Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่ 1 ง33106 ข้อ 9- 20

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ง33106 ม.6

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.การทำงานในชีวิตประจำวันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำเร็จจำเป็นต้องอาศัย
หลักการทำงานในข้อใด.
1  6P      2  PDCA      3  5W1H       4  5R      5  LOVE
2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนรายวิชาการงานตรงเวลาและมีวินัย
ได้รับความไว้วางใจจากครูผู้สอนในการทำงานหมายถึงข้อใด.
1  Patient     2  Polite   3  Punctual    4  Peaceful  mind  5  Positive  thinking
3.นักเรียนชั้นมัธมยศึกษาปีที่ 6 ปฏิบัติงานการร้อยมาลัยหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
รายวิชาการงาน 6 ในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนา
วิธีการทำงานโดยอาศัยกระบวนการในข้อใด.(ใช้ตัวเลือกในข้อ  1)
4.นักเรียนต้องการแสวงหาความรู้เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน  ขั้นตอนที่ 1
จำเป็นต้องวางแผนโดยวิเคราะห์สถานการณ์ในข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  1)
5.ข้อใดไม่สัมพันธ์กันเกี่ยวกับหลักการทำงานให้ประสบความสำเร็จ.
1  Development  ไม่หยุดยั้งการพัฒนา  2  Endurance  หลากหลายความสามารถ
3  Energetic  กระตือรือร้นอยู่เสมอ         4  Organizing  จัดการเป็นเลิศ
5.  Positive  thinking  คิดแต่ทางบวก
6.นักเรียนโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่รักใคร่
ของครูผู้ปกครองน่าคบค้าสมาคมหมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ 2)
7.ข้อใดไม่เข้าพวกเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน  8  ประการ.
1.  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  2  มีวินัย  สุภาพ  สะอาด  3  ขยัน  สามัคคี  มีน้ำใจ
4  ใฝ่หาความรู้  มีศิลธรรม  ซื่อสัตย์  ประหยัด
5  สามัคคี  มีน้ำใจ  มีวินัย  ซื่อสัตย์  สะอาด
8.ข้อใดไม่สัมพันธ์กันเกี่ยวกับหลักการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
1  Reduce  การลดปริมาณขยะ   2  Reuse  การนำมาใช้ซ้ำ  3  Reject  การหลีกเลี่ยงสารเคมี
4  Repair  ซ่อมแซม   5.  Recycle  หมุนเวียนนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ
9.ข้อใดไม่ใช่งานบ้านที่ต้องทำทุกวัน.
1  จัดโตต็ะอาหาร   2  ทำความสะอาดโต๊ะรับประทานอาหาร  3  ทำความสะอาดเตาแก๊ส
4.  เตรียมและประกอบอาหาร   5  ทำความสะอาดตู้กับข้าวและตู้เย็น
ใช้ตอบข้อ  10
1  เตรียมอุปกรณ์สำหรับซักผ้าให้พร้อม   2  แช่ผ้าในน้ำธรรมดาก่อนประมาณ  10 – 20  นาที
3  ใส่น้ำสะอาดลงในกะละมังเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า  4  นำผ้าที่ซักแซ่ทิ้งไว้ประมาณ  15 -20 นาที
5  บีบและบิดผ้าแรง ๆเพื่อให้น้ำสารซักฟอกออกแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด  2-3  ครั้ง
6  ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มในน้ำสุดท้าย    7  ขยี้แปลงเสื้อผ้าส่วนที่สกปรกมากเช่นปกเสื้อ  ขอบกางเกง
10.ให้นักเรียนเรียงลำดับการซักผ้าด้วยมือจากก่อนไปหลัง
1  1  2  3  4  7  5  6      2  1  2  3  4  5  7  6    3  1  2  4  3  7  5  6
4  1  2  3  4  7  6  5      5  1  2  3  5  4  7  6
11.ข้อใดคือความหมายของชุมชน
1  มีการอยู่อาศัยร่วมกัน    2  มีการทำกิจกรรมร่วมกัน  3  เรียนรู้  ติดต่อสื่อสาร ร่วมมือและพึ่งพาอาศัยกัน
4  มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาประจำท้องถิ่นมีความผูกพันอยู่กับพื้นที่แห่งนั้นอยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน
5  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
12.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
1  ปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงามเพื่อเพิ่มออกซิเจนลดแก๊สคาร์บอนมอนนอกไซต์
2  ไม่ขีดเขียนทำลายผนัง  ประตู  โต๊ะและสถานที่ทางราชการสถานที่สาธารณะ
3  กำจัดขยะในชุมชนอย่างถูกวิธีโดยไม่เผาทำลายแยกขยะที่ย่อยสลายได้เศษผักผลไม้นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
4  กำจัดผักตบชวาซึ่งเป็นสาเหตุของการตื้นเขินในแม่น้ำลำคลองเน่าเสียสัตว์น้ำขาดออกซิเจน
5  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ง 33106

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน
9.ใครมีหน้าที่ในการวางแผนการทำงานบ้าน.
ก.  พี่สาวคนโต  ข.  พ่อ  แม่  ค.  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  ง.  สมาชิกทุกคน
10.การวางแผนในการทำงานบ้านคืออะไร.
ก.  การกำหนดแนวปฏิบัติงานหลังจากที่ทำงานบ้าน
ข.  การกำหนดแนวปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในครอบครัว
ค.  การกำหนดแนวปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอย่างไร  เมื่อไหร่  โดยวิธีใด
ใครเป็นผู้ทำและกำหนดว่างานจะเสร็จเมื่อไหร่
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
11.ให้นักเรียนเรียงลำดับก่อน – หลังขั้นตอนการวางแผนทำงานบ้าน.
ก.  เขียนแผนการปฏิบัติงาน  รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์องค์ประกอบ  จัดทำตารางปฏิบัติงาน
ข.  วิเคราะห์องค์ประกอบ  รวบรวมข้อมูล
เขียนแผนการปฏิบัติงาน  จัดทำตารางปฏิบัติงาน
ง.  วิเคราะห์องค์ประกอบ  จัดทำตารางปกิบัติงาน
เขียนแผนการปฏิบัติงาน  รวบรวมข้อมูล
12.เพราะเหตุผลใดช่างตัดเสื้อผ้าที่ไม่ชำนาญงานจึงไม่ควรเลือก
ผ้าลายตารางในการตัดเย็บเสื้อผ้า.
ก.ผ้าหนาจนเกินไป  ข.  ผ้าลายตารางไม่เหมาะกับบุคคลิกคนสวมใส่
ค.  ผ้าลายตารางในการตัดเย็บต้องใช้ความระมัดระวังในการวางผ้าเพื่อให้ลายตรงกัน
ง.  ถูกทุกข้อ
13.ข้อใดคือเส้นใยจากธรรมชาติ.
ก.  ผ้าฝ้าย  ข.  ผ้าลินิน  ค.  ผ้าไหม  ,ผ้าขนสัตว์  ง.  ถูกทุกข้อ
14.คุณสมบัติของผ้าในข้อใดทนต่อการซักฟอก  ดูดซับความชื้นได้ดี
แต่ยับง่ายไม่อยู่ตัวและเป็นราง่าย
(ใช้ตัวเลือกข้อ  13)
15.ผ้าไม่ยับซักแล้วไม่ต้องรีด นำหนักเบาทำความสะอาดง่ายจับจีบง่ายแต่มักจะเกิด
ไฟฟ้าสถิตได้ง่ายเวลาสวมใส่จะติดลำตัวหมายถึงผ้าในข้อใด.
ก.  ผ้าไหม  ข.  ผ้าฝ้าย  ค.  ผ้าลินิน  ง.  ผ้าใยสังเคราะห์
16.คนหน้ารูปไข่ควรสวมใส่เสื้อผ้าในข้อใด.
ก.  เสื้อคอวี    ข.  เสื้อคอตั้ง    ค.  เสื้อคอกลม    ง.  ถูกทุกข้อ
17.นักเรียนที่มีรูปร่างอ้วนควรเลือกเสื้อผ้าสีใด.
ก.  สีดำ    ข.  สีนำตาล    ค.  สีนำเงิน  ง.  ถูกทุกข้อ
18.เสื้อผ้าที่หรูหราตกแต่งด้วยเลี่ยมเนื้อผ้าเป็นมันวาว พลิ้วสวยเหมาะ
ในการสวมใส่งานในข้อใด.
ก.  อยู่กับบ้าน    ข.  ไปทำงาน    ค.  งานเลี้ยงทั่วไป    ง.  งานเลี้ยงกลางคืน
19.ทารกเด็กเล็กกควรเลือกผ้าสีใด.
ก.  สีแดง    ข.  สีฟ้า    ค.  สีชมพูอ่อน    ง.  สีม่วง
20.ชอบแต่งตัวตามแฟชั่น  ตามดารานักแสดงเพื่อให้เกิดจุดเด่น
หมายถึงการแต่งกายในวัยใด.
ก.  วัยเด็กเล็ก    ข.  วัยรุ่น    ค.  วัยหนุ่มสาว    ง.  วัยชรา
เฉลย  1.  ค  2.  ง  3.  ง  4.  ง  5.  ง  6.  ง  7.  ง  8.  ข  9.  ง  10.  ค  11.  ข  12. ค
13.  ง  14.  ก  15.ง  16.  ง  17 .  ง  18.  ง  19.  ค  20.  ข