิธีการใด.
ก.  การสังเกต     ข.  การสำรวจความต้องการของลูกค้าด้วยการสัมภาษณ์
ใช้แบบสอบถาม   ค.  ใช้แบบทดสอบ    ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
27. ข้อใดคือแนวทางในการจัดแบ่งหน้าที่การประกอบธุรกิจในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม.
ก.  วิเคราะห์งาน  วางแผนกำลังคน  สรรหากำลังคน
ข.  คัดเลือกบุคคล    ค.  ประเมินผลกาปฏิบัติงาน  พัฒนาบุคคลากร
ง.  ถููกทุกกข้อ
28. ข้อจำกัดทางกฎหมายการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแบ่งออกเป็น
2  ลักษณะคือข้อใด.
ก.  ลักษณะของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
ข.   ลักษณะของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ค.  ลักษณะการจดทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า
ง.  ถูกทุกข้อ
29.

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหน่วยที่ 4 เรื่องวิธีการถนอมอาหาร(การหมักดอง) ง 32104 ม.5

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  การถนอมอาหรที่ทำให้เกิดกระบวนการย่อยสลายคาร์โบไฮเดรต
ของจุลินทรีย์ในอาหารเพื่อให้เกิดรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานภายใต้สภาวะที่มี
และไม่มีอากาศโดยทำให้ความเป็นกรดเป็นด่างของอาหารต่ำลงเพื่อ
ป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์ที่ก่อนให้เกิดโรคเจริญเติบโตได้ซึ่งจะแตกต่างจาก
การถนอมอาหารวิธีอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการทำลายจุลินทรีย์และเอนไซม์
ในอาหารหมายถึงการถนอมอาหารโดยวิธีใด.
ก.  การใช้น้ำตาล    ข.  การหมักดอง  ค.  การใช้วัตถุกันเสีย  ง.  การใช้รังสี
2.  การหมักดองแบ่งออกได้เป็น  2  ลักษณะคือ.
ก.  การหมัก    ข.  การดอง    ค.  การหมักดอง    ง.  ถุกทั้งข้อ  ก และ ข
3.  การถนอมอาหารโดยใช้เกลือเป็นส่วนประกอบหลักนิยมใช้กับอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์โดยเแพาะสัตว์น้ำหมายถึงข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  2)  เฉลยข้อ  ก  การหมัก
4.  การหมักแบ่งได้เป็น  3  ประเภทได้แก่ข้อใด.
ก.  การหมักที่ใช้เกลือจำนวนมากเค็มจัด
ข.  การหมักที่ใช้เกลือและมีข้าวหรือแป้งเป็นส่วนประกออบ
ค.  การหมักที่ใช้เกลือและมีผักผลไม้เป็นส่วนประกอบ
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
5.  ผลิตภัณฑ์ในข้อใดที่ได้จากการหมักที่ใช้เกลือจำนวนมาก.
ก.  น้ำปลา  น้ำบูดู  กะปิ  ไตปลาดอง  ปลาทูเค็ม  ปูเค็ม
ข.  ปลาร้า  ปลาจ่อม  กุ้งจ่อม  ปลาเจ่า  ปลาส้ม  ไข่ปลาดอง
ค.  เค็มบักนัด      ง.  เนื้อแดดเดียว  ปลาช่อนรมควัน  ไข่เค็ม
6.  ผลิตภัณในข้อใดเป็นการหมักที่ใช้เกลือและมีข้าวหรือแป้งเป็นส่วน
ประกอบ (ใช้ตัวเลือกข้อ  5)  เฉลยข้อ  ข
7.  ผลิตภัณฑ์ในข้อใดเป็นการหมักที่ใช้เกลือมีผักและผลไม้เป็นส่วนประกอบ (ตัวเลือกข้อ  5)  เฉลยข้อ  ค.  เค็มบักนัด
8.  การถนอมอาหารโดยการแช่อาหารในน้ำเกลือน้ำส้มสายชูน้ำเชื่อมเข้ม
ข้นเพื่อปรุงแต่งรสชาติอาหารให้แตกต่างไปจากเดิมหมายถึงการถนอม
อาหารในข้อใด.
ก.  การหมัก    ข.  การดอง   ค.  การหมักดอง   ง.  ถูกทุกข้อ
9.  การดองมี  3  วิธีคือข้อใด.
ก.  การดองเปรี้ยว    ข.  การดองเค็ม    ค.  การดองสามรส  ง.  ถูกทุกข้อ
10. การดองเปรี้ยวมี  2  วิธีได้แก่ข้อใด.
ก.  การดองเปรี้ยวโดยใช้น้ำเกลือเข้มข้น  ร้อยละ 5-8
ข.  การดองเปรี้ยวโดยใช้น้ำส้มสายชู
ค.  การดองเปรี้ยวโดยใช้มะนาวและน้ำมะขามเปียกโดยใช้สัดส่วนเท่ากัน
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
11. ใช้เกลือ  5  กรัมต่อน้ำ  95  กรัมนำไปผ่านความร้อนต่ำเมื่อเย็นจึงเทน้ำ
เกลือลงในภาชนะให้ท่วมผักผลไม้ที่จะดองแล้วใช้ถุงพลาสติดมัดปากถุง
ให้แห้งกดให้ผักผลไม้จมอยู่ใต้น้ำเกลือหมายถึงการถนอมอาหารในข้อใด.
ปิดฝาทิ้งไว้  3-5 วันผักผลไม้จะมีรสเปรี้ยว(ตัวเลือกข้อ   10)  เฉลยข้อ  ก
12. ต้องหมักออาหารด้้วยเกลือหรือแช่ในน้ำเกลือ 1-2  วันล้างด้วยน้ำ
สะอาดผึ่งแดดให้แห้งนำไปบรรจุในภาชนะเทน้ำส้มที่ปรุงรสด้วยเกลือ
น้ำตาลผ่านความร้อนต่ำให้ท่วมอาหารปิดฝฝา 3-5   วันรับประทานได้
หมายถึงการถนออมอาหารในข้อใด.(ตัวเลือกข้อ 9) เฉลยข้อ   ค
13. การถนอมอาหารโดยใช้น้ำเกลือเข้มข้น  20-25  เปอร์เซนต์เกลือ
20 กรัมน้ำแปดสิบกรัม หมายถึงการถนอมอาหารในข้อใด.
ก.  การดองเปรี้ยว    ข.  การดองเค็ม   ค.  การดองสามรส  ง.  ถูกทุกข้อ
21. แช่อาหารประเภท  ไข่เป็ด มะม่วงไว้นาน   10-15  วันหากจะทำผักดอง
ใช้เกลือเม็ดโรยสลับกับผักกาดเป็นชิ้นๆหมักไว้นาน  15-30 วันหมายถึง
การถนอมอาหารในข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  20)  เฉลยข้อ  ข
22. ดองเค็มก่อน 1-2  ช.ม.จากนั้นจึงเติมน้ำตาลเกลือและน้ำสมส้มสายชู
แล้วดองต่อไปหมายถึงการดองในข้อใด.  เฉลยการดองสามรส
23. พืชผักผลไม้ที่นิยมดองสามรสคือ  กระเทียม  ขิงอ่อน  มะละกอดิบ
หัวผักกาด

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหน่วยที่ 5 เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ง 32104 ม.5

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  ฮาร์เบอร์แลนด์นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันได้ทดลองแยกเซลล์พืช
มาเลี้ยงแต่ยังแยกเซลล์ไม่ได้เพียงแต่เซลล์ใหญ่ขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด.
ก.  เพื่อทำการศึกษาคุณสมบัติของเซลล์
ข.  เพื่อทำการศึกษาพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ
ค.  เพื่อทำการศึกษาอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ง.  เพื่อศึกษาปัจจัยในห้องปฏิบัติการทดลอง
2.  เวนต์และทิเมนมีความสัมพันธ์กับข้อใด.
ก.  ศึกษาอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ข.  ศึกษาการแยกเซลล์มาเลี้ยง
ค.  ค้นพบสารการเจริยเติบโตกลุ่มออกซินชนิด  LAA
ง.  สร้างสูตรอาหารที่สมบูรณ์และเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ
3.  ไวต์(White) มีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด.
(ใช้ตัวเลือกขอ  2)  เฉลยข้อ  ง
4.  ข้อใดมีสารควบคุมการเจริญเติโตของพืชที่เรียกว่า  ไซโตไคนิน.
ก.  น้ำมะนาว     ข.  น้ำมะพร้าว     ค.  น้ำแครอท    ง.  น้ำมะขาม
5.  ในปี ค.ศ.  1960ได้นำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาใช้ในการขยาย
พันธุ์พืชและประสบผลสำเร็จกับต้นรักเร่ต่อจากนั้นทำการทดลองผลิต
กล้วยไม้หลอดจากเนื้อเยื่อส่วนปลายยอดพบว่าก้อนเนื้อเยื่อได้พัมนา
ต้นพืชเป็นจำนวนมากหมายถึงนักวิทยาศาสตร์คนใด.
ก.  โมเรล  (Morel)   ข.  เวนต์ (Went)
ค.  ไวต์ (White)    ง.  ฮาเบอร์แลนด์ (Haberland)
6.  ประเทศไทยได้นำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาใช้ในการขยายพันธุ์
พืชโดยเพาะเอมบริโอกล้วยไม้เพื่อขยายพันธุ์คือใคร.
ก.  หลวงประดิษฐ์  วาทการ    ข.  หลวงนิตยเวชวิศิษฐ์
ค.  ศาสตราจารย์ระพี  สาคริก       ง.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณถาวร  วัชรภัย
7.  ใครเป็นคนเผยแพร่เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้.
ใช้ตัวเลือกข้อ  6  (เฉลยข้อ  ง)
8.  ใครทำการศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เพื่อขยายพันธุ์เป็น
การค้าและส่งเสริมให้เกิดอาชีพใหม่จนกล้วยไม้กลายเป็นอุตสาหกรรม
ที่สำคัญขอองประเทศไทย.(ใช้ตัวเลือกข้อ  6)  เฉลยข้อ  ค.
9.  ประเทศไทยส่งออกกล้วยไม้อันดับที่ 3 ของโลกรองจากประเทศใด.
ก.  ญี่ปุ่น  สหรัฐอเมริกา    ข.  แคนนาดา  ฝรั่งเศส
ค.  ฝรั่งเศส  สหรัฐอเมริกา   ง.  สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ
10. พืชผักในข้อใดสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ.
ก.  กล้วย  หน่อไม้ฝรั่ง   ข.  ไผ่  เยอบีร่า  หน้าวัว  เบญจมาศ
ค.  กระเจียว  บอนสี  กุหลาบ  สตรอเบอร์รี่  ขนุน  ไม้สัก
ง.  ถูกทุกข้อ
11. ข้อใดคือความหมายของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช.
ก.  เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ
ข.  การนำชิ้นส่วนของพืชเช่นยอดอ่อน  ตา  ใบ  ราก  ลำต้น  คัพภะ
หรือละอองเกสรตัวผู้ไปเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ที่ประกอบไปด้วยเกลือแร่
และแร่ธาตุต่าง ๆ วิตามีน  น้ำตาล
ค.  การนำชิ้นส่วนของพืชไปเลี้ยงในสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
ในสภาพปลอดเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมสภาพแวดล้อมเช่นอุณหภูมิ  แสง
ความชื้นจนกระทั่งชิ้นส่วนของพืชที่นำมาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์
ง.  ถูกทุกข้อ
12. ข้อใดคอความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช.
ก.  ใช้พื้นที่ขยายพันธุ์น้อย  ทำให้การบริหารจัดการด้านวางแผนการผลิต
พันธุ์พืชและการจัดจำหน่ายีประสิทธิภาพ
ข.  ช่วยในการผลิตต้นพืชที่ปราศจากโรคพืชเกิดเชื้อแบคทรีเรีย  ไวรัส
ค.  ช่วยในการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์กรรมของพืชเพราะไม่เปลืองพื้นที่และ
ช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืช
ง.  ถูกทุกข้อ
13.

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหน่วยที่ 3 เรื่องแปลงโฉมเสื้อผ้า ง 32104 ม.5

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  ข้อใดคือหลักการในการดัดแปลงเสิ้อผ้า.
ก.  เลือกใช้วิธีการให้เหมาะสม    ข.  ออกแบบให้เหมาะสมกับเพศและวัยของผู้สวมใส่
ค.  เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งให้เหมาะกับเนื้อผ้า  คำนึงถึงความคุ้มค่า
ง.  เตรียมอุปกรณ์ตกแต่งและเครื่องมือให้พร้อมก่อนลงมือปฏิบัติดัดแปลงเสื้อผ้า
เฉลยข้อ  ง
2.  การดัดแปลงเสื้อผ้าโดยออกแบบติดลูกไม้  จีบ  ระบาย  แขนพองทำโบติดที่คอเสื้อหรือ
ทำโบผูกที่เอวหมายถึงการออกแบบเสื้อในวัยใด.
ก.  วัยทารก    ข.  วัยเด็ก    ค.  วัยรุ่น    ง.  วัยผู้ใหญ่   จ.  วัยผู้สูงอายุ    เฉลยข้อ  ข
3.  ในการดัดแปลงเสื้อผ้าต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในเรื่องใดบ้าง.
ก.  คุ้มค่ากับเวลา    ข.  คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย    ค.  แรงงานที่ต้องเสียไป   ง.  ถูกทุกข้อ
4.  การดัดแปลงเสื้อผ้ามีประโยชน์ในข้อใดบ้าง.
ก.  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าใหม่แทนตัวเก่าที่คับ  สีซีดจางชำรุด
ข.  ช่วยยืดระยะเวลายาวนานของเสื้อผ้าซึ่งเป็นแบบเดิมที่ล้าสมัยให้ทันสมัย
ค.  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นอกจากจะฝึกทักษะออกแบบยังได้เสื้อผ้าแปลกใหม่ใช้งาน
และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานเมื่อดัดแปลงเสื้อผ้าได้สวยงามจะรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง     ง.  ถูกทุกข้อ      เฉลยข้อ  ง
5.  ข้อใดคือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดแปลงเสื้อผ้า.
ก.  สายวัด  ไม้บรรทัด    ข.  ไม้โค้งเอนกประสงค์  ชอล์เขียนผ้า  กรรไกร  เข็มหมุด  เข็มมือ
ค.  ด้าย  เตารีด  ที่รองรีด  น้ำยารีด    ง.  ถูกทุกข้อ    เฉลยข้อ  ง
6.  ข้อใดคือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งเสื้อผ้า.
ก.  โบ   ข.  ผ้าลูกไม้  เศษผ้า     ค.   ผ้ากุ๊น      ง.  ถุกทุกข้อ    เฉลยข้อ   ง
7.  ใช้ตกแค่งริมผ้าหมายถึงข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  6) เฉลยข้อ  ค.  ผ้าากุ๊น
8.  ใช้ตกแต่งปกเสื้อ  ชายเสื้อ  ชายแขนเสื้อ  ชายกระโปรง  หมายถึงข้อใด. เฉลย  ผ้าลูกไม้
9.  นอกจากอุปกรณ์ตกแต่งที่ใช้ในข้อ  6 นักเรียนคิดว่ายังมีอุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้าในข้อใด.
ก.  กระดุม  กระดุมแปีบ   ข.  ตะขอเกี่ยว  ซิป   ค.   ยางยืด  ยางรัดและสีย้อมผ้า  ง.  ถูกทุกข้อ
10. ใช้เย้บติดเสื้อผ้าที่ต้องการดัดแปลงเป็นกระเป๋าถือหรือกระเป่๋าสะพายหมาายถึง
วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งในข้อใใด. (เฉลย  ซิป)
11. ใช้เป้นเครื่องเกาะเกี่่ยวผ้า  2  ชิ้นให้ติดกันหมายถึงข้อใด.  (เฉลยตะขอเกี่่ยว  กระดุมแป๊บ)
12. ใช้สำหรับทำผ้ามัดย้อมโดยเมื้อมัดยางของผ้าบริเวณที่จะย้อมแน่นๆ สีย้อมจะไม่วึมผ่าน
ทำให้เกิดลวดลายได้หมายถึงวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งในข้อใด.
ก.  เศษผ้า   ข.  ผ้ากุ๊น     ค.  ยางยืด   ง.  ยางรัดและสีย้อมผ้า   เฉลยข้อ  ง
13. การดัดแปลงเสื้อผ้าให้ขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงจากลักษณะเดิมหมายถึงวิธีการดัดแปลง
เสื้อผ้าในข้อใด.
ก.  การดัดแปลงขนาดของเสื้อผ้า    ข.  การดัดแปลงรูปทรงหรือรูปแบบของเสื้อผ้า
ค.  การดัดแปลงสีและลวลายของเสื้อผ้า   ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
14. เป็นการดัดแปลงเสื้อผ้าเก่าสีพื้นสีอ่อนสีขาวที่ดูหมองให้มีสีสันสดขึ้นด้วยการย้อมสีผ้า
อาจย้อมทั้งตัวหรือมัดผ้าย้อมเพื่อให้เกิดลวดลายหรือใช้การทำผ้าบาติกหมายถึงข้อใดง
(ใช้ตัวเลือกข้อ  13) เฉลยข้อ  ค.  การดัดแปลงสีและลวดลายของเสื้อผ้า
15. เป็นการดัดแปลงเสื้อผ้าให้มีรูปทรงและรูปแบบใหม่ที่ไม่ซ่ำกับแบบเดิมดัดแปงผ้าที่ดูล้าสมัยผู้สวมใส่รู้สึกเบื่อยหมายถึงข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  13)  เฉลยข้อ    การดัดแปลงรูปทรง
16. ผ้าบติกที่หนุ่มสาวในเกาะชวา  ประเทศอินโดนีเซียใช้กันมี  3  ชนิดคือข้อใด.
ก.  โสร่ง  คือผ้านุ่งที่ใช้พันรอบตัว     ข.  สลินดังแแเป็นผ้าที่ใช้นุ่งทับกางเกง
ค.  อุเดด็จ  เป็นผ้าคลุมศรีษะ      ง.  ถูกทุกข้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหน่วยที่ 2 เรื่องการจัดและตกแต่งสวนหย่อมในโรงเรียน ง 32104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (x) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  การจัดตกแต่งสวนหย่อมในโรงเรียนจะจัดสวนขนาดเล็กขนาดเล็กรูปแบบกระทัดรัด
นิยมจัดในบริเวณใดบ้าง.
ก.  มุมอาคารเรียน    ข.  มุมถนนทางเดินในโรงเรียน
ค.  รอบเสาธง    ง.  บริเวณโคลนต้นไม้ใหญ่     จ.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  จ
2.  ในการจัดตกแต่งสวนหย่อมในโรงเรียนเพื่อจุดประสงค์ใด.
ก.  ให้โรงเรียนมีความสวยงามน่ามอง    ข.  สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบสวนหย่อมได้ง่าย
ค.  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน       ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข
เฉลยข้อ  ง
3.  ในการจัดตกแต่งสวนหย่อมในโรงเรียนต้องใช้ความรู้ในด้านใดบ้าง.
ก.  ความรู้ด้านการออกแบบ    ข.  ความรุ้ด้านพันธุ์ไม้    
ค.  ด้านวัสดุทที่นำมาใช้ในการตกแต่งสวนหย่อม   ง.  ขั้นตอนการดูแลพันธุ์ไม้ในสวนหย่อม
ให้เจริญเติบโตงอกงามจนกว่าจะเปลี่ยนรุปแยยสวนหย่อมใหม่    จ.  ถูกทุกข้อ
4.  ในการออกแบบสวนหย่อมในโรงเรียนให้สวยงามกลมกลืนมีประโยชน์ใช้สอยต้องอาศัย
หลักศิลปในข้อใดบ้าง.
ก.  ความกลมกลืนกัน  รูปแบบสวนหย่อมในโรงเรียน
ข.  การแบ่งพื้นที่จัดสวนหย่อม    ค.  รูปร่าง  ผิวสัมผัส   สี     ง.  ถูกทุกข้อ
5.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความกลมกลืน.
ก.  ลักษณะความกลมกลืนกันภายในสวนขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ของสวน  อาคารสถานที่
และพันธุ์ไม้ที่ปลูก
ข.  บริเวณเสาธงมีลักษณะพื้นที่เป็นรูปวงกลมล้อมรอบเสาธงมีดินยกขึ้นเป็นเนินควรปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่มีดอกและใบมีสัสันสวยงามและหญ้าที่มีความสูงไม่แตกต่างกันมาก
ค.  มุมอาคารเรียนมีลักษณะพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดสองคูณสอง  เมตรควรปลูกพันธุ์ไม้ที่มีความสูงลดหลั่นกันโดยเริ่มจากด้านบนสุดปลูกไม้สูง  1  ต้นและลดระดับความสูงลงมาจนถีง
พื้นหญ้าด้านล่างสุด   ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
6.  รูปแบบของสวนหย่อมโดยทั่วไปมี  2  แบบคือข้อใดบ้าง.
ก.  กาวประดิษฐ์     ข.  สวนธรรมชาติ    ค.  สวนญึ่ปุ่น   ง  ถูกทั้งข้อ  กและ  ข
7.  เป็นสวนที่มีพื้นที่ราบเรียบได้ระดับมีการจัดวางพันธุ์ไม้  วัสดุตกแต่งอย่างสมดุลย์กันโดย
พันธุืไม้วัสดุชนิดเดียวกันรูปทรงเหมือนกัน  ขนาดเดียวกันที่กล่าวมาหมายถึงสวนในข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกในข้อ  6 )   เฉลยข้อ   ก
8.  การจัดสวนที่ใช้พื้นที่มากนิยมใช้วัสดุตกแต่งพันธุ์ไม้รูปทรงเรขาคณิตปลูกไม้ดอกไม้ใบสลับกันทางเดินในสวนเป้นเส้นตรงแต่ก็มีโค้งได้ระดับมีอาคารใหญ่เป็ฉากอยู่ด้านหลังคือข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  6)  เฉลยข้อ  ก
9.  เป็นสวนที่จัดให้เป็นเนินลดหลั่นกันมีพื้นที่สูง ๆ ต่ำ ๆ สลับกับที่ราบเหมือนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติวางพันธุ์ไม้วัสดุสมดุลย์กันตามธรรมชาติโดยชนิด  รูปทรง  ขนาดจำนวนและระยะห่าง
ไม่จำเป็นต้องเท่ากันหรือเหมือนกันให้ใช้สายตาในการพิจารณาสีพันธุ์ไม้วัสดุตกแต่งหมายถึง
(ใช้ตัวเลือกข้อ  6)  เฉลยข้อ  ข  สวนธรรมชาติ
10.พันธุ์ไม้มีสีไม่ฉูดฉาดส่วนมากจะสีเขียวไม่นิยมตัดแต่งพันธุ์ไม้เป็นรูปทรงเรขาคณิต
สระน้ำ แม่น้ำลำธารมีรูปทรงอิสระถนนภายในสวนมักจะสูง ๆ ต่ำ ๆตามระดับพื้นที่ของสวน
จะโค้งเอียงไปตามพื้นที่ของสวนเพื่นำชมสิ่งก่อสร้างภายในสวนเช่น  ศาลา  รุปปั้น  น้ำพุ
เก้าอี้สนาม  ที่กล่าวมาหมายถึงการจัดตกแต่งสวนในข้อใด.  (ใช้ตัวเลือกข้อ  6)  เฉลยข้อ  ข
11. เส้นเป็นสิ่งที่ทำให้สวนมีความแตกต่างกันในด้านความรู้สึกของผู้มองเห็นเส้นตรงในแนว
นอนให้ความรู้สึกในข้อใด.
ก.  เกิดความรู้สึกสงบ  พักผ่อน    ข.  ทำให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหว
ค.  ทำให้เกิดความรู้สึกว่องไวและมีชีวิตจิตใจ    ง.  ทำให้เกิดความรู้สึกช้าและนิ่มนวล
12. เส้นทแยงมุมเส้นขวางเส้นซิกแซก  ทำให้เกิดความรู้สึกในข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  11)  เฉลยข้อ  ค.  ทำให้เกิดความรู้สึกว่องไวและมีชีวิตจิตใจ
13.  เส้นโค้งทำให้เกิดความรุ้สึกอย่างไร.  (ใช้ต้วเลือกข้อ  11)  เฉลยข้อ  ง  ช้าและนิ่มนวล
14. เส้นแนวตั้ง  90  องศา ให้ความรู้สึกอย่างไร. (ใช้ตัวเลือกข้อ  11)  เฉลยข้อ  ข  เคลื่อนไหว
15. ผิวสัมผัสพันธุ์ไม้วัสดุตกแต่งประเภท  หิน  กรวดรูปปั้นมีประโยชน์ในข้อใด.
ก.  ทำให้พันธุ์ไม้และวัสดุตกแต่งโดดเด่น
ข.  ผิวสัมผัสหยาบทำให้เกิดความรู้สึกกล้าแข็ง  บังคับ  โบราณ
ค.  ผิวสัมผัสละเอียดทำให้เกิดความรู้สึกว่ร่าเริงแจ่มใส
ง.  ถุกทุกข้อ
16. สีของพันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งที่ใช้ในสวนหย่อมมีประโยชน์ในข้อใด.
ก.  เพิ่มความสว่างไสวให้สวนหย่อม    ข.  สร้างความกลมกลืนและสวยงาม
ค.  สร้างความโดดเด่นให้แก่สวนหย่อม   ง.  ถูกทุกข้อ
17. บางจุดในสวนหย่อมต้องการให้โดดเด่นต้องใช้สีตัดกันหมายถึงข้อใด.
ก.  สีแดงกับสีเขียว     ข.  สีส้มกับสีน้ำเงิน    ค.  สีเขียวกับสีเหลือง    ง.  ถูกทั้งข้อ  กและ  ข
18. ผู้ออกแบบอาจเลือกใช้วัสดหรือพันธุ์ไม้สีร้อนซึ่งได้แก่สีใดบ้าง.
ก.  สีส้ม     ข.  สีแดง    ค.  สีม่วง    ง.  ถูกทุกข้อ
19. ผูออกแบบอาจเลือกใช้วัสดุพันธุ์ไม้สีเย็นได้แก่สีใดบ้าง.
ก.  น้ำเงิน     ข.  สีเขียว    ค.  สีคราม     ง.  ถูกทุกข้อ
20. การเลือกใช้พันธุ์ไม้ในการจัดสวนหย่อมในโรงเรียนสิ่งที่ควรคำนึงถึงคือข้อใด.
ก.  ปริมาณแสง     ข.  การระบายน้ำ     ค.  การเลือกชนิดของพันธุ์ไม้     ง.  ถูกทุกข้อ
21. ข้อใดคือพันธุ์ไม้ในร่ม.
ก.  เฟิร์น  มอส  บีโกเนีย  พรมกำมะหยี่    ข.  เขียวหมื่นปี  พลูด่าง  หนวดปลาดุก  สับปะรดสี
ค.  สาวน้อยปะแป้ง  ไผ่พิลิปิน  หางกระรอก    ง.  ถูกทุกข้อ
22. ข้อใดคือพันธุ์ไม้ที่ทนแสงแดด.
ก.  ปาล์ม  คุณนายตื่นสาย   ข.  ไทร  ชา    ค.  ไม้แคระ  บอนไซร์      ง.  ถูกทุกข้อ
23. ไม้ยืนต้นเป็นไม้ประธานในสวนข้อใดคือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก.
ก.  พิกุล  ลีลาวดี  กุุมบก  มะกล่ำตาช้าง  ชัยพฤษ  ราชพฤษ  อินทนินบก
ข.  แก้ว  โมก  แสงจันทร์  ยี่เข่ง  เชอร์รี่  มะนาวเทศ  นามแดง
ค.  ขนุน  แคแสด  ชมพูพันธุ์ทิพย์  ประดู่  สาเก  ไทร  เสลา  ตะแบกนา
ง.  ขนุน  พิกุล   ลีลาวดี  ปาล์ม  ไทร  กุมบก  ไม้แคระ  อินทนินบก  นามแดง
เฉลยข้อ  ข
24. ไม้ยืนต้นขนาดกลางหมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  23) เฉลยข้อ  ก.
25. ไม้พุ่มมีลำตันแข้งสูงไม้เกิน  3-4  เมตรตัดแต่งทรงพุ่มได้ได้แก่ข้อใด.
ก.  เข็ม  กาหลง  ราชาวดี  ข.  ปัตตาเวีย  เล็บครุฑ  มะขามเทศ ค.  คุณนายตื่นสาย แพรเซียงไฮ้
ฟ้าประดิษฐ์  ประกากรอง  พลูด่าง  หนวดปลาดุก  ปีกแมลงสาบ   ง.  ถูกทุกกข้อ
26. ข้อใดคือไม้คลุมดิน.  (ใช้ตัวเลือกข้อ  25)  เฉลยตัวเลือก  ค
27. อัญชัญ  พวงชมพู  สายน้ำผึ้ง  ชมนาด  หมายถึงพันธุ์ไม้ชนิดใด.
ก.  ไม้เลื้อย     ข.  ไม้น้ำ     ค.  ไม้พุ่มง.  ไม้คลุมดิน    เฉลยข้อ  ก.  ไม้เลื้อย
28. ชอบขึ้นในที่กลางแจ้งทนต่อการเหยียบย่ำความแห้งแล้งน้ำขังแฉะบางครั้งดูแลง่าย
หมายถึงหญ้าในข้อใด.
ก.  หย้านวลน้อย    ข.  หญ้าญี่ปุ่น     ค.  หญ้ามาเลเซีย    ง.  หญ้าแพรก
29. ขึ้นได้ในสถานที่มีแสงน้อยร่มรำไรชายคาบ้านใต้ต้นไม้ใหญ่ ไม่ชออบน้ำขัง  นิยมใช้ปลูกในสนามหญ้า  สวนหย่อม  ป้องกันการพังทะลายของดิน หมายถึงหญ้าข้อใด                        เฉลยหญ้ามาเลเซีย
30. ข้อใดคือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสวนหย่อมในโรงเรียน.
ก.  หินและกรวด    ข.  เก้าอี้ชุดสนาม  ม้านั่งและชิงช้า  รูปปั้น  ล้อเกรียน  ตะเกียง  สะพานเล็ก ๆ
ค.  น้ำผุ  น้ำผุด  น้ำตกจำลอง  อ่างบัว  กระถางใส่ต้นไม้
31. การตกแต่งสวนไทยควรตกแต่งด้วยเครื่องปั้นดินเผา  ล้อเกวียนส่วนสวนจีนและสวนญึ่ปุ่น
ควรตกแต่งด้วยสิ่งใด.  เฉลย  ตะเกียง  เก๋งจีน  สะพานเล็ก ๆ  ในการตกแต่งต้องมีฉากหลัง
32. ขั้นตอนการจัดตกแต่งสวนหย่อมในโรงเรียนมีดังนี้
1.  การเลือกซื้อพันธุ์ไม้     2.  การเครียมพื้นที่   3.  การปรับหลุมปลูกพันธุ์ไม้
4.  การกำจัดวัชพืช     5.  การวางก้อนหิน   6.  การปลูกไม้ยืนต้น  ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน
7.  การปลูกหญ้า  8.การปูทางเท้า
33. การดูแลรักษาสวนหย่อมในโรงเรียน
1.  การตัดแต่งพันธุ์ไม้   2.การดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า
1.1  การให้น้ำ    1.2  การให้ปปุ๋ย   1.3  โรคและแมลง    1.4  วิธีการตัดหญ้า
3.  การให้ปุ๋ยพันธ์ุไม้ต่าง  ๆ   4.  การป้องกันและกำจัดศัครูพืช   5.  การกำจัดวัชพืช
6.  ซ่อมแซมและเปลี่ยนองค์ประกอบอื่น ๆ