Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่ 1 ง33106 ข้อ 9- 20

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ง 33106

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน
9.ใครมีหน้าที่ในการวางแผนการทำงานบ้าน.
ก.  พี่สาวคนโต  ข.  พ่อ  แม่  ค.  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  ง.  สมาชิกทุกคน
10.การวางแผนในการทำงานบ้านคืออะไร.
ก.  การกำหนดแนวปฏิบัติงานหลังจากที่ทำงานบ้าน
ข.  การกำหนดแนวปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในครอบครัว
ค.  การกำหนดแนวปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอย่างไร  เมื่อไหร่  โดยวิธีใด
ใครเป็นผู้ทำและกำหนดว่างานจะเสร็จเมื่อไหร่
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
11.ให้นักเรียนเรียงลำดับก่อน – หลังขั้นตอนการวางแผนทำงานบ้าน.
ก.  เขียนแผนการปฏิบัติงาน  รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์องค์ประกอบ  จัดทำตารางปฏิบัติงาน
ข.  วิเคราะห์องค์ประกอบ  รวบรวมข้อมูล
เขียนแผนการปฏิบัติงาน  จัดทำตารางปฏิบัติงาน
ง.  วิเคราะห์องค์ประกอบ  จัดทำตารางปกิบัติงาน
เขียนแผนการปฏิบัติงาน  รวบรวมข้อมูล
12.เพราะเหตุผลใดช่างตัดเสื้อผ้าที่ไม่ชำนาญงานจึงไม่ควรเลือก
ผ้าลายตารางในการตัดเย็บเสื้อผ้า.
ก.ผ้าหนาจนเกินไป  ข.  ผ้าลายตารางไม่เหมาะกับบุคคลิกคนสวมใส่
ค.  ผ้าลายตารางในการตัดเย็บต้องใช้ความระมัดระวังในการวางผ้าเพื่อให้ลายตรงกัน
ง.  ถูกทุกข้อ
13.ข้อใดคือเส้นใยจากธรรมชาติ.
ก.  ผ้าฝ้าย  ข.  ผ้าลินิน  ค.  ผ้าไหม  ,ผ้าขนสัตว์  ง.  ถูกทุกข้อ
14.คุณสมบัติของผ้าในข้อใดทนต่อการซักฟอก  ดูดซับความชื้นได้ดี
แต่ยับง่ายไม่อยู่ตัวและเป็นราง่าย
(ใช้ตัวเลือกข้อ  13)
15.ผ้าไม่ยับซักแล้วไม่ต้องรีด นำหนักเบาทำความสะอาดง่ายจับจีบง่ายแต่มักจะเกิด
ไฟฟ้าสถิตได้ง่ายเวลาสวมใส่จะติดลำตัวหมายถึงผ้าในข้อใด.
ก.  ผ้าไหม  ข.  ผ้าฝ้าย  ค.  ผ้าลินิน  ง.  ผ้าใยสังเคราะห์
16.คนหน้ารูปไข่ควรสวมใส่เสื้อผ้าในข้อใด.
ก.  เสื้อคอวี    ข.  เสื้อคอตั้ง    ค.  เสื้อคอกลม    ง.  ถูกทุกข้อ
17.นักเรียนที่มีรูปร่างอ้วนควรเลือกเสื้อผ้าสีใด.
ก.  สีดำ    ข.  สีนำตาล    ค.  สีนำเงิน  ง.  ถูกทุกข้อ
18.เสื้อผ้าที่หรูหราตกแต่งด้วยเลี่ยมเนื้อผ้าเป็นมันวาว พลิ้วสวยเหมาะ
ในการสวมใส่งานในข้อใด.
ก.  อยู่กับบ้าน    ข.  ไปทำงาน    ค.  งานเลี้ยงทั่วไป    ง.  งานเลี้ยงกลางคืน
19.ทารกเด็กเล็กกควรเลือกผ้าสีใด.
ก.  สีแดง    ข.  สีฟ้า    ค.  สีชมพูอ่อน    ง.  สีม่วง
20.ชอบแต่งตัวตามแฟชั่น  ตามดารานักแสดงเพื่อให้เกิดจุดเด่น
หมายถึงการแต่งกายในวัยใด.
ก.  วัยเด็กเล็ก    ข.  วัยรุ่น    ค.  วัยหนุ่มสาว    ง.  วัยชรา
เฉลย  1.  ค  2.  ง  3.  ง  4.  ง  5.  ง  6.  ง  7.  ง  8.  ข  9.  ง  10.  ค  11.  ข  12. ค
13.  ง  14.  ก  15.ง  16.  ง  17 .  ง  18.  ง  19.  ค  20.  ข