Category Archives: แบบทดสอบรายวิชาอาหารพื้นเมือง ง 20230 ม. 1

แบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 1 เรื่องความหมายความสำคัญประโยชน์ของอาหารพื้นเมือง รายวิชาอาหารพื้นเมือง รหัส ง 20230 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.อาหารพื้นเมืองหมายถึงข้อใด.
1  อาหารที่เรารัประทานเข้าสู่ร่างกายและให้ประโยชน์
2  อาหารประจำชาติของชนชาติไทยมีมาตั้งแต่อดีต
3  อาหารที่เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจำชนชาติไทย
4  อาหารที่นิยมรับประทานกันเฉพาะท้องถิ่นซึ่งเป็นอาหารที่ทำขึ้นได้ง่าย
เฉลยข้อ  4
2.ข้อใดความสำคัญของอาหารพื้นเมือง.
1  ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
2  ทำให้ร่างกายได้พลังงานและความอบอุ่น
3  ทำให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้และทำงานได้ตามปกติ
4  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  4
3.ข้อใดคืออาหารหลักหมู่ที่  1
1  ถั่ว      2  เนย    3  น้ำตาล     4  เนื้อนม ไข่ รวมทั้งถั่วเมล็ดแห้ง
เฉลยข้อ  4
4.อาหารหลักหมู่ที่ 1 ให้สารอาหารในข้อใด
1  โปรตีน    2  ไขมัน       3  วิตามิน      4  เกลือแร่
เฉลยข้อ  1
5.ข้อใดคือประโยชน์ของอาหารหลักหมู่ที่  1
1  ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวและทำงานได้ตามปกติ
2  ช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
3  ช่วยทำให้ผิวพรรณสดชื่นอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส
4  ช่วยในการขับถ่ายและให้พลังงานความอบอุ่นแก่ร่างกาย
เฉลยข้อ  2
6.อาหารหลักหมู่ใดให้สารอาหารเหมือนกันคือเกลือแร่และวิตามิน
1  หมู่ที่  1 ,  2       2  หมู่ที่  2 ,  3      3  หมู่ที่  3 , 4     4  หมู่ที่  4 , 5
เฉลยข้อ  3   หมู่ที่ 3 พืชผักสีเขียวและผักสีต่าง ๆ   หมู่ที่  4  ผลไม้
7.ข้าว  ก๋วยเตี๋ยว  น้ำตาล  จัดอยู่ในอาหารหลักหมู่ใด.
1  หมู่ที่  1      2  หมู่ที่  2      3  หมู่ที่  3      4  หมู่ที่  4
เฉลยข้อ  2  ข้าว  แป้ง  น้ำตาล  เผือก มัน
8.น้ำมันพืชจัดเป็นอาหารหลักหมู่เดียวกับข้อใด.
1  ถั่ว       2  น้ำตาล        3  เนย         4  เนื้อนม ไข่ รวมทั้งถั่วเมล็ดแห้ง
เฉลยข้อ  เนย
9.ผักที่มีสีส้มหรือสีเหลือมีวิตามินในข้อใดมากที่สุด.
1  วิตามิน บี      2  วิตามิน ซี      3  วิตามิน  ดี      4  วิตามิน  เอ
เฉลยข้อ  4  วิตามินเอ
10.ผลไม้สดทุกชนิดมีวิตามินชนิดใดมากที่สุด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  9)   เฉลยข้อ  2  วิตามิน ซี