Category Archives: แบบทดสอบวิชาการงาน 5 ง 23105 ม.3

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ ง 23105 ม.3

คำสั่ง ให้นักเรียนทำเตรื่องหมายกากบาท(X)ข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.อาชีพหมายถึงข้อใด.
ก.  อาชีพคือการทำหน้าที่ของมนุษย์เพื่อการดำรงชีวิต
ข.  อาชีพคืองานที่ทำเป็นประจำได้ค่าตอบแทนรายได้เพื่อ
ใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
ค.  อาชึพคืองานหรือหน้าที่ต้องทำด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว
ง.  อาชีพคือผู้ประกอบการไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการแต่เป็นเพียง
ผู้รับจ้างทำงานเท่านั้น  เฉลยข้อ  ข
2.การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
นอกจากนี้การรู้จักตนเองก่อนตัดสินใจในการเลือกงานข้อใดไม่ถูกต้อง.
ก.  ความชอบ  ความสนใจ
ข.  สติปัญา  ความสามารถ
ค.  ความถนัด  ค่านิยม
ง.  ความรำรวย  มีฐานะทางสังคม    เฉลยข้อ  ง
3.บุคลิกภาพ(Personality)หมายถึงข้อใด.
ก.  สภาวะทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบุคคลที่แสดงออกทางร่างกาย
ข.  สภาวะทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบุคคลที่แสดงออกทางจิตใจ
ค.  สภาวะทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบุคคลที่แสดงออกทาง
ความรู้สึกนึกคิด  กิริยาท่าทางที่แสดงออกมาให้ผู้อื่นเห็น
ง.  ถูกทุกข้อ      เฉลยข้อ  ง
4.การที่บุคคลมีบุคลิกภาพดีข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของบุคลิกภาพดี.
ก.  ได้รับการยอมรับนับถือ
ข.  ได้รับการยกย่องชมเชยให้เป็นผู้นำหมู่บ้าน
ค.  ได้รับความประทับใจแก่ผู้พบเห็น
ง.  ได้รับการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ    เฉลยข้อ  ข
5.ข้อใดไม่ใช่บุคลิกภาพภาพนอก.
ก.  รูปร่าง  หน้าตา
ข.  กิริยามารยาท
ค.  การรักษาสุขภาพ
ง.  การแต่งกาย  สติปัญญา    เฉลยข้อ  ง
6.การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูดในการสมัครงาน
การสัมภาษณ์งาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น ต้องพูดคุยติดต่อ
สื่อสารกับผู้คนมากมายการที่จะทำให้คู่สนทนาเกิดความพึงพอใจ
ต้องปฏิบัติในข้อใด.
ก.  กล่าวทักทายด้วยคำว่า  สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับพร้อมยกมือไหว้
ข.  พูดจาด้วยถ้อยคำสุภาพอ่อนหวาน มีคำว่าครับหรือค่ะ
พูดชัดถ้อยชัดคำไม่พูดติดอ่างไม่พูดเสียงดังและเสียงค่อย
ค.  ไม่พูดแทรกขณะคู่สนทนากำลังพูด ประสานสายตากับ
คู่สนทนา แสดงสีหน้าปกติขณะพูดคุย
ง.  ถูกทุกข้อ     เฉลยข้อ  ง
7.ข้อใดไม่ใช่หลักฐานการสมัครงาน.
ก.  ประวัติส่วนตัว  รูปถ่าย  สำเนาบัตรประชาชน
ข.  สำเนาใบรับรองผลการศึกษา  ใบบรองผลการเรียน(Transcript)
สำเนาปริญาบัตร  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร(สด9)
ค.  สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน(ถ้ามี)
ง.  สำเนาทะเบียนสมรส  สำเนาทะเบียนหย่า  ใบรับรองการเป็นโสด    เฉลยข้อ  ง
8.ข้อใดคือสิ่งควรรู้ก่อนสมัครงาน.
ก.  หน่วยงานที่ต้องการสมัคร
ข.  ตำแหน่งงาน  ค่าตอบแทน
ค.  รู้ตนเองว่ามีความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจด้านใดบ้าง
ง.  ถูกทุกข้อ  เฉลยข้อ  ง
9.การสมัครงานด้วยตนเองผู้สมัครต้งเป็นฝ่ายไปที่บริษัทเพื่อติดต่อ
ฝ่ายบุคคลโดยตรงขอใบสมัครมาเขียนเองข้อมูลผู้สมัครงานควร
ประกอบด้วยข้อใด.
ก.  ประวัติส่วนตัว
ข.  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน
ค.  ความรู้ความสามารถ  บุคคลที่จะอ้างอิงได้
ง.  ถูกทุกข้อ    เฉลยข้อ  ง
10.ในการกรอกใบสมัครช่องจำนวนเงินเดือนควรระบุอย่างไร.
ก.  ระบุเงินเดือนเป็นช่วงๆ เช่น 10,000-15,000  บาท
ข.  เขียนข้อความว่า  แล้วแต่จะพิจารณาตามความเหมาะสม
ค.  ไม่เติมข้อความว่างไว้
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข้อ ข    เฉลยข้อ  ง
11.การสมัครงานทางไปรษณีย์ข้อใดที่ผู้สมัครที่ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียม.
ก.  จดหมายสมัครงาน         ข.  ประวัติย่อ
ค.  ใบสมัคร  รูปถ่ายและเอกสารอื่น
ง.  ถุกทุกข้อ      เฉลยข้อ  ง
12.การเขียนจดหมายสมัครงานมี  2 ส่วนคือข้อใด.
ก.  เนื้อจดหมายและประวัติย่อ
13.ข้อใดคือการสมัครงานทางอินเทอร์เนต.
ก.  การส่งจดหมายอิเลกทรอนิส์
ข.  การสมัครงานกับเว็บไซต์ที่ให้บริการหางาน
ค.  การสมัครงานกับเว็บไซต์ทั่วๆไป
ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข    เฉลยข้อ  ง

แบบทดสอบหน่วยที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.อาชีพหมายถึงงานที่ทำเป็นประจำเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือรายได้ที่เป็นเงิน
2.อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพที่ผูู้ประกอบการเป็นเจ้าของหรือดำเนินการด้วยตนเองแต่
เพียงผู้เดียวหรือเป็นกลุ่มอาชีพอิสระไม่ต้องใช้คนจำนวนมากแต่สามารถจ้างให้ผู้อื่น
มาทำงานได้เจ้้าของกิจการเปป้นผู้ลงทุนเป้นผู้คิดตัดสินใจและวางแผนด้วยตนเเอง
3.อาชีพรับจ้างหมายถึงอาชึพที่ผู้ประกอบการไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเป็นเพียงผู้รับจ้าง
และได้รับค่าตอบแทนเป้นค่าจ้างหรือเงินเดือน
4.ข้อใดคือความสำคัญของอาชีพ.
ก.  อาชีพช่วยให้มนุุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพื่อนำมาใช้จ่าย
ในชีวิตประจำวัน
ข.  อาชีพช่วยให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและบริการ
ค.  อาชีพช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากมีการหมุนเวียนของเงิน สินค้า
และบริกการ  ในระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนรวมทั้งภาษีที่รัฐบาลได้จากผู้ประกอบการ
ง.  ถูกทุกข้อ
5.ถ้านักเรียนจะเลือกอาชีพควรพิจารณาในข้อใดบ้าง.
ก.  ความมั่นคงของสถานที่ประกอบการ    ข.  เป็นอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
ค.  คุณสมบัติที่จำเป็นของแต่ละอาชีพ       ง.  ถูกทุกข้อ
6.ข้อใดคืออาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้้นจากพัฒนาการของเทคโนโลยี.
ก.  พนักงานต้อนรับข้อมูลทางโทรศัพท์   ข.  พนักงานรับส่งอาหารที่สั่งผ่านเว็บไซต์
ค.  อาชีพพนักงานต้อนรับในโรงแรม        ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข
7.ข้อใดคือคุณสมบัติที่จำเป็นในการรับสมัครงาน.
ก.  คุณวุฒิ   วัยวุฒิ   เพศ       ข.  บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย
ค.  ความรู้  ความสามารถ      ง.  ถูกทุกข้อ
8.การรับสมัครงานในตำแหน่งบริหารควรเลือกในข้อใด.
ก.  ผู้ที่มีประสบการณ์   ข.  ผุ้ที่มีอายุมาก    ค.  เพศชาย   ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
9.นายรักดีมีความสุขุมเหยือกเย็นมีความรับผิดชอยสูงแก้ปัญญหาด้วยความประนีประนอม
หมายถึงข้อใด.
ก.  คุณวุฒิ     ข.  วัยวุฒิ     ค.  วุฒิภาวะ    ง.  บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย
10.ต้องเป็นเพศหญิงที่มีความละเอียดรอบคอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในการทำงานเอกสารหมายถีงอาชีพใด.
ก.  พยาบาล    ข.  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน   ค.  เลขานุการ   ง.   รับราชการครู
11.อาชีพพนักงานเสิร์ฟในร้านออาหารต้องมีออายุไม่เกินกี่ปี.
ก.  20   ปี        ข.    25  ปี          ค.    30  ปี         ง.  35  ปี
12.เป็นสิ่งที่รับรองว่าบุคคลที่สมัครงานนั้นมีความรู้พื้นฐานในงานที่จะทำสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นประกาศนียบัตรวิชาาชีพ   ปริญญาตรีหมายถึง.
(ตัวเลือกข้อ  9)  เเฉลยข้อ  ก
13.ข้อใดคือบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน.
ก.  มีมนุษยสัมพันธุ์ดี   มีความเป็นผู้นำ   ข.  มีความรับผิดชอบ  มีความขยัน
ค.  มีความมอดทน  มีความซื่อสัตย์  มีสุขภาพจิตดี     ง.  ถููกทุกข้อ
14.ข้อใดจัดกลุ่มช่องทางการหางานหรือตำแหน่งที่ว่างได้ถูกต้อง.
ก.  ใบบปลิว  วิทยุ     ข.  โทรทัศน์  วรสาร    ค.  หนังสือพิมพ์  โปรสเตอร์
ง.  ประกาศรับสมัครงานของทางราชการอินเทอรืเนต
เฉลยข้อ  ค  เพราะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เหมือนกัน
15.ช่องทางการหางานหรือตำแหน่งที่ว่างรูปแบบใดสามารถสมัครงานได้ทันที
โดยไม่ต้องเตรียมเอกสารร.
ก.  ประกาศรับสมัครงานของทางราชการ   ข.  โทรทัศน์
ค.  เว็บไซต์รับสมัครงานบนเครือข่ายอินเทอร์เนต    ง.  หนังสือพิมพ์
เฉลยข้อ  3 เพราะมีแบบฟอร์มให้กรอกประวัติส่วนตัวและระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้
16.ประกาศรับสมัครงานรุปแบบใดน่าเชื่อถือมากที่สุด.
ก.  ประกาศรับสมัครงานของทางราชกาาร    ข.  ประกาศรับสมัครงานในใบปลิว
ค.  ประกาศรับสมัครงานทางโทรทัศน์    ง..  ประกาศรับสมัครงานทางเว็บไซต์
เฉลยข้อ  ก  เพราะได้รัับการตรวงและกลั่นกรองและรับรองว่าเป็นข้อมูลทีถูกต้องแล้ว
17.ถ้านักเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศสาสตร์ควรสมัครงานในตำแหน่งใด.
ก.  โปรแกรมมเมอร์     ข.  มัณพนากร     ค.    นักข่าว    ง.  วิศศวกร
เฉลยข้อ  3  นักข่าว  เพราะเป็นคณณะที่เรียนเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
และทำงานด้านการสื่อสารมวลชน  เช่นนักข่าวได้
18.เพราะเหตุผลใดคนเราทุกคนจึงประกอบอาชีพ.
ก.  เพราะต้องการยอมรับนับถือ    ข.  เพราะต้องการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง
ค.  เพราะต้องการรายได้มาดำเนินชีวิต   ง.  เพราะต้องการทดสอบความสามารถของตนเอง
เแลยข้อ  ค   เพราะถ้าไม่ประกอบอาชีพก็้จะไม่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนหรือเงินเดือน
ซึ่งใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
19.ข้อใดสำคัญที่สุดในการเลือกพิจาารณาสมัครงาน.
ก.  เงินเดือน   ข.  สวัสดิการ    ค.  รายละเอียดของงาน   ง.  คุณสมบัติที่ตรงกับรับประกาศ
สมัครงาน   เฉลยข้อ  ง  เพราะถ้าไม่มีคุณสมบัติตรงกับที่ประกาศรับสมัครงานก็จะไม่มีความรู้
ความสามารถในขณะที่ทำงานนัั้นๆได้หรือทำได้แต่ทำได้ไม่ดีและส่งผลให้ได้รับการ
พิจารณารับเข้าทำงานในองค์กรที่ลงประกาศสมัครงงาน
20.สามารถทำงานได้ภายใต้แรงกดดันต่างๆจากคุณสมบัตินี้ผู้ที่สมัครงานต้อง
มีลักษณะนิสัยอย่างไร.
ก.  มีความขยัน    ข.  มีสุขภาพจิตดี   ค.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี   ง.  มีความรับผิดชอบ
เฉลยข้อ   ข.  เพราะการมีสุขภาพจิตดีจะช่วยให้ใจเย็นมีสติ มองโลกในแง่ดี
และทำให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่มีแรงกดดันได้
21.สิ่งสำคัญอันดับแรกที่มีส่วนในการประเมินทางเลือกอาชีพของแต่ละบุคคลตรงกับข้อใด.
ก.  ทัศนคติ   ข.  วิสัยทัศน์   ค.   ความรู้ความสามารถ   ง.  แนวโน้มด้านอาชีพที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน   เฉลยข้อ  ก  เพราะทัศนคติหมายถึงความชอบความชื่นชม ความนิยม
ซึ่งเป็นความรุ้สึกส่่วนตัวของแต่ละบุคคลจึงมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกอาชืพ
22.ถ้านักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีนักเรียน
ควรสมัครงานในตำแหน่งใด.
ก.  พิธีกร   ข.   วิศวกร    ค.  มัคคุเทศก์    ง.  ผู้ตรวจสสอบบัญชี
เฉลยข้อ  ค  เพราะมัคคุเทศก์เป็นผู้้นำเที่ยวให้แดก่ชาวต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
จึงต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีซึ่งจะทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
23.หน่วยงานที่ควรสมัครงานมากที่สุดตรงกับข้อใด.
ก.  ขนาดใหญ่    งาานประจำ   ข.  ขนาดใหญ่   พนักงานน้อย
ค.  ขนาดเล็ก  งานพิเศษเเป็นชิ้นงาน   ง.  ขนาดกลาง  งานพิเศษเป็นช่วงเวลา
เฉลยข้อ  ก  เพราะเป็นลักษณะของหน่วยงานที่แสดงถึงความมั่นคงและความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน
24.การประเมินทางเลือกอาชีพทำให้นักเรียนรู้จักตนเองในด้านใดบ้าง.
ก.  ด้านความรู้   ข.  ด้านความสามารถ   ค.  ทัศนคติ   ศักยภาพ  วิสัยทัศน์
ง.  ถูกทุกข้อ
อ่านข้อความต่ไปนี้แล้วตอบคำถาม
คุณสมบัติผู้สมัคร  เพศชาย   อายุ 25-30 ปี  วุุฒิปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล เกรดเฉลี่ย
2.5  ขึ้นไป มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง
ลักษณะงานประจำ
รายละเเอียดของงาน    งานด้านบำรุงรักษาเครื่อจักรกล จัดทำรายงานการแจ้งซ่อม
ควบคุมดูแลเอกสารต่างๆภายในแผนกซ่อมบำรุง
สถานที่ปฏิบัติงาน  จังหวัดพนครศรีอยุธยา  จำนวนที่รับ  1   อัตรา
เงินเดือน  10,000- 15,000 บาท(พิจารณาตามประสบการณ์
สวัสดิกาาร  หอพักพนักงาน  ชุดยูนิฟอร์ม  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักาาพยาบาล
วิธีการรับสมัคร  รับสมัครผ่านทาง e-mail  ติดต่อที่..
25.ผู้ที่จะสมมัครงานในตำแหน่งวิศศวกรซ่อมบำรุงต้องมีคุณสมบัติอย่างไร.
เฉลย  เพศชาย  อาายุ  25 –  30 ปีวุมิปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลเกรดเฉลี่ย  2.5 ขึ้นไป
มีความกระตื้อรรือร้นและมีความอดทนรัับผิดชอบสูง
26.นักเรียนคิดว่าการทำงานใในบริษัททที่ลงประกาศรับสมัครงานนี้มีความมั่นคงหรือไม่
เฉลย  มีความมั่นคง เพราะลักษณะงานเป็นงานประจำมีที่อยู่บริาัทที่แน่นอนอัตราเงินเดือนเหมาะสมกับวุฒิการศึกษาและมีสวัสดิการมากพอสมควร
27.ถ้านักเรียนมีคุณสมบัติตรงตามประกาศจะสมัครงานในตำแหน่งนี้หรือไม่เพราะเหตุใด.
เฉลยข้อ  สมัคร   เพราะมีความรู้ ความสามารถตรงกับประกาศและบรษัทที่ประกาศ
รับสมัครงานมีความมั่นคงน่าเชื่อถือ
28.นักเรียนจะมีแนวทางในการศศึกษาต่อและเตรียมพร้อมเพื่อให้ได้ประกอบอาชีพที่
ตนเองสนใจมากที่สุดอย่างไร.
เฉลย  ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสายศิลป์-ภาษา ศึกษาต่อระดับ
มหาวิทยาลัยในคณะมนุษยศศาสตรืวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมและศึกษา
ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกลาหลี

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี ง 23105 ม.3

คำสั่ง   ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.เทคโนโลยี(Technology)หมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นเช่น วิธีการ  วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือโดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีวิตช่วยเพิ่มประสิทธิิภาพในการทำงาน
และแก้ปัญหาต่างๆ
2.ข้อใดคือความสำคัญของเทคโนโลยี.
ก.  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี    ข.   เกิดการสื่อสารไร้พรมแดน
ค.  ป้องกันความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน  การทำงานรวดเร็วและคล่องตัว
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้   ง.  ถูกทุกข้อ  เฉลยข้อ  ง
3.เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้าน การใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางมนุษย์
จะมีความสะดวกสบายไม่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานบ้านและการเดินทาง
มีเวลาทำกิจกรรมที่เป็็นประโยชน์ต่อสุขภาพกายสุขจิตหมายถึงข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  2)  เฉลยข้อ  ก 
4.ข้อใดคือเทคโนโลยีโทรคมนาคม.
ก.  โทรศัพท์    ข.  อินเทอร์เนต     ค.  ดาวเทียม   ง.  ถูกทุกข้อ  เฉลยข้อ  ง
5.ดาวเทียมดวงแรกที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกเป็นดาวเทียมของประเทศใด.
ก.  สหรัฐอเมริกา    ข.  แคนนาดา     ค.  สหภาพโซเวียต    ง.  เยอรมัน  เฉลยข้อ  ค
6.มนุษย์ทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสาารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทุกที่ทุกเวลา
จึงเกิดการเสมอภาคในดด้านการศึกษาและการรับรู้ข่าวสารต่างๆ หมายถึงข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  2)   เฉลยข้อ  ข  การสื่อสารไร้พรมแดน
7.ข้อใดเป็นการใช้เทคโนโลยีป้องกันความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน.
ก.  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด     ข.  โทรศัพท์     ค.  คอมพิวเตอร์   ง.  ดาวเทียม  เฉลยข้อ  ง
8.เป็นอุปกรณ์เผ้าระวังความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ช่วยตรวจสอบ
การทำงานบันทึกภาพและเสียงซึ่งนำไปเป็นหลักฐานในเหตุการณ์ที่ถููกบันทึก
หมายถึงข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  7)  เฉลยข้อ  ก. กล้องวงจรปิดหรือ ซีซีทีวี(cctv)
9.เมือใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร
ในการทำงานจะช่วยให้งานเสร็จเร็วมีคุณภาพประหยัดพลังงานหมายยถึงข้อใด
ก.  การสื่อสารไร้พรมแดน    ข.  การทำงานรวดเร็วคล่องตัว
ค.  ป้องกันการเสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน
ง.  แก้ปัญหาต่าง ๆได้เมื่อใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ
10.การใช้สมุนไพรในการกำจัดแมลงแทนสารเคมีช่วยแก้ปัญเหาการเกิดมลพิษ
ทางอากาศได้หมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  9) เฉลยข้อ  ง
11.ระดับของเทคโนโลยีแบ่งแบ่งได้  3  ประเภทคือ.
ก.  เทคโนโลยีระดับพื้นบ้านหรือพื้นฐาน   ข.  เทคโนโลยีระดับกลาง
ค.  เทคโนโลยีระดับสูง    ง.  ถูกทุกข้อ
12.เทคโนโลยีระดับใดผู้้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจลึกซึ้งถึงระดับที่สามารถแก้ไข
ดัดแปลงได้เพียงแต่รู้หลักและวิธีการใช้เป็นเทคโนโลยียุคแรกเป็นสังคมเกษตรกรรม
เป็็นการสร้างเครื่องใช้และอาวุธล่าสัตว์.  (ใช้ตัวเลือกข้อ  11)  เฉลยข้อ  ก
13.ขวาน  มีดพร้า เสียม  จอบ  ลอบดักปลา อวน แห คันไถ กระต่ายขูดมะพร้าว
สมุนไพร จัดอยู่ในเทคโนโลยีประเภทใด.  (ใช้ตัวเลือกข้อ  11)  เฉลยข้อ  ก
14.สมุนไพรหมายถึงข้อใด.
ก.  พืชผักผลไม้ที่ป้องกันโรค   ข.  พืขที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ
ค.  พืชที่มีสรรพคุณทางยา    ง.  พืขผักผลไม้ที่มีเกลือแร่และวิตามิน   เฉลยข้อ  ค
15.การใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน กังหันลมช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้า สว่านไฟฟ้า
การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพ   เครื่องขูดมะพร้าว
การสร้างอ่างเก็บน้ำ การผลิตอาหารจากผลผลิตเหลลือใช้ทางเกษตรหมายถึง
ระดับเทคโนโลยีประเภททใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  11) เฉลยข้อ  ข
16.การปลููพืชหมุนเวียนเป็็นการปลูกพืชรากลึกสลับกับรากตื้นพืชรากกตื้นได้แก่ข้อใดง
ก.  ถั่วเขียว      ข.  แตงโม     ค.  ข้าว    ง.  ถุกทั้งข้อ  ก   และ  ข  เฉลยข้อ  ง
17.เทคโนโลยีระดับสูงหมายถึงข้อใด.
ก.  เป็นเทคโนโลยียุคแรกของบรรพบุรุษซึ่งส่วนใหย่เป้นสังคมเกษตรกรรมพื้นบ้าน
ข.  เป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยต้องใช้ความรู้และประสบการณ์จาการแก้ปัญหา
ของเกกษตรกรรมพื้นบ้านมาพัฒนากกระบวนการทำงาน  กลไกต่างๆ
ค.  เป็ยเทคโนดลยีที่ผู้พัฒนาต้องมีประสบการณ์อันยาวนานเพื่อให้สามารถปรับปรุง
แก้ไขดัดแปลงเทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนได้
ง.   เป็นเทคโนโลยีระดับพื้นบานพื้นบ้านไม่สลับซับซ้อนนำทรัพยากกรท้องถิ่นมาใข้  เฉลยข้อ  ค
18.ข้อใดคือเทคโนโลยีระดับสูง.
ก.   การผลิตอาหารกระป๋อง  การคัดเลือกพันธุ์สัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ข.   การโคลน  กะทิสำเร็จรุป  ยูเอสที กะทิผง   ค.   ยารักษาโรคแผนปัจจุบัน  งานด้านบัญชี วิศวกรรม  คอมพิวเตอร์ ศิลปกรรม       ง.  ถูกทุกข้อ   เฉลยข้อ  ง
19.เป็นความรุ้หรือวิชาการที่สามารถนำสิ่งมีชีวิตมาใช้หรือนำมาปรับเปลี่ยนและ
ประยุกตืใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ การตัดต่อยีน การเพาะเลี้ยงเซลหรือเนื้อเยื่อ
หมายถึงข้ออใด.
ก.  เทคโนโลยีชีวภาพ    ข.  การโคลน   ค.  นาโนเทคโนโลยี   ง.  ถูกทุกข้อ   เฉลยข้อ  ก
20.การผลิตเซลหรือสิ่งมีชีวิตทที่มีลักษณณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ.
(ใช้ตัวเลือกข้ออ   19) เฉลยข้อ   ข
21.นาโนเทคโนโลยีคืออะไร.
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของเล็กๆที่มีขนาดในระดับนาโนเมมตรผ(หนึ่งในพันล้าน
ส่วนขของเมตร)  ซึ่งเป็นระดับของอนุภาคในขนาดอะตอม
นาโนเทคโนโลยีมีประโยชน์หลายอย่าง  เช่น ปรับปรุงเส้นใยผ้าให้มีสัมผผัสนุ่ม
ดูดซับน้ำและความชื้น สร้างอวัยวะเทียมม  ผลิตอุปกรณ์เพื่อตรวจรักษาโรค
22.ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในด้านการศึกษา.
ก.  การชมภาพยนต์โดยการใช้เครื่องงดีวีดี  ข.  การทำการบ้านขณณะใช้้เครื่องซซักผ้า
ค.  การส่งอีเมลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต   ง.  การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
23.วิธีการแกล้งดินเป็นการรใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในข้อใด.
ก.  แก้ปัญยหาสภาพดินเป็นกรดเพื่อให้ปลูกพืชได้
ข.   แก้ปัญหาสภาพดินเป็นด่างเพื่อให้ปลูกพืชได้
ค.  แก้ปัญหาสภาพดินเหนียวเพื่อให้ปลูกพืืชได้   ง.  แก้ปัญหาสภาพดินแห้งเพื่อให้ปลุกพืชได้                              24.ข้อใดจัดกลุ่มเทคโนโลยีได้ถูกต้อง.
ก.  ยาสมุนไพร  กะทิผง    ข.  คอมพิวเตอร์  กังหันนลม
ค.   สว่านไฟฟ้า  เครื่องขูดมะพร้าว
ง.   การโคลน  การใช้ปั้นจั่นยกของ
เฉลยข้อ  ค
25.โปรแกรมเมอร์พัฒนาซอฟแวร์เพื่อใช้ในการควบคุมมการทำงานของเครื่องจักร
เป้้นกาารใช้เทคโนโลยีระดับใด.

ก.  เทคโนโลยยีระดับกลาง

ข.  เทคโนโลยีระดับสูง

ค.  เทคโนโลยีระดับพื้นฐาาน

ง.  เทคโนโลยีระดับพิเศษ
เฉลยข้อ ข

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต ง 23105 ม.3

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต  ง  23105 ม.3

ตัวชี้วัด  1.ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม (ง 1.1 ม. 3/2)
              2.อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัด
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ง. 1.1 ม.3/3)
คำสั่งให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดกล่าวถึงธุรกิจได้ถูกต้อง.
ก.  กิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
ข.  กิจกรรมสร้างความพอใจให้แก่มนุษย์ทุกคน
ค.  กิจกรรมที่ใช้กำลังคนจำนวนมาก   ง.  กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความนิยม
เฉลยข้อ  1 เพราะธุรกิจก่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการซึ่งไม่จำเป็นต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่มนุษย์ทุกคน
ไม่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากและอาจไม่ได้รับความนิยมก็ได้
2.ข้อใดคือความสำคัญของธุรกิจที่มีต่อการดำเนินชีวิต
ของประชาชนทุกคน.
ก.  เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆให้ทุกคนได้ใช้สอย
ข.  มีเงินทุนให้กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
ค.  ได้สิทธิ์ละเว้นการเสียภาษี    ง.  ช่วยลดปัญหาการว่างงาน
เฉลยข้อ  ง  เพราะถ้ามีธุรกิจก็จะมีการจ้างแรงงานซึ่งจะช่วยลดปัญหาการว่างงาน
3.ข้อใดคือความหมายของธุรกิจ.
ก.  การแลกเปลี่ยนสินค้า   ข.  กระบวนการค้าขายที่กลุ่มหรือบุคคลหวังกำไร
ค.  กระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มร่วมกันดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิต
การซื้อ การขายแลกเปลี่ยนสินค้าบริการโดยมุ่งหวังกำไรค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน
ง.  กระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มร่วมกันผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
มีจุดมุ่งหมายส่งสินค้าหรือบริการไปจำหน่ายต่างประเทศ
4.ข้อใดคือความสำคัญของธุรกิจที่มีต่อชีวิต สังคมและประเทศชาติ.
ก.  สร้างงานสร้างอาชีพ    ข.  เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ค.  การตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและสร้างเสริมรายได้ให้กับภาครัฐ
ง.  ถูกทุกข้อ เพราะถ้ามีธุรกิจแล้วจะเกิดการจ้างงานเกิดรายได้
เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพราะเศรษฐกิจขยายตัวนอกจากนี้ธุรกิจ
ยังก่อให้เกิดการซื้อขายการหมุนเวียนของสินค้าและบริการรัฐบาล
สามารถจัดเก็บภาษีและนำมาใช้พัฒนาประเทศ
5.ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของธุรกิจ.
ก.  กำไร   ความมั่นคงทางธุรกิจ   ข.  ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตของธุรกิจ
ค.  ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขัน
กับองค์กรธุรกิจอื่นๆได้    ง.  ถูกทุกข้อ
6.  วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจคือต้องการกำไรส่วนองค์กรทางภาครัฐ
มีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญที่สุดในข้อใด.
ก.  กำไร   ข.  ให้บริการกับประชาชน 
ค.  ต้องการความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า  ง.  ถูกทุกข้อ
7.ธุรกิจแบ่งตามกิจกรรมดำเนินงานของธุรกิจได้ 3 ประเภทคือข้อใด.
ก.  การผลิตสินค้า    ข.  การพาณิชย์
ค.  การให้บริการ      ง.  ถูกทุกข้อ
8.ข้อใดจัดกลุ่มประเภทของธุรกิจได้ถูกต้อง.
ก.  รับจ้างย้ายบ้านธนาคาร    ข.    สถานเสริมความงาม  ร้านสะดวกซื้อ
ค.  โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง  ร้านขายยา
ง.  รับเหมาก่อสร้างปลูกมันสำปะหลังขาย
เฉลยข้อ  ง  เพราะธูรกิจรับเหมาก่อสร้างและปลูกมันสำปะหลังขาย
จัดเป็นธุรกิจประเภทการผลิตสินค้าเหมือนกัน
9.ธุรกิจที่ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตสินค้าได้แก่ข้อใด.
ก.  ธุรกิจการเกษตร   ข.  ธุรกิจเหมืองแร่ 
ค.  ธุรกิจอุตสาหกรรม  ธุรกิจก่อสร้าง   ง.  ถูกทุกข้อ
10.ธุรกิจในข้อใดเปรียบได้เหมือนกับเป็นพ่อค้าคนกลางที่นำสินค้า
จากผู้ผลิตมาจำหน่ายต่อให้ผู้บริโภค.
ก.  การพาณิชย์     ข.  การผลิตสินค้า
ค.  การให้บริการ   ง.  ถูกทุกข้อ
11.ธุรกิจในข้อ 10 หมายถึงข้อใดบ้าง.
ก.  ห้างสรรพสินค้า    ข.  ร้านค้าสะดวกซื้อ
ค.  ร้านขายของชำ     ง.  ถูกทุกข้อ
12.แฟรนไชส์ หมายถึงข้อใด.
ก.  ร้านขายของชำทั่วไป    ข.  ร้านสรรพสินค้าขนาดใหญ่
ค.  เป็นธุรกิจแบบสัมปทานซึ่งเจ้าของธุรกิจแต่ละคนดำเนินงานเสมือนหน่วยหนึ่ง
ของบริษัทลูกโซ่ขนาดใหญ่ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆซึ่งระบุไว้
ในสัญญาเป็นมาตรฐานเดียวกันรูปแบบร้านและภาชนะอุปกรณ์
ง.  เป็นธุรกิจแบบขายตรงโดยบุคคลหรือกลุ่มจะมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน
ดำเนินงานในรูปแบบของการช่วยเหลือแม่ทีมจะช่วยเหลือลูกทีม
และมีคลังกักเก็บสินค้าเพื่อให้ลูกทีมเบิกสินค้าในการนำไปจำหน่ายแก่สมาชิก
13.ธุรกิจประเภทการให้บริการเน้นอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในด้าน
การดำเนินชีวิตประจำวันได้แก่ข้อใด.
ก.  การขนส่งมวลชน   ข.  การสื่อสาร  ร้านเสริมสวย
ค.  ร้าซักรีด  สถานเสริมความงาม  สถานบันเทิง   ง.  ถูกทุกข้อ
14.ข้อใดคือธุรกิจแบ่งตามรูปแบบของการประกอบการตามกฏหมาย.
ก.  กิจการเจ้าของคนเดียว   ข.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  บริษัทจำกัด
ค.  สหกรณ์  รัฐวิสาหกิจ    ง.  ถูกทุกข้อ
15.ข้อดีของธุรกิจประเภทกิจการคนเดียวคือข้อใด.
ก.  ใช้เงินทุนน้อย   ข.  หาทำเลที่ตั้งได้ง่าย  ไม่ยุ่งยากเมื่อเลิกกิจการ
ค.  กำไรที่ได้เป็นของเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว  ง.  ถูกทุกข้อ
16.เป้นธุรกิจมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งกำไรร่วมกันมีความเสี่ยงในการขาดทุนน้อยกว่ากิจการคนเดียว
แต่มีข้อเสียคืออาจเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนและรับผิดชอบ
หนี้สินไม่จำกัดจำนวนหมายถึงข้อใด.
ก.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด    ข.  บริษัทจำกัด
ค.  สหกรณ์    ง.  รัฐวิสาหกิจ
17.เป็นธุรกิจที่มีผู้จัดตั้งตั้งแต่  7 คนขึ้นไปเข้าชื่อกันจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
ด้วยความสมัครใจแบ่งเงินทุนออกเป้นหุ้นๆเท่าๆกันซึ่งผู้ถือหุ้นจะรับผิดชอบ
จำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบตามมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ
หมายถึงข้อใด. (ตัวเลือกข้อ  16)  เฉลยข้อ  ข  บริษัทจำกัด
18.ธุรกิจประเภทบริษัทจำกัดมีข้อดีคือมีความมั่นคงทางการเงินสูง
ข้อเสียหมายถึงข้อใด.
ก.  ขั้นตอนในการจัดตั้งยุ่งยากมาก    ข.  มีข้อจำกัดในด้านกฏหมาย
ค.  สิ้นเเปลืองค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน    ง.  ถูกทุกข้อ
19.เป็นธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่  10 คนขึ้นไปรวมเข้าชื่อด้วยความสมัครใจ
ดำเนินงานโดยยึดหลักประชาธิปไตยบริการและช่วยเหลือสมาชิกหมายถึง.
(ตัวเลือกข้อ  16) เฉลยข้อ  ค  สหกรณ์
20.เป็นธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นด้วยทุนทั้งหมดของรัฐบาลหรือรัฐบาลมีทุนมากกว่า
ร้อยละ  50มีข้อดีช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นเป็นแหล่งรายได้ของรัฐ
และยังควบคุมสินค้าบางตัวที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพข้อเสียคือภาคเอกชน
หมดโอกาสที่จะลงทุนหมายถึงข้อใด. (ใตวเลือกข้อ 16)
เฉลยข้อ  ง  รัฐวิสาหกิจ
21.ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้.
ก.  คน    ข.  เงิน   ค.  การจัดการ    ง.  ภัยธรรมชาติ
เฉลยข้อ  ง  เพราะภัยธรรมชาติทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก
และเกิดความเสียหายจึงไม่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้
22.ข้อใดคือองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ.
ก.  คน  เงิน  วัสดุ  วัตถุดิบ     ข.  เทคโนโลยี
ค.  การจัดการ  การตลาด      ง.  ถูกทุกข้อ
23.เพราะเหตุใดธุรกิจต่างๆจึงต้องมีการจัดทำโฆษณา.
ก.  เพราะเป็นการกระจายสินค้าหรือบริการไปให้แก่ผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด
ข.  เพราะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้บริโภครู้จักและตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
ค.  เพราะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคเมื่อมาซื้อสินค้าหรือบริการ
ง.  เพราะช่วยลดงบปริมาณในการว่าจ้างพนักงานมาทำงาน
เฉลยข้อ  2  เพราะโฆษณารูปแบบภาพข้อความและเสียงเป็นสื่อที่มีส่วน
โน้มน้าวชักจูงให้ผู้บริโภครู้จักและตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
24.ถ้านักเรียนมีคู่แข่งทางธุรกิจจะทำอย่างไรเพื่อให้สินค้าและบริการ
ของตนเองเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากกว่า.
ก.  ปรับปรุงสินค้าและบริการให้เหนือกว่าคู่แข่งทั้งในด้านคุณภาพและราคา
ข.  โจมตีคู่แข่งโดยใช้สื่อโฆษณาเปรียบเทียบสินค้าและบริการ
ค.  ตั้งร้านค้าที่มีขนาดใหญ่กว่าคู่แข่งและอยู่ในบริเวณเดียวกัน
ง.  แจกของที่ระลึกให้แก่ผู้บริโภคมากกว่าคู่แข่ง
เฉลยข้อ  ก  เพราะจะได้รับการยอมรับไว้วางใจและความภักดีจากผู้บริโภค
ในการซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
25.ธุรกิจช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้อย่างไร.
ก.  เมื่อคนมีงานทำ มีเงินใช้ จึงไม่ก่อปัญหาอาชญากรรม
ข.  ธุรกิจสามารถว่าจ้างพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ค.  การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารประกอบธุรกิจช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้
ง.  เมื่อบุคคลในธุรกิจได้รับการฝึกอบรมก่อนทำงานจะช่วยลดปัญหาออาชญากรรมได้
เฉลยข้อ  1  เพราะเมื่อคนมีงานทำมีเงินใช้เกิดความเพียงพอในการดำเนินชีวิต
จึงไม่มีความอยากมีอยากได้จนต้องก่ออาชญากรรมเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการ
26.คุณลักษณะที่จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ตรงกับข้อใด.
ก.  รู้จักตนเอง     ข.  มีความอดทน    ค.  มีไหวพริบ   ง.  มีความเป็นผู้นำ
เฉลยข้อ  ค  เพราะการมีไหวพริบคือความสามารถในการคิดการแก้ปัญหา
อย่างรวดเร็วและมีเหตุผลสนับสนุนให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
27.ข้อใดแสดงให้เห็นถึงการมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ.
ก.  บำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง
ข.  ผลิตสินค้าต้นทุนต่ำและขายให้ผู้บริโภคในราคาสูง
ค.  เลิกจ้างพนักงานโดยไม่บอกล่วงหน้า    ง.  หลีกเลี่ยงการเสียงภาษี
เฉลยข้อ  ก  เพราะเป็นการปฏิบัติตนที่นึงถึงผลดีผลเสียต่อประชาชน
และสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นการทำประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ
28.การโฆษณาทำให้การกระจายสินค้าไปถึงละตรงกลุ่มเป้าหมายทำได้ตามข้อใด.
ก.  การแจกใบปลิว   ข.  ทำป้ายประกาศ   ค.  กระจายเสียงทางวิทยุ
โฆษณาบนรถโดยสารประจำวัน  ป้ายรอรถโดยสาร  ทางโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  เว็บไซต์ในอินเทอร์เนต   ง.  ถูกทุกข้อ
29.ข้อใดคือหน้าที่ของธุรกิจ.
ก.  การผลิตสินค้า  การให้บริการ   ข.  การแจกจ่าย  การจำหน่ายสินค้า
ค.  การเก็บรักษาสินค้า  การจัดทำโฆษณา การจัดการทางการเงินและบัญชี
ง.  ถูกทุกข้อ
30.ข้อใดคือคุณลักษณะที่สำคัญของผู้ประกอบธุรกิจ.
ก.  มีความรู้ความสามารถ  ข.  มนุษยสัมพันธ์  การติดต่อสื่อสาร
ค.  รู้จักตนเอง มีไหวพริบ มีความพยายาม  อดทน มีความกล้าและเป็นผู้นำ
มีความคิดสร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล   ง.  ถูกทุกข้อ

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 (งานเกษตร)เรื่องการขยายพันธุ์พืช ง 23105 ม.3

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 (งานเกษตร)เรื่องการขยายพันธุ์พืช  ง 23105 ม.3
คำสั่งให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.มนุษย์รู้จักการขยายพันธุ์พืชวิธีแรกคือข้อใด.
ก.  การเพาะเมล็ด   ข.  การทาบกิ่ง    ค.   การติดตา   ง.  การตอนกิ่ง
2.ข้อใดคือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช.
ก.  วิชาพฤษศาสคร์   ข.  วิชาฮอร์โมนศาสตร์
ค.  วิชาพันธุศาสตร์    ง.   ถูกทุกข้อ
3.การขยายพันธุ์พืชหมายถึงข้อใด.
ก.  วิธีการที่ทำให้ต้นพืชมีจำนวนเพิ่มขึ้นเพื่อดำรงสายพันธุ์ของพืช
ชนิดต่างๆไม่ให้สูญพันธุ์
ข.  วิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ ๆที่ไม่มีในท้องถิ่นแต่นำมาจากท้องถิ่นอื่น
ค.  วิธีการขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะพันธุ์เมล็ด  การทาบกิ่ง
การตอนกิ่งและการติดตา
ง.  วิธีการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีมาปลูกและแบบแบ่งแยกที่ไม่ต้องอาศัยเพศ
โดยทำพืชต้นเดิมให้เกิดราก
4.ของใดคือความสำคัญของการขยายพันธุ์พืช.
ก.  มีความสำคัญต่อมนุษย์เพราะการเพิ่มจำนวนของต้นไม้เป็นการเพิ่มอาหาร
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย  ยารักษาโรค
ข.  ความสำคัญต่อต้นพืขสามารถดำรงพันธุ์ที่ดีไว้ได้เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ
ค.  ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมการเพิ่มจำนวนของต้นพืชให้เกิดความร่มรื่น
เพิ่มออกซิเจนในอากาศเมื่อขยายพันธุ์แล้วนำไปปลูกเพิ่ม
ง.  ถูกทุกข้อ
5.  การขยายพันธุ์พืชแบบออกได้  2  ประเภทคือข้อใด.
ก.  การขยายพันธุ์พืชแบบอาสัยเพศ   ข.  การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ
ค.  การขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่งและทาบกิ่ง  ง.  ถุกทั้งข้อ  ก และ  ข
6.การขยายพันธุ์โดยการผสมเกสรเพื่อให้เกิดเป็นเมล็ดและนำเมล็ดไปเพาะให้เกิด
ต้นใหม่หมายถึงข้อใด.( ใช้ตัวเลือกข้อ 5)
7.การขยายพันธุ์ในข้อ 6 นิยมขยายพันธุ์พืชจำพวกใด.
ก.  ผัก  ข.  พืชไร่  ค.  ไม้ดอก  ไม้ประดับ   ง.  ถูกทุกข้อ
8.ข้อใดไม่ใช่หลักของการขยายพันธุ์พืชให้ประสบผลสำเร็จ
ก.  ผู้ทำการขยายพันธุ์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภายในต้นพืช
ลักษณะการเจริญเติบโต การใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการขยายพันธุ์
รวมทั้งเทคนิคและวิธีการขยายพันธุ์
ข.  ผู้ทำการขยายพันธุ์พืขต้องหมั่นฝึกฝนและขยายพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิค
วิธีการต่างๆหลายๆครั้งจนเกิดความชำนาญ
ค.  ผุ้ทำการขยายพันธุ์พืชต้องเฝ้าสังเกต  ติดตม  ดูแลและควบคุมการเจริญเติบโต
ของต้นพืชที่ขยายพันธุ์ไว้เพื่อให้เกิดเป็นต้นใหม่ที่สมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปปลูก
ง. ผู้ทำการขยายพันธุ์พืชต้องติดตามข่าวสารการเกษตรเพื่อจะทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบันเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช
9.ข้อใดคือวัสดุอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช.
ก.  ทรายหยาบ ขี้เถ้าแกลบ  ข.  ขุยมะพร้าว  ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก
ค.  ดินร่วน  ปูนแดง  ฮอร์โมนเร่งราก สมุนไพรป้องกันแมลง กระบะเพาะชำ
ถุงงพลาสติก พลาสติกพันกิ่ง     ง.  ถูกทุกข้อ
10.ข้อใดคือเครื่องมือที่ใช้ขยายพันธุ์พืช.
ก.  กรรไกรตัดกิ่ง  ข.  มีดตอนกิ่ง   ค.  เลื่อยตัดกิ่ง   ง.  ถูกทุกข้อ
11.ใช้สำรับตัดกิ่งไม้ขนาดเล็กตัดกิ่งพืชไปปักชำตัดกิ่งตอนที่ออกรากแล้ว
กิ่งพืชที่ตัดจะไม่ช้ำหมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  10) เฉลยข้อ  ก
12.ใช้ประโยชน์สำหรับกรีดเปลี่ยนต้นตอเฉือนเหมือนแผ่นตาเฉือนกิ่งและเตรียมแผลต่างๆบนต้นตอหมายถึงข้อใด.  เฉลยข้อ  ข
ใช้ตอบข้อ  13
1.ทำแผลบนกิ่งโดยควั่นกิ่งทั้งด้านบนและด้านล่างลอกเอาเปลือกออกแล้วขูด
เนื้อเยื่อเจริญที่เป็นเมือกลื่นๆออก
2.เลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนที่สมบูรณ์หรืออายุไม่เกิน  1  ปี ใบงามไม่มีโรค
หรือแมลงทำลายโดยปกติมักจะเลือกกิ่งกระโดงตั้งหรือกระโดงรีบ
3.ทาฮอร์โมนเร่งรากบริเวณรอยแผลบนกิ่งตอนจะช่วยให้กิ่งพืช
ออกรากเร็วมีรากมากและเจริญเร็วขึ้น
4.เมื่อกิ่งตอนมีรากงอกแทงผ่านขุยมะพร้าวและเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
สีน้ำตาลปลายรากมีสีขาวและมีจำนวนมากให้ตัดกิ่งไปชำในภาชนะ กระถาง
5.หุ้มกิ่งตอนโดยนำตุ้มตอนซึ่งเป็นขุยมะพร้าวที่แช่น้ำแล้วบีบหมาดๆอัดลง
ในถุงพลาสติกผูกปากถุงให้แน่นมัดด้วยเชือกทั้งบนและล่างรอยแผล
หลังตอนกิ่ง  3-5 วันจะต้องรดน้ำตุ้มตอนแล้วหุ้มพลาสติกให้มิดถ้ามีมด
เจาะผ้าถุงพลาสติกทำให้ตุ้มตอนแห้งให้ใช้เข็มฉีดยาฉีดน้ำเข้าไปในตุ้มตอน
5-7 วัน/คร้งจนกว่ารากจะออก
13.ให้นักเรียนเรียงลำดับการขยายพันธุ์โดยวิธีการตอนจากก่อนไปหลังตามลำดับ.
ก.  1  2  3  4  5    ข.  2  1  3   4  5    ค.  1   2  5  3  4     ง.  2  1   3  5  4
14.ในการทำแผลบนกิ่งตอนควั่นกิ่งทั้งบนและล่างออกเปลือกออกแล้ว
ขูดเนื้อเยื่อเจริญที่เป็นเมือกลื่นออกเพื่อจุดประสงค์ในข้อใด.
ก.  เพื่อให้น้ำและอาหารได้สะดวก   ข.  เพื่อรากจะได้ออกเร็วกว่าปกติ
ค.  เพื่อตัดทางลำเลียงอาหารของพืช  ง.  เพื่อความสะดวกในการฉีดน้ำเข้าตุ้มตอน
15.ถ้ามีมดเจาะผ้าพลาสติกทำให้ตุ้มตอนแห้งนักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร.
ก.  ทำการขยายพันธุ์ด้วยการตอนใหม่   ข.  ผูกปากถุงทั้งด้านบนและล่างให้แน่น
ค.  ใช้ยาฆ่าแมลงฉีดเข้าไปในตุ้มตอน   ง.  ใช้เข็มฉีดยาฉีดน้ำเข้าไปในตุ้มตอน
5-7 วัน/ครั้งจนกว่จะออกราก  เฉลยข้อ  ง
16.นักเรียนจะตัดกิ่งตอนปักชำในถุง กระถาง  ภาชนะเมื่อใด.
ก.  รากเปลียนเป็็นสีเหลือง   ข.  รากเปลียนเป็นสีน้ำตาล
ค.  รากเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลปลายรากสีขาว   ง.  ถุกทุกข้อ
17.การทาบกิ่งคือข้อใด.
ก.  การทำแผลบนกิ่งลอกเปลือกออกแล้วขูดเนื้อเยื่อที่เจริญเติบโตออก
ข.  การนำต้นพืช  2 ต้นที่มีระบบรากมาเชื่อมต่อกิ่งกันซึ่งเป็นต้นพันธุ์เดียวกัน
โดยต้นตอที่นำมาจะทำหน้าที่เป็นระบบรากอาหารให้กับต้นพันธุ์ดีเมื่อดกิด
การประสานของตัวกิ่งทั้งสองจึงตัดรากของต้นหนึ่งออกเหลือเป็นต้นใหญ่
มีระบบรากของอีกพันธุ์หนึ่ง
ค.การนำแผ่นตาจากกิ่งพันธุ์ดีไปติดบนต้นตอเพื่อเชื่อมประสานส่วนของต้นพืช
ด้วยกันให้เจริยญเป็นต้นพืชต้นเดียวกัน
ง.  การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของต้นพืช  2 ต้นเข้าด้วยกันเพื่อให้เจริญเติบโตเป็นต้นเดียวกัน
จ.  การนำส่วนต่างๆของพันธุ์ดีเช่น ลำต้น กิ่ง ใบ ราก มาตัดปักชำในวัสดุเพาะชำ
เพื่ให้ได้พืชต้นใหม่จากส่วนที่นำมาปักชำ.
18.การติดตาหมายถึงข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  17) เฉลยข้อ  ค
19.การเสียบยอดหมายถึงข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  17)  เฉลยข้อ   ง
20.การตัดชำหมายถึงข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  17)  เฉลยข้อ  จ
21.มีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลดำมีกลิ่นอมเปรี้ยวอมหวานไม่เป็นอันตราย
ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งคน สัตว์ พืชและแมลงที่เป็นประโบชน์ในการกำจดวัชพืชและแมลง
ศัตรูพืชหมายถึงข้อใด.
ก.  ยาฆ่าแมลง  ข.  น้ำจุลินทรีย์  EM  คงปุ๋ยชีวภาพสูตรเพิ่มใบ  ง.  น้ำหมักชีวภาพ

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 (งานเกษตร) เรื่องการขยายพันธุ์พืช ง 23105 ม.3

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 (งานเกษตร)เรื่องการขยายพันธุ์พืช  ง 23105  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถููกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดในการขยายพันธุืพืช
ก.   ดำรงพันธุ์พืชที่ดีไว้    ข.  สร้างพันธุ์พืชใหม่ๆ
ค.  เพิ่มจำนวนต้นพืช       ง.  ก่อให้เกิดอาชีพ
เฉลยข้อ  ก  เพราะการขยายพันธุ์เพื่อดำรงพันธุ์พืชจะช่วยรักษาพืชพันธุุ์ที่หายากไว้
2.การปลูกผักชีเป็นการขยายพันธุื์พืชแบบอาศัยเพศเพราะเเหตุผลในข้อใด.
ก.  ใช้แมลงในการผสมเกสรตัวผู้ตัวเมีย
ข.   ใช้เมล็ดไปเพาะให้เกิดเป็นต้นใหม่
ค.    ใช้เมล็ดตัวผู้และเเมล็ดตัวเมียปลุกด้วยกัน
ง.    ต้องผ่านขั้นตอนกการผสมพันธุ์พืชก่อนปลุก
เฉลยข้อ  ข  เพราะการเพาะเมล็้ดเป็นวิธีการขายพันธุ์พืชให้งอกเป็นต้นใหม่ได้โดยไม่ต้องอาศัยเพศ
3.ฮอร์โมนเร่งรากนิยมใช้ในการขยายพันธุ์พืชวิธีใด.
ก.   การทาบกิ่ง   ข.  การเสียบยอด   ค.    การตอนกกิ่ง   ง.  การติดตา
เฉลยข้อ  ค  เพราะการตอนกิ่งต้องการให้เกิดรากที่ิ่กิ่่งตอนจำนวนมากภายใน
เวลาอันรวดเร้วจึงต้องใช้ฮอร์โมนเร่งราก
4.ถ้ามีมดเจาะตุ้มตอนทำให้ตุ้มตอนแห้งนักเรียนควรทำอย่งไร.
ก.  เปลี่ยนตุ้มตอนใหม่   ข.   ตักน้ำดตุ้มตอนทุกชั่วโมง
ค.  เติมกาบมะพร้าวชุบน้ำในตุ้มตอน    ง.   ใช้เข็มฉีดยาแฉีดน้ำเข้าไปในตุ้มตอน 5-7 วันต่อครั้้งจนกว่ารากจะะงอกก
เฉลยข้อ   ง    เพราะเป็้นการให้น้ำตุ้มตอนโดยไม่ต้องแกะพลาสติกที่หุ้มตุ้มตอนใหม่
5.นักเรียนสังเกตุจากสิ่งใดว่าต้นตอที่ทาบกิ่งพร้อมที่่จะนำไปปลุกในถุงเเพาะชำ.
ก.  ต้นตอมีรากเพิ่มมากขึ้น   ข.  กิ่่งพันธุ์ดีใบงอกออกมา
ค.  พลาสติกและเชือกที่มัดตันตอกับกิ่งพันธุ์หลุดออก
ง.  รากหุ้มต้นตอจะงอกแทงผ่านพลาสติกและเริ่มมีสีน้ำตาลปลายรากสีขาว
เฉลยข้อ  ง  เพราะแสดงถึงความแข็งแรงของต้นที่จะนำไปปลูกซึงเมื่อปลูกแล้วมีมีโอกาสรอดสูงมาก
6.วิธีการสอดแผ่นตาลงไปในเปลือกต้นตอที่ถูกต้องตรงกับข้อใด.
ก.  สอดแผ่นตาลงไปในเปลือกต้นตอ
ข.  สอดแผ่นตาลงไปในเปลือกต้นตอให้ตาขวาง
ค.  สอดแผ่นตาลงไปในเปลือกต้นตอให้ตาตั้งขึ้น
ง.  สอดแผ่นตาลงไปในเปลือกต้นตอให้ตาควำลง
เฉลยข้อ  ค  เพราะการงอกของกิ่งใหม่จะได้ตั้งขึ้นตามธรรมชาติ
7.การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของต้นพืชสองต้นเข้าด้วยกันเพื่อให้เจริญเติบโต
เป็นต้นเดียวกันเป็นการขยายพันธุ์พืชวิธีใด.
ก.  การเสียบยอด   ข.  การตัดชำ     ค.  การติดตา   ง.  การทาบกิ่ง
เฉลยข้อ  ก  เพราะเป็นขั้นตอนการเสียบยอดซึ่งจะทำให้ได้ต้นพืชพันธุ์ดี
8.พืชในข้อใดที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำ.
ก.  ถั่วฝักยาว    ข.  กล้วยน้ำหว้า    ค.  บานไม่รู้โรย    ง.  โกสน
เฉลยข้อ  ง  เพราะโกสนงอกรากได้ง่ายทั้งในดินและในน้ำ
9.ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมในการขยายพันธุ์พืชร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม.
ก.  เมื่อพบว่าเพื่อนได้รับบาดเจ็บจากการใช้มีดตอนกิ่งจึงรีีบชวยปฐมพยาบาลทันที
ข.  ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดแม้งานจะไม่เรียบร้อย
ค.  ไปช่วยงานกลุ่มอื่นในขณะทีเพื่อนของกลุ่มตนเองยัทำงานไม่เสร็จ
ง.  ให้เพือนปฏฏิบัติขยายพันธุุืพืชส่วนตัวเองคอติชผลงาน
เฉลยข้อ  ก  เพราะเป็นการแสดงความมีน้ำใจในขณะที่ผู้อื่นเดือดร้อนซึ่งถือว่าเป็นคุณธรรมที่มีน้ำใจ
10.การขยายพันธุ์พืขแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตรงกับข้อใด.
ก.   ขยายพันธุ์พืชใที่ดินที่่ว่างเปล่าขของทางราชกาาร
ข   เลือกพันธธุ์พืชที่เกือบจะสูญพันธุ์มาททำการขยายพันธุ์
ค.  ใช้สารสกัดจากสมุนไพรฉีดพ่นต้นกล้าเพื่อป้องกันแมลงสัตรูพืช
ง.  นำต้นตอกับกิ่งพันธุืที่่ขึ้้นเกะกะในบริเวณบ้านมาทำการขยายพันธุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ์
เฉลยข้อ  ค  ใช้สารสกัดจากสมุนไพรจะไม่ทิ้้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายในอากาศในพืชและในดิน