Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่ 1 ง 33106 ข้อ 31-37

แบบทดสอบหน่วยที่ 1 การทำงานในชีวิตประจำวัน

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ง 33106
31.เพราะเหตุผลใดในการตากผ้าจึงกลับด้านในออก.
ก.  ถ้าไม่กลับผ้าตากผ้าไม่แห้ง    ข.  เสื้อผ้าไม่ถูกฝุ่นละออง
ค.  ถ้าไม่กลับผ้าเลลาตากจะรีดยาก    ง.  ป้องกันสีซีดจากแสงแดด
32.ผ้าในข้อใดไม่จำเป็นต้องรีดเพราะผ้าไม่ยับ.
ก.  ผ้าฝ้าย    ข.  ผ้าไหม    ค.  ผ้าลินิน    ง.  ผ้าใยสังเคราะห์
33.การรีดผ้าด้วยไฟแรงมีข้อเสียอย่างไร.
                                                                                                                                                                                                                                                          
34.นำผ้าขาวปิดทับด้านบนก่อนรีดหมายถึงการรีดผ้าชนิดใด.
ก.  ไหมพรม    ข.  ผ้าขนสัตว์    ค.  ผ้าสักหลาด    ง.  ถูกทุกข้อ 
35.ให้นักเรียนเรียงลำดับก่อน-หลังขั้นตอนการรีดเสื้อ.
ก.  ตัวเสื้อด้านหน้า  ปก  ตะเข็บ  ตัวเสื้อด้านหลัง  และแขนเสื้อ
ข.  ตะเข็บ  ปก  ตัวเสื้อด้านหน้า ตัวเสื้อด้านหลังแขนเสื้อ
ค.  ปก  ตะเข็บ  ตัวเสื้อด้านหน้า  เสื้อด้านหลังและแขน
ง.  ปก  ตัวเสื้อด้านหน้า  ตัวเสื้อด้านหลัง  ตะเข็บและแขน
36.ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการรีดกางเกงจากก่อน-ไปหลัง.
ก.  ขอบเอว  กระเป๋า  ขา  ตัวด้านหน้าและตัวด้านหลัง
ข.  ขา  ตัวด้านหน้า  ด้านหลัง  กระเป๋า  ขอบเอว
ค.  กระเป๋า  ขอบเอว  ขา  ตัวด้านหน้า  ด้านหลัง
ง.  ตัวด้านหน้า  ตัวด้านหลัง  กระเป๋า  ขอบเอว  ขา
37.หลังการใช้งานแล้วให้วางพึ่งลมเพื่อให้เหงื่อแห้งก่อนเก็บเข้าตู้ถ้าตดโคลน
ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วนำไปซักหมายถึงการเก็บเครื่องแต่งกายชนิดใด.
ก.  รองเท้าหนัง    ข.  รองเท้าผ้าใบ
ค.  เข็มขัด             ง.  เครื่องประดับอื่น ๆ
เฉลย  31.  ง  32.  ง  33.  ง  34.  ง  35.  ค  36.  ก  37.  ข