Category Archives: แบบทดสอบรายวิชาการประกอบอาหารไทย ง 30230 ม.4

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่องการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งงอาหาร ง 30230 ม.4 รายวิชาการประกอบอาหารไทย

คำสั่่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  การทำอาหารให้สุกพร้อมที่จะบริโภคหมายถึงข้อใด.
ก.  กาารเตรียมอาหาร    ข.  การหุงต้ม
ค.  การประกออบ       ง.  การปรุง
เฉลยข้อ  ก  การเตรียมอาหาร
2.  การทำอาหาหรให้สุกโดยวิธีการต่าง ๆกันเช่นหุง  ต้ม  ปิ้ง  ย่าง  นึ่ง หมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  1)
เฉลยข้อ  ข  การหุงต้ม
3.  ข้อใดไม่สัมพันกันเกี่ยวกับวิธีการเตรียมอาหาร
ก.  ล้าง  เป็นการใช้น้ำทำความสะอาดโดดยใช้มือถูผิวอาหาร
ข.  สง  เป็นกาารใช้มือช้อนอาหารที่เป็นชิ้นหรือเป็นฝอยขึ้นจากน้ำเพื่อให้สะเด็ด
ค.  เด็ด  เป็นการใช้มีดหรือมือลอกเปลืออาหารออกไป
ง.  หั่น  เป็นการใช้มีดทำให้อาหารขาดออกจากกันเป็นชิ้นตามต้องการ
เฉลยข้อ  ค  เด็ดเป็นการใช้มืออทำให้ก้านหรือใบผักขาดออกจากกัน
4.  เป็นการทำอาหารเป็นชิ้นฝอย ๆโดยมือหนึ่งจับอาหารวางบนเขียงอีกมือหนึ่งกดมีดไปข้างหน้านิดหน่อยยกข้นถี่ๆเเร็วๆๆ  หมายถึงข้อใด.
ก.  ซอย        ข.  บุบ      ค.  ฝาน      ง.  สับ
เฉลยข้อ  ก  ซอย
5.  เป็นการทำอาหารที่อมน้ำให้แห้งโดยแยกน้ำกับอาหารเป็นคนละส่วนใช้มือกำอาหารบีบให้แน่นเพื่อทำให้น้ำในอาหารไหลออกมาหมายถึงข้อใด.
ก.  คั้น         ข.  โขลก        ค.  บุบ         ง.  สง
เฉลยข้อ   ก  คั้น
6.  ถ้วยตวงของแห้งมี  4  ขนาดคือข้อใด.
ก.  1/4   ถ้วย   1/3  ถ้วย  1/2   ถ้วย  ข.  1/4  ถ้วย  2/ 3  ถ้วย 2/4 ถ้วย 1 ถ้วย
ค.  1/2  ถ้วย   1/3  ถ้วย  1  ถ้วย  2  ถ้วย
ง.  1/4  ถ้วย  1/3   ถ้วย  1/2  ถ้วย  และ  1  ถ้วย
เฉลยข้อ   ง
7.  ช้อนตวงมี  4  ขนาดคือข้อใด.
ก.  1/4  ช้อนชา  1/3  ช้อนชา   1/2  ช้อนชา  1  ช้อนชา
ข.  1/4  ช้อนชา  1/2  ช้อนชา  1  ช้อนชา  1  ช้อนโต๊ะ
ค.  1/3ช้อนชา  1/2  ช้อนชา  1  ช้อนโต๊ะ  2  ช้อนโต๊ะ
ง.  1/2  ช้อนชา  1  ช้อนชา  2  ช้อนชา  1  ช้อนโต๊ะ
เฉลยข้อ  ข
8.  เป็นการปรุงอาหารดิบให้สสุกด้วยวิธีการต่าง ๆทำให้อาหารมีสี  รสชาติและกลิ่นของอาหารน่ารับประทานโดยคำนึงถถึงกการสงวนคุณค่าทางอาหารเป็นสำคัญหมายถึงข้อใด.
ก.  การเตรียมอาหาร       ข.  การประกอบอาหาร
ค.  การหุงต้ม                   ง.   การตกแต่งอาหาร
เฉลยข้อ  ข
9.  การประกอบอาหารมีหลายวิธีได้แก่ข้้อใดบ้าง.
ก.  การลวก  การรวน  ข.  การต้ม   การย่าง   ค.  การนึ่ง  การตุ๋น  ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
10. เป็นการทำอาหารให้สุกโดยใส่อาหารลงไปในน้ำเดือดเมื่ออาหารเปลี่ยนสีให้ตักขึ้นหมายถึงวิธีการประกบอาหารในข้้ออใด.
ก.  การลวก       ข.   การรวน      ค.  การต้ม     ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง  ทั้ง  3  วิธีคือวิธีการประกอบอาหาร
11. การทำอาหารให้้สุกดดยนำอาหารใส่หม้อพร้อมกับน้ำแล้วตั้งไฟใหห้เดือด
(ใช้ตัวเลือกข้อ  10)  เฉลยข้อ  ค  การต้ม
12. การทำอาหารให้สุกโดยยนำอาหารใส่หม้อพร้อมกับน้ำเมื่อจวนสุกรินน้ำออกให้หมดและตั้งไฟต่อไปจนสุกหมายถึงข้อใด.
ก.  การผัด     ข.  การหุง      ค.  การเเจียว     ง.  การทอด
เฉลยข้อ  ข   การหุง
13. การทำอาหารชนิดเดียวหรือหลายชนิดสุกรวมกันเป็นอาหารชนิดเดียวมีรสชาติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยยใส่อาหารลงในน้ำมันหรือกะทิร้อน ๆหมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  12) เฉลยข้อ  ก  การผัด
14. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการจัดอาหาร
ก.  อาหารประเภททอดหรือผัดควรใส่จานกลมหหรือจานเปลโดยไม่ตักกให้ล้นถึงขอบจาน
ข.  อาหารที่มีน้ำควรใส่ถ้วยใหญ่ก้นลึกโดยไม่ตักให้ล้นถึงขอบถ้วย
ค.  อาหารประเภทเครื่องจิ้มคควรใส่ถ้วยเล็กแล้ววางบนจานแบนใหญ่ที่มีผักสดหรือผักต้มวางเรียงไว้โดยรอบ
ง.  อาาหารหวานที่เป็นน้ำควรใส่ถ้วยกระเบื้องก้นลึกมีจานรอง
เฉลยข้อ  ง  อาหารหวานประเภททน้ำให้ใส่ถ้วยแก้วมีจานรอง
15. ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับการตกแต่งอาหาร.
ก.  จัดแกะสลักมาวางไวในจานการนำมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวามาวางไว้ในจาน
ข.  การแกะสลักพืชผักมาใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร
ค.  การใช้สีม่วงจากอัญชัยมาใส่ในแป้ง  การักแป้งใส่แม่พิมพ์รูปแบบการทำอาหารเป็นคำ ๆ
ง.  ถุกทุกข้อ
16.

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่องการบริการอาหาร ง 30230 ม.4 รายวิชาการประกอบอาหารไทย

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  การบริการอาหารหมายถึงข้อใด.
ก.  การจัดโต๊ะอาหารและอุปกรณ์รับประทานอาหารให้พร้อมสำหรับการรับประทานอาหาร
ข.  การเสิร์ฟอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆและจัดตกแต่งให้ผู้รับประทาน
ค.  การจัดอุปกรณ์พร้อมรับประทานให้สมาชิกในครอบครัวและการจัดเลี้ยงในรูปแบบต่าง ๆเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับประทานมีความสุขและสร้างบรรยากาศที่ดี
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ   ง
2.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร.
ก.  ให้จัดวางเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอกับผู้รับบริการวางจานไว้หน้าผู้รับประทาน
ข.  วางช้อนไว้ทางด้านขวาของจาน
ค.  วางส้อมด้านซ้ายของจาน
ง.  วางแก้วน้ำด้านซ้ายมือเยื้องไปด้านบนของจาน
เฉลยข้อ  ง  ในการวางแก้วน้ำต้องวางด้านขวามือเยื้องไปด้านบนของจาน
3.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการบริการอาหารในครอบครัว
ก.  ผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าจะบริการผู้ที่มีอาวุโสมากกว่า
ข.  รินน้ำลงในแก้วของผู้รับประทานอาหารประมาณ  3/4  ของแก้วให้ครบทุกแก้ว
ค.  จัดวางอาหารบนโต๊ะตามความสะดวกโดวางอาหารประเภทต้มไว้ตรงกลางอาหารทอดผัดยำวางโดยรอบ  การบริการอาหารประเภทต้มให้อุ่นก่อนเสิร์ฟ  ขณะบริกาอาหารให้ยืนเบี่ยงตัวค้อมเล็กน้อยมือไม่จุ่มอาาหาร  ซ้อมผู้รับประทานหล่นตกให้ผู้บริการเก็บไปแล้วนำมาบริการใหม่
ง.  ถูกทุกข้อ
4.  การจัดเลี้ยงแบ่งออกเป็น  2  ประเภทใหญ่ ๆ คือ
ก.  การจัดเลี้ยงแบบไทย   แบบบุฟเฟ่ต์
ข.  การจัดเลี้ยงแบบไทย  การจัดเลี้ยงแบบสากล
ค.  การจัดเลีัยงแบบขันโตก  การจัดเลี้ยงแบบออกร้าน
ง.  การจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์  การจัดเลี้ยงแบบค็อกเทล
เฉลยข้อ  ข
5.  การจัดเลี้ยงข้อใดใช้เฉพาะกับพระสงฆ์เท่านั้น
ก.  การจัดเลี้ยงอาหารแบบนั่งพื้นมีสำรับเฉพาะตัว
ข.  การจัดเลี้ยงอาหารแบบนั่งรวมกันเป็นวง
ค.  การจัดเลี้ยงอาหารแบบขันโตก
ง.  การจัดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
เฉลยข้อ  ก
6.  การจัดเลี้ยงอาหารเพื่รับรองแขกผู้มีเกียรติหรือสมโภชซึ่งเป็นประเพณีภาคเหนือหมายถึงการจัดเลี้ยงแบบใด(ใช้ตัวเลือกข้อ 5)เฉลยข้อ  ค
7.  ข้อใดคือการจัดเลี้ยงแบบช่วยเหลือตัวเอง
ก.  การจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์    ข.  การจัดเลี้ยงแบบค็อทเทล
ค.  การจัดเลี้ยงแบบออกร้าน และ  การจัดเลี้ยงแบบปิกนิค   ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ   ง
8.  การจัดเลี้ยงอาหารแบบสากลแบ่งเป็น  2  ประเภทใหญ่ๆคือข้อใด.
ก.  การจัดเลี้ยงแบบช่วยเหลือตนเอง  การจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์
ข.  การจัดเลี้ยงแบบช่วยเหลือตนเอง  การจัดเลี้ยงแบบมีผุ้บบริการ
ค.  การจัดเลี้ยงแบบปิกนิค  การจัดเลี้ยงแบบออกร้าน
ง.  การจัดเลี้ยงแบบค็อทเทล  การจัดเลี้ยงแบบออกร้าน
เฉลยข้อ  ข
9.  กการจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน  บริการอาหารบนเครื่องบิน  อาหารในโรงแรม
เป็นการจัดอาหารสากลแบบใด                                                                       ก.  การจัดเลี้ยงแบบมีผู้บริการ   ข.  การจัดเลี้ยงแบบขันโตก
ค.  การจัดเลี้ยงแบบนั่งรวมกันเป็นวง   ง.  การจัดเลี้ยงแบบออกร้าน
เฉลยข้อ  ก  การจัดเลลีัยงแบบมีผู้บริการ
10. ข้อใดคืออุปกรณ์ใการจัดอาหารค่ำ.
ก.  ขวดพริกไทย  ส้อมและช้อน  จานอาหารหลัก
ข.  มีดออเดิฟ  ช้อนชุป  มีดเนื้อ  ค.  ส้อมเนื้อ  ส้อมออเดิฟ  จานขนมปัง
แก้วน้ำดื่ม  แก้วไวน์แดง  แก้วไวน์ขาว   ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
สรุปการบริการอาหารในการจัดเลี้ยงรูปแบบต่าง ๆ
1.  การจัดเลี้ยงแบบไทย
การจัดเลี้ยงแบบไทยพบโดยทั่วไปมี  3  รูปแบบ  ดังนี้
1.1  การจััดเลี้ยงอาหารแบบนั่งพื้นมัสำรับเฉพาะตัว  กับพระสงฆ์เท่านั้น
1.2  การจัดเลี้ยงอาหารแบบนั่งรวมกันเเป็นวง
1.3   การจัดเลี้ยงอาหารแบบขันโตก
2.  การจัดเลี้ยงอาหารแบบสากล
2.1  การเลี้ยงอาหารแบบช่วยเหลือตัวเอง
-การจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์
-การจัดเเลี้ยงแบบค็อทเทล
-การจัดเลี้ยงแบบออกร้าน
-การจัดเลี้ยงแบบปิคนิค
2.2  การจัดเลี้ยงแบบมีผู้บริการ  ส่วนใหญ่เป็นการจัดเลี้ยงในห้องอาหาร
หรือโรงแรมต่าง ๆซึ่งมีบริการยกอาหารและเครื่องดื่มมาเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะ
การจัดเลี้ยงแบบมีผู้บริการจะพบในการจัดเลี้ยงอาหารเช้า  กลางวัน  อาหารค่ำแบบชุด  การจัดเลี้ยงบนเครื่องบิน  และการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่องอาหารจานเดียวและขนมหวาน ง 30230 ม.4 รายวิชาการประกอบอาหารไทย

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  อาหารจานเดียวหมายถึงข้อใด.
ก.  ในการจัดสำรับมีเพียงอาหารชนิดเดียว
ข.  อาหารปรุงสำเร็จ  1  จานมีปริมาณได้เพียงพอที่จะรับประทานได้อิ่ม  1  มื้อโดยไม่ต้องรับประทานอาหารอื่นร่วมด้วย
ค.  อาหารปรุงสำเร็จ  1  จานรับประทานร่วมกับอาหารชนิดอื่นเพื่อให้ได้คุณค่าอาหารครบทั้ง  5  หมุ่
ง.  อาหารใน  1  จานมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานรวมทั้งผลไม้มีคุณค่าอาหารครบ  5  หมู่มีสารอาหารครบทั้ง  6  ชนิด
เฉลยข้อ  ข
2.  ข้อใดคืออาหารจานเดียว.
ก.  ส้มตำ  ไก่ย่าง  ข้าวเหนียว    ข.  ข้าวสวย  ไข่เจียว  ต้มจืด  เงาะ
ค.  ข้าวผัด  ก๋วยเตี๋ยว  ผัดไทย  บะหมี่    ง.  ข้าวสวย  ผัดเปรี้ยวหวาน  ต้มยำ
เฉลยข้อ  ค 
3.  ข้อใดคือหลักการประกอบอาหารจานเดียว.
ก.  มีประโยชน์มีคุณค่าครบ  5  หมู่เหมาะกับเพศและวัยผู้รับประทาน
ข.  ประหยัดในการประกอบอาหารต้องเลือกอาหารตามฤดูกาล
ค.  ปลอดภัยควรเลือกเครื่องปรุงที่สดใหม่นอกจากนี้ยังน่ารับประทานจัดตกแต่งจานอาาหรให้น่ารับประทาน
ง.  ถูกทุกข้อ    เฉลยข้อ  ง  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
4.  เพราะเหตุผลใดจึงมีการวางแผนในการทำอาหารจานเดียว.
ก.  ประหยัดเวลา    ข.  ประหยัดแรงงาน  ประหยัดค่าใช้จ่าย
ค.  ได้ผลงานที่มีคุณภาพ  และเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
ง.  ถูกทุกข้อ
ใช้ตอบคำถามในข้อ  5
1.  กำหนดรายการอาหารและเครื่องปรุงที่จะใช้
2.  สำรวจออาหารสดอาหารแห้งและเครื่องปรุงที่มีอยู่แล้ว
3.  เตรียมอาหารสดและอาหารแห้งเครื่องปรุงรสและอุปกรณ์
4.  ประกอบอาหารตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
5.  จัด  ตกแต่งอาหารให้น่ารับประทาน
6.  เก็บล้างอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารและทำความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน
5.  ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการวางแผนประกอบอาหารจานเดียวจากก่อนไปหลัง
ก.  1   2   3  4   5   6       ข.  2   1   3    4   5  6
ค.  1   3   2   4   5  6       ง.  3    2   1   4   5   6
เฉลยข้อ    ก    1   2   3    4   5    6
6.  ข้าวสวย   น้ำมันพืช  กระปิ  ไข่ไก่  กุ้งแห้ง  หอมแดงซอย  มะม่วงดิบ  แตงกวา  ผักชีจีน  กุ้งหวาน  มะนาว  หมายถึงเครื่องปุงอาหารจานเดียวในข้อใด.
ก.  ข้าวคลุกกะปิ     ข.  ข้าวมันไก่     ค.  หมี่กะทิ     ง.  ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ากุ้ง
เฉลยข้อ  ก   ข้าวคลุกกะปิ
7.  กุ้งสด  คะน้า  ข้าวดพดอ่อน  เห็ดฟาง  แป้งข้าวโพด  น้ำมันพืช  น้ำตาลทราย  กระเทียมสับ  น้ำปลา  ซีอิ้วขาว  หมายถึงเครื่องปรุงอาหารชนิดใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  6) เฉลยข้อ  ง  ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ากุ้ง
8.  ข้าวสวยไข่ไก่  ไส้กรอก  ข้าวโพด  ถั่วฝักยาว  แครอท  กระเทียมมสับ  น้ำมันพืช  ซอส  น้ำตาลทราย  หมายถึงอาหารชนิดใด.
ก.  ข้าวคลุกกะปิ     ข.  ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ากุ้ง    ค.  ข้าวมันไก่  ง.  ข้าวผัดสามสี
เฉลยข้อ  ง  ข้าววผัดสามสี
9.   อาหารหวานหรือขนมหวานหมายถึงข้อใด.
ก.  อาหารว่างที่รับประทานพร้อมเครื่องงดื่ม
ข.  อาหารที่มีรสหวานนิยมรับประทานหลังอาหาร
ค.  เป็นอาหารที่มีรสหวานนิยมผสมกับ  ไข่  แป้ง  น้ำตาล  มะพร้าว  นม
ง.  ถูกทั้งข้อ  ข  และ  ค
เฉลยข้อ   ง
10. กล้วยน้ำหว้า  มะพ้าวขุด  น้ำตาลเลือป่น  ใบเตย หมายถึงขนมหวานในข้อใด.
ก.  กล้วยบวชชี      ข.  ขนมกล้วย     ค.   ข้าวต้มมัด    ง.  กล้วยปิ้ง  เฉลยข้อ ก
11. แห้วต้ม  หัวกะทิ  แป้งงมัน  น้ำตาลทราย  เกลือป่น  น้ำ  สีผสมอาหารหมายถึงขนมในข้อใด.
ก.  กล้วยบวชชี     ข.  แกงบวชฟักทอง   ค.  ทับทิมกรอบ   ง.รอดช่องกะทิ
เฉลยข้อ  ค  ทับทิมกรอบ
12. ข้อใดคือหลักการตกแต่งอาหาร
ก.  การแกะสลักมาาจัดวางในจานอาหาร
ข.  การนำแตงกวาและมะเขือซึ่งมีรุปร่างต่างกันมาจัดวางในจานเดียวกกัน
การแกะสลักพืชผักมาทำเป็นภาชนะใส่อาหาร  การใช้สีที่สกัดจากดอกอัญชัญ
ค.  การตักข้าวใส่แม่พิมพ์รูปแบบต่าง ๆ กดเบาๆแล้วเคาะออก  การทำอาาหรเป็นคำๆเพื่อความสะดวกในการรับประทานอาหาร
ง.  ถูกทุกข้อ

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่องอาหารทดแทนและอาหารเสริม ง 30230 ม.4 รายวิชาการประกอบอาหารไทย

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกาากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  ในปัจจุบันอาหารประเภทเนื้อสัตว์มีราคาสูงจำเป็นต้องหาอาหารทดแทนที่มีโปรตีนทัดเทียมกันแต่ราคาถูกอาหารทดแทนเนื้้อสัตว์คือข้อใด.
ก.  ถั่วเขียว      ข.  ถั่วเหลือง      ค.  ถั่วแดง  ถั่วดำ    ง.  ถูกททุกข้อ
เฉลยข้อ    ง  ถั่วเมล็ดแห้งทุกชนิด
2.  อาหารทดแทนหมายถึงข้อใด.
ก.  อาหารชนิดหนึ่งที่หาง่ายและราคาถูกกว่าอีกชนิดหนึ่งซึ่งนำมาเสริมหรือใช้แทนอาหารชนิดเดิม
ข.  เป็นอาหารที่นำมาเพิ่มเติมในอาหาารที่บริโภคปกติเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วยตามทีี่ร่างกายต้องการ
ค.  อาหารชนิดต่าง ๆในอาหารหลัก  5  หมู่สามารถประกอบได้ในครัวเรือนและนำมาเสริมให้แก่ทารกตั้งแต่  3  เดือนขึ้นไป
ง.  อาหารเสริมกึ่งสำเร้จรูปที่สามารถผลิตได้เองในครอบครัวประกอบด้วยข้าวคั่วถั่วคั่วงาคั่ว
เฉลยข้อ  ก
3.  อาหารเสริมหมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  2) เฉลยข้อ  ข
4.  อาหารเสริมตามวัยหมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  2)  เฉลยข้อ  ค
5.  อาหารเสริมที่ผลิตเองในครอบครัวหมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ 2)  ง
6.  อาหารในข้อใดที่จัดว่าเป็นอาหาารทดแทนหรืออาหารเสริม
ก.  ข้าวบด     ข.  นมโคสด    ค.  นมถั่วเหลือง    ง.  สลัดผักสด   เฉลยข้อ  ค
7.  ข้อใดไม่ใช่เป็นผลผลิตของถั่วเมล็ดแห้ง
ก.  ขนมเทียนแก้ว   ข.  ขนมลืมกลืน   ค.  เต้าส่วน  ง.  ข้าวฟ่าง  เฉลยข้อ  ง
8.  อาหารชนิดใดที่เรียกว่า  อาหารเสริมตามวัย
ก.  นมผง    ข.  ปลาป่น    ค.  ข้าวคั่ว     ง.  กล้วยบด    เฉลยข้อ  ง
9.  อาหารชนิดใดใช้แทนกันได้
ก.  โปรตีนเกษตรแทนเนื้อสัตว์     ข.  เต้าหู้แทนข้าวและแป้ง
ค.  ผลไม้สุกแทนน้ำตาลและน้ำ    ง.  ถั่วงอกแทนถั่วฝักยาว
เฉลยข้อ  ก 
10. อาหารประเภทต้มยำที่่ต้องใช้มะนาวถ้าไม่มีมะนาวใช้ผลไม้ชนิดใดแทน
ก.  มะขามป้อม    ข.  มะยงชิด    ค.  มะปรางดิบ      ง.  มะเขือเทศ  เฉลยข้อ  ง
11. ถั่วงอกหัวโตทำมาาจากพืชชนิดใด.
ก.  ถั่วเเขียว     ข.  ถั่วเหลือง     ค.  ถั่วลิสง     ง.  ถั่วแดง   เฉลยข้อ  ก
12. ถั่วเหลืองแห้ง  1  ถ้วยมีคุณค่าเท่ากับอาหารชนิดใดในปริิมาณ  1  ถ้วยเช่นเดียวกัน
ก.  เนื้อสัตว์        ข.  กะทิ         ค.  เนย       ง.  นม     เฉลยข้อ  ก
13. อาหารต่อไปนี้ข้อใดที่ให้สารอาหารประเภทโปรตีนมากที่สุด
ก.  ถั่วเหลือง     ข.  เนื้อปลา     ค.  เนยแข็ง     ง.  ไข่     เฉลยข้อ   ก
14. ในถั่วเหลืองมีน้ำย่อยทำลายสารชนิดใด
ก.  วิตามินเออและซี     ข.  วิตามินอี     ค.  วิตามินซี    ง.  เกลือแร่
เฉลยข้อ  ง เมืื่อนำถั่วงอกมาสับละเอียดหรือสับให้ถูกอากาศจะทำให้วิตามินซีเสื่อมลงเพราะในถั่วเหลืองมีน้ำย่อยชนิดหนึ่งซึ่งจะทำลายวิตามินซีเเมื่อถูกอากาศทำให้วิตามินซีเสื่อมลง

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่องครัวและอุปกรณ์การทำครัว ง 30230 ม.4 รายวิชาการประกอบอาหารไทย

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X)) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  ส่วนใดของบ้านที่มีกิจกรรมมากที่สุดในแต่ละวันง
ก.  ห้องน้ำ   ข.  ห้องครัว     ค.  ห้องนอน     ง.  ห้องพักผ่อน
อาหารเป็นห้องที่ใช้มากที่สุดเพราะใน  1  วันรับประเฉลยข้อ  ข  ห้องครัวเพราะเป้นสสถานที่ประกอบอาหารหรือรับประทานทนอาหาร  3  มื้อ
2.  ที่คว่ำชามควรวางในตำแหน่งใดของห้องครัว.
ก.  อยู่ทางซ้ายมือของอ่างล้าง    ข.  อยู่ทางขวามือของอ่างล้าง
ค.  อยู่ทิศทางที่มีแดดส่องถึง   ง.  อยู่ใกล้ ๆ เตาหุงต้ม
เฉลยข้อ  ข  อยูทางขวาของอ่างล้าง
3.  เพราะเหตุผลใดจึงจ่ายของสดสัปดาห์ละ  1-2  ครั้ง.
ก.  ประหยัดเงิน    ข.  ประหยัดเวลา     ค.  ได้อาหารสดและใหม่
ง.   ถุกทั้งข้อ  ก และ ข   เฉลยข้อ  ง
4.  ข้อใดคืออุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน.
ก.  อ่างล้างหรือที่ล้าง    ข.  ที่คว่ำชาม  ตู้เก็บถ้วยชาม  โต๊๊ะประกอบอาหารค.  ตุ้เย้น  เตาหุงต้ม   ง.  ถูกทุกข้อ     เฉลยข้อ  ง
5.  อุปกรณ์ครัวในข้อใดทีี่จัดอยุ่ในประเภทจำเป็นมาก.
ก.   เตา  กระทะ  ตะหลิว    ข.  ช้อนไม้  คีีมจับอาหาร
ค.  ขันน้ำ  ชามแก้ว   กระชอน     ง.  ทัพพี  พายยาง   ถาดอบ
เฉลยข้อ   ก  เตา  กระทะ  ตะหลิว
6.  หลังจากใช้เตาแก๊สแล้วทุกครั้งควรทำความสะอาดอย่างไร.
ก.  ใช้ผ้าสะอาดเช็ดหลาย  ๆ ครั้ง   ข.  ขัดด้วยฝอยขัดแล้วใช้ผผ้าสะอาดเช็ด
ค.  ใช้ฟองน้ำฟอกสบู่หรือผงวักฟอกเช้ดแล้วใช้ผ้าสะอาดเช้ดให้แห้ง
ง.  ใช้ผ้าหรือฟองน้ำเช็ดถูเฉพาะที่รอยเปื้อนเท่านั้น
เฉลยข้อ  ค
7.  ถ้าต้องการเก็บผักในตู้เย็นควรเก็บในช่องไหนของตู้เย็น.
ก.  ใต้ช่องแข็ง    ข.  ชั้นบนสุด     ค.  ชั้นกลาง  ง.  ชั้นล่างสุด   เฉลยข้อ  ง
8.  ภาชนะชนิดใดไม่ควรนำไปทำแกงส้ม.
ก.  หม้อเคลือบ     ข.  หม้อออะลูมิเนียม   ค.  หม้อสแตนเเลส
ง.  หม้อที่ไม่มีฝาปปิด   เฉลยข้อ   ค
9.  ข้อใดคือวิธีทำความสะอาดรอยไหม้หม้อเคลือบ.
ก.  ใช้ฟองน้ำถูให้รอยไไหม้หายไป    ข.  ใช้ผ้าล้างชามถูให้รอยไหม้หายไป
ค.  ใข้เหล็กหรือโลหะขูดรอยไหม้แล้วใช้น้ำสะอาดล้าง
ง.  ใช้เบกิ้งโชดา  1  ช้อนชาผสมน้ำเล็กน้อยเทน้ำร้อนลงในหม้าอนำไปตั้งไฟรอยไหม้จะหายไป    เฉลยข้อ  ง
10. กระทะและมีดเป็นเครื่องครัวที่ทำด้วยเหล็กมีส่วนผสมของโลหะในข้อใด.
ก.  ทองแดง  โครเมียม     ข.  นิเกิล  ทองเหลือง
ค.  นิเกิล  โครเมียม        ง.  ทองเหลือง  ทองแดง   นิเกิล
เฉลยข้อ  ค  นิเกิล  โครเมียม
11. ข้อใดคือวิธีทำความสะอาดเครื่องครัวที่เป็นเครื่องเงิน.
ก.  เอาน้ำใส่หม้อลูมิเนียมเติมโชดาซักผ้า  2  ช้อนชาเอาเครื่องเงินลงต้มในหม้อที่ร้อนเช็ดให้แห้งแแล้วขัดด้วยผงขัดเงินแล้วเช็ดด้้วยผ้านุ่ม ๆ
ข.  เอาแช่ไว้ในน้ำต้มมันฝรั่ง  1  ชั่วโมงแล้วนำขึ้นล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้ง
ค.  ใส่เครื่องเงินลงไปในนมเปรี้ยว  1  ชั่วโมงแล้วล้างธรรมดาเช็ดให้แห้ง
ง.  ถูกทุกข้อ    เฉลยข้อ  ง
11. ภาชนะในครัวข้อใดไม่มีปฏิกริยากับอาหาารที่เป็นกรด.
ก.  เครื่องเงิน      ข.  เครื่องเหล็ก      ค.  เครื่องอลูมิเนียม    ง.  ถูกทั้ง  ข  ค
เฉลยข้อ  ง  เครื่องเหล็กและเครื่องอะลูมิเนียม

12. เครื่องใช้ทีเป็นอลูมิเนียมควรทำความมสะอาดอย่างไร.
ก.  ขัดด้วยสก๊อตไบร์และสบู่    ข.  ขัดด้วยสก๊อตไบรืและวิม
ค.   ขัดด้วยฝอยขัดและผงซักฟอก     ง.  ข้ดด้วยฝอยขัดและสก๊อตไบร์
เฉลยข้อ  ก  ขัดด้วยฝอยขัดสก๊อตไบร์และะสบู่
13. หม้อหุงต้มชนิดใดเก็บรักษาง่าย
ก.  หม้อเคลือบ     ข.  หม้ออะลูมิเนียม     ค.  หม้อมีหู     ง.  หม้อไม่มีหุ
เฉลยข้อ   ข   หม้ออะลูมิเนียม
14. ก่อนใช้เต่าแก๊สสต้องปฏิบัติอย่างไร.
ก.  เปิดสวิตซ์ที่เตา         ข.  จุดไม้ขีด        ค.  เปิดวาวล์ที่ถังแก๊ส
ง.  เปิดสวิสและจุดไม้ขีดพร้อม ๆ กัน     เฉลยข้อ  ค
15. ภาชนะชนิดใดที่ดุดกลิ่นอากาศมากที่สุด
ก.  เคลือบ       ข.  พลาสติก       ค.  แก้ว     ง.  ทองแดง      เฉลยข้อ  ข
16. ควรใช้อุปกรณ์ชนิดใดในการทำมัันเชื่อม.
ก.  ถาด  หม้อหุงข้าาว  มีด     ข.  กระทะทอง  ช้อนไม้  มีด
ค.  หม้อตุ๋น  ตะแกรง  มีด     ง.  ลังถึง  มีด  กระชอน
เฉลยข้อ   ข  กระทะทอง  ช้อนไม้  มีด
17. ถ้าขาดที่ร่อนแป้งควรใช้อะไรแทน
ก.  กระจาด    ข.  กระด้ง     ค.  กระชอน     ง.   ทัพพีโปร่ง    เฉลยข้อ   ค
18. ข้อใดคือการทำความมสะอาดเครื่องแก้ว
ก.  แปรงพลลาสติชุบผงซักฟอก   ข.  ฝอยเหล็กกับผงซักฟอก
ค.  ฟองน้้ำชุบผงซักฟอก      ง.  ฟองน้ำและสบุ่ถูด้วยมือ
เฉลยข้อ  ง  ควรล้างด้วยน้ำสบุู่อุ่น ๆแลล้วใช้เกลือผสมมน้ำลลงในแก้วเขย่าล้างให้สะอาดเนื้อแก้วจะใส
19. ชามมออ่างชนิดใใดที่เหมาะสำหรับใช้เป็นชามผสมมากที่สุด
ก.  ชามอ่างเคลือบ     ข.  ชามอ่างพลาสติก
ค.  ชามอ่างอลุมิเนียม    ง.  ชามอ่างสแตนเลส    เฉลยข้อ  ง
20. หลักการทำความสะอาดห้องครัวเพิ่มเติม
20.1  ทำความสะอาดข้างฝา  เพดาน  เดือนละ  2  ครั้ง
20.2  จัดตู้ถ้วยชาม  ตู้เก็บของแห้งต่างๆ   สัปดาห์ละ  1  ครั้ง
20.3นำอาหารแห้งชนิดต่าง ๆเช่่น  กะปิ  น้ำปลา  แป้ง  ปลาเค็ม  ถั่วเมล็งแห้งออกผึ่งแดดสัปดาห์ละ  1  ครั้ง

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร ง 30230 ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อทีู่กที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  การสุขาภิบาลอาหารหมายถึงข้อใด.
ก.  การทำให้อาหารที่จะบริโภคให้มีความปลอดภัย
ข.  วิธีการทุกอย่างที่ทำให้อาหารพร้อมที่จะบริโภค
ค.  การทำให้อาหารสุกโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น  การหุง  ต้มปิ้ง  ย่าง  นึ่ง  ทอด
ง.  การจัดอาหารสำหรับบริโภคมีคุณค่าครบ  5  หมู่และมีสารอาหารครบถ้วน
เฉลยข้อ  ก  การทำให้อาหารที่จะบริโภคให้มมีความปลอดภัย
2.  อาหารจะสะอาดและปลอดภัยขขึ้นอยู่กับอะไรเป็นสำคัญ
ก.  ความสะอาดของอาหาร    ข.  ตลาดที่จำหน่ายอาหาร
ค.  การปฏิบัติตามสุขาภิบาลอาหาร ง. การดูแลรักษาอาหารให้สะอาดและสด
เฉลยข้อ  ค  การปฏิบัติตามสุขขาภิบาลอาหาาร
3.  ควรทำความสะอาดบริเวณที่ปรุงอาหารหรือพื้นครัวด้วยวิธีใด.
ก.  เช็ดถูทุกครั้งที่ปรุงเสร็จ    ข.  เช็ดถูุตรงรอยเปื้อนทุกวัน
ค.  ใช้ผงขัดคราบน้ำมันทุกครั้งที่เช็ดถู   ง.  ทำความสะอาดทุกครั้งที่สกปรก
เฉลยข้อ  ก  เช็ดถูทุกครั้งที่ปรุงเสร็จ
4.  ส่วนใดของบริเวณที่ใช้ปรุงอาหารหรือในครัวต้องทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้ง
ก.  พื้นห้อง   ข.  บริเวณที่ปรุงอาหาร    ค.  ประตู หน้าต่าง  ง.  ฝา  เพดาน  ถูก
5.  ฝาครอบเหนือเตาควรทำอย่างยิ่งในกรณีใด.
ก.  มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก   ข.  อากาศถ่ายเทน้อย
ค.  เมื่อต้องการความสะว่าง    ง.  ห้องทึบด้านบน
เฉลยข้อ  ข  อากาศถ่ายเทได้น้อย
6.  ภาชนะพลาสติกไม่ควรใช้กับอาหารชนิดใด.
ก.  อาหารร้อนและไขมัน    ข.  อาหารประเภทแกง
ค.  อาหารประเภทของแห้ง    ง.  อาหารที่เป็นสีและของมีไขมัน
เฉลยข้อ  ก  อาหารร้อนและไขมัน
7.  สารตะกั่ว  สารบอแรกซ์และปรอทถ้ามีสะสมในร่างกายมาก ๆจะทำให้เกิดโรคอะไร
ก.  กระเพาะอาหาร       ข.  ลำไส้        ค.  วัณโรค       ง.  มะเร็ง 
เฉลยข้อ  ง
8.  การใช้เขียงที่มีรอยแตกมีโทษอย่างไร.
ก.  ทำความสะอาดยาก   ข.  เป็นที่สะสมของเชื้อโรค
ค.  มีเชื้อราติดอยุ่และจะปนกับอาหาร  ง.  ทำให้เกิดโรคติดต่อทางเดินอาหาร
เฉลยข้อ  ข  เป็นที่สะสมของเชื้อโรค
9.  เมื่อนำกระดาษหรือผ้าที่ทาขมิ้นนำไปแช่น้ำที่ผสมกับอาหารถ้าผ้าหรือกระดาาเปลี่ยนสีแสดงว่าอาหารนั้นมีสารชนิดใดเจือปนอยู่
ก.  สารกำมะถัน    ข.  สารปรอท  ค.  สารตะกั่ว     ง.  สารบอแรกซ์
เฉลยข้อ  ง  สารบอแรกซ์
10. อาหารในข้อใดมีสารบอแรกซ์เจือปนอยู่.
ก.  ลูกชิ้น       ข.  ไส้กรอก        ค.  หมูยอ  หมูกรอบ       ง.  ถูกทุกข้อ
11. อาหารชนิดใดมีดินประสิวเจือปนมากกว่าอาหารชนิดอื่น
ก.  กุนเชียง        ข.   ปลาป่น       ค.  เนื้ออบ      ง.  หมูกกรอบ
เฉลยข้อ  ก  กุนเเชียงเพราะดินประสิวทำให้อาาหารมีสีแดงสวยน่ารับประทานผู้บริโภคจึงนิยมซื้อ
12. ซอสมะเขือเทศราคาถูกส่วนใหญ่เป็นส่วนผสมของอะไร.
ก.   มะละกอแทนมะะเขือเทศสุก    ข.  ดินประสิวเพื่อเพิ่มสีแดง
ค.  ผงชูรสแทนน้ำตาล    ง.  แป้งงกับสี.
เฉลยข้อ  ง  เป็นส่วนผสมของงแป้งกับสี
13. ข้อใดคืออาหารที่ใส่สารฟอกสี.
ก.  ยอดมะพร้าวอ่อน    ข.  น้ำตางทรายขาว
ค.  ลูกชิ้น  กุนเชียง    ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข    เฉลยข้อ  ง
14. ข้อใดคืออาหารที่มีส่วนผสมของผงชูรส.
ก.  ซุปก้อน     ข.  ซีอิ้ว     ค.  ซอสราคาถูก  น้ำปลาราคาถูก   ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ   ง
15. ไม่ควรใช้ผงเนื้อเปื่อยผสมกับเนื้อที่เปื่อยยากควรทำให้เนื้อเปื่อยโดยวิธีการใด.
ก.  การต้ม           ข.  การตุ๋น          ค.   การปิ้ง         ง.  การย่าง
เฉลยข้อ    ข.  การตุ๋น  การตุ๋นควรระวังเกี่ยวกับการรักษาคุณค่าทางอาหารไว้
16. การตุ๋นอาหารนานเกินไปจะเกิดผลอย่างไร.
ก.  อาหารเปื่อยเละ   ข.  เสียคุณค่าทางอาหาร   ค.  เสียรสชาติและรูปร่างของอาหาร    ง.  เพิ่มวิตามิน เกลือแร่และคุณค่าอื่นๆของอาหาร
เฉลยข้อ   ข  เสียคุณค่าทางอาหาร
17. อาหารชนิดใดไม่ทำให้สุกก็รับประทานได้.
ก.  นม      ข.   ไข่       ค.  ผัก     ง.  เนื้อสัตว์บางชนิด    เฉลยข้อ   ค
18. การล้างผักด้วยวิธีนำมาแช่น้ำด่งทับทิมจะมีผลต่ออาหารอย่างไร.
ก.  สูญเสียวิตามินบีและซี    ข.  เพิ่มวิตามินบีและซี
ค.  ทำลายยาฆ่าแมลง    ง.  ดีกว่าแช่ด้วยน้ำส้ม   เฉลยข้อ  ก
19. เพราะเหตุใดจึงต้องปอกเปลือกส้มเขียวหวานก่อนนำมาคั้น.
ก.  เพื่อให้รสชาติของน้ำส้มมีความอร่อยเข้มข้น
ข.  เพื่อให้สีของน้ำส้มมีสีสดเป็นธรรมชาติ   ค.  ป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นผิวส้ม
ง.  ป้องกันยาฆ่าแมลง    เฉลยข้อ   ง เพื่อไม่ให้ยาฆ่าแมลงปนในน้ำส้ม
20. กลไกลสำคัญในการสุขาภิบาลอาหารขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อใด.
ก.  ความสะอาดของอาหารและพื้นที่การปฏิบัติ
ข.  ผู้ประกอบอาหารและผู้เสิร์ฟ
ค.  ขั้นตอนการประกอบอาหาร
ง.  เทคนิคการปรุงอาหาร
เฉลยข้อ  ก  ความสะอาดของอาหารและพื้นที่ปกิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่องการสงวนคุณค่าของอาหารและการหุงต้มอาหารทั่วๆไป ง 30230 ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  การทำอาหารให้สุกพร้อมที่จะบริโภคได้หมาายถึงข้อใด.
ก.  การเตรียม   ข.  การหุงต้ม     ค.  การประกอบ ง.  การปรุง  เฉลยข้อ  ก
2.  การรทำอาาหารให้สุกโดยวิธีการต่าง ๆ หุง  ต้ม  ปิ้ง  ย่าง  นึ่ง หมายถึงข้อใด(ใช้ตัวเลือกข้อ  1)  เฉลยข้อ   ข การหุงต้ม
3.  คุณค่าของอาหาารทั้งหมดจะเหลือติดอยู่ในอาหารมากน้อยขึ้นอยู่กับขั้นตอนใด.(ใช้ตัวเเลือกข้อ   1) เฉลยข้อ  ก  การเตรียม
4.  การทำอาหารให้สุกโดยการใช้ความร้อนมีประโยชน์อย่างไร.
ก.  เพื่อให้อาหาารมีรสชาติดีขึ้น    ข.  เพื่อให้อาหารอ่อนตัว
ค.  เพื่อฆ่าเชื้อโรค     ง.  เพื่อความปลอดภัย
เฉลยข้อ  ค  เพื่อฆ่าเเชื่อโรค  แต่การห่าเชื้อโรคไม่ตายเสมอไปนอกจากจะใช้ความร้อนสูงและนานพอเพื่อความปลอดภัยควรเลือกอาหารสดจากแหล่งผลิตที่สะอาด
5.  วิตามินชนิดใดที่ไม่ทนต่อความร้อนและสูญเสียได้ง่ายเมื่อถูกความร้อน.
ก.  วิตามินเอ     ข.  วิตามิน ซี   ค.  วิตามิน เค    ง.  วิตามินบีสอง
เฉลยข้อ  วิตามินบีสอง
6.  วิตามินชนิดใดสลายตัวได้ง่ายในความเป็นกรดด่างของน้ำที่ใชัในการหุงต้มหรือการใช้โชดาไบคาร์บอนเนตในการต้มผัดเพื่อให้ผัดเป็นสีเขียวสด
ก.  วิตามินบี 1 และ ซี    ข.  วิตามินบี และดี
ค.  วิตามิน เอ และ เค    ง.  วิตามินบี 2 และ
7.  วิตามินชนิดใดที่มีมากในผักและผลไม้ (ใช้ตัวเลือกข้อ 5)เฉลยข้อ  ข
8.  การหุงต้มผักควรปฏิบัติอย่างไร.
ก.  ต้มน้ำให้เดือด  นำผักไปลวกแล้วรีบยกลง
ข.  ใช้วิธีนึ่งนึ่งในลังถึงหรือตุ๋นให้ผักเปื่อย
ค.  น้ำน้อย  ปิดฝา  เวลาพอประมาณง.  น้ำน้อย  ปิดฝา  เวลาสั้น     เฉลยข้อ  ง
9.  สารชนิดใดที่ช่วยทำให้ผักที่ต้มมีสีเขียวสดแต่ทำลายวิตามินที่อยู่ในผัก.
ก.  แคลเซียมไบคาร์บอนเนต   ข.  โซดาไบดาร์บอนเนต
ค.  โซเดียมซัลเฟต    ง.  โซเดียมซัลไฟต์  เฉลยข้อ   ข
10. น้ำเป็นตัวนำความร้อนในการหุงต้มอาหารประเภทใด.
ก.  ผัด          ข.  กวน          ค.  นึ่ง        ง  เคี่ยว    เฉลยข้อ   ง
11. การหุงต้มประเภทใดที่ต้องใช้ตัวนำความร้อนหลาย ๆ ชนิดผสมกัน
ก.  ทอด          ข.  ต้ม         ค.  ผัด        ง.  ตุุ๋น    เฉลยข้อ  ค
12. การหุงต้มวิธีใดที่ถนอมคุณค่าทางอาหารได้ดีที่สุด.
ก.  นึ่ง        ข.  ทอด         ค.  ตุุ๋น           ง.  ต้ม    เฉลยข้อ  ก
13. การคทำหอม  กระเทียมให้สุกแล้วนำมาตำน้ำพริกหนุ่มใช้วิธีการหุงต้มประเภทใด.
ก.  ปิ้ง          ข.  เผา          ค.  ลวก          ง.  ทอด      เฉลยข้อ  ข
14. การทำอาหารให้สุกโดยใช้น้ำมันเรียกว่าการหุงต้มอาหารประเภทใด.
ก.  คั่ว            ข.  อบ            ค.  ผัด         ง.  ทอด     เฉลยข้อ  ง
15. ข้อใดจัดว่าเป็นการลวกไข่
ก.  นำน้ำและไข่ใส่หม้อ  ต้มให้เดือดนาน  5  นาที
ข.  ตั้งน้ำบนเตาพอเดือด  ใส่ไข่    ปิดฝา  ราไฟ  ทิ้งไว้  10  นาที
ค.  ตั้งน้ำบนเตาพอเดือด  ใส่ไข่ลงไป  ดับไฟ  ทิ้งไว้ 15  นาที
ง.  นำไข่ใส่หม้อ  ต้มน้ำให้เดือดพล่านเทน้ำร้อนให้ท่วมไข่  ปิดฝาสนิททิ้งไว้  5  นาที
16. การลวกผักให้เขียวและมีคุณค่าทางอาหารควรทำอย่างไร.
ก.  ลวกผักจนเปือยเพราะช่วยในการย่อยได้ดี
ข.  ลวกผักทั้งต้น  น้ำน้อย  ไฟแรง  รีบตักขึ้น
ค.  หั่นผักเป้นชิ้นขนาดพอดีใส่ในน้ำเดือด
ง.  ใช้น้ำมากและเกลือเล็กน้อย   เฉลยข้อ  ง
17. การหุงข้าวผสมถั่วเขียวมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก.  เพื่อคุณค่าทางอาหาร    ข.  เพิ่มปริมารอาหาร
ค.  ลดปริมาณข้าวสาร    ง.  ได้อาหารแปลกใหม่
เฉลยข้อ  ก  เพื่อคุณค่าทางอาหาร
18. การเตรียมผักเพื่อประกอบอาหารมีขั้นตอนอย่างไร.
ก.  ปลิดส่วนเสียทิ้ง  หั่นเตรียมไว้   ข.  ล้างและหั่นตามต้องการ
ค.  หั่นชิ้นเล็ก ๆ พอคำเท่า ๆ กัน    ง.  หั่นแล้วประกอบทันที
เฉลยข้อ  ก  ปลิดส่วนเสียทิ้ง  หั่นเตรียมไว้

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่องการเลือกซื้ออาหารสดอาหารแห้งและการเก็บรักษา ง 30230 ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  การเลือกซื้ออาหารสดข้อใดไม่ถูกต้อง.
ก.  ซื้ออาหารตามข้อจำกัดในวงเงินที่กำหนด
ข.  ซื้ออาหารที่มีคุณค่าตามหลักอาหาร  5  หมู่
ค.  ซื้อาหารที่มีปริมาณมาก  ราคาถูก
ง.  สำรวจราคาจากร้านค้าพอสมควร
เฉลยข้อ  ง
2.  ข้อใดไม่ใช่เหตุผลของการเลือกซื้ออาหารตามฤดูกาล
ก.  ประหยัดเงิน    ข.  เลือกกซื้อได้ตามใจชอบค.  ได้อาหารสด  ราคาถูก    ง.  อาหารสะอาด  รสชาติอร่อย
เฉลยข้อ  ง  อาหารสะอาดรสชาติอร่อยไม่ใช่เหตุผลในการเลือกซื้ออาหาร
3.  การเลือกซื้ออาหารควรคำนึงถึงข้อใดมากที่สุด.
ก.  รสชาติ     ข.  สภาพร่างกาย      ค.  ประโยชน์       ง.  เงิน
4.  การเลือกซื้ออาหารที่มีในท้องถิ่นดีอย่างไร.
ก.  ได้อาหารสดใหม่  หาง่าย รักษาคุณค่าทางโภชนการได้สูง                     ข.  คุณภาพสูง  ราคาถูก  ค.  ประหยัดเวลา     ง.  มีให้เลือกมาก    เฉลยข้อ  ก
5.  อาหารชนิดใดที่มีตามฤดูกาล.
ก. น้ำนมจากสัตว์   ข.  เนื้อสัตว์  ไข่   ค.  ผักแและผลไม้  ง. ของแห้ง ของเค็ม
เฉลยข้อ  ค  ผักและผลไม้
6.  ถ้าครอบครัวของนักเรียนมีรายได้ต่ำอาจเลือกอาหารที่มีคุณค่าสูงทัดเทียมอาหารของครอบครัวที่มีรายได้สูงได้เมื่อใช้เกณฑ์การเลือกซื้อข้อใด.
ก.  ซื้ออาหารตามฤดูกาล    ข.  ซื้ออาหารที่มีในท้องถิ่น
ค.  ซื้ออาหารที่มีจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ   ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
เฉลยข้อ  ง  ซื้ออาหารตามฤดูกาลและมีในท้องถิ่น
7.  ข้อใดคือข้อเสียของอาหารที่ไม่มีในท้องถิ่น
ก.  เป็นอาหารที่หายาก   ข.  ส่งมาจากที่อื่น   ค.  เป็นอาหารที่มาจากแหล่งผลิตไกล ๆ ผู้ขายเพิ่มค่าขนส่ง  ราคาแพง  อาหารมีสภาพไม่ดีเพราะผ่านผู้ขายหลายมือ สสุญเสียคุณค่าทางโภชนาการ   ง.  ถูกทุกข้อ
8.  ถ้าต้องการทำเนื้อย่างควรใช้เนื้อตรงส่วนใดจึงจะเหมาะ
ก.  เนื้อสันใน   ข.  เนื้อสะโพก    ค.  เนื้อโคนขา      ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
เฉลยข้อ  ง  เนื้อสันในและเนื้อสะโพกเพราะเป็นเนื้อที่มีไขมันปนเนื้อจะนุ่มเวลาย่างไม่แห้งจนเกินไปเป็นเนื้อดีมีไไขมันปนอยู่ทั่ว ๆ ไปไม่มีพังผืดเปื่อยดีเมื่อประกอบอาหารจะสุกเร็ว  ปิ้ง  ย่าง  ทอดและ อบ
9.  นักเรียนมีวิธีเลือกซื้อเนื้อวัวตามข้อใด.
ก.  เนื้อสีแดงสด  มันสีเหลือง    ข.  เนื้อสีแดงสด  มันสีขาว
ค.  เนื้อสีชมพู  มันสีขาว    ง.  เนื้อสีชมพู  มันสีเหลือง
เฉลยข้อ  ก  เนื้อสีแดงสด  มันสีเหลือง
10. เนื้อหมุที่ดีมีลักษณะอย่างไร. (ใช้ตัวเลือกข้อ  9)  เฉลยข้อ  ค 
11. ถ้าต้องการซื้อไก่หรือเป็ดอ้วน ๆ มีวิะีการเลือกอย่างไร.
ก.  มีน้ำหนัก  หนังบาง    ข.  เนื้อตรงอกหนา  ขาไม่ผอม
ค.  หนังตึง  เนื้อมีกล้าม     ง.  ตีนนุ่ม  เดือยสั้น    เฉลยข้อ  ง
12. ปลาชนิดใดที่ต้องเลือกผิวสีเขียวคล้ายสีรุ้ง
ก.  ปลาสวาย    ข.  ปลาตะเพียน    ค.  ปลาทู      ง.  ปลาสีกุน
เฉลยข้อ  ค  ปลาทู
13. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารสด
ก.  ปลาน้ำจือตัวต้องเป็นมันสดใส  เนื้อแข้งพื้นท้องไม่ผุ เกล็ดเกาะกันแน่น
ข.  กุ้งต้องสดห้วติดกับลำตัวแน่นตาใสตัวมีสีเขียวปนน้ำเงินสดใสเปลือกแข็ง
ค.  หอยปากต้องหุบแน่นเมื่อวางทิ้งไว้ปากจะอ้าและไม่หุบหอยมีชีวิต
ง.  ปูทะเลสดมีสีเขียวเข้ม  อ้วน  หนัก  ตัวใส  ก้ามใหญ่  สีไม่แดงจัด เปลือกบางตรงหน้าอกจะแข็งกดไม่ลงถ้าต้องการรับประทานปูเนื้อให้เลือกปูตัวผู้
เฉลยข้อ  ค หอยสดที่มีชีวิตเมื่อวางทิ้งไว้ปากจะอ้าและหุบเร็วถ้าเป็นหอยที่แกะเอาเปลือออกแล้วต้องมีสีสดใส  ตัวหอยอยู่ในสภาพดีไม่ขาดรุ่งริ่ง
14. กุ้งสดมีวิธีเลือกอย่างไร.
ก.  ตาใส  เนื้อใส  เปลือกแข็ง    ข.  เปลือกนิ่ม  เนื้อนิ่ม  ตาใส
ค.  มีไข่เต็มท้อง    ง.  มันที่หัวสีน้ำตาล   เฉลยข้อ   ก
15. หอยแครงสดมีลักษณะอย่างไร.
ก.  ปากอ้าและหุบไม่สนิท    ข.  ปากอ้าและหุบได้สนิท
ค.  มีกลิ่น  ปากหุบสนิท    ง.  มีเมือก  ปากหุบไม่สนิท   เฉลยข้อ  ข
16. ปูตัวเมียมีข้อสังเกตได้อย่างไร.
ก.  สีเขียวเข้ม  มีน้ำหนัก    ข.  ก้ามใหญ่   ค.ฝาปิดหน้าอกเล็ก
ง.  ฝาปิดหน้าอกใหญ่    เฉลยข้อ  ง
17. ไข่เก่ามีลักษณะอย่างไร.
ก.  ไข่แดงอยู่ตรงกลาง    ข.  เปลือกมีสีนวล   ค.  เปลือกเป็นมัน
ง.  เปลือกใส     เฉลยข้อ  ค
18. ผักในข้อใดมีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด.
ก.  ผักตำลึง    ข.  แตงกวา    ค.  ผักกาดขาว    ง.  กะหล่ำปลี  เฉลยข้อ  ก
19. ฟักทองที่ดีมีลักษณะอย่างไร.
ก.  สีเหลืองอมเขียวมีน้ำหนัก   ข.  สีเหลืองจัดไส้และเมล็ดแห้ง
ค.  ผิวเรียบ  ไม่มีเมล็ด    ง.  ผิวขรุขระ  สีเขียวจัด
เฉลยข้อ  ก  สีเหลืองอมเขียวมีน้ำหนัก
20. ทำไมจึงไม่เลือกขนุนที่มีก้านใหญ่
ก.  แกนในยาว  ยวงโต    ข.  แกนในโต  ยวงสั้น
ค.   เนื้อบางรสหวานน้อย    ง.  เนื้องบางนิ่ม  มียางมาก
เฉลยข้อ  ข  แกนในโต  ยวงจะสั้น
21. ลักษณะพริกตามมข้อใดที่ไม่ควรนำมาประกอบอาหาร.
ก.  รสเผ็ดจัด       ข.  เม็ดหงิกงอ     ค.  สีแดงคล้ำเกือบเป็นสีดำ
ง.  เม็ดเล็กสีแดงยาว    เฉลยข้อ  ข  เม็ดหงิกงอ
22. กระเทียมโทนคือกรระเทียมชนิดใด.
ก.  มีเนื้อมาก  หัวเล็ก  มีกลีบเดียวใน 1 หัว ข. กระเทียมที่มีหัวเดียวหลายกลีบ
ค.  มีเปลือกหุ้มเรียบเป็นมัน   ง.  กระเทียมที่ปลูกแถบภาคเหนือ
เฉลยข้อ  ก  มีเื้อมาก  หัวเล้ก  มีกลีบเดียวใน 1  หัว
23. ลักษณะอาหารกระป๋องที่ดีเป็นอย่างไร.
ก.  บอกชนิดของโลหะที่นำมาประกอบ   ข.  เรียบทั้งฝาและก้น
ค.  เมื่อเปิดกระป๋๋องมีลมดันอกมา   ง.  ภายในกระป๋องเป็นสีดำคล้ำ
เฉลยข้อ  ข  เียบทั้งฝาและก้น
24. เมื่อเปิดอาหารกระป่องแล้วให้นำอาหารไปต้มเพื่อฆ่าเชื้อโรคกี่นาที
ก.  5  นาที    ข.   10  นาที      ค.   15  นาที   ง.  20  นาที  เฉลยข้อ  ค
25. ข้อใดคือลักษณะภายนอกของอาหารกระป๋อง
ก.  ฉลากต้องระบุชื่อทางการค้า  เลขทะเบียนอาหาร  ชื่อโรงงาน  สถานที่ตั้งของโรงงาน
ข.  วันเดือนปีที่ผลิต    ค.  น้ำหนักสุทธิ  น้ำหนักเนื้ออาหาร   ชนิดและวัตถุเจือปนในอาหารเช่นวัตถุกันเสีย
ค.  ลักษณะของกระป๋องต้องเรียบทั้งฝาและก้นไม่โปร่งหรือนูนเพราาะมีก๊าซอยู่ข้างในซึ่งเกิดจากการเน่าเสียของอาหารเนื่องจากมีเชื้อโรค
ง.  ถูกทุกข้อ
26

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนตัวชี้วัดที่ 3 เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่และสารอาหาร รายวิชาประกอบอาหารไทย ง 30230 ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  ข้อใดคืออาหารหลักหมู่ที่ 1.
ก.  เนื้อสัตว์  นม  ไข่  และถั่วเมล็ดแห้ง   ข.  ข้าว  แป้ง  น้ำตาล  เผือก  มัน
ค.  พืชผักสีเขียวและสีเหลือง  สีแดง   สีม่วง  สึขาว(พืชผัก  5  สี)
ง.  อาหารประเภทไขมันสัตว์และพืช
เฉลยข้อ  ก  เนื้อ นม  ไข่  และถั่วเมล็ดแห้ง
2.  พืชผักสีเขียวและสีอื่น ๆ จัดอยู่ในอาหารหลักหมู่ใด.
ก.  อาหารหลักหมู่ที่  1     ข.  อาหารหลักหมุ่ที่  2
ค.  อาหารหลักหมู่ที่  3     ง.  อาหารหลักหมู่ที่  4
เฉลยข้อ  ค   พืชผัก  5  สี
3.  อาหารหลักหมู่ที่  4  คือข้อใด.
ก.  พืชผักสีเขียวและสีอื่น ๆ    ข.  ผลไม้ชนิดต่าง ๆ
ค.  เนื้อ  นม  ไข่  และถั่วเมล้ดแห้ง    ง.  ไขมันจากพืชและสัตว์
เฉลยข้อ  ข  ผลไม้ชนิดต่าง ๆ
4.  อาหารหลักหมู่ใดให้สารอาหารเหมือนกัน.
ก.  อาหารหลักหมุ่ที่ 1 และ 2       ข.  อาหารหลักหมู่  2 และ 3
ค.  อาหารหลักหมู่ที่  3  และ  4    ง.  อาหารหลักหมู่ที่  4  และ 5
เฉลยข้อ  ค  พืชผัก  และ  ผลไม้
5.  อาหารหลักหมู่ที่  1  ให้สารอาหารในข้อใด.
ก.  โปรตีน      ข.  คาร์โบไฮเดรต        ค.  เกลือแร่        ง.  ไขมัน
เฉลยข้อ  ก  โปรตีน
6.  น้ำเต้าหู้และเต้าเจี้ยวจัดอยู่ในอาหารหลักหมู่ใด.
ก.  อาหารหลักหมู่ที่  1    ข.  อาหารหลักหมู่ที่  2
ค.  อาหารหลักหมู่ที่  3    ค.  อาหารหลักหมู่ที่  5
เฉลยข้อ  ก  เนื้อ  นม  ไข่ และ ถั่วเมล็ดแห้ง
7.  ข้อใดคืออาหารหลักหมู่ที่  3  และ อาหารหลักหมู่ที่  4.
ก.  ข้าว  ก๋วยเตี๋ยว  อ้อย    ข.  เนื้อหมูติดมัน  เครื่องในสัตว์
ค.  กล้วย  ถั่วเขียว     ง.  มะละกอ   ฟักเขียว
เฉลยข้อ  ง  มะละกอ  ฟักเขียว
8.  ข้อใดไม่ใช่อาหารพวกเดียว.
ก.  ข้าว  มันสำปะหลัง     ข.  น้ำตาลทราย  น้ำผึ้ง
ค.  นม  โปรตีนเกษตร      ง.  ถั่วเหลือง  ถั่วฝักยาว
เฉลยข้อ  ง  ถั่วเหลือ  ถั่วฝักยาว
9.  ก๋วยเตี๋ยว  เผือกกวน  มันเทศเชื่อม  จัดอยู่ในอาหารหลักหมู่ใด.
ก.  อาหารหลักหมู่ที่  1   ข.  อาหารหลักหมู่ที่  2
ค.  อาหารหลักหมู่ที่  3  ง.   อาหารหลักหมู่ที่  5
เฉลยข้อ  ข  อาหารหลักหมู่ที่  2  ได้แก่ข้าว  แป้ง  น้ำตาล  เผือกมัน
10. น้ำมันพืชจัดเป็นอาหารหลักหมู่เดียวกับข้อใด.
ก.  ถั่ว            ข.  เนย          ค.  น้ำตาล        ง.  ผักต่าง  ๆ
เฉลยข้อ  ข  เนย
11. มันต้มจัดอยู่ในอาหาารหลักหมู่ที่  2  ให้สารอาหารประเภทใด.
ก.  คาร์์โบไฮเดรต      ข.  เกลือแร่       ค.  โปรตีน        ง.  ไขมัน
เฉลยข้อ  ก  คาร์โบไฮเดรต
12.ข้อใดจ้ดว่าเป็นอาหารที่มีสารอาหารประเภทโปรตีนมาก.
ก.  ก๋วยเตี๋ยวไก่      ข.  เย็นตาโฟ       ค.  สุกี้ยากี้      ง.  เกาเหลา
เฉลยข้อ  ง  เพราะเกาเหลาวัสดุหลักคือเนื้อสัตว์
13. ฟักทองจัดอยุ่ในอาหารหลักหมู่ใด.
ก.  อาหารหลักหมมู่ที่   1  ข.  อาหาารหลักหมู่ที่ 2   ค.  หมู่ที่  3  ง.  หมู่ที่  4
เฉลยข้อ  ค  อาหารหลลักหมู่ที่  3  พืชผักสีต่าง ๆ
14. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
ก.  อาหาารหลักหมู่ที่  1  ให้สารอาหาารประเภทโปรตีน
ข.  อาหารหลักหมู่ที่  2  ให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต
ค.  อาหารรหลักหมู่ที่  3  และ  4  ให้สารอาหาารประเภทเกลือแร่
ง.  อาหารหลักกหมุ่ที่  5  ให้สารอาหารประเภทไขมันและคาร์โบไฮเดรต
เฉลยข้อ  ง อาหารหลักหมู่ที่  5ไขมันพืชและสัตว์ไห้สารอาหารประเภทไขมัน
15. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของอาหารหลักหมู่ที่ 1
ก.  ให้พลังงาน   ข.  ช่วยไม่ให้ท้องผูก
ค.  เป็นส่วนประกอบของสารรเอนไซน์แลละฮอร์โมน
ง.  ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของอวัยวะตต่าง ๆ ในร่างกาย
เฉลยข้อ   ข  ช่วยไม่ให้ท้องผูกเพราะอาหารหลักหมุ่ที่  1  ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต  เป็นส่วนประกอบของสาารเคมีที่ให้อำนาจใในการต้านทานโรค  ให้พลังงานในกรณีร่างกายได้รับคาร์โบไม่เพียงพอโปรตีน  1  กรัมให้พลังงาน  4  แคลลอรี่  เป็นส่วนประกอบของสารเอนทไซน์และฮอร์โมน  เช่น  การย่อย  การรหายใจ  การดูดซึม
16.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับปริมาณที่ร่างกายต้องการสารอาหารรประเภทโปรตีนใน  1  วัน
ก.  ผู้ใหญ่ควรได้รับสารโปรตีนวันละ  180  กรัม
ข.  เด็กแรกเกิดถึงวัยผู้ใใหญ่ต้องการโปรตีนมากวันละ  3-5  วันต่ออน้ำหนักร่างกาย  1  กิโลกรัม
ค.  หญิงตั้งครรภ์ต้องการสารโปรตีนวันละ  240-360  กรัมและหญิงระยะให้นมบุตรควรบรริโภควันละะ  300-400  กรัม
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
17. ข้อใดคือประโยชน์ของอาหารหลักหมู่ที่ 2
ก.  ให้พลังงานแก่ร่างกายให้ความอบอุ่น   ข.  การย่อยการดูดซึม
ค.  ช่วยในการทำงานของระบบขับถ่าย   ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข
เฉลยข้อ  ง  ประโยชน์ของสารคาร์โบไฮเดรตคือให้พลังงานความอบอุ่นและการย่อยการดูดซึม
18. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับปริมาณที่ร่ากายต้องการอาหารหลักหมู่ที่่ 2
ก.  ขึ้นอยู่กับการประดอบกิจกรรมว่าออกแรงมากหรือน้อย
ข.  ความต้องการขึ้นอยู่กับ  เพศ  วัย  และขนาดของร่างกาย
ค.  ผู้ใหย่อย่างน้อยควรได้รับร้อยละ  50-70 ของพลังงานที่ต้องการ
ง.  ถูกทุกข้อ
19. ข้อใดคือประโยชน์ของอาหารหลักหมู่ที่  3
ก.  ช่วยในการทำงานของระบบบขับถ่าย   ข.  ช่วยไม่ให้อ้วน
ค.  ช่วยให้ผิวพรรณณสวยงามและไม่เป็นสิว  ถ้ารับประทานมากอาจป้องกันโรคมะเร็งได้
ง.  ถูกทุกข้อ
20. ข้อใดคือประโยชน์ของอาหารหลักหมู่ที่  4
ก.  น้ำตาลในผลไม้ช่วยให้หายเหนื่อยเร็ว
ข.  วิตามินซีที่ได้รับจากผลไม้ช่วยต้านทานโรคทำให้แผลหายเร็วและป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน
ง.  ถูกทุกข้อ
21. ข้อใดคือประโยชน์ของอาหารหลักหมู่ที่  5
ก.  ช่วยทำให้อิ่มนาน   ข.  ช่วยเพิ่มรสชาติของอาหาร
ค.  ให้พลังงานแก่ร่างกาย  และช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามิน  เอ  ดี  อี  เค
ง.  ถูกทุกข้อ
22. ถ้าร่างกายขาดน้ำ  2-3  วันไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ข้อใดคือประโยชน์
ก.  ช่วยในการย่อยอาหาร   ข.  ช่วยในการดูดซึม   ค.  การนำพาสารอาหารต่าง ๆ ไปหล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายและนำพาความร้อนออกจากร่างกาย
ง.  ถูกทุกข้อ
23. นักเรียนควรดื่นน้ำในข้อใดจึงมีประโยชนืต่อร่างกาย
ก.  น้ำำสะอาดดื่มอย่างน้อยวันละ  6-8  แก้ว
ข.  น้ำจากเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางอาหารทุกชนิดเช่นนม
ค.  เครื่องดื่มจากพืชผักผลไม้ต่าง ๆซึ่งมี  น้ำตาล  เกลือแร่และวิตามินซี
ง.  ถูกทุกข้อ
24. ผลไม้ชนิดใดต่อไปนี้้มีวิตามินซีต่ำ
ก.  ฝรั่ง         ข.  กล้วย         ค.  มะขามเทศ        ง.  มะลกอสุก
เฉลยข้อ  ง  มะละกอ
25. น้ำในข้อใดที่นักเรียนควรหลีกเลี่ยงเพราะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ก.  น้ำชา  กาแฟ      ข.  น้ำหวานใส่สีต่าง  ๆ    ค.  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา    เฉลยข้อ  ง
26.

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนตัวชี้วัดที่ 2 เรื่องอาหารในชีวิตประจำวัน ง 30230 ม. 4

คำสัง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(x) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  อาหารหมายถึงข้ออใด.
ก.  สิ่งที่บริโภคเข้าสู่ร่างกาย
ข.  สิ่งที่บริโภคแล้วทำให้อิ่ม
ค.  สิ่งที่บริโภคแล้วไม่ขัดขวางต่ระบบการย่อย
ง.  สิ่งที่บริโภคแล้วไม่มีพิษแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยซ่อมแซมอวัยวะที่สึกหรอและทำให้กระบวนการต่าง ๆ ภายในร่างกายดำเนินไปอย่างปกติ
เฉลยข้อ  ง
2.  โภชนาการหมายถึงข้อใด.
ก.  การเลือกบริดภคอาหารที่มีประโยชน์
ข.  การเปลี่ยนแปลงของอาหารในขณะหุงต้ม
ค.  การเปลี่ยนแปลงของอาหารภายหลังการบริโภค
ง.  การประกอบ  การปรุง และการทำออาหารให้สุก
เฉลยข้อ  ค
3.  อาหารและโภชนาการมีผลต่อสุุขภาพอย่างไร.
ก.  ทำให้ร่างกายมีความเจริญเติบโต  ข.  ทำให้ร่างกายมีภาวะโภชนาการดี
ค.  ทำให้ร่างกายมีความต้านทานโรค  ง.  ทำให้ร่างกายไม่เจ็บป่วย
เฉลยข้อ  ข  ทำให้ร่างกายมีภาวะโภชนาการดี
4.  ผู้ที่มีภาวะโภชนาการดีมีลักษณะอย่างไร.
ก.  มีความสนใจต่ออสิ่งแวดล้อมดี   ข.  มีไขมันสะสมใต้ผิวหนังน้อย
ค.  ตาใส  พพื้นลูกตามมีจุด   ง.  เยื่อบุนัยน์ตาแดง
เฉลยข้อ  ก  มีวามสนใจต่อสิ่งแวดล้อมดี
5.  ข้อใดจัดอยู่ในภาวะทุพโภชนาการ.
ก.  บริโภคเนื้อสัตว์มากกว่าอาหารชนิดอื่น   ข.  บริโภคผักดิบมากว่าผักสุก
ค.  การย่อยการดูดซืมไม่ดี   ง.  เด็กออยู่ในภาวะดื่มนมมารดา
ฉลยข้อ   ค  การย่อยการดูดซึมไม่ดีก็มีผลทำให้ร่างกายไมม่เจริญเติบโตและแข็งแรงเท่าที่ควรทั้งทำให้ผิวพรรณซีดเซียวหน้าตาไม่เบิกบานแจ่มใส
6.  สภาวะที่สมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจที่ปราศจากโรคและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขหมายถึงความหมายในข้อใด.
ก.  อาหาร     ข.  โภชนาการ    ค.  สุขภาพ    ง.  ภาวะโภชนาการที่ดี
เฉลยข้อ  ค  สุขภาพ
7.  ข้อใดคือจุดหมายที่สำคัญที่สุดของวิชาโภชนาการ.
ก.  เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง  ข.  การปรับปรุงอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายที่นอกเหนือจากสภาพปกติ
ค.  เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
ง.  ความต้องการสารอาหาร  การเปลี่ยนแปลงของอาหารในร่างกายและร่างกายเอาสารอาหารไปใช้อะไรบ้าง  ตอดจนการย่อยการดูดซึมและการขับถ่าย
เฉลยข้อ  ค
8.  การบริโภคอาหารในปริมาณที่เพียงพอและได้สัดส่วนพอเหมาาะกับความต้องการของร่างกาย  รวมไปถึงการหุงต้มอาหารอย่างถูกวิธีและมีสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายและร่างกายก็สามารถนำสารอาหารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมสุขอนามัยได้อย่างเต็มที  มีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด.
ก.  สุขภาพ   ข.  ภาวะโภชนาการที่ดี   ค.  โภชนาการ   ง.  ทุพโภชนาการ
9.  สภาพของร่างกายและจิตใจอันเป็นผลจากการรับประทานอาหารซึ่งมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกายและมีอาหารครบถ้วนทุกหมู่มีสัดส่วนตามร่างกายต้องการหมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  8)
เฉลยข้อ  ข  ภาวะโภชนการที่ดี
10. ข้อใดคืผลที่เกิดจากภาวะโภชนาการดี.
ก.  ร่างกายแข็งแรง  ข.  ผิวพรรณดี   ค.  อารมณ์แจ่มใส   ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลย    ง.  ถูกทุกข้อ
11. สภาพของร่างกายไม่ดีอันเป็นผลมาจากการกินไม่ดีหมายถึงขข้อใด.
(ใ้ตัวเลือกข้อ  8)  เฉลยข้อ  ง.  ทุพโภชนาการ
12.  กินไม่ดีหมายถึงข้อใด.
ก.  รับประทานอาหารราคาถูก  ข.  รับประทานอาหารที่มีราคาแพงคุณภาพต่ำ
ค.  รับประทานอาหารไม่ครบตามความมต้องงการของร่างกายหรือครบทุกอย่างแต่มีสัดส่วนไม่ถูกต้อง
ง.  ร่างกายใช้อาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วทำให้การย่อยการดูดซึมไม่ดีซึ่งมีผลต่อร่างกายไม่เจริญเติบโตไม่แข็งแรง
จ.  ถูกทั้งข้อ  ค  และ  ง
13. ข้อใดคือผลที่เกิดจากการบริโภคอาหาร
ก.  ผลต่อร่างกาย      ข.  ผลทางอารมณ์   ค.  ผลทางสติปัญญา  ง  ถููกทุกคน
14. ข้อใดไม่ใช่ผลจากการรับประทานอาหารที่มีผลต่อร่างกาย
ก.  ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต    ข.  มีอายุยืนและสามารถในการต้านทานโรค
ค.  มีประสิทธิภาพในการทำงาน   ง.  การมีครรภ์และสุขภาพของทารก
เฉลยข้อ  ค  มีประสิททธิภาพในการทำงาน
15. ข้อใดคือลักษณะของผู้ที่มีภาวะโภชนาการดี.
ก.  ผิวพรรณณเปล่งปลั่งไม่เป็นผื่นเป็นขุย
ข.  มีไขมันใต้ผิิวหนังพอประมาณ  รับประทานอาหารได้ดีระบบย่อยดี
ค.  รุปทรงสง่างาม   อกผาย  ไหล่ผึ่ง  หน้าท้องไม่ยื่น  มีความสนใจต่อสิ่งแวดล้อม  นอนหลับสนิท
ง.  ถูกทุกข้อ
16. ข้อใดจัดอยู่ในการบริโภคที่ไม่ดี
ก.  ดื่มน้ำผลไม้แทนผลไม้ทั้งผล  ข.  ดื่มนมถั่วเหลืองแทนนมสดที่ได้รับจากสัตว์
ค.  ลดอาหารมื้อกลางวันแต่เพิ่มมี้อเย็นให้มากขึ้น
ง.  ลดอาหารมื้อเย็นแต่เพิ่มผักและผลไม้ให้มากขึ้น
เฉลยข้อ  ค
17. ต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของอาหารยกเว้นข้อใด.
ก.  ประโยชน์ของอาหารที่บริโภคแต่ละมื้อต่อร่างกาย
ข.  สร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
ค.  ช่วยให้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายทำงานเป็นปกติ
ง.  ให้พลังงานและความร้อนความอบอุ่น
เฉลยข้อ  ก
18. อาหารประเภทใดที่นักเรียนนควรบริโภคอย่างน้อยสัปดาห์ละ  1-2  ครั้ง
ก.  ไข่         ข.  น้ำมันพืช      ค.   เครื่องในสัตว์       ง.  อาหารทะเล
เฉลยข้อ  ง  อาหารทะเล
19. อะไรคือปัญหาที่เกิดจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภภัย.
ก.  ผ่านการขนส่งที่มิดชิด   ข.  บริโภคอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ
ค.  บริโภคผลไม้มากกว่าขนม    ง.  ซื้ออาหารเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์
เฉลยข้อ  ข.  บริโภคอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ
20. ข้อใดจัดเป็นอาหารราคาถูกแต่คุุณค่าสูง
ก.  ทอดมันปลาแดง      ข.  ปลาเก๋าราดพริก
ค.  ปลาสำลีนึ่งเกี้ยบบ๊วย   ง.  ปลาซ่อนนึ่งแป๊ะซะ
เฉลยข้อ   ง
21.ข้อใดคืออาหารราคาแพงและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
ก.  ข้าวสวย     ข.  แกงเผ็ดเป็ดย่าง     ค.  ผัดเห็ดฟางใส่ตับ   ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
22. ข้อใดคืออาหารราคาถูกแต่มีคุณค่าสูง
ก.  ผ้ดเผ็ดเนื้อ    ข.  ปลาไส้ตันทอด   ข้าวสวยหุงกับถั่วเหลือง
ค.  แกงเลียงผักขมผสมฟักทอง    ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง  ถูกทุกข้อ
23. การเลือกบริโภคอาหารให้ถูกหลักอนามัยมีหลักในการเลือกในข้อใด.
ก.  สะอาดและถุกหลักสุขาภิบาล   ข.  อาหารต้องสุกและผ่านความร้อนแล้ว
ค.  ควรเลือกซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและมีราคาถูก  ควรเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพ  ควรรับประทานผลไม้เป็นประจำ
ง.  ถูกทุกข้อ
24. ความสะอาดของอาหารมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับองค์ประกอบใดบ้าง.
ก.  การขนส่ง    ข.  แหล่งผลิตอาหาาร  ค.  ลักษณะของอาหาร  ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลย  ถูกทุกข้อ