Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่ เรื่องการถนอมอาหาร ง 32104 ม.5

แบบทดสอบหน่วยที่ 4 เรื่องการถนอมอาหาร ง 32104 ม.5

ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  การถนอมอาหารหมายถึงวิธีการต่างที่ทำให้อาหารประเภทพืชและสัตว์
เก็บได้นานกว่าปกติโดยไม่บูดเสียคงสภาพใกล้เคียงกับของสดมากที่สุด
รวมถึงงมีคุณลักษณะเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
2.  การถนอมอาหารมีความสำคัญในข้อใด.
ก.  ช่วยยืดอายุการเก้บรักษาอาหารให้นานขึ้นช่วยบรรเทาการขาดแคลน
อาหารในช่วงสถานการคับขัน
ข.  ช่วยให้เกิดการกระจายของอาหารไปยังท้องถิ่นอื่น ๆหรือต่างประเทศ
ช่วยให้มีอาหารบริโภคนอกฤดูกาล
ค.  ช่วยป้องกันผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและเพิ่มมูลค่าของผลผลิต
ช่วยเพิ่มความหลากหลายในด้านรสชาติและลักษณะของอาหาร
ง.  ถูกทุุกข้อ
3.  ข้อใดคือสาเหตุการเน่าเสียของอาหาร.
ก.  เกิดจากสิ่งมีชีวิตน้ำย่อยเอนไซม์และจุลินทรีย์ประเภทเชื้อรา  แบคทรีเรียและยีสต์จะทำให้อาหารเปลี่ยนแปลงสภาพไปดิบเป็นสุก
ข.  เกิดจากวัตถุและปฏิกริยาทางเคมีการใช้ภาชนะที่ทำด้วยเหล็ก
ทองแดง  ตะกั่ว  ทำให้สีกลิ่นรสชาติของอาหารผิดปกติทำให้เกิดพิษแก่
ร่างกายการสัมผัสออกซิเจนในอากาศทำให้รสและสีของอาหารเปลี่ยนไป
ค.  เกิดจากสาเหตุอื่น ๆการบรรจุภัณฑ์และการขนย้ายไม่ดีภาชนะแตก
ฉีกขาดมีรอยรั่วเป็นหนทางให้เชื้อราแบคทรีเรียเข้าไปปนเปื้อนในอาหาร
ง.  ถูกทุกข้อ
4.  ข้อใดคือหลักการถนอมอาหาร.
ก.  ป้องกันหรือยืดเวลาการสลายตัวที่เกิดขึ้นเองของอาหาร
ข.  ป้องกันหรือยืดเวลาการย่อยสลายอาหารที่เกิดจากจุลินทรีย์
ค.  ป้องกันการเปลี่ยนสีกลิ่นและรสชาติของอาหารป้องกันการแตก  บุบ
ฉีกขาด  มีรอยรั่วของบรรจุภัณฑ์
ง.  ถูกทุกข้อ
5.