Category Archives: แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ง 33106

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน(หลักการทำงานในชีวิตประจำวัน) ง 33106 ม.6

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.การมีจิตใจที่สงบช่วยในการทำงานอย่างไร.
ก.  ช่วยให้เป็นคนตรงต่อเวลา    ข.  ช่วยให้ผู้อื่นอยากคบค้าสมาคมด้วย
ค.  ช่วยให้ได้รับความไว้วางใจ   ง.  ช่วยให้มีสมาธิคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
เฉลยข้อ  ง  ช่วยให้มีสมาธิคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
2.หลัการใดเป็นหลักการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต.
ก.  SR     ข.  6P    ค.  PDCA     ง.  D-E-V-E-L-P
เฉลยข้อ  ข  6P
3.หลักการใดเป็นหลักการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ.
ก.  ความยืดหยุ่นในการจัด    ข.  การวินัยเป็นคนมีวินัย    ค.  ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน
ง.  ต้องหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งด้านความคิด  ความรู้  จิตใจและการกระทำ
เฉลยข้อ  ง
4.ข้อใดไม่ใช่หลักการมอบหมายงานที่ดี.
ก.  หัวหน้ามอบหมายงานให้ตะวันสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เนตเพราะเขามีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ข.  ห้วหน้ามอบหมายงานให้วิทยาพร้อมนัดหมายระยะเวลาส่งงาน
ค.  หัวหน้ามอบหมายให้พัชราพรรณเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์เพราะเธอเป็นคนเรียบร้อย พูดน้อยและเก็บตัว
ง.  หัวหน้ามอบหมายให้อาทิตย์  โรจน์นันท์ ต้อนรับคณะผู้บริหารเพราะเขาเป็นคนสุภาพ
เฉลยข้อ  ค
5.ทักษะใดมีความจำเป็นในการพัฒนาวิธีการคิดให้มีเหตุผลสามารถทำงานและดำรงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ.
ก.  ทักษะการจัดการ   ข.  ทักษะการแสวงหาความรู้
ค.  ทักษะความคิดสร้างสรรค์    ง.  ทักษะกระบวนการทำงาน
เฉลยข้อ  ข  ทักษะการแสวงหาความรู้
6.หัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกันยกเว้นข้อใด.
ก.  สมาชิกในกลุ่มมีความไว้วางใจกัน   ข.  สมาชิกในกลุ่มมีความซื่อสัตย์ต่อกัน
ค.  สมาชิกในกลุ่มสื่อสารกันอย่างเปิดเผย  ง.  สมาชิกในกลุ่มยอมรับภาระกิจหลักในกลุ่ม
เฉลยข้อ  ง
7.หลักการใดช่วยสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน.
ก.  5R    ข.  5WIH      ค    5ส     ง.  คุณธรรม  จริยธรรม
เฉลยข้อ  ค   5ส
8.ข้อใดไม่ใช่หลักการ  5R.
ก.  Retire    ข.  Repair    ค.  Reuse     ง.  Reject
เฉลยข้อ  ก
9.ปัจจัยใดมีผลต่อความคิด.
ก.  อาชีพ    ข.  ครอบครัว     ค.  ประสบการณ์     ง.  ความใส่ใจ
เฉลยข้อ  ค  ประสบการณ์
10.ใครมีลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน.
ก.  รุ่งสุริยาจัดโต๊ะทำงานไว้ในที่มีแสงส่องถึง
ข.  สุภาพรเก็บกระดาษที่ไม่ใช้แล้วไว้บนโต๊ะ
ค.  เทพธิดาทำความสะอาดห้องทำงานเดือนละครั้ง
ง.  ภูมิวางของไว้รวม ๆ กันในมุมหนึ่งของโต๊ะทำงาน
เฉลยข้อ  ก 

แบบทดสอบหน่วยที่ 1การทำงานในชีวิตประจำวัน ง. 33106

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน  ง  33106
1.การทำงานในชีวิตประจำวันแบ่งได้  2  ลักษณะคือข้อใด.
ก.  งานประดิษฐ์  งานธุรกิจ    ข.  งานเกษตร  งานบ้าน
ค.  งานอาชีพ  งานบ้าน           ง.  งานอาชีพ  งานอาหาร
2.งานอาชีพหมายถึงข้อใด.
ก.  งานที่ทำประจำเป้นอาชีพ  ข.  งานที่ทำแล้วเกิดรายได้
ค.  งานที่ทำแล้วได้รับค่าตอบแทนรายวัน  รายเดือน
ง.  ถูกทุกข้อ
3.การทำงานได้ค่าตอบแทนมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับข้อใด.
ก.  ความรู้   ข.  ความสามารถ  ค.  ลักษณะงานที่ทำ  ง.  ถูกทุกข้อ
4.การที่สมาชิกในครอบครัวจะอยู่อย่างมีความสุขต้องอาศัยสิ่งใดบ้าง.
ก.  ความรัก  มีน้ำใจ  ข.  ความสามัคคี 
ค.  ช่วยเหลือ  เอื้ออาทร  รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา
ง.  ถูกทุกข้อที่
5.งานบ้านในข้อใดต้องทำทุกวัน
ก.  ทำความสะอาดตู้เย็น  ข.  ทำความสะอาดตู้กับข้าว
ค.  รีดผ้า                             ง.  ประกอบอาหาร
6.งานบ้านในข้อใดทำทุกสัปดาห์.
ก.  จัดโต๊ะอาหาร    ข.  เตรียมอาหาร   
ค.  ทำความสะอาดโต๊ะรับประทานอาหาร
ง.  ทำความสะอาดพัดลม  รีดผ้า  ซักผ้า
7.งานบ้านในข้อใดทำทุกเดือน.
ก.  ซักผ้าห่ม    ข.   ซักผ้าปูที่นอน
ค.ทำความสะอาดมุ้งลวด  ซ่อมแซมดัดแปลงเสื้อผ้า  ง.  ถูกทุกข้อ
8.ข้อใดกล่าวผิด.
ก.  เก็บที่นอนปัดกวาดเช็ดถูพื้นห้องรดนำต้นไม้ทุกวัน
ข.  ทำความสะอาดห้องนำ  กวาดหยากไย่ทุกวัน
ค.  ดูแลความสะอาดร่างกายผุ้สูงอายุและให้อาหารสัตว์  รดนำต้นไม้
พูดคุยกับผูสูงอายุทุกวัน
ง.  ตัดตกแต่งกิ่งไม้  พาผู้สูงอายุไปปฏิบัติธรรม  นำสัตว์เลี้ยงไปตรวจโรดทุกเดือน